Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Θέλει τύψει κατά κόρρης

Posted by sarant στο 8 Απριλίου, 2010


Διάβαζα τις προάλλες στο πασχαλινό φύλλο της Αυγής, και ειδικότερα στο εκπαιδευτικό της ένθετο, μια συνέχεια της μελέτης του Άλκη Ρήγου που αναφερόταν στα Ορεστειακά, τις ταραχές που είχαν γίνει το 1903 με αφορμή το ανέβασμα της Ορέστειας σε μετάφραση. Παρόλο που η μετάφραση (από τον αρχαιολόγο Γεώργιο Σωτηριάδη) δεν ήταν σε «μαλλιαρή» αλλά σε μάλλον συντηρητική δημοτική, οι σκληροπυρηνικοί καθαρευουσιάνοι με επικεφαλής τον καθηγητή Μιστριώτη ξεσήκωσαν τους φοιτητές και ζήτησαν την απαγόρευση της παράστασης, διαδίδοντας ένα σωρό ψέματα -είτε ότι ο μεταφραστής ήταν όργανο του πανσλαβισμού είτε ότι η μετάφραση αποκαλούσε δήθεν «Κεχριμπάρα» την Ηλέκτρα και άλλα τέτοια εξωφρενικά. Τελικά επενέβη ο στρατός, που μάλιστα άνοιξε πυρ -δύο διαδηλωτές έπεσαν νεκροί και επτά τραυματίστηκαν.

Για τα Ορεστειακά έχω σκοπό να γράψω εδώ και καιρό -αυτό που με αποθαρρύνει είναι που δεν έχω ακόμα βρει το κείμενο της ξορκισμένης αυτής μετάφρασης ή έστω αποσπάσματά της, ώστε να κρίνουμε αν τέλος πάντων ήταν δικαιολογημένη η ιερή οργή των αρχαϊζόντων. Βέβαια, υποψιάζομαι πως δεν ήταν δικαιολογημένη’ μάλιστα, ο Μιστριώτης είχε κάθε συμφέρον να μη θέλει μεταφράσεις, μια και διοργάνωνε παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας στο πρωτότυπο.

Ακόμα δεν έχω βρει τη μετάφραση του Σωτηριάδη, και έχω αρχίσει να απογοητεύομαι αν θα τη βρω ποτέ, ψάχνοντας όμως έπεσα πάνω σε μια διάλεξη που εκφώνησε ο Μιστριώτης στις 9.11.1903 (παλιό ημερολόγιο), λίγες μέρες πριν κορυφωθούν οι ταραχές. Παραθέτω την αρχή και το τέλος της διάλεξης (από την εφημερίδα «Αθήναι») για να πάρουμε μια γεύση της μιστριωτικής γλώσσας -και να σκεφτούμε αν για το γεγονός ότι δεν την καταλαβαίνουμε και τόσο καλά φταίμε εμείς ή εκείνος.

Μιστριώτης λοιπόν’ με μια προειδοποίηση, ότι δεν κρατάω το πολυτονικό της αρχικής δημοσίευσης και ότι σιωπηρά διόρθωσα ένα-δυο από τα αρκετά τυπογραφικά λάθη, αλλά όχι όλα γιατί δεν ήμουν βέβαιος αν είναι ή όχι εσκεμμένα. Ίσως έπρεπε να διορθώσω και τους «έπωπες» (έποπες το σωστό). Πάντως, αν θέλετε να διαβάσετε όλο το κείμενο της μιστριωτικής διάλεξης, και μάλιστα σε πολυτονικό, το έχω ανεβάσει εδώ.

Η Ελλάς λοιπόν ανανεωθείσα, τας ρυτίδας του γήρατος αποβαλούσα και τας αλύσσεις της δουλωσύνης θραύσασα το πρώτον επειράθη όπως ανεύρη την μελιχράν εκείνην φωνήν δι’ης απήγγειλε τω κόσμω τα μελιχρά του Πλάτωνος ρήματα και του γενναίους του Δημοσθένους λόγους. Βεβαίως και οι άλλοι της αρχαιότητος λαοί δεν έμειναν σιωπηλοί, αλλ’ εφθέγξαντο, ως οι κορυδαλοί, οι έπωπες και οι Κολαιοί. Μόνον το ελληνικόν γένος έλαβε γλώσσαν στρογγύλην, εύπλαστον και ηδείαν, ως είνε η της αηδόνος και η ωδή του Αρίωνος, ήτις και των Δελφίνων τα ώτα κατεκήλυσεν. Το αμύθητον της γλώσσης ταύτης κάλλος αισθάνονται οι λογάδες του πεπολιτισμένου κόσμου, οίτινες χάριν των Προπυλαίων και του Παρθενώνος συρρέοντες φοιτώσι εις το ημέτερον θέατρον, μόνον όταν διδάσκωμεν αρχαία γράμματα, όπως ακούσωσι τα εύπλαστα του Σοφοκλέους ρήματα δι’ Ελληνικών στομάτων εξαγγελλόμενα.

Μόνον ολίγοι αμαθείς νεανίσκοι μη δυνάμενοι να αισθανθώσι το αμύθητον της αρχαίας γλώσσης κάλλος, εκθάπτουσι τα ράκη των καλυβών της δροσύνης, άπερ πειρώνται, όπως αντιπαραβάλλωσι εις την αλουργίδα του Πλάτωνος και όπως τους καλάβροπας του αρχαίου ποιμένος αντιπαρατάξωσι προς το σκήπτρον της ηγεμονίδος των γλωσσών. Οι πολυάρχαι ούτοι της βαρβαροφώνου γλωσσικής αρμονίας επανάγουσι εις τα Ελληνικά στόματα Ενετικάς ή Τουρκικάς λέξεις και πλάττουσι κακόηχα λεξίδια, άπερ διεγείρουσι τον έμετον και διά της αγροίκου ταύτης αξίνης, πειρώνται, όπως καταρρίψωσι τα μεγαλοπρεπή μέγαρα, άπερ ανήγειρε η μεγαλοφυΐα του Κοραή και διεκόσμησεν η σμίλη και ο χρωστήρ των επιφανεστάτων της γλώσσης της νεωτέρας Ελλάδος.

[…]

Οι ημέτεροι χυδαϊσταί την γλώσσαν αυτών δύνανται να μεταχειρίζωνται διαλεγόμενοι προς τους θεράποντας αυτών, ή εν τοις καπηλείοις, όταν όμως εμφανίζονται εν θεάτρω και δη εν τω Βασιλικώ υπέρ ού ενδιαφέρονται ου μόνον οι βασιλείς αλλά και το ελληνικόν γένος ολόκληρον, οφείλουσι να έχωσι μάλλον γλώσσαν ευγενή ή στολήν πολυτελή και διαφέρουσαν. Οι χυδαΐζοντες μεταφρασταί υποκρίνονται απορίαν, ότι τα έργα αυτών απεδοκιμάσθησαν. Το πράγμα όμως δεν είνε δυσερμήνευτον, διότι τούτ’ αυτό θέλουσι πάθει αν τολμήσωσι να εξέλθωσιν εις το αυτό θέατρον περιβεβλημένοι τας εμβάδας και την στολήν του κοιτώνος. Αλλ’ αι αποδοκιμασίαι και οι καταγέλωτες ας χρησιμεύσωσιν αυτοίς ως διδασκαλία, ίνα μη διασπώσι την ενότητα της ελληνικής φυλής. Ταλαίπωρον ελληνικόν γένος!

Δεν ήρκεσε το εγχειρίδιον του δολοφόνου και η δυναμίτις του ανατροπέως, αλλ’ ήτο πεπρωμένον, ίνα βέβηλοι ελληνικαί χείρες εμβάλωσι πυρίτιδα υπό τα θεμέλια του Παρθενώνος της γλώσσης. Και πράττουσι ταύτα, εν χρόνοις χαλεποίς, καθ’ ούς οι μεν υλισταί ρηγνύουσι φωνάς, ότι είδη τινά ζώων εξέλιπον, οι δε πεπολιτισμένοι λαοί, οι διδαχθέντες υπό της μητρός Ελλάδος, δεν έδειξαν υιϊκήν στοργήν ουδέ διεμαρτυρήθησαν κατ’εκείνης ότι ουχί ζώα, αλλ’ ο ευγενέστερος λαός διά βδελυρών τρόπων εξαφανίζεται.

Ας μάθωσιν όμως, ότι αι Ελληνικαί Ερινύες δεν φέρουσιν επί της κεφαλής δέρματα ακάκων προβάτων, ως εν τω Βασιλικώ θεάτρω, αλλ’ όφεις τιμωρούντας τους μητραλοίας. Ο δε Ελληνικός λέων δύναται μεν να κλεισθή εν κλωβώ και δύνανται τεχνηέντως να αποσπάσωσι τους όνυχας αυτού, αλλ’ αν εξέλθη τούτου θέλει τύψει κατά κόρρης, ως άλλοτε, τον ηγήτορα ολοκλήρου κοσμοκρατορίας.

Το «κατά κόρρης» είναι αρχαίο κλισέ, αλλά η κόρρη δεν είναι το κούτελο όπως θα νόμιζε κανείς αλλά το πλάι του προσώπου, η παρειά. Κόρση το έχει ο Όμηρος, αλλά ο Μιστριώτης δεν χάριζε κάστανα κι έβαλε τον αττικό τύπο.

Advertisement

149 Σχόλια προς “Θέλει τύψει κατά κόρρης”

 1. Σύμφωνα με τον Mackridge (Language and National Identity) το κείμενο του Σωτηριάδη ήταν μετάφραση από συντομευμένη γερμανική μετάφραση της Ορέστειας (σ. 252, σημ. 34):

  The Greek performance text prepared by Sotiriadis, later to become a professor of history at Athens University, was a translation of an abridged German version of the trilogy by the theatre director Paul Schlenther, which was based on Ulrich von Wilamowitz’ German translation of the Oresteia and was first performed in Vienna in 1900 (Andrianou 2005; Siouzouli 2005).

  Αλλά αυτά για τον Μιστριώτη ήταν προφανώς ψιλά γράμματα.

 2. π2 said

  Του Σωτηριάδη έχει πολλά στο open archives, αλλά όχι την Ορέστεια. Παραδόξως, το βιβλίο δεν εμφανίζεται ούτε στους καταλόγους των εν Ελλάδι πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών, ούτε καν του ΑΠΘ, του οποίου ο Γ.Σ. διατέλεσε πρώτος πρύτανης.

 3. π2 said

  Όχι και τόσο παραδόξως, τελικά. Όπως εξηγεί και ο Γιατρομανωλάκης, δεν δημοσιεύθηκε ποτέ στο σύνολό της η Ορέστεια του Σωτηριάδη.

 4. Ευτυχώς, ησυχάσαμε πια από αυτές τις διαμάχες. Υπάρχουν βέβαια ακόμη κάποιοι νοσταλγοί του παρελθόντος, αλλά ο χρόνος θα τους σαρώσει κι αυτούς. Το θέμα τώρα είναι άλλο: να πλουτίσουμε τη δημοτική με τύπους της καθαρεύουσας και της αρχαίας, να μην τρομάζουμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε λέξεις από το γλωσσικό μας παρελθόν με τη σκέψη ότι δεν είμαστε σωστοί. Ο δρόμος π.χ. μπορεί να είναι γλιστερός ή ολισθηρός και ένας τσακωμός μπορεί να αποκληθεί έριδα.
  Έχω παρατηρήσει ότι νεότεροι άνθρωποι, και μάλιστα μορφωμένοι, αγνοούν πολλές τέτοιες λέξεις, όπως πολύφερνη (νύφη). Όσο για παροιμιώδεις εκφράσεις του παρελθόντος, όπως π.χ. «ου παντός πλειν ες Κόρινθον», εδώ πλέον έχουν μαύρα μεσάνυχτα.

 5. Δελλαγραμμάτικας said

  Δια τους χοιραδικούς: «Δουλική γλώσσα» = «γλώσσα Σκλάβαινα».

 6. Μαρία said

  Γτφμγ, θα γράψω κάτω απ’ το φάντασμα του Μιστριώτη.

  Για τη γλώσσα της μετάφρασης ο Κ.Θ.Δημαράς γράφει οτι «σήμερα θα [την] χαραχτηρίζαμε μιχτή»

  Στόχος όμως των διαδηλωτών και του Μιστριώτη είχε γίνει και ο Παλαμάς, Γενικός Γραμματέας του πανεπιστημίου τότε, επειδή πριν απ’ την έναρξη της παράστασης απαγγέλθηκε Το χαίρε της τραγωδίας , ποίημα «ζητημένο επί τούτου». Ένα απ’ τα συνθήματα ήταν και το «κάτω ο Παλαμάς»

  Μιστριώτης προς φοιτητές πριν αρχίσει το μάθημά του στις 15.11.1903:
  «Εάν το έθνος νομίζη οτι οι υπάλληλοι καλώς μισθοδοτούνται, εγώ παραιτούμαι, κι ας έλθη ο Παλαμάς να διδάξη… Δεν θα αναγκασθώ βεβαίως να λέγω το «πρωτόκολλον» «διφθέρι» και την «εταιρίαν» «παρέαν» …»

 7. Τιμὴ καὶ δόξα στοὺς νεκροὺς τῶν Ὀρεστειακῶν. Τὸ φοιτητικὸ κίνημα ἐμπνέεται ἀπὸ τὸν ἡρωικό τους θάνατο. Τιμὴ καὶ δόξα στὸν Μιστριώτη. ΑΘΑΝΑΤΟΣ!

  ΥΓ. Ἄσχετο μὲ τὸ θέμα: τὸ ἀπέκτησα σήμερα ἐναντι 1/3 τοῦ εὐρώ. Τὸ ἀνεβάζω ἐδῶ γιὰ ὅλους τοὺς ἐτυμολογοῦντες καὶ ἀρβανιτολογοῦντες. Μοῦ λέει ὅτι μπορεῖ νὰ κατέβῃ μέχρι 10 φορές. Ἂν ὑπάρξῃ μεγαλύτερη ζήτησι τὸ ξανανεβάζω.

  http://rapidshare.com/files/373428389/IMG.pdf.html

 8. Ὑπάρχει κάπου ἀνδριὰς τοῦ Μιστριώτη; Θὰ ἤθελα νὰ καταθέσω στεφάνι.

 9. sarant said

  Κορνήλιε, ευχαριστούμε για την προσφορά, πρόκειται (για να ξέρετε) για το «Ετυμολογία των αρβανίτικων εδαφωνυμίων του νομού Αχαΐας» του Ασημάκη Φλιάτουρα.

 10. Ἄν δὲν ὑπάρχῃ ἀνδριὰς σκέπτομαι νὰ κάνω ἔρανο.

  Δέσποτα δὲν κάνει τίποτε. Σὲ ἕνα καφάσι τὸ βρῆκα 1 εὐρῶ τὰ 3 βιβλία. Ἐδῶ ἔχει μιὰ θέσι πιὸ χρήσιμη, πιστεύω.

 11. παρόραμα: εὐρὼ

 12. sarant said

  Του Μιστριώτη ανδριάντας πρέπει να υπάρχει, ή ίσως προτομή, στην Τρίπολη, διότι άφησε την περιουσία του στον δήμο και χτίστηκε Μιστριώτειο Διδακτήριο όπου φυλάγονται και τα χαρτιά του. Οπότε, νοικιάζεις πούλμαν (ή ταξί) και διοργανώνεις προσκύνημα 🙂

  http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/culture/personalities/mistriotis.htm

 13. Φτοὺ γμτ τὸ καλοκαίρι πέρασα ἀπὸ τὴν Τρίπολη (μόνο μιὰ στάσι μὲ τὸ ΚΤΕΛ), μαύρισε ἡ καρδιά μου ἀπὸ τὰ καμμένα. Ὅμως τὸ προσκύνημα θὰ γίνῃ καὶ θὰ ἀναφωνήσω: et in Arcadia ego!

 14. Πάπιας said

  Το ανέβασα κι εγώ ( http://rapidshare.com/files/373447309/IMG.pdf ), αν δεν δουλεύει του Κορνήλιου, αυτό θα δουλεύει σίγουρα.

 15. Μαρία said

  Ο Μιστριώτης ήτανε πολύ τοπικιστής. Πρώτα Μοραΐτης κι ύστερα Έλλην.
  Θυμούμαι όταν έδινα εξετάσεις για δίπλωμα(τέλος του 1908) συμβουλευόμουνα το φίλο μου Νίκο Βέη, πώς θα τα καταφέρω να γλιτώσω απο τα νύχια του φοβερού καθηγητή, που ήξερε πως είμαι «προδότης», γιατί είχε κατάλογο όλων των μαλλιαρών φοιτητών.
  – Θα σε ρωτήσει: «Ποιος ιστορικός είναι ο μεγαλύτερος, ο Θουκυδίδης ή ο Πολύβιος;». Κι εσύ θ’ απαντήσεις ο Πολύβιος. Γιατί ο Πολύβιος είναι πατριώτης του απο τη Μεγαλόπολη!
  Κι ο διάβολος το ‘φερε να μου κάνει αυτή την ερώτηση. Απάντησα όπως με συμβούλεψε ο Βέης. Κατόπι όμως με ρωτά:
  – Τι ησθάνοντο οι αρχαίοι όταν παρηκολούθουν τας παραστάσεις των τραγωδιών;
  Για μια στιγμή τα έχασα. Απάντησα όμως θαρραλέα και με μια γενικότητα:
  – Την αισθητικήν ηδονήν, ην δοκιμάζομεν παντοτε ενώπιον των έργων Τέχνης.
  Ο Βάσης που παρακολουθούσε την εξέτασή μου έκανε ένα νεύμα καταφατικό. Μα ο Μιστριώτης ψυχρός και αποφασισμένος να με φάει μου λέγει:
  – Μμ! Δε διάβασες τους ρητορικούς μου λόγους. Εγώ κι ένας Γερμανός εδώσαμεν την ορθήν εξήγησιν. Και είπε μια κουταμάρα.
  Εγώ κοίταζα το Βάση απελπισμένος. Ο Βάσης χαμογελούσε συγκαταβατικά και ειρωνικά μαζί.
  Συμπέρασμα: Ο Μιστριώτης μου έδωσε βαθμό μηδέν. Έτσι νωρίς νωρίς άρχισα να γίνομαι…«θύμα των ιδεών μου».

 16. Ἔ καλά, τέτοιες παραξενιὲς καὶ μικροεγωισμοὺς ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν. Ἔχω ἀκούσει καὶ γιὰ τὸν Κακριδῆ καὶ γιὰ πολλοὺς καὶ γιὰ πολλὲς σχολές.

 17. Επειδή δεν φαντάζομαι η Μαρία να σπούδαζε η ίδια υπό το Μιστριώτη το 1908, μπορεί να μαςπει τίνος ανάμνηση είναι το ποστ 15;

 18. #17 Mὴ παίρνῃς ὅρκο.

  Μαρία, πλακίτσα κάνω, μὴ παρεξηγῆσαι 🙂

 19. sarant said

  Οι αναμνήσεις από τον Μιστριώτη είναι μάλλον του Βάρναλη (από τα Φιλολογικά Απομνημονεύματα)

 20. Μαρία said

  Άγγελε, ήταν μεταξύ πλάκας και κουίζ, το οποίο έλυσε ο Νικοκύρης.
  Ο Βάρναλης αμέσως πριν απ’ το παραπάνω απόσπασμα κάνει τη δήλωση: Στα «Ορεστειακά» ήμουνα με το μέρος των «προδοτών» της αθανάτου ημών γλώσσης.

 21. στρατής said

  Μια που ο Νίκος ανέφερα στην αρχή την περίφημη «Κεχριμπάρα», θυμήθηκα τα αντίστοιχα: «Κωστής Παληοκουβέντας» (Κ. Παλαιολόγος), «σοφία σούζα» (σοφία ορθή), «αμανές ποδαράτος» (ακάθιστος ύμνος), «κρυφό τζιμπούσι» (μυστικός δείπνος) και, βέβαια, την αποκατινή τεντώστρα» (υποτείνουσα).
  Το κορυφαίο όμως για μένα είναι η δήθεν φτιαγμένη από τους μαλλιαρούς «χυδαϊκή μετάφραση» της Ξανθούλας, που κατακεραύνωναν οι γλωσσαμύντορες. Παραθέτω την πρώτη και τελευταία στροφή της υποτιθέμενης μετάφρασης:
  «Τη μπάνισα την ξανθούλα/ τη μπάνισα ψες σουρωπωτά / που γιούρνταρε στη βαρκούλα/ για πούλεμα στην ξενητειά […]
  Ντούρμα παντί, μαντήλι,/ αφάνισε το νιρό / δάκρυσαν τα βλαμάκια / κι αντάμα κι απαυτός»
  Όλα αυτά τα λέει ωραία και αναλυτικά ο Τριανταφυλλίδης στα κείμενά του που έχουν συγκεντρωθεί στον έκτο τόμο των «Απάντων» («Δημοτικισμός και αντίδραση»)

 22. sarant said

  Στρατή, σ’ ευχαριστώ. Τέτοιες πειραχτικές μεταφράσεις, στα μαλλιαρά -αλλά και στα αρχαία- ήταν αρκετά της μόδας παλιότερα. Το θέμα είναι ότι οι Μιστριώτηδες έπειθαν τους ανησυχούντες πολίτες, που δεν είχαν διαβάσει/ακούσει το δημοτικιστικό κείμενο, ότι πράγματι υπήρχε στο κείμενο Κεχριμπάρα ή Παλιοκουβέντας. Φαντάσου, να εξεγείρονται για ένα βιβλίο χωρίς να το έχουν διαβάσει! Πράγματα ασύλληπτα -ενώ σήμερα, όλοι οι επικριτές της Δραγώνα, όπως ξέρεις, είχαν διαβάσει ολα της τα βιβλία.

 23. SophiaΟικ said

  Κοίταξα ατό που μας έστειλε ο κορνήλιος ελπίζοντας αν με φωτίσει ετυμολογικά για κανένα τοπωνύμιο και διαπίστωσα ότι μάλλον δεν ήξερα κανένα τοπωνύμιο από αυτά που περιλαμβάνει 😦
  Έμα0α άλλα πράγματα όμως, όπως π.χ ότι η αμερικανίδα ηθοποιός Ελίζα Ντουσκου (παιδικά, σήριαλ, σαπουνόπερες κλπ) έιναι αλβανικής καταγωγής. Η Βικι με πληροφορεί ότι έκανε και επίσημη επίσκεψη σε Αλβανία- Κοσοβο, που μου θύμισε λίγο την υποδοχή που είχαν ορισμενοι ελληνοαμερικανοί ηθοποιοί όποτε ερχονταν διακοπές στην Ελλάδα. Πάλι καλά που ωριμασαμε… ωχ, τι λέω, ξεχασα την ξενάγηση του Τομ Χανκς στο μουσείο της Ακρόπολης.

  Τέλος πάντων, βγήκα εκτός θεματος, για τα γνωσσικά δεν έχω να πω και πολλά, καλα΄που ΄σηεμρα μπορούν οι φοιτητές και μη να δολοφονούν ελεύθεροι τη γλώσσα. Τώρα για το δανεισμό από την καθαρεύουσα και τα αρχάια, υπάρχει κι ένα όριο. Γιαίτ μερικοί το κάνουν επίτηδες κι εκεί που δε χρειάζεται. είχα παέι σε μια ποιητική βραδυά νεών ποιητών πριν μερικά χρόνια και τα ποιήματα απου απαγγέλθηκαν θα πρέεπι καποιος να τα είχε γράψει σε απλά ελληνικά και μετά να έπιασε τα λεξικά για να αντικαταστήσει κάθε λεξη με συνώνυμή της αρχαιοπρεπή. Είχε μάλιστα ρωτήσει ένας αλλοδαπός μαθητής των νεοελληνικών, τι γλώσσα είαι αυτή που χρησιμοποιείτε κια η απα΄ντηση ήτνα ότι η ελληνική γλώσσα είναι μία, αρχάι ακαι σύγχρονη κλπκλπ.

 24. echthrosofer said

  @8 Απριλίου, 2010 στο 14:30 κορνηλιο

  ΚΟρνηλιε ,γιατι δεν το ανεβαζεις σε mediafire η megaupload;

  (Νικοκυρη σβηστε το αν θελετε αργοτερα , ειναι εντελως ασχετο…)

 25. Νέος Τιπούκειτος said

  Κορνήλιε, παραφέρεσαι. Ο Μιστριώτης ήταν φιλόλογος της δεκάρας, και τα κείμενά του δεν είναι τίποτα παραπάνω από αρχαιοπρεπείς αερολογίες, όλο φιοριτούρα και μεγαλοστομία. Αλήθεια, έχεις διαβάσει τίποτα δικό του φιλολογικό; Διάβασε, κι άμα καταλάβεις, σφύρα μου. Αν θες ντε και καλά να κάνεις είδωλό σου κάποιον έξαλλο αρχαϊστή, κάνε τον Κόντο, ας πούμε, που ήξερε στο κάτω κάτω γράμματα.

 26. π2 said

  Μια κατεδαφιστική νεκρολογία για τον Μιστριώτη έγραψε ο Ρήγας Γκόλφης.

 27. Νέος Τιπούκειτος said

  26: Πιδύε, σκληρή αλλά δίκαιη η νεκρολογία. Ωραίο εύρημα!

  Παρεμπιφτού, στην ίδια σελίδα βλέπω διαφήμιση της Εθνικής Ατμοπλοΐας της Ελλάδος με Γενικό Διευθυντή τον Λεωνίδα Α. Εμπειρίκο, πατέρα του ποιητή.

 28. Μαρία said

  26 Κι απο κάτω το εμπειρικέϊκο 🙂

 29. Μαρία said

  21, 22 Μια απ’ τις πηγές έμπνευσης των εκφράσεων η Αλεξάνδρα Παπαμάρκου. Το ανθρακικό οξύ π.χ. είναι καραβουνικό ξινό και πολλά άλλα στον «ανθρώπινο μηχανισμό»
  http://xantho.lis.upatras.gr/kosmopolis/index.php/noumas/search/results

 30. Ἔγραψ’ὁ Νουμᾶς κατὰ τοῦ Μιστριώτη καὶ μᾶς αἰφνιδίασε! Δὲν περιμένω καμιὰ μεγαλοψυχία ἀπὸ τοὺς μαλλιαρούς! Εὔχομαι κι ἐμένα ἔτσι νὰ μὲ νεκρολογογήσουν!

  Ὁ Κόντος ἦταν ἱερὸ τέρας, ἀλλ’ὁ Μιστριώτης εἶναι σύμβολο!

 31. Μαρία said

  Υποτίθεται οτι έβαλα τη σελίδα με όλα τα άρθρα αλλά δε γίνεται μάλλον.
  http://xantho.lis.upatras.gr/test2.php?art=17491

 32. #29 Μαρία, πες μου τι λέξεις αναζήτησης βάζεις, σε ποια σελίδα, να δω αν φτιάχνει σε λινκ…

 33. Κάτι τέτοιο;
  http://goo.gl/UOI2

 34. Μαρία said

  Στάζυ, στο ψαχτήρι του 29, διαλέγεις συγγραφέας και γράφεις Αλεξάνδρα Παπαμόσκου (κι όχι Παπαμάρκου) και βγαίνουν όλα τα άρθρα.

  Αν θες να δεις ψυχαρικές ακρότητες, διάλεξε τον αρ.188 όπου π.χ.οι μυϊκές ίνες είναι ποντικένιες κλωστές κα. Το βιβλιαράκι της η Α.Π. το μετέφρασε απ’ τα αγγλικά(γράφει απ’ το Λίβερπουλ) και απευθύνεται σε παιδιά, γι’ αυτό ίσως και τα πολλά υποκοριστικά.

 35. Μαρία said

  Πώς το έκανες;

 36. Με αυτό το bookmarklet, που είναι στην bookmarks bar του κοκκινοτρίχη (sic) μου, μετέτρεψα τη μέθοδο της φόρμας αναζήτησης από POST σε GET, ώστε να επιστρέφει το url στην επιθυμητή μορφή.

  Μετά, κόντυνα το αποτέλεσμα με άλλο bookmarklet…

 37. Μαρία said

  Καλά, αν ξαναχρειαστεί, εδώ είσαι 🙂

 38. Έλα, αφού είσαι αστέρι, τίποτα το σπουδαίο δεν είναι.

 39. Νέος Τιπούκειτος said

  @12: Για το προσκύνημα στην προτομή του Μιστριώτη ο Κορνήλιος μάλλον ποδήλατο θα πρέπει να νοικιάσει. 🙂

 40. στρατής said

  για την ακρίβεια, ως ψυχαρικιά, η Παπαμόσκου υπογράφει «Αλεξάντρα» (με ταυ) Παπαμόσκου και γράφει «αθρώπινος» (άνευ ν) «μηχανισμός»

 41. #41 σκέφτομαι νὰ νοικιάσω πάντως ἕνα ποδηλατάκι γιὰ βολτίτσς στὴν παραλία τώρα ποὺ ἔστρωσε ὁ καιρός. ἔτσι κι ἄλλιῶς ποίησίς ἐστι λάμψις στίλβοντος ποδηλάτου.

 42. Μαρία said

  Στρατή, κεκτημένη ταχύτητα. Πάλι καλά που δεν έγραψα Παπαμόσχου.

 43. Οὐδεὶς ἐπεσήμανε τὸ καίριον. Ὅτι ὁ ἁπλὸς λαός, καὶ μάλιστα οἱ νέοι, καὶ δὴ οἱ πλέον ἀρμόδιοι, προοδευτικοὶ πατριῶται φοιτηταί, ξεσηκώθηκαν ὑπὲρ τῆς ἀρχαίας κληρονομιᾶς· τὸ δὲ «συντηρητικὸν» καὶ «τυραννικὸν» κράτος κατέστειλε μὲ σφαῖρες τὴν ἐξέγερσι τῆς προοδευτικῆς, ἀρχαιοφίλου νεολαίας. Αὐτὸ καὶ μόνον ἀνατρέπει ἐκ βάθρων τὴν «λαϊκὴ» εἰκόνα τῶν μαλλιαρῶν.

  Ἐν τούτοις, ἴσως πρέπει νὰ ἐρευνήσουμε προσεκτικὰ ἐὰν ὑπεισῆλθαν καὶ ἄλλοι παράμετροι· καὶ συγκεκριμένα ὑποδαύλισις τῶν ἐκτρόπων ἀπὸ τὴν Γερμανία ἢ τὴν Βρετανία, μὲ σκοπὸν τὴν ὑπονόμευσι τοῦ Βασιλέως Γεωργίου, ὑπόπτου γιὰ τοὺς δυτικούς λόγῳ τῆς ρωσσίδος Βασιλίσσης Ὄλγας.

  Ἐπὶ τοῦ γλωσσικοῦ, οὐδεὶς ταυτίζεται μὲ τὸν Μιστριώτη. (Ἐγὼ ἄλλωστε ἐπὶ τοῦ θέματος ἀποδέχομαι πλήρως τὴν ἄποψιν τοῦ μεγάλου Γιαννόπουλου.) Ὁπότε δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ συζητοῦμε περὶ αὐτοῦ. Τὸ ζήτημα εἶναι ἄλλο· ὅτι οἱ μαλλιαροὶ δὲν ἦταν λιγότερο ἀκραῖοι καὶ δὲν ἐπροξένησαν, τελικῶς, μικρότερη ζημία. Διότι, ἡ μὲν δημοτικὴ γλῶσσα, ὄντας ζωντανὴ καὶ ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῆς λαϊκῆς παραδόσεως ἀναβλύζουσα, δὲν διέτρεχε κίνδυνο, ἡ λογία μας παράδοσις, ὅμως, ἦταν ἔγκλημα νὰ ἐξοβελισθῇ. Καὶ ἀπεκδυθέντες δὲ τὴν πανοπλία τῆς λογίου παραδόσεως καὶ τῆς διαχρονικῆς κληρονομιᾶς μας, νὰ γίνουμε πληθυσμὸς ἐπαρχιώτικος, χωρὶς βαθειὲς ρίζες, μὲ ἀποτέλεσμα καὶ ἡ λαϊκὴ παράδοσις τελικῶς νὰ εἶναι ἀπὸ μόνη της ἀνεπαρκὴς καὶ νὰ κινδυνεύῃ… Ναί, τὸ πρόβλημα σήμερα ἔχει λυθεῖ· ἀφοῦ ὁμιλοῦμε ἀμερικάνικα (ἢ ἀλβανοπακιστανικὰ) δὲν ἔχουμε λόγο νὰ παθιαζόμαστε οὔτε μὲ τὴν λογία οὔτε μὲ τὴν δημοτικὴν ἑλληνικήν…

 44. Τὸ «ἐπὶ τοῦ γλωσσικοῦ οὐδεὶς ταυτίζεται μὲ τὸν Μιστριώτη» εἶναι ἀνακριβές. Παρακαλῶ ὅπως ὁμιλῆτε ἐκ μέρους τοῦ ἑαυτοῦ σας μόνου. Κατὰ τἆλλα δὲν ἔχω σοβαρὰς ἀντιρρήσεις.

 45. Νέος Τιπούκειτος said

  @41: Κορνήλιε, μη φορτώνεις του Εμπειρίκου αχρείαστες καθαρευουσιανιές. Για να ακριβολογούμε: Η ποίησις είναι ανάπτυξι στίλβοντος ποδηλάτου.

 46. #45 Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν διόρθωσι, συνήθως θυμοῦμαι στίχους καλά, καὶ πολύστιχα ἔργα (βέβαια συνήθως ὅταν ὑπάρχῃ μέτρο), ἀλλὰ πιστεύω ὅτι τὸ γενικὸ νόημα δὲν ἀλλοιώθηκε.

 47. Νέος Τιπούκειτος said

  Κορνήλιε, μην πας να ξεφύγεις. Αλλοιώθηκε και παραλλοιώθηκε το νόημα, αφού (1) φόρτωσες του Εμπειρίκου έναν εξόφθαλμο πλεονασμό (λάμψις στίλβοντος) και (2) του στέρησες το καίριο ανάπτυξι, που χωρίς αυτό το ποδήλατο μένει ποδήλατο και δεν γίνεται ποίηση.

 48. καλά. τί τιμωρία προτείνεις γέροντα;

 49. Μαρία said

  Προβλέπει κανένα επιτίμιο το πηδάλιο;

 50. Νέος Τιπούκειτος said

  Το πηδάλιο του ποδηλάτου;

 51. Νέος Τιπούκειτος said

  Για επιτίμιο, Κορνήλιε, (1) δεν θα ξαναγράψεις πολυτονικό για τα επόμενα 69 χρόνια και (2) θα αποστηθίσεις τα Ρόδα και Μήλα και θα τα απαγγέλλεις τρις της ημέρας νηστικός.

 52. τὴν ἀσιτία τὴν ἀντέχω, ἀλλὰ ὰν δὲν γράψω σὲ πολυτονικὸ δὲν παίζει νὰ ζήσω οὔε 69 ὧρες. μὲ τί μοῦτρα θ’ ἀντικρύσω τὸν Μιστριώτη στὰ Ἠλύσια Πεδία;

 53. Νέος Τιπούκειτος said

  Κορνήλιε, ο Μιστριώτης βρίσκεται στα Ηλίθια Παιδία. Αποκλείεται να τον συναντήσεις.

 54. Ποῦ ξέρεις; Μπορεῖ δοθέντος τούτου νὰ τὸν συναντήσω εὐκολώτερα.

 55. https://sarantakos.wordpress.com/2009/06/04/kalpes/

  σχ. 68 καὶ ἑξῆς

 56. Δελλαγραμμάτικας said

  Ο Μιστριώτης συνιστώσα του ΣΥΡΙΖΑ;;;; Αρνούμαι να το πιστεύσω!

 57. στρατής said

  #42 Μαρία, δεν το επισήμανα για λάθος, απλώς επειδή το Αλεξάντρα και αθρώπινος μου φάνηκαν πολύ χαρακτηριστικά «μαλλιαρά»!

 58. Μαρία said

  Στρατή, και πολύ καλά έκανες. Δε το παρεξήγησα 🙂

 59. Μπουκανιέρος said

  Aλήθεια, το Αλεξάντρα θεωρείται μαλλιαρό σήμερα;
  (Ίσως λόγω της μόδας με τους Αλέξανδρους;)

  Αυτά λοιπόν τα νέα της Αλεξάντρας…

 60. Δελαγραμμάτικας said

  Όχι, ρε Μπουκάν. Αλεξάντρα λέμε αλλά Αλεξάνδρα γράφει η ταυτότητα και η υπογραφή.
  Πάνε στο #33 και δες στο τεύχος 189 την αρχή του άρθρου, που μ’ άρεσε πολύ.

 61. Voulagx said

  #59: …που δεν ηξερε τι θα πει αντρας!

  When I was back there in seminary school
  There was a person there
  Who put forth the proposition
  That you can petition the Lord with prayer
  Petition the lord with prayer
  Petition the lord with prayer

  You cannot petition the lord with prayer!

  Can you give me sanctuary
  I must find a place to hide
  A place for me to hide

  Can you find me soft asylum
  I can’t make it anymore
  The Man is at the door

 62. Voulagx said

  Μπουκαν, το προηγουμενο για αλλου πηγαινε, την εκανα την πατατα μου!

 63. Μαρία said

  Πες το, ρε παιδί. Δε πιστεύω να πίνεις τα ίδια με τον τραγουδιστή! 🙂

 64. Voulagx said

  #63 Α, μπα, καμια τσικουδια να πουμε!! 😛

 65. Μαρία said

  Στον τάφο του έχεις πάει;

 66. Voulagx said

  Οχι, ρε γμτ, και το γμτ παει στο οτι εμενα σε ξενοδοχειο στη πλατεια Λεο Μπλουμ και ανακαλυπτω – πολυ αργα- οτι το κοιμητηριο ηταν διπλα, δυο τεταγωνα παρακατω!

 67. Voulagx said

  Εσυ εχεις παει:

 68. Μαρία said

  Ναι, αλλά όχι γι’ αυτόν.

 69. Voulagx said

  Βρισκονται πολλοι εκει, ετσι δεν ειναι;
  Α, ναι, ο ημιονος ειναι πολυ ανθεκτικος!! σηκωνει βαρη και δεν κλαταρει! Του φορτωσα και τα μεσημεριανα! :mrgreen:

 70. Μπουκανιέρος said

  «στης αραγωνίας τις ξερές πεδιάδες
  ντουφέκισα τον εσταυρωμένο
  στου παρισιού τα οδοφράγματα
  (στο κρεσύ, στο πουατιέ, στο αζενκούρ
  στου χάστινγκς το μαρμαρένιο αλώνι)
  στου περ-λασέζ το κοιμητήρι
  (ω του χαϊγκαίητ οι τρεχάτοι σκίουροι!)»

 71. sarant said

  Να ομολογήσω πως δεν ξέρω από πού είναι αυτό.

 72. Voulagx said

  Μου θυμιζει «Γη και Ελευθερια»

 73. Μαρία said

  71, 72 Κι έχει απ’ όλα, και Εδουάρδους και Ερίκους και κομμουνάρους και Μαρξ…
  Πού είσαι Μπουκάν;

 74. Voulagx said

  «Στο χωριο μας, καθε γερος που πεθαινει ειναι μια βιβλιοθηκη που καιγεται».Εδω: http://video.google.com/videoplay?docid=4994891152687042789#

 75. Μαρία said

  74, στο 3:55 σε πρώτο πλάνο ο μακαρίτης πια Λακαριέρ.

 76. #75, και στο 52:06, στο 54:10, και στο 56:51 (η φράση του Voulagx)

 77. Μαρία said

  Καλά, έφτασες ώς εκεί. Η φράση του εθνολόγου Αμπατέ Μπα είναι πολύ διαδεδομένη. (Αν θες να τον γουγλίσεις θα γράψεις Amadou Hampate Ba τόνους δεν έχω)

 78. Immortalité said

  @ 51 Τιπούκειτε τα έτη της ποινής του Κορνήλιου τα επέλεξες τυχαία ή έτσι προβλέπεται από τις τρέχουσες διατάξεις; 😉

  (Α! και για το 47 έχεις απόλυτο δίκιο…)

  @ 70 Μπουκάν και εγώ θέλω να μάθω από που είναι το απόσπασμα…

 79. ἈΘανασία πρέπει κι ἐσὺ νὰ μοῦ τὸ χτυπᾷς; Ὁρίστε, περνᾶτε παρακαλῶ ἕνας ἕνας καὶ μαστιγώνετέ με. 🙂

 80. Νέος Τιπούκειτος said

  @78-79: Να, βλέπεις, chère Immortalité, κάτι τέτοια λες και του κεντρίζεις το σαδομαζό του Κορνήλιου… Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι τα έτη της ποινής κάθε άλλο παρά τυχαία ήταν.

  Επίσης, απόλυτο δίκιο δεν έχω μόνο για το 47 αλλά και για τα πάντα! 🙂 (Δοξάστε με)

 81. Νέος Τιπούκειτος said

  @70: Μπουκάν, μας έχει φάει η περιέργεια. Από πού είναι το τσιτάτο;

 82. Immortalité said

  @ 79 Κορνήλιε εγώ αποκλείεται να σε μαστίγωνα ποτέ γιατί είμαι κατά της βίας. Εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητη. Σχεδόν πάντα δηλαδή αλλά να μην το κάνουμε ζήτημα :-). Πάντως δεν στο χτύπησα, στο επεσήμανα. Ο επαινος έχει μεγαλύτερη αξία όταν μπορείς να δεις και τα λάθη του άλλου, έτσι; Οχι να λένε ότι επειδή σε συμπαθώ κάνω ότι δεν τα βλέπω! 😛

  @ 80 alinéa 2 Mon cher Tipou δεν ήθελα να το θέσω έτσι, αλλά μια και το αναφέρεις, θα συμφωνήσω. Τουλάχιστον για όσα έχουν πέσει στην αντίληψή μου, έχεις απόλυτο δίκιο 🙂

 83. Voulagx said

  #80: Σερ Τιπου, Δοξομπους!!

 84. Voulagx said

  Πολλα μαστιγωματα βλεπω, παλι Σαλο το κανατε εδω μεσα!!( και λειπει κι ο Αλφρεντ) :mrgreen:
  Κι ολα αυτα εξ αιτιας της πατατας μου!
  Εμαθα οτι ο Καρολος θα εχει παρεα τον μανατζερ των Σεξ Πιστολς στο Χαϊγκέϊτ.

 85. sarant said

  Βουλάγξ, είχατε και στη δική σας παρέα καθιερώσει ιαχή «Δοξόμπους»;

 86. Alfred E. Newman said

  @84

  Δεν λείπει… απλώς καραδοκεί. ενώ ταυτόχρονα αναμιμνήσκεται ωρών προσφάτων… Εις τας διαταγάς σας πάντοτε…

 87. Alfred E. Newman said

  @ 79 και 82
  Κορνήλιε μην την πολυπιστεύεις. Όλοι ξέρουμε ότι είναι ενοχλημένη που δεν αποκάλυψες ποια είναι η επαγγελματική σου απασχόληση (Εκτός βέβαια αν την ενημερωσες ιδιωτικά και δεν το αντιληφθήκαμε…). 😆

 88. Γκχμ γκχμ… επανέρχεται το Δοξόμπους; Πώς κι έτσι;
  Και όμως δεν ήταν άσχημη ταινία.

 89. Μπουκανιέρος said

  #73 κλπ.
  Εδώ είμαι. Είχα κάτι σοβαρό να κάνω (ή έτσι φαίνεται).

  Αφού έχει πέσει τόση περιέργεια, να ομολογήσω ότι είναι από κάτι σπιτικό και χειροποίητο.

 90. Μαρία said

  85, ιαχή; Μα είστε εντελώς αγεωγράφητοι οι χαμουτζήδες!

 91. Μαρία said

  89 αμ καλά την ψυλιάστηκα. Και δε με λες, τι τον θες όλο τον εκατονταετή πόλεμο;

 92. Μαρία said

  88 Σε σενάριο Πετεφρή.

 93. 89 κάτι μου τόλεγε εμένα.
  92 α, δεν τόξερα αυτό! ταιριάζει βεβαίως.

 94. Μπουκανιέρος said

  91 Ξερωγώ… (είναι να μην μπλέξεις – έπειτα, στη μέση θα το αφήκεις;)

 95. Alfred E. Newman said

  @ 90
  Μαρία >85, ιαχή; Μα είστε εντελώς αγεωγράφητοι οι χαμουτζήδες!<
  Π{ριν πάρω φόρα φόρα για τρία στοιχεία που εμπεριέχονται στην ανάρτησή σου, πες μου ότι είναι απλώς προβοκατόρικο…

 96. Μπουκανιέρος said

  Εμ, αφού το φανταζόσαστε δεν το λέγατε κιόλας, να μη με τραβολογάτε σε δημόσιες δηλώσεις;

  Το Δοξόμπους, μετά από τόσα χρόνια, μούχει αφήσει κάτι ευχάριστο. Ενώ δε θυμάμαι όσα με είχαν ενοχλήσει τότε. Ούτε γω ήξερα το σχ. 92.

 97. Μαρία said

  Μπουκάν, μα αυτή η παρένθεση είναι εντελώς κουφή. Τι συνειρμό μπορεί να έκανες!

  Αλφρέδο, άμα είναι 3, να μη σου κόψουμε τη φόρα.

 98. Είχα δει το Δοξόμπους σε κάποιο σινεμά της Αθήνας (την Αλκυονίδα; ). Μετά από καναδυό χρόνια που είδα τον Αντρέι Ρουμπλιόφ κατάλαβα τις επιρροές. Μου φαίνεται πλήρωσε τα σπασμένα όλου του ΝΕΚ (που οδηγήσαν μια γενιά/ στα πιο βαθιά χασμουρητά)

 99. Alfred E. Newman said

  Λοιπόν Μαρία provocatrice,
  Πρώτον σκηνοθέτης της ταινίας (και μακρινός μου συγγενής) είναι χαμουτζής. Οι χαμουτζήδες λοιπόν γνώριζαν εξ υπαρχής.
  Δεύτερον Αυτοί που ήσαν οι αγεωγράφητοι (επιεικέστατος χαρακτηρισμός) ήσαν φυσικά το κυρίως Θεσσαλονικιό κοινό που έκανε το χαβαλέ στην προβολή.
  Τρίτον (συνεπακόλουθο) δεδομένου ότι ο χαβαλές ήταν η λέξη Δοξόμπους επαναλαμβανόμενη σε όλους τους τόνους και τις εντάσεις, δικαιούνται οι επιγενόμενοι να αναφέρονται σε ιαχή.
  Ουφ! 😈

 100. Voulagx said

  #45 Sarant,ναι,απο θεσσαλονικη ξεκινησε, αλλα η Μαρια θα τα θυμαται σιγουρα καλυτερα.

 101. Immortalité said

  @ 90 Μαρία λέμε χαμουτζήδες ή χαμουρτζήδες; Εκτός κι αν δεν είναι το ίδιο.

  @ 87 Α! και Αλφρεντ νόμιζα ότι ελεγχατε καλύτερα τις πηγές σας, ότι δεν βγάζετε αβίαστα συμπεράσματα και δεν μιλούσατε εξ ονόματος όλων ανευ ρητής εξουδιοδοτήσεως.
  Ακου «Όλοι ξέρουμε ότι είναι ενοχλημένη» Αλλά τί είπαμε ότι επαγγέλλεσθε; Δημοσιογράφος; Κοίτα λοιπόν πως εξηγούνται όλα… 🙂

 102. sarant said

  Αλφρέδο, με πρόλαβες και με… σκέπασες (κάλυψες) με το 99!

 103. Ιμμορ, χαμουτζήδες λέτε. Εκτός αν εμείς λέμε «χάμουρ» το «κάτω» και μου είχε διαφύγει.

 104. Μαρία said

  102, καλά ντε, δε σας είπαμε και χαμούρες όπως νομίζει η Ιμόρ. (άλλο χάμου κι άλλο άσπρα μούρα μαύρα μούρα, Ιμόρ)

  Ιμόρ, η φράση «όλοι ξέρουμε…» σημαίνει οτι αυτός τρώγεται να μάθει, αν δε το κατάλαβες.

 105. Immortalité said

  @ 103 Κοίτα να δεις Δύτη που μια ζωή το λέγαμε λάθος… Τώρα θα το λέω σωστά και οι άλλοι θα με διορθώνουν 🙂

 106. Άντε, με το καλό το τριακοντάκις χιλιοστό σχόλιο στο επόμενο μισάωρο (μαζί με το spam). Βάλτε το εδώ· από μένα λεκανός.

 107. Αλλά για κάτσε… εσύ κρητικιά δεν είσαι; Άρα κι εσύ χαμουτζού, σαν κι εμάς τους Αθηναίους. Προς τι το πρώτο πληθυντικό; 🙂

 108. έλα ρε· κρητικιά με τέτοιο επώνυμο…

 109. Ωπ! εγώ ήμουν το τριακοντάκις χιλιοστό; Τι κερδίζω; (και τι είναι ο λεκανός; )

 110. Alfred E. Newman said

  @ 101
  Immortalité κατανοώ την αντίδρασή σου. Ανακαλώ λοιπόν τα όσα αρνητικά έχω καταγράψει για δικηγόρους. Άρα και εσύ ελπίζω να μη με ξανααποκαλέσεις δημοσιογράφο. 😆

 111. Μαρία said

  109,Δύτη, καληνύχτα, είπαμε να το παίξουμε εαμοβούλγαροι

 112. Immortalité said

  @ 108 Στάζυμπε δεν θα ρωτήσω τί εννοείς… 🙂

  @ 107 Δύτη νομιζα πως χαμουτζήδες ήταν μονο οι Αθηναίοι και οι Πελοποννησιοι (ανθρωπάκι που κοκκινίζει δεν ξέρω να βάλω….)

 113. Immortalité said

  @ 110 Αλφρεντ δεκτή η ανάκληση. Από δω και πέρα δεσμεύομαι να σας αποκαλώ πρώην δημοσιογράφο… 🙂 🙂 🙂

 114. sarant said

  Ακόμα θέλουμε καμιά δεκαριά για το σχόλιο αριθ. 30.000 (συνυπολογίζοντας και τα σβησμένα’ χωρίς αυτά είμαστε ακόμα στο 29700τόσο). Όμως, δεν θα ξαγρυπνήσω να το δω 🙂

 115. Μαρία said

  Για Δύτη.

 116. Alfred E. Newman said

  @113
  Δυσάρεστος συνειρμός: Κοσμική κυρίας σε δεξίωση ακούει να την αναφέρει η οικοδέπσποινα ως πουτάνα. Ενοχλημένη παραπονιέται στον οικοδεσπότη και αυτός της απαντά: «Μην την παρεξηγείτε. Και εγώ έχω αποστρατευτεί είκοσι χρόνια και εξακολουθεί να με αποκαλεί Ταξίαρχο…»

 117. Μαρία said

  Ο Ηλεφού, ργτ, πού είναι;

 118. Και σημαίνει…;

 119. Μαρία said

  Είπαμε,βρε δύτη, σημαίνει καληνύχτα.

 120. Αααα… Λεκανός λοιπόν, λεκανός. Ες αύριον.

 121. Immortalité said

  @ 116 Ετσι είναι Αλφρεντ 🙂 Μερικά πράγματα μας σημαδεύουν ανεξίτηλα…

 122. Μαρία said

  Για δύτη
  https://sarantakos.wordpress.com/2010/04/09/tsimacyma/#comment-29791

 123. Immortalité said

  Λεκανός και από δω. Ες αυριον τα 30.000 🙂

 124. gbaloglou said

  #116:

  Αυτό το είχα ακούσει για έναν Αργεντίνο ναύαρχο και την Εύα Περόν!

 125. Ιμόρ τα παίζεις στα δάχτυλα, πλέον, τα <tags>, βλέπω…

 126. π2 said

  Για το Δοξόμπους και το σαλονικιό κοινό να καταθέσω inside information: μου έχει πει άνθρωπος του περιβόητου β΄ εξώστη ότι το ανελέητο δούλεμα δεν ξεκίνησε από πραγματική δυσαρέσκεια πολλών για την ταινία. Ήταν απλώς μια στιγμή σύγκλισης των ποδοσφαιρικών ενστίκτων του κοινού. Και πράγματι, όπως σωστά παρατηρήθηκε, πλήρωσε τα σπασμένα του ΝΕΚ.

 127. Νέος Τιπούκειτος said

  @99: Νομίζω ότι το Δοξόμπους ήταν το ένα μόνο (το δεύτερο) από τα τρία συστατικά της ιαχής. Τα άλλα δύο ήταν το Ντεσιμπέλ και το Τεριρέμ (επίσης τίτλοι ταινιών του ΝΕΚ, για να θυμούνται και οι παλιότεροι). Το όλον: ΝΤΕ-ΣΙ-ΜΠΕΛ ΔΟ-ΞΟΜΠΟΥΣ ΤΕ-ΡΙ-ΡΕΜ!

 128. Νέος Τιπούκειτος said

  @115: Μαρία, η κυρία στο βιδεάκι ποια είναι; Είναι κουκλάρα και έχει και φωνάρα. Την αγαπώ.

 129. Immortalité said

  @ 125 Στάζυμπε μάλλον με είχες για εντελώς ανεπίδεκτη 🙂

  @ 128 Και αυτήν Τιπούκειτε; η Ντέλλα το ξέρει; 😉

 130. Voulagx said

  Δεν καταλαβαινω γιατι ενα αστειακι που εκανα στον Τιπου (συνειρμος: Δοξαστε με-Δοξομπους), και που ελπιζω να μην το παρεξηγησε, το πηραν τοσο «πατριωτικα» οι χαμουτζηδες! 😛
  Ειχα ακουσει την εκφραση (οχι ιαχη) και στην Αθηνα αλλα και απο ανθρωπους που καμμια- ή εστω ελαχιστη- σχεση ειχαν με τον κινηματογραφο.Οταν ειδα την ταινια -οχι στο φεστιβαλ – δεν μπορουσα να καταλαβω για ποιο λογο συγκεντρωσε την «μηνιν» του εξωστη β΄.Δεν ειχα την προθεση να κριτικαρω την ταινια αλλα, αφου το ‘φερε η κουβεντα, το σχολιο 96 του Μπουκαν με καλυπτει.

 131. Νέος Τιπούκειτος said

  @129: Ιμμόρ, είμαι ερωτύλος, τι να κάνω; 🙂 🙂

  @130: Βουλάγξ, εννοείται ότι ΔΕΝ παρεξήγησα!

 132. Νέος Τιπούκειτος said

  Κοίτα να δεις όμως πού μας έβγαλε ο Μιστριώτης, ε; Έχει δίκιο τελικά ο Κορνέιγ, ήταν εμπνευστικός ο μακαρίτης! 🙂 Χμφγνμμφβργκχ.

 133. Immortalité said

  @ 130 Μα Βουλάγξ νομίζω ότι κανείς δεν παρεξήγησε. Ούτε καν οι χαμουτζήδες. Για να μας το πουν και οι ίδιοι: Παιδιά παρεξηγήσατε; 🙂

  @ 131 Δεν είπα να κάνεις τίποτα Τιπού, πώς να πας κόντρα στη φύση σου; 🙂

  Παρεμπιπτόντως Τιπούκειτε μόνο αυτό με το Μιστριώτη σε παραξένεψε; Ολα τ’ άλλα δηλαδή μας βγάζουν εκεί που περιμένουμε; 😉

 134. Μαρία said

  >επίσης τίτλοι ταινιών του ΝΕΚ,
  Και απ’ το ίδιο φεστιβάλ, 1987.

 135. Το Δοξόμπους ήταν του Λαμπρινού, το Τεριρέμ νομίζω του Δοξιάδη. Το Ντεσιμπέλ;

 136. π2 said

  Δύτη, Βαφέας.

 137. Α ναι, τώρα που είδα τον πλήρη τίτλο (120 Ντεσιμπέλ) το θυμήθηκα. Δεν το έχω δει αυτό, όμως.

 138. #132 Νῦν ἀπολύοις τὸν δοῦλον σου, Δέσποτα.

 139. Ἀθνασία, Κρῆσσα; Τώρα ἔπαθα πολιτιστικὴ καταπληξία.

 140. Immortalité said

  @ 139 Κρῆσσα;;; Εννοείς κρητικιά; Γιατί βρε Κορνήλιε; κακό είναι;

 141. 141 Τοὐναντίον, ἁπλῶς διαπιστώνω ὅτι οἱ μισὲς δικηγόροι ποὺ ξέρω εἶναι Κρῆσσαι.

 142. Immortalité said

  @ 141 Κορνήλιε τώρα αυτό σημαίνει και κάτι ή έτσι στατιστικώς το ανέφερες; (Και να χαρείς μη με λές κρήσσα. Κάπως μου ‘ρχεται 🙂 )

 143. Immortalité said

  @ 141 Κορνήλιε δεν είσαι εντάξει. Οχι μόνο δεν απαντάς, αλλά δεν μας λες και απο που είμαστε συνάδελφοι…

 144. Νέος Τιπούκειτος said

  Κορνήλιε, δεν έχεις ακούσει το Κρήτες αεί ψεύσται; Εξ ου και η δικηγορία… 🙂 🙂 🙂

 145. Immortalité said

  @ 144 Τιπούκειτε προβοκάτορα γιατί δεν λες ότι αυτός που το ‘πε ήταν κρητικός; Αρα; 😉

 146. Νέος Τιπούκειτος said

  @145: Αμ, εδώ σε θέλω κάβουρα! Άρα; Αλήθεια ή ψέματα; 🙂

 147. Immortalité said

  @146 Από τον αέναο κύκλο του παραδόξου, εσύ Τιπούκειτε ποια στιγμή διαλέγεις να πιστέψεις; Αλήθεια ή ψέματα; 🙂

  Ασε που ο Επιμενίδης μίλησε για κρητικούς και όχι για κρητικές 😉

 148. Νέος Τιπούκειτος said

  Ιμμόρ, τι είναι οι Κρητικές; Μήπως εννοείς τις Κρήσσες; 🙂

 149. Immortalité said

  @148 Σωστα Τιπούκειτε είναι που είμαι λίγο ανελλήνιστη και δεν ήξερα το σωστό όρο! Αυτές εννοούσα 🙂

  A! ρε Κορνήλιε τί ζημιά μας έκανες με τις γνωριμίες σου! 🙂

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: