Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Φθινοπωρινό κουίζ

Posted by sarant στο 4 Οκτωβρίου, 2012


Καιρό έχουμε να βάλουμε κουίζ, σχεδόν τρεις μήνες από το προηγούμενο, το οποίο, αν θυμάστε, είχε αποδειχτεί αρκετά σκληρό καρύδι. Για το σημερινό δεν έίμαι τόσο αισιόδοξος, φοβάμαι μάλιστα ότι θα το βρείτε πολύ γρήγορα -αλλά δεν πειράζει, τώρα το έβαλα.

Λοιπόν, θα παραθέσω αποσπάσματα από το κύριο άρθρο μιας εφημερίδας και θα σας ζητήσω να βρείτε πού και πότε δημοσιεύτηκε. Εννοείται ότι έχω παραλείψει τα αποσπάσματα που δίνουν σαφείς ενδείξεις -όταν βρεθεί η απάντηση, θα παρουσιάσω το πλήρες κείμενο. Έχω εκσυγχρονίσει την ορθογραφία, αλλά δεν άλλαξα τη γλώσσα.

Το κύριο άρθρο είναι το εξής:

Προπαντός ψυχραιμίαν

Όταν βαρεία η συμφορά πλήξει έν έθνος, ένα λαόν, το μόνον το οποίον ημπορούν να συστήσουν όσοι διατηρούν ακόμη την ελπίδα ότι τα πράγματα δύνανται να μεταβάλουν αποτόμως όψιν, είναι η ψυχραιμία και η μετά θάρρους αντιμετώπισις των αντιξόων περιστάσεων.

Διερχόμεθα, πρέπει να το ομολογήσομεν, κρισιμοτάτας στιγμάς. (…)

Η νίκη αυτή παρηγορεί βεβαίως, αλλά δεν αποτελεί τέλειον αντισήκωμα των εδαφικών απωλειών, άς έχομεν εις τα άλλα σημεία και διά τούτο δεν είναι δυνατόν να αναθαρρήσει το έθνος και να έχει πεποίθησιν επί της αισίας εκβάσεως του όλου πολέμου. Πολλοί στρατηγικοί και άλλοι λόγοι, πρωτίστως δε η έλλειψις επιμελητείας και ο περιορισμός των μεταγωγικών μέσων παρεμβάλλουν μεγίστας δυσχερείας εις την αντιμετώπισιν όλων των περισπασμών. Και τοιουτοτρόπως αι ήτται είς τινα σημεία είναι αναπόφευκτοι. (…)

Αλλ’ αι σημεριναί ήτται δεν σημαίνει, ότι αύται ημπορεί να είναι και παντοτιναί. Το έθνος διατηρούν την ψυχραιμίαν του και ανδριζόμενον εν τη δυστυχία, δύναται να αντλήσει διδακτικά μαθήματα εκ των παθημάτων του και να ανασυνταχθεί, να περισυλλεγεί εις το μέλλον. Πολλά, πάμπολλα σφάλματα διεπράχθησαν εις τον παρόντα πόλεμον. Εξ αυτών τινά εσημειώσαμεν προγενεστέρως. Πολλά άλλα είναι γνωστότατα, ώστε να περιττεύει αναγραφή των. Τα σφάλματα αυτά πρέπει να σημειωθώσι, να μελετηθώσι και να θεραπευθώσιν εις το μέλλον.

(…)
Διά να γίνει όμως τοιαύτη συστηματική εργασία, απαιτείται να φανώμεν μεγάλοι ενώπιον της συμφοράς και να κρατήσομεν την ψυχραιμίαν μας. Αν μας καταλάβει ηθικός πανικός, τότε ορισμένως θα θρηνήσομεν μείζονας καταστροφάς.

Λοιπόν; Πού και πότε δημοσιεύτηκε το κύριο άρθρο; Τι λέτε;

Νύξη: Δείτε την δεύτερη παράγραφο του σχολίου αρ. 16, περιέχει μια χρήσιμη νύξη. Επίσης, πρόκειται για εφημερίδα πόλης που σήμερα ανήκει στο ελληνικό κράτος.

Απάντηση: Τελικά σας δυσκόλεψε περισσότερο απ’ όσο πρόβλεπα, αλλά μάλλον είχα κάνει κακή εκτίμηση, τελικά είναι αρκετά παραπλανητικό. Λοιπόν, πρόκειται για το κύριο άρθρο της «Νέας Αλήθειας», ελληνικής εφημερίδας που εκδιδόταν στην οθωμανική Θεσσαλονίκη (και συνέχισε να εκδίδεται μετά), στο φύλλο της 18ης Οκτωβρίου 1912, δηλ. ενώ τα ελληνικά στρατεύματα πλησιάζουν στην πόλη και ενώ ο οθωμανικός στρατός ηττάται σε όλα σχεδόν τα μέτωπα.

Το άρθρο πρέπει να το έχει γράψει ο διευθυντής της εφημερίδας. Θα το δείτε ολόκληρο παρακάτω. Πρόσεξα ότι αποφεύγει να κατονομάσει ως εχθρό την Ελλάδα (λέει «εκ νότου» μόνο) και ότι καλεί το οθωμανικό έθνος να παραδειγματιστεί από το πώς η ηττημένη το 1897 Ελλάδα κατάφερε να ανορθωθεί.

Ιδού ολόκληρο το άρθρο

(και εδώ το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας

https://sarantakos.files.wordpress.com/2012/10/eksoquiz.jpg):

Προπαντός ψυχραιμίαν

Όταν βαρεία η συμφορά πλήξει έν έθνος, ένα λαόν, το μόνον το οποίον ημπορούν να συστήσουν όσοι διατηρούν ακόμη την ελπίδα ότι τα πράγματα δύνανται να μεταβάλουν αποτόμως όψιν, είναι η ψυχραιμία και η μετά θάρρους αντιμετώπισις των αντιξόων περιστάσεων.

Διερχόμεθα, πρέπει να το ομολογήσομεν, κρισιμοτάτας στιγμάς. Ο εκ Νότου πολέμιος προελαύνων με ευκολίαν ανεξήγητον ευρίσκεται εις τα πρόθυρα της Θεσσαλονίκης. Μαυροβουνιωτικαί και σερβικαί πληροφορίαι δεν υπάρχουν, αλλ’ από τας καθόδους των σταθμαρχών και την μεταφοράν του σιδηροδρομικού υλικού εικάζει τις ευκόλως ότι η κατάστασις δεν είναι περισσότερον ευχάριστος προς τα σημεία εκείνα.

Τα βουλγαρικά, προκειμένου περί της προελάσεως του βουλγαρικού στρατού προς την Θεσσαλονίκην, δεν φαίνονται ωσαύτως ενθαρρυντικά, αφού πέραν του Δεμίρ Ισάρ δεν υπάρχει κίνησις. Το εντεύθεν υλικόν μεταφέρεται εις την πόλιν μας. Μόνον εις το τμήμα της Αδριανουπόλεως ο οθωμανικός στρατός ευρίσκεται εις καλήν θέσιν, σήμερον δε το αρμόδιον γραφείον μας εκοινοποίησεν την πληροφορίαν ότι ο Τσερκές Μεχμέτ πασάς εισήλθε νικηφόρος εις το Χαρμάνκιοϊ και κατέσχε δεκαοκτώ τηλεβόλα κατατροπώσας ολόκληρον ιππικόν σύνταγμα.

Η νίκη αυτή παρηγορεί βεβαίως, αλλά δεν αποτελεί τέλειον αντισήκωμα των εδαφικών απωλειών, άς έχομεν εις τα άλλα σημεία και διά τούτο δεν είναι δυνατόν να αναθαρρήσει το έθνος και να έχει πεποίθησιν επί της αισίας εκβάσεως του όλου τετραμετώπου πολέμου. Πολλοί στρατηγικοί και άλλοι λόγοι, πρωτίστως δε η έλλειψις επιμελητείας και ο περιορισμός των μεταγωγικών μέσων παρεμβάλλουν μεγίστας δυσχερείας εις την αντιμετώπισιν όλων των περισπασμών. Και τοιουτοτρόπως αι ήτται είς τινα σημεία είναι αναπόφευκτοι. Δικαίως άρα παρατηρεί η ετέρα των τουρκικών συναδέλφων ότι υπό τοιαύτας συνθήκας δεν πρέπει να εκπλησσόμεθα διά τας ήττας, αφού άλλωστε αύται και κατά τον ιερόν νόμον ακόμη επιτρέπονται.

Αλλ’ αι σημεριναί ήτται δεν σημαίνει, ότι αύται ημπορεί να είναι και παντοτιναί. Το έθνος διατηρούν την ψυχραιμίαν του και ανδριζόμενον εν τη δυστυχία, δύναται να αντλήσει διδακτικά μαθήματα εκ των παθημάτων του και να ανασυνταχθεί, να περισυλλεγεί εις το μέλλον. Πολλά, πάμπολλα σφάλματα διεπράχθησαν εις τον παρόντα πόλεμον. Εξ αυτών τινά εσημειώσαμεν προγενεστέρως. Πολλά άλλα είναι γνωστότατα, ώστε να περιττεύει αναγραφή των. Τα σφάλματα αυτά πρέπει να σημειωθώσι, να μελετηθώσι και να θεραπευθώσιν εις το μέλλον. Δυνάμεθα να παραδειγματισθώμεν από την Ελλάδα αυτήν. Συντριβείσα κατά το 1897 επιβάλλεται σήμερον ως ο σπουδαιότατος παράγων εν τω βαλκανικώ πολέμω και οι επιτυχίαι της προκαλούν την κατάπληξιν της «Τουράν», η οποία διερωτάται πώς τόσον ταχέως έφθασεν ο στρατός της εις την Βέροιαν.

Ανάλογον εργασίαν οφείλει να πράξει εις το μέλλον και το Οθωμανικόν έθνος διά να γίνει εκείνο το οποίον πολύ ορθώς τονίζει η «Γενί Ασρ», να ανακτηθούν δηλονότι τα σήμερον χανόμενα μέρη. Διά να γίνει όμως τοιαύτη συστηματική εργασία, απαιτείται να φανώμεν μεγάλοι ενώπιον της συνεισφοράς και να κρατήσομεν την ψυχραιμίαν μας. Αν μας καταλάβει ηθικός πανικός, τότε ορισμένως θα θρηνήσομεν μείζονας καταστροφάς.

166 Σχόλια προς “Φθινοπωρινό κουίζ”

 1. Υποθέτω ότι έχει σχέση με το 1897…αλλά και πάλι δεν είμαι σίγουρος. Καλημέρα.

 2. spiral architect said

  Δύσκολα μάς έβαλες σήμερα, Νικοκύρη … 🙄

 3. cronopiusa said

  καλή σας μέρα

  Προπαντός Ψυχραιμία [1951]

 4. sarant said

  Eυχαριστώ για τα πρώτα σχόλια -αλλά δεν μου είπατε Πού και πότε γράφτηκε το άρθρο!

  3: Είσαι όμως φοβερή, πού τα βρίσκεις!

  Θα λείψω για καμιά ώρα, φαντάζομαι όταν γυρίσω θα το έχετε βρει 🙂

 5. Κι εγώ, όπως ο Espectador1 φαντάζομαι πως πρόκειται για το Μάη του 1897.
  Το που όμως… Στην τύχη να πω στην Άρτα, αφού βόρεια της πόλης έγιναν μάχες με καταλήψεις και ανακαταλήψεις.

 6. ππαν said

  Εδαφικές απειλές δεν είχαμε το 1897 νομίζω, κοντέψαμε βέβαια.

 7. Ηλιας said

  1922!!!

 8. ππαν said

  7: ε ναι, αυτό είναι το προφανές, μιλάει και για λάθη, αλλά τα κουΐζ δεν είναι έχουν ποτέ προφανείς απαντήσεις εδώ.

 9. ππαν said

  Καμιά εφημερίδα της κατοχής ; Αλλά θα έλεγαν για λάθη;
  Ο πονηρος Νικοκύρης ρωτάει και πού. Υπάρχει λοιπόν και το ζήτημα του τόπου.

 10. agapanthos said

  Ας πούμε Καθημερινή και Αύγουστος του 1922.

 11. Λυσίμαχος said

  Μήπως το τέλος της αρχής της Μικραστιατικής καταστροφής, όπου το μέγα πρόβλημα ήταν η έλλειψη ανεφοφιασμού και υποστήριξης των απομακρισμένων στρατιωτικών μονάδων μας που πολεμούσαν διεσπαρμένες στα βάθη της Μικρασίας; Δεν ξέρω για πιά νίκη μιλά, αλλά ανάμεσα στις πρώτες ήττες και την αρχή της υποχώρησης, όλο και κάποια νίκη θα σημειώσαμε που αναπτέρωσε για λίγο το ηθικό, Η ταυτότητα της εφημέρίδας μου είναι φυσικά άγνωστη αλλά θα ρίσκαρα την πρόβλεψη ότι πρόκειται για φιλοφασιλικό/αντιβενιζελικό φύλλο.

 12. Anasto said

  Καλημέρα.

  Πού είναι οι δασείες και οι περισπωμένες; Αφέθηκαν στο πρωτότυπο ή δεν υπήρξαν ποτέ; Κι εμένα για τη Μικρασιατική καταστροφή μου κάνει αλλά μπήκα σε σκέψεις για τυχούσα (ή μήπως τυχόν;) παγίδα.

 13. Γρηγόρης Κοτορτσινός said

  Στον πόλεμο του 1897, μετά την μάχη του Τυρνάβου και την εκκένωση της Λάρισας, οι Έλληνες κατάφεραν να απωθήσουν τους Τούρκους στο Βελεστίνο (29-30/4). Οπότε μετά τη μάχη του Βελεστίνου, υπήρχαν και εδαφικές απώλειες, αλλά και μια νίκη για να δικαιολογεί τα αναφερόμενα στο άρθρο. Επίσης, η αδυναμία γρήγορης μεταφοράς στρατευμάτων από ελληνικής πλευράς ήταν άλλο ένα χαρακτηριστικό του πολέμου αυτού. Άρα, θα έλεγα ότι το άρθρο γράφτηκε μετά τη μάχη του Βελεστίνου, αρχές Μαΐου 1897. Το πού, όμως, δεν έχω ιδέα.
  Σε αντίθεση με τα παραπάνω να πω ότι η γλώσσα θα μπορούσε να είναι και μεταγενέστερη.

  #6
  Μετά το τέλος του πολέμου, δόθηκαν κάποια θεσσαλικά εδάφη στην Τουρκία, στα οποία περιλαμβανόταν κι ένα χωριό του νομού Τρικάλων, η Κουτσούφλιανη (σημ. Πλάτανος). Οι κάτοικοι του χωριού τα μάζεψαν και εγκαταστάθηκαν εντός των νέων ελληνικών συνόρων, ιδρύοντας τη Νέα Κουτσούφλιανη (σημ. Παναγία)

 14. Nicolas said

  @3 Πολύ ωραίο. Και τι προφητείες Παΐσιου, Νοστράδαμους και δεν συμμαζεύεται: οι άλλοι το 1951 βρήκαν πρώτοι το κινητό και το ντηλίβερι!

  Βαριέμαι να ψάχνω, πρωί-πρωί. Περιμένω τεμπέλικα να το βρουν τα κυνηγόσκυλα.

 15. μήτσκος said

  Μήπως είναι από το σάιτ της Παναθηναϊκής Συμμαχίας;

 16. Ηλεφούφουτος said

  Το στιλ δεν μου κάνει αρκετά παλαιικό για ’97, αν και κατά τ άλλα η ένσταση της Ππαν για τις εδαφικές απώλειες αίρεται αν σκεφτούμε ότι μόνο μετά την παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων γλιτώσαμε τα εδάφη, γιατί κατά τη διάρκεια του πολέμου οι Τούρκοι είχαν προχωρήσει αρκετά.

  Παρ όλ αυτά συμφωνώ ότι το ’22 παραείναι προφανές και βρίσκω καλή μαντεψιά τις κατοχικές εφημερίδες. Μάλλον η πονηρία βρίσκεται στο ότι το έθνος περί ού ο λόγος δεν είναι το ελληνικό.
  Νικοκύρη, το «πού» δηλώνει τόπο ή εφημερίδα;

 17. Nicolas said

  Εδώ!

 18. samsoonah said

  Εάν απορρίψουμε τα προφανή (1922 π.x.), τότε η γλώσσα του κειμένου, η αναφορά σε έθνος, τα χειρότερα που θα προκύψουν αν το «έθνος» δεν διατηρήσει την ψυχραιμία του, με παραπέμπουν σε φιλοκυβερνητική εφημερίδα κατά την διάρκεια του εμφυλιου (1946-9). Ποια εφημερίδα και σε ποια νίκη αναφέρεται, δεν γνωρίζω.

 19. Γς said

  Σμύρνη 1919-1920

 20. bernardina said

  Σμύρνη, λίγο πριν την Καταστροφή.

 21. Chequechak said

  Θα μπορούσε να είναι και κείμενο της Καθημερινής την περίοδο του εμφυλίου!!!

 22. Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη said

  The Times, άρθρο από τον Οκτώβριο του 1940 μετά την επιτυχή έκβαση της μάχης της Αγγλίας.

 23. gmix said

  Αν δεν μιλούσε για εδαφικές απώλειες θα έλεγα ότι το έγραψε η σημερινή ΕΣΤΙΑ μετά την επιστροφή του κ. Σαμαρά από το Βερολίνο. Υποψιάζομαι ότι γράφτηκε προς το τέλος της μικρασιατικής εκστρατείας στην εφημερίδα Σκριπ ( ή μήπως στην ΕΣΤΙΑ) Ποιος ήταν ο τίτλος του άρθρου; μήπως «παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του»

 24. Ηλεφούφουτος said

  Οι Times στα Ελληνικά; Αυτά μόνο Γερμανοί τα κάνουν.

 25. sarant said

  Ευχαριστώ πολύ για τα νεότερα!

  Το «πού» σημαίνει τόπο, αλλά αν βρείτε και εφημερίδα έχετε έναν επιπλέον ρούμπο (που λέγαμε παλιά).

  Σε τρία τέταρτα περίπου θα σας πω αν το έχει βρει κάποιος ως τώρα ή όχι.

 26. Anasto said

  Μου αρέσει η παρατηρητικότητα κι η σχολαστικότητα μου. «Έχω εκσυγχρονίσει την ορθογραφία, αλλά δεν άλλαξα τη γλώσσα» είπε ο Νικοκύρης κι εγώ το παίζω Κλουζό. Οπότε ας αγνοηθεί το 12, δεν υπάρχει κάτι αξιοπρόσεκτο εκεί, μουβαλόνγκ πίπολ κ.λπ.

 27. Γς said

  22: Εχει όντως άρωμα ΜεγαλοΒρετανικό

 28. sarant said

  26: Εντάξει, δεν μπορεί κανείς να τα προσέχει όλα 😉

 29. Γς said

  ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΥΡΗΚΑΣ Νέας Υόρκης, για κάποια συμφορά, Περλ Χάρμπορ π.χ. Αλλά πάλι για ποιες εδαφικές απώλειες; Μπορεί να είναι αργότερα όταν ο πόλεμος στον Ειρηνικό ήταν στο φόρτε του.

 30. spiral architect said

  @15: RESPECT! 😆

 31. sarant said

  15-30: Ναι, είναι το αυριανό ανακοινωθέν 😉

 32. gpoint said

  Εφημερίδα του ΕΑΜ τα χρόνια του εμφύλιου στο Βίτσι :;

 33. sarant said

  Λοιπόν, μέχρι τώρα δεν το έχει βρει κανείς! Ούτε τον τόπο, ούτε τον χρόνο.

  Μια χρήσιμη νύξη υπάρχει στην δεύτερη παράγραφο του σχολίου αρ. 16 (Ηλεφούφουτος)

 34. Νατάσσα said

  Μήπως έχει σχέση με το «Δεξιότερα Κουροπάτιν!»

 35. Γς said

  Ελληνόφωνη εφημερίδα της Πόλης. Νίκη τους, η Καλλίπολη το 1915 κτλ

 36. Νατάσσα said

  34 -τκιν, εννοούσα…

 37. Γς said

  Μήπως καμιά Ελληνόφωνη Εφημερίδα των Ιταλων στη Ρόδο, γύρω στο 1043-44;

 38. Γς said

  1843

 39. Γς said

  1 9 4 3 ! σιχτιρ…
  Ελα πες το !

 40. sarant said

  Κι όμως περίμενα να το βρείτε πιο εύκολα.

  Όχι, ακόμα ούτε τόπο ούτε χρόνο.

 41. Γς said

  Ερώτηση: Πόσο έχεις αλλοιώσει τη γλώσσα.
  Δώσε ένα μικρό δήγμα του αρχικού κειμένου.

 42. bloody amateur said

  Βαλκανικοί, κάπου βόρεια. Ας πούμε 1913, Σόφια;

 43. Γς said

  Αυστραλέζικη;

 44. sarant said

  41: Καθόλου δεν έχω αλλοιώσει τη γλώσσα, το γράφω. Μόνο εκσυγχρόνισα την ορθογραφία (μονοτονικό, υποτακτικές)

 45. Βασίλειος said

  Τέλη Ιουλίου 1974, αθηναϊκή εφημερίδα

 46. Γς said

  έλλειψις επιμελητείας, περιορισμός των μεταγωγικών μέσων , αντιμετώπισιν περισπασμών.

  Που, πότε;
  Αν αφορά έλληνες τότε Μικρά Ασία.
  Ξένους, ποιους που να μιλάει για έθνος και λαό έτσι η εφημερίδα΄

  Δεν πιστεω να είναι μετάφραση βιβλίου

 47. sarant said

  Όχι, είναι εφημερίδα, είπαμε.

 48. Μαίρη said

  ΗΠΑ (;)

 49. samsoonah said

  Μήπως μας μπάζεις στο κλίμα της 28ης Οκτωβρίου; Ιταλική εφημερίδα αναφερομενη σε κάποια νίκη των Ιταλών αλλα κοντά (χρονικά) στην εμπλοκή των Γερμανών (γί αυτό κι η αναφορά σε εκτεταμένες απώλειες εδαφών);

 50. agapanthos said

  Δεύτερη μαντεψιά, 1942 και Αλεξάνδρεια.

 51. Γς said

  45: Το σκέφτηκα κι εγώ αλλά μιλάει για κάποια νίκη, που δεν υπήρξε (εκτός αν εννοεί καμια διπλωματική) και για έκβαση πολέμου. Που δεν έγινε

 52. cronopiusa said

  Αρχές της δεκαετίας του 1950 μεταξύ 6ης Ολομέλειας του ΚΚΕ εκλογών 1951. Στις εκλογές του 1951 η ΕΔΑ έλαβε ποσοστό 10% και το 1958 24% και 79 έδρες.

 53. Γς said

  52: 😉

 54. bernardina said

  Γερμανία, τέλος του Α’ ΠΠ.

 55. sarant said

  Ακόμα δεν έχει αναφερθεί ουτε το έτος, ούτε ο τόπος, αν και κάποιος (στα τελευταία 15 σχόλια) πλησίασε αρκετά.

 56. Antonis_Gr said

  Δύο προτάσεις. Αφορά τον πόλεμο του 1897, αν αναφέρεται στην Ελλάδα. Αν όχι,μήπως σχετίζεται μετην εκστρατεία στην Καλλίπολη το 1915;

 57. Βασίλειος said

  51: είχα την εντύπωση ότι υπήρξε κάποια μεμονωμένη νίκη στην πρώτη φάση του αττίλα αλλά ομολογουμένως δεν το έχω ψάξει

  αρχές 1918 όπου οι Βούλγαροι είχαν καταλάβει την Θράκη.

 58. cronopiusa said

  52

  μεταξύ 6ης Ολομέλειας του ΚΚΕ και εκλογών 1951

  πρέπει να είναι δημοσιευμένο σε εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας

  και η ταινία να εμψυχώνει

 59. Γς said

  Ρίξε χιντ αρχηγέ!

 60. sarant said

  Χιντ: Εφημερίδα πόλης που σήμερα ανήκει στην Ελλάδα

 61. ππαν said

  Α κι ήμουν στην ιδέα για Αίγυπτο. Γιάννενα, Θεσσαλονίκη; Ξάνθη;

 62. Νέο Kid Στο Block said

  Θεσ/νίκη ,Μάχη Κιλκίς-Λαχανά.

 63. Γς said

  58:
  τότε
  «η έλλειψις επιμελητείας και ο περιορισμός των μεταγωγικών μέσων»
  που κολλάνε;

 64. sarant said

  Να ακούσω το έτος.

 65. ππαν said

  1912

 66. Γς said

  60:
  Αρθρο Νεοτούρκων σε ελληνόφωνη εφημερίδα της Θεσαλονίκης

 67. Νέο Kid Στο Block said

  1913

 68. sarant said

  65-66: Ναι, 1912, άρθρο στην εφημερίδα «Νέα Αλήθεια» της Θεσσαλονίκης. Προφανώς, άρθρο του διευθυντή της. Θα το παραθέσω ολόκληρο σε λιγο.

 69. Antonis_Gr said

  1912. Κων/πολη. Αναφέρεται στις ήττες του τουρκικού στρατού,αλλά και στην επιτυχία τους να ανακόψουν τους Βούλγαρους κοντα στην Πόλη.

 70. Γς said

  60: Σάμος, Μυτιλήνη;
  Ε αυτά δεν πιάνονται

 71. Νέο Kid Στο Block said

  «Για το σημερινό δεν έίμαι τόσο αισιόδοξος, φοβάμαι μάλιστα ότι θα το βρείτε πολύ γρήγορα -αλλά δεν πειράζει, τώρα το έβαλα.»
  Ότι το παραπάνω ήταν μια συνηθισμένη Σαραντάκεια μπλόφα (και μετά σού λένε οι μπριτζαδόροι είναι πνευματικοί αθλητές και κουραφέξαλα..) ήταν βέβαιο. 🙂

 72. ππαν said

  Ε σαν το άλλο με το τρένο δεν ήταν

 73. Νέο Kid Στο Block said

  71. Mα τώρα σοβαρομιλάς; Στο τρένο μια γειτονιά και στο περίπου τη χρονιά το πετύχαινες (η Φτερωτή δεν είχε κερδίσει;)
  Σ’αυτό «παίζαν» καμιά πενηνταριά πολέμοι του έθνους (και ποιού έθνους; 🙂 )

 74. ππαν said

  Εντελώς σοβαρά. ΚΙ εκείνο αν ήταν παγίδα μια που κακώς το έγραφε τρένο το τραμ ο Λαπαθιώτης.
  Τα έθνη που δεν είναι τοε λληνικό αλλα΄θα μπορούσαν να εκφράζονατι στα ελληνικά δεν είναι πολλά.

 75. Νέο Kid Στο Block said

  Γιατί; Θα μπορούσε να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά άρθρο. Και μένα -όπως είπε κάποιος φίλος για τη Μαχη της Αγγλίας- πήγε το μυαλό μου σε Στάλινγκραντ ή Αλσατίες ,αλλά πρώτον ντράπηκα να το πώ και δεύτερον ο Σαράντ βάζει κουίζ ελληνικού ενδιαφέροντος.

 76. Γς said

  Πότε θα γίνει η απονομή μεταλλίων;

 77. ππαν said

  75: Ε μα ναι, τι μεταφρασμένο; Πώς να το βρεις το μεταφρασμένο; Το τραμ μόνο κατά λάθος βρισκόταν, είπαμε όλη την Αττική και βρέθηκε, ετούτο με επαγωγή και τα χιντ το έβρισκες.

 78. Νέο Kid Στο Block said

  Έχουμε δηλαδή μοίρασμα του χρυσού βραβείου μεταξύ Γς (βρήκε τους Νεότουρκους) και Ππαν (βρήκε τη χρονιά);
  Να μεταδοθεί η απονομή live παρακαλώ!! :mrgreen:

 79. sarant said

  76: Πράγματι, σου χρωστάω (και στην Ππαν) μετάλλιο 😉

  74: Δεν το έγραφε ο Λαπαθιώτης, αλλά ο χρονογράφος του Έθνους -και δεν είμαι βέβαιος ότι δεν ήταν τρένο.

 80. sarant said

  77: Ναι, γιαυτό το θεώρησα ευκολότερο.

 81. Γς said

  78: Εγέρθητου!

 82. ππαν said

  Ε για μένα όχι μετάλλιο, ήταν εύκολη η χρονιά, δεν είμαι Κιντ να μην ξέρω πότε απλευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη 😉 Ξέρει βέβαια πιο δύσκολα.
  Για το τρένο: μα νομίζω είχαμε καταλήξει πως δεν ήταν τρένο.

 83. Νέο Kid Στο Block said

  81.Eντάξει, εντάξει.. οι νεότουρκοι ήταν πιο δύσκολο.
  60-40 υπέρ σου το βραβείο, και κάαααθομαι!

 84. Νέο Kid Στο Block said

  82. Και γώ σ’αγαπώ! 🙂

 85. Γς said

  83:
  Με παρεξήγησες. Το εγέρθητου ήταν για την ανάκρουση των Ανθεμς.
  Εμένα βάλτε μου τη Καραγκούνα αν και δεν θα έλεγα όχι και στον Serge!

 86. Νέο Kid Στο Block said

  To πρωτοσέλιδο είναι περίφημο! «ΓΟΥΑΡ ΚΟΡΕΣΠΟΝΤΕΝΤ!»

 87. Γς said

  85: Στον Serge. γμτ

 88. ππαν said

  Πολύ ωραίο το πρωτοσέλιδο, πράγματι.
  Για το 1897 που λέγατε προηγουμένως, ο πόλεμος ή «πόλεμος» ήταν τόσο σύντομος που δεν κολούσε το απόσπασμα και κυρίως δεν κολούσε η «ψυχραιμία» 🙂 Απώλειες δεν θεωρείς αυτά που προσωρινά κατέλαβες.

 89. gpoint said

  #87
  Ελα ρε και γω που νόμισα πως θα βάλεις αυτό για βραβείο

 90. Γς said

  89:
  Ρ#@&%(_(*((&(&%
  παλιο @#!$#& !
  Μεσημεριάτικα…

 91. Νέο Kid Στο Block said

  ΠΡΟΠΑΝΤΟΣ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑΝ!

  Έπεσε πολύ ματσούκι σήμερα στους «εργαζόμενους» των ναυπηγείων! (τα εισαγωγικά στους εργαζόμενους, όχι γιατί δεν εργάζονται,αλλά άμα είσαι απλήρωτος μισό χρόνο δεν είσαι εργαζόμενος ,αλλά εθελοντής)

  Τουλάχιστον οι θεσμοί προστατεύτηκαν και η όποια «εκτροπή» αποσοβήθηκε. Ο κος Μεϊμαράκης ανέλαβε πλήρη καθήκοντα προέδρου του κυνοβουλίου! Ουφ..!!

  (συγνώμη για το άσχετο,αλλά μια και απαντήθηκε το κουίζ, είπα να κάνω μπρίφινγκ)

 92. Καταπληκτικό το άρθρο και πολύ επίκαιρο! Συγχαρητήρια!

 93. Ωραίο και εκείνο το «ανδριζόμενον». Φαλλοκρατικό βέβαια, όπως όλ τα ωραία! 😉

 94. sarant said

  92: Επίκαιρο; Ωχ….

 95. Γς said

  92:
  >Καταπληκτικό το άρθρο

  γραμμένο πριν 100 χρόνια σε μια τούρκικη πόλη, που έγινε ελληνική μετά από μια εβδομάδα.

 96. gpoint said

  Η θεσσαλονίκη «υπάρχει» μετά το 1926 (για
  προφανέστατους λόγους)

 97. Servitoros said

  Ο διαχειριστής της εφημερίδας έχει δώσει το όνομα του στην ομώνυμη οδό.

 98. NM said

  Καταπληκτικό το σημερινό.
  Μου αρεσαν πολύ η επίκληση στη Σαρία και το «Οθωμανικόν έθνος».
  Καλό βέβαια θα ήταν να ξέραμε και κάτι για την ιστορία αυτής της εφημερίδας και του εκδότη της.
  Αλήθεια, τι έγιναν σήμερα οι ελληναράδες; Μούγκα έπεσε βρε παιδιά;

 99. sarant said

  Ευχαριστώ για τα νεότερα!

  98: Δεν βρήκα πότε άρχισε να εκδίδεται, πάντως συνέχισε να βγαίνει ως το 1940. Ο Χασήρ που είναι ο χρονογράφος, είναι ο Χασηρτζόγλου, γνωστός δημοσιογράφος της Θεσσαλονίκης.

 100. Μαρία said

  98, 99 Απ’ το 1909
  http://www.edoeap.gr/owvivilakis.htm
  Ίσως μέχρι το ’71. Πάντως σίγουρα και μεταπολεμικά.

 101. Μαρία said

  Και βέβαια:
  Τρίτος και τελευταίος μάρτυρας κατηγορίας, όπως απαιτούσε ο σχετικός νόμος, ήταν ο 47χρονος Ιωάννης Κούσκουρας, διευθυντής της εφημερίδας «Νέα Αλήθεια».

  Πρόκειται για ένα από τα τρία καθημερινά φύλλα της συμπρωτεύουσας εκείνη την εποχή -κι εκείνο που κράτησε την πιο αποφασιστική στάση κατά της απεργίας, επιστρατεύοντας αντισημιτικά κηρύγματα και την προβοκατορολογία περί «βουλγαρικού δακτύλου».
  http://www.iospress.gr/ios2001/ios20010429a.htm

 102. sarant said

  Μπράβο Μαρία -όμως ο Βιβιλάκης λέει ότι φυλακίστηκε ο Κούσκουρας επί Μεταξά.

 103. Γς said

  100:
  Η έκδοσή της διακόπηκε οριστικά το 1971, σύμφωνα με αυτό.

 104. Μαρία said

  102 Ο γιος του ο Κώστας. Αλλά γιατί «όμως»;

 105. sarant said

  Ως προς αυτά που λέει ο Ιός στο 101.

 106. Ψυχραιμία παιδιά!

 107. NM said

  Σαραντ (#99): Γνωστός σαλονικιός δημοσιογράφος – αθλητικογράφος είναι ο Τάκης Χασήρ ή Χασηρτζόγλου που πέθανε πρόπερσυ. Είχε γεννηθεί όμως το 1920. Αρα δεν εννοείτε αυτόν. Αν δεχτούμε ότι είχε συγγένεια με τον «ποδεάς κατουροφιλούντα» ήταν τουλάχιστον εγγονός του.
  Πολύ τη βρίσκω με την τριχλιετή και αδιατάρακτο συνέχεια των ελληναράδων. Από τον Εφιάλτη μέχρι τους σημερινούς, νομίζεις ότι είναι το ίδιο πρόσωπο. Απόλυτη ταύτιση συμπεριφοράς και νοοτροπίας.

 108. sarant said

  107: Είχα αμφιβολία αν ήταν γιος ή εγγονός, αλλά έτσι που τα λες μόνο γιος του μπορεί να είναι γιατί ο Αρίστος Χασηρτζόγλου (που υπογράφει) πρέπει να γεννήθηκε περί το 1885-1888, αν κρίνω από το ότι έκανε παρέα στην Αθήνα το 1916 με τον Λαπαθιώτη και τον Δάφνη. Και επειδή αυτά τα διάβασα σε άρθρο περί το 1970 φαίνεται ότι η μακροβιότητα ήταν κληρονομική.

 109. Μαρία said

  108
  Ο Αρίστος 1889-1971.

 110. Μισιρλού... said

  Κι ένα ενδιαφέρον -ημερολογιακά:
  Ακριβώς σαν σήμερα, 4 Οκτωβρίου 1912, αργά τη νύχτα κηρύχθηκε ο -αναφερόμενος- πόλεμος
  ΣΚΡΙΠ(1893-1963), Φύλλο: 5/10/1912, σελ.: 1

 111. Γεια σας. Δεν μπόρεσα να βρω την απάντηση, αλλά τα σχόλια όπως πάντα ήταν πολύ ενδιαφέροντα.
  Θα ήθελα να επισημάνω κάτι άσχετο ως πρόταση: θα έχετε διαβάσει ίσως το περίφημο γράμμα της Ελβετίδας που μισεί τους Έλληνες. Πρόκειται για ένα ψευδεπίγραφο κείμενο του Νίτσε που κόλλησε κάπου ο εξαίρετος συγγραφέας Κυριάκος Διακογιάννης, (αυτός ο παλαιός στυλοβάτης της Αυριανής), στο εξαίρετο επίσης βιβλίο του ‘Σκυλάνθρωποι’. Το εντυπωσιακό για μένα είναι ότι από τους μυρίους που διάβασαν το άρθρο, ελάχιστοι κατάλαβαν ότι πρόκειται για ένα καλυμμένο διθύραμβο υπέρ των Ελλήνων. Παλαιότερα είχε γίνει μια έρευνα νομίζω από την Καθημερινή περί της κατανόησης κειμένου από τους μαθητές όλων των βαθμίδων των ελληνικών σχολείων. Τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά, αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι είναι πλέον ανησυχητικά. Νομίζω ότι εμπίπτει στις ‘αρμοδιότητες’ του βλογ να σχολιαστεί, χωρίς ποτέ να θέλω να κάνω υποδείξεις στον αγαπητότατο βλογονοικοκύρη.
  Καλή συνέχεια.

 112. Βρίσκω στα κιτάπια μου πως ο Αρίστος Χασήρ έγραφε χρονογραφήματα κατά την κατοχή στην «Νέα Ευρώπη»…

 113. sarant said

  111: Ο κόσμος δίνει και κανένα λινκ, αγαπητέ! Δεν το έχω συναντήσει αυτό που λες.

  112: Ναι ε; Ωχ….

  110: Ακριβώς -βέβαια με άλλο ημερολόγιο, αλλά 100 χρόνια!

 114. 113. Ναι, τον αναζήτησα στον Δ’ τόμο «Εφημεριδογραφία της Θεσσαλονίκης» του Μαν. Κανδυλάκη που αφορά την περίοδο 1941-1967. Γράφει αρκετά για τη Νέα Αλήθεια αλλά δυστυχώς δεν έχω τους άλλους για να το ψάξω καλύτερα το θέμα. Αν θέλετε θα κάνω αργότερα καμιά σούμα γιατί είναι λίγο χαώδες βιβλίο.

 115. NM said

  #111: «Ερχονται οι μπάτσοι, τρέξε» είπε ο Ιούδας σκύβοντας στ αυτί του Ιησού, τάχα μου για να τον φιλήσει.

 116. Συγνώμη, αλλά βρωμάει ο τόπος και δεν το σκέφτηκα. Αν ψάξετε ‘Μια Ελβετίδα εξηγεί γιατί μισεί τους Έλληνες’ θα γεμίσει ο τόπος. Ενδεικτικά:

  http://freepen.gr/?p=9217

  http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/239292/mia-elvetida-exigei-me-ena-vivlio-giati-misei-toys-ellines

 117. ππαν said

  Γιατί μας μισεί η Ελβετίδα; Δεν στείλαμε αρκετές καταθέσεις;

 118. @ 117: Πολύ καλό

 119. sarant said

  111-116: Σε ευχαριστώ, δεν το είχα δει.
  Ίσως αξίζει άρθρο, θα το κοιτάξω από βδομάδα. Είναι πολλαπλός χόακας (hoax) , πάντως, διότι: Ελβετίδα > Διακογιάννης > Νίτσε (είναι όντως ψευδεπίγραφος; )

 120. Όχι, το ψευδεπίγραφος πάει στην απόδοση στην Ελβετίδα. Το απόσπασμα μαθαίνω ότι είναι από το πρώτο βιβλίο του Νίτσε, ‘Η Γέννηση της Τραγωδίας, κεφ. 15.

 121. ἔπεσε κι ἐμένα τὸ μάτι μου στὸν τίτλο μιὰ Ἑλβετίδα μισεῖ τοὺς Ἕλληνες κλπ ἀλλὰ δὲν μπῆκα στὸν κόπο νὰ τὸ διαβάσω, ἀρκέστηκα μόνο στὸ νὰ θυμηθῶ τοὺς Σκυλανθρώπους τοῦ Διακογιάννη καὶ τοὺς Κυνοκεφάλους τοῦ Δύτου βεβαίως βεβαίως.

 122. Αλίκη Στούκα said

  Οι ίδιοι άνθρωποι.
  Αυτοί που θέλουνε να χαρίσουμε το όνομα της
  Μακεδονίας στους Σκοπιανούς ,
  Αυτοί που είπανε ΝΑΙ στο σχέδιο Ανάν,
  Αυτοί που υποστείλανε την σημαία στα Υμια,
  Αυτοί που δώσανε τον Οτσαλάν,
  Αυτοί που στήσανε τον χρηματιστηριακό «εκσυγχρονισμό»,
  Αυτοί που πανηγυρίσανε με το ευρώ,
  Αυτοί που δέχονται την αρπαγή τμημάτων της εθνικής κυριαρχίας από τις Βρυξέλες,
  Αυτοί που είναι με το μνημόνιο,
  Αυτοί που στήνουνε παστίτσιους και σουβλατζήδες Αθαν. Διάκους,
  Αυτοί που γράφουνε για συνωστισμούς και τα φωνήεντα 5 …
  οι ίδιοι άνθρωποι, πάντα οι ίδιοι.
  Αυτός ο τόπος δεν γεννάει μόνο ήρωες,
  κακογεννάει και Εφιάλτες.

 123. sarant said

  120: Έτσι ναι.

  122: Και ποίημα; Μπράβο! Είδατε η επιρροή του ιστολογίου;

 124. ππαν said

  Μα τι καρμιριά! Τέτοιο αριστούργημα και ο Διάκος τσιγκούνικα «Αθαν.»;

 125. Γς said

  122: Εχω μείνει…
  124: Ανβί.

 126. Ορχεοξέων Περδομενεύς said

  122: Πέστα ρε Αλίκη γιατί εγώ βαριέμαι!

 127. spiral architect said

  Είπα και γω: Θα’ρθει; δεν θα’ρθει; το τρόλ …

 128. Γς said

  126 Περδομενεύς

  >Πέστα ρε Αλίκη γιατί εγώ βαριέμαι!

  Περδόμενος

 129. Γς said

  Τη ΛίΧτα του Λίχνεστάϊν (2, 3 φορές το είπε}
  του Βενιζέλου στο MEGA, την προσέξατε;

 130. Voulagx said

  «Εν τω κέντρω τούτω και ιδίως κατά τας συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος τρεις γυναίκαι, αίτινες έχουν προσληφθή υπό του Μπεναρόγια, άγνωστον πόθεν έφερεν αυτάς, τα ονόματα των οποίων δεν γνωρίζω, αίτινες έπαιξαν σπουδαίον ρόλον κατά την προχθεσινήν απεργίαν, καθ’ όλην την διάρκειαν της οποίας προΐσταντο παρακινούντες [sic] τας λοιπάς εργάτιδας ν’ ανθίστανται κατά της αρχής κ.λπ».
  Απο το λινκ της Μαριας(#101)
  Τελικα αι γυναικαι, που ησαν παρακινουντες τας λοιπας εργατιδας, φταινε για ολα!

 131. Αλίκη Στούκα said

  Ποίημα σας φάνηκε ; Δεν είναι.
  Τα αληθινά ποιήματα έχουνε μέτρο και
  ομοιοκαταληξία.
  Ορίστε, αυτό είναι ποίημα.

  Βρέχει ουρανός, και βρέχουμαι,
  ξενάκ’ είμαι και ντρέπουμαι.
  Έρχουμαι, κυρά μ’, δεν έρχουμαι,
  όξω στην πόρτα στέκουμαι,
  βρέχει ουρανός και βρέχουμαι.
  Έλα βαριά, σιγά και ταπεινά,
  μην πάρουν τ’ άρματα φωτιά,
  και κάψουνε τη γειτονιά.
  Έρχουμαι, καλέ μ’, δεν έρχουμαι,
  όξω στην πόρτα στέκουμαι,
  ξενάκ’ είμαι και ντρέπουμαι.

 132. sarant said

  129: Το διόρθωνε όμως ο καημένος 🙂

 133. sarant said

  131:
  Κι αυτό δικό σας; Εγεννήθη παρ’ημίν ποιήτρια!
  (Πάντως, σαν κάτι να μου θυμίζει…)

 134. Αλίκη Στούκα said

  Είναι το ποίημα ενός φτωχού «Ελληναρά», όπως αποκαλείτε κάτι τέτοιους εθνικιστές .

 135. Γς said

  132:
  Ναι, ε;
  Το είδα σε μεσημεριάτικη εκπομπή. Φαίνεται είχαν αφαιρέσει τις διορθώσεις του και με τρυκ τον παρουσίαζαν να το επαναλαμβάνει 2-3 φορές. Τσίμπησα.

 136. Γς said

  Κι εγώ γράφω ποιήματα:

  Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι
  Μουσκέψανε τα λόγια που είχανε γεννήσει αστροφεγγιές
  Όλα τα λόγια που είχανε μοναδικό τους προορισμόν Εσένα!

  Καλό έ;

 137. panavros said

  …ρε παιδιά άσχετο αλλά θέλω να το μοιραστώ. Ακούω τις ειδήσεις για τα γεγονότα με τους ναυτεργάτες και η είδηση μιλάει για «απαράδεκτη εισβολή των ναυτεργατών που είναι απλήρωτοι έξι μήνες» και ρωτάω τώρα εγώ: όταν έξι μήνες απλήρωτος δεν μπορείς να ζήσεις την οικογένειά σου και δεν έχεις καμία υποστήριξη αυτό είναι κάτι παραδεκτό; Πόσο σκληροί έχουμε γίνει τελικά; Πρέπει να είσαι αριστερός ή δεξιός για να τα βλέπεις αυτά;

  Ακούω δημοσιογράφους να κάνουν τους μάγκες και να διερωτώνται «γιατί δε βγαίνουν στους δρόμους οι πολίτες;» και την ίδια στιγμή τα κανάλια στα οποία εργάζονται θεωρούν απαράδεκτη την αντίδραση στις απαράδεκτες συνθήκες που ζούν πολλοί συμπολίτες μας.

  Οι «καλλιτέχνες» της σελίδας αυτής στην οποία μας αρέσει να σχολιάζουμε ας δημιουργήσουν κανένα αριστούργημα με πραγματικούς εφιάλτες σαν αυτούς που προανάφερα.

 138. bernardina said

  Στον καφενέ απ’ όξω σαν μπέης ξαπλωμένος,
  του ήλιου τις ακτίνες αχόρταγα ρουφώ,
  και στων εφημερίδων τα νέα βυθισμένος,
  κανέναν δεν κοιτάζω, κανέναν δεν ψηφώ.

  Σε μία καρέκλα το’ να ποδάρι μου τεντώνω,
  το άλλο σε μίαν άλλη, κι ολίγο παρεκεί
  αφήνω το καπέλο, και αρχινώ με τόνο
  τους υπουργούς να βρίζω και την πολιτική.

  Ψυχή μου! τί λιακάδα! τί ουρανός ! τί φύσις !
  Αχνίζει ομπροστά μου ο καϊμακλής καφές,
  κι εγώ κατεμπνευσμένος για όλα φέρνω κρίσεις,
  και μόνος μου τις βρίσκω μεγάλες και σοφές.

  Βρίζω Εγγλέζους, Ρώσους, και όποιους άλλους θέλω,
  και στρίβω το μουστάκι μου αγέρωχο πολύ,
  και μέσα στο θυμό μου κατά διαόλου στέλλω
  τον ίδιον εαυτό μου, και γίνομαι σκυλί.

  Φέρνω τον νουν στον Διάκο και εις τον Καραΐσκο,
  κατενθουσιασμένος τα γένια μου μαδώ,
  τον Έλληνα εις όλα Ανώτερο τον βρίσκω,
  κι απάνω στην καρέκλα χαρούμενος πηδώ.

  Την φίλη μας Ευρώπη με πέντε φασκελώνω,
  απάνω στα τραπέζι τον γρόθο μου κτυπώ…
  εχύθη ο καφές μου, τα ρούχα μου λερώνω,
  κι όσες βλαστήμιες ξέρω αρχίζω να τις πω.

  Στον καφετζή ξεσπάω… φωτιά κι εκείνος παίρνει.
  αμέσως άνω κάτω τού κάνω τον μπουφέ,
  τον βρίζω και με βρίζει, τον δέρνω και με δέρνει,
  και τέλος… δεν πληρώνω δεκάρα τον καφέ.

  Άσχετο: Σήμερα ήταν η μέρα των ζώων :mrgreen:

 139. Ottomanism enjoyed a revival during the Young Turk Revolution of 1908, and during the Second Constitutional Era. It lost most of its adherents during the First Balkan War of 1912-1913.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Ottomanism

  Οθωμανιστής ο Κούσκουρας; ή τα γράφει για ξεκάρφωμα;

 140. gpoint said

  Γιατί σιωπούν, γιατί σιωπούν των ποιητών οι πέννες ;
  Γιατί η Αλίκη κι ο Γουσού στις ρίμες έχουν πιένες !!

 141. gpoint said

  Μόλις τόφαγε ο ΠΑΟ… και να σκεφθείς χθές ο γαυρος και σήμερα ο βάζελος αντιμετωπίζουν τους πελάτες του ΠΑΟΚ !!!

 142. sarant said

  127: Επιπλέον, η κάλυψη του γεγονότος από τα κανάλια έκανε σκουπίδι τη δεοντολογία, αφού εκ των προτέρων είχαν πάρει θέση για το γεγονός και είχαν συνυφάνει το σχόλιο με την είδηση.

 143. NM said

  Αγαπητοί συναναγνώστες και συνοδοιπόροι του Σαραντάκου.
  Μιας και απ ότι φαίνεται ότι ήταν να γραφτεί γράφτηκε για σήμερα και πριν η συζήτηση –αφού ανακτήσουμε την ψυχραιμία μας- συνεχιστεί πάνω σε φιλολογικά ή ιστορικά θέματα, θα ήθελα να κλείσω αυτό τον κύκλο με δυο ταπεινά συμπεράσματα.
  1. Από το αρχικό δημοσίευμα: Κανείς μας δεν συνέλαβε το μέγεθος της ξεφτύλας και της κατάπτωσης των ανθρώπων αυτού του φυράματος. Ούτε η «νοσηρή» κατά τεκμήριο φαντασία μας, μπόρεσε να διανοηθεί, παρ’όλες τις νύξεις του Σαραντάκου, ότι τέτοια πράγματα μπορούσαν να γράφονται από ελληνική (τρομάρα μας) γραφίδα στη Θεσσαλονίκη λίγες ώρες πριν την απελευθέρωσή της.
  2. Από τα σχόλια: Γνωρίζουν. Και ό,τι πράττουν είναι συνειδητό. Αυτό δείχνει το ποιόν των δικαιολογιών.
  -Ας μην τα παραβλέπουμε αυτά, τις εποχές που ζούμε και τις μέρες που θ’ ακολουθήσουν.

 144. Γς said

  κούω τώρα και για τον άλλο βουλευτή-πρώην υφυπουργό που κρεμάστηκε σήμερα γιατί δεν άντεξε να τον έχουν στη λίστα των ποιλιτικών με φορολ. προβλήματα.

  Λιστες-λίστες-λίστες.
  Βάρβαροι, αυτή τη φορά θα ρθείτε!

 145. ππαν said

  143: Πέρα από τον καιροσκοπισμό του κάθε γραφιά, ας σκεφτούμε ζητήματα πρακτικά -την λογοκρισία- και κυρίως τι σήμαινε να είσαι ελληνοθωμανός, που είναι διαφορετικό από το να είσαι έλληνας πολίτης.

 146. Γς said

  143:
  Πλάκα κάνεις; ε;
  Δεν είναι γραμμένο από τούρκο;
  «Ελληνας» ήταν ο αρθρογράφος;
  Οχι ρε πούστη μου!

 147. Εγώ εκπλήσσομαι περισσότερο που μπορούσαν καν να γραφτούν σε καιρό πολέμου τέτοια πράγματα — αναφορές ηττών με κάκιστη πρόγνωση για την έκβαση του όλου πολέμου και εξύμνηση της προόδου του εχθρού ως παραδείγματος προς μίμηση — και μάλιστα σε εφημερίδα των ομογενών του εχθρού. Εκπλήσσομαι που κυκλοφορούσε τέτοια εφημερίδα σε τέτοιους καιρούς! Όσο για τα περί ψυχραιμίας, εγώ τα καταλαβαίνω και ως «μην αρχίσετε να σφάζετε τους Χριστιανούς, δεν θα σας σώσει αυτό από την επικείμενη ήττα, ούτε θα διευκολύνει την ανασυγκρότηση»,

 148. καθόσον αφορά τους Τούρκους, και «μη βγάζετε τις ελληνικές σημαίες προτού μπεί ο ελληνικός στρατός στη Θεσ/νίκη», καθόσον αφορά τους Έλληνες!

 149. Γς said

  147: Συμφωνώ.
  Ανακαλώ το #143 σχόλιό μου.
  Είχα διαβάσει πρόχειρα το κείμενο πριν την αποκάλυψη του αρχικού και καθόλου το πλήρες άρθρο, μετα.

 150. Μαρία said

  120
  Δεν γράφει τέτοια πράματα ο Νίτσε.
  Αυτά http://www.tovima.gr/society/article/?aid=457731 μάλιστα.
  Δες και μόνος σου:
  http://records.viu.ca/~johnstoi/Nietzsche/tragedy_all.htm#tragedy

 151. Γρηγόρης Κοτορτσινός said

  Μια και έγινε λόγος περί οθωμανισμού, έψαξα και βρήκα κάτι που είχα ακούσει ως μύθο, ότι δηλαδή στις εκκλησίες έψελναν πολυχρονισμό του Σουλτάνου. Εδώ το σχετικό έντυπο http://sfrang.blogspot.gr/2010/03/blog-post_25.html
  Ψέλνεται όπως αυτό http://www.youtube.com/watch?v=AnDwOGcXGr8 🙂

 152. ππαν said

  Η Εκκλησία είναι άλλο πράγμα κι εννοείται πως θα έψελνε πολυχρονισμό, η Εκκλησία δεν είναι εθνική, πότε θα το εμπεδώσουμε; 🙂

 153. Γρηγόρης Κοτορτσινός said

  Α γεια σου! 🙂

 154. Αξία θα είχε, αν γράφονταν στα τούρκικα· είχε ελληνομαθείς τούρκους η εφημερίδα και το πολυχρόνιο;-

 155. @ 150: Ευχαριστώ για την παραπομπή, αλλά όπως συνοπτικά εξήγησα, το ζήτημα δεν είναι τι είχε πει ο Νίτσε τόσα χρόνια πριν, αλλά το τι κατάλαβαν οι σύγχρονοι Έλληνες αναγνώστες από το δημοσίευμα που βγάζει μάτι.
  Επίσης, αυτό το στούκας, τι ακριβώς είναι;

 156. ππαν said

  Στόκος είναι το σωστό, στερεώνουμε τα τζάμια.

 157. cronopiusa said

  Εισβολή δελτάδων, διάδων σε σχολείο και σύλληψη μαθητών

 158. munich said

  @141
  εδώ η Μ’γκλαντμπαχ χάνει από τους πελάτες του ΠΑΟΚ!!!

 159. Reblogged this on ΤΟ ΠΙΤΣΙΡΙΚΙ.

 160. Μισιρλού... said

  @131 και 134,
  Αλίκη Στούκα κι αν βεβηλώνεις το όνομα του «Αγίου» σε «Ελληναρά», εμένα -να ξέρεις- στο …«μηδέν άγαν» μου!

 161. munich said

  @160
  δηλαδή το ποίημα του έγραψε ο Ρότζερ μουρ κι αν ναι γιατί βάζεις το άγιος σε εισαγωγικά;

 162. Ἀρχιμήδης Ἀναγνώστου said

  Ἄργησα νὰ τὸ διαβάσω ὁπότε εἶχα ἔτοιμη τὴ λύση. Ἀλλὰ δὲ θὰ πήγαινε τὸ μυαλό μου. Ἡ γλῶσσα μοῦ ἔκανε γιὰ πιὸ πρόσφατη (ἀπὸ κατοχὴ καὶ πέρα) ἀλλὰ δὲν κολλάγανε τὰ γεγονότα. Φυσικὰ οὔτε γιὰ 22 μοῦ ἔκανε. Ἐνδιαφέρον πάντως ἄρθρο, ἐνδεικτικὸ γιὰ πολλὲς πλευρὲς τῆς πραγματικότητος ποὺ ἡ ἐπίσημη σχολικὴ ἱστορία θεωρεῖ ταμπού κι ἀναρρωτιέμαι τὶ θὰ γινόταν ἂν ἔμπαινε σὲ κανένα σχολικὸ βιβλίο.

 163. sarant said

  Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και να με συμπαθάτε που απουσίαζα, είχα βγει!

  Πάντως εγώ συμφωνώ με τον Άγγελο στο 147. Βρίσκονταν σε λεπτή θέση οι δημοσιογράφοι.

 164. Μισιρλού... said

  @161, munich αστοχία…

  Μπέρδεψες την πτωχεία με την βωμολοχία!

  Μ.Μ.
  [Μισιρλού η Μειλιχία]

 165. Ευτυχώς έρχεται η Αγία Τρόλη και σας στοκάρει. Νεοταξικοί αναίσθητοι!
  Κι όπως λέει ο ποιητής:
  Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά τους θα ΄ναι. (ή κάπως έτσι, προσευχόμουν την ώρα που το άκουγα και δεν το πιασα καλά).

 166. Τίτλος Εξώς Χριστοδούλου said

  117. Γνωρίζω, ωστόσο, τον φιλελληνισμό αντίθετα των Ελβετίδων, συναγωνίζεται εις αριθμόν αυτόν των Αλβανίδων δια τους αποστράτους μας.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: