Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Τον καιρό του Χασεκή

Posted by sarant στο 25 Μαρτίου, 2018


Μια και σήμερα έχουμε 25 Μαρτίου, δημοσιεύω μια μαρτυρία από την τουρκοκρατούμενη Αθήνα, απ’ τον καιρό που διοικητής ήταν ο διαβόητος Χατζη – Αλής Χασεκής. Πρόκειται για την εξιστόρηση του Παναγή Σκουζέ (1777-1847), της μεγάλης αθηναϊκής οικογένειας, που την έχω πάρει από το βιβλίο «Aπομνημονεύματα. H τυραννία του Xατζή-Aλή Xασεκή στην τουρκοκρατούμενη Aθήνα (1772-1796)», Kέδρος, 1975.

Το βιβλίο του Σκουζέ είναι πολύτιμη πηγή για τη ζωή της Αθήνας στα τέλη του 18ου αιώνα και ένα εκτενές αυτοβιογραφικό απόσπασμά του υπάρχει στο Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού. Εγώ διάλεξα ένα άλλο εκτενές απόσπασμα (από τις σελ. 70-78 του βιβλίου και με περικοπές ως τη σελ. 83) όπου περιγράφεται η τυραννική διακυβέρνηση του Χασεκή. Αρχικά είχα σκοπό να βάλω όλο το απόσπασμα (70-83) αλλά δεν προλάβαινα κι ετσι στο τέλος το συντόμεψα.

Το ενδιαφέρον στο βιβλίο του Σκουζέ είναι ότι τα δεινά των Αθηναίων επί Χασεκή παρουσιάζονται να μην οφείλονται γενικά στον τουρκικό ζυγό αλλά ειδικά στον Χασεκή, ο οποίος μαλιστα κυβερνάει έχοντας προσεταιριστεί μια μερίδα ντόπιων κοτζαμπάσηδων (οι οπαδοι του τυράννου) ενώ όταν επιστρέφει από την πρώτη εξορία του εκδικείται και θανατώνει αδιακρίτως Χριστιανούς και Οθωμανούς. Άλλωστε, η λύτρωση από τον Χασεκή έρχεται όταν πεθαινει η προστάτισσά του, η σουλτάνα, οπότε τα παράπονα των προκρίτων της Αθήνας εισακούονται και ο τζελάτης αποκεφαλίζει τον τύραννο και το κεφάλι του εκτίθεται προς παραδειγματισμό με ένα χαρτί που εξηγεί τα ανομήματά του. Φυσικά, τόσο επί τυραννίας Χασεκή όσο και πριν όσο και μετά, η Αθήνα έχει σχολεία -μάλιστα η συνέλευση των Αθηναίων γίνεται στο «σχολείο του Ντέκα», που χτίστηκε με έξοδα του Αθηναίου έμπορου Ιωάννη Ντέκα που ειχε πλουτίσει στη Βενετία. Βλέπετε, ο Σκουζές έγραψε τα απομνημονεύματά του όταν δεν είχε επινοηθεί ο μύθος του κρυφού σχολειου και γι’ αυτό δεν αναφέρει τίποτα.

Πολύτιμο είναι το βιβλίο του Σκουζέ κι από μιαν άλλη άποψη: διασώζει στοιχεία απο το παλαιοαθηναϊκό ιδίωμα, το οποίο χάθηκε λίγες δεκαετίες μετά που η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του νέου κράτους. Θέλω να γράψω κάποτε άρθρο για το ιδίωμα αυτό, οπότε ας έχουμε το σημερινό για πρώτη γεύση. Όπως θα δείτε, το παλαιοαθηναϊκό ιδίωμα χαρακτηριζόταν από τσιτακισμό, δηλ. μετέτρεπε το κι σε τσι, κι έτσι θα δείτε στον Σκουζέ λέξεις όπως ετσεί, γυναιτσεία, φυλατσή, ξυλιτσή. Ή μάλλον θα δειτε ετζεί, γυναιτζεία κτλ. διοτι τον καιρό εκείνο το τσ το έγραφαν τζ. (Κι έτσι εξηγείται το έτζι του Μακρυγιάννη και ο πούτζος του Καραϊσκάκη, έτσι και πούτσος είναι).

Είναι πάμπολλες οι άγνωστες/δύσκολες λέξεις, εξηγώ μερικές στο τέλος και οι αλλες ας εξηγηθούν με ερωτήσεις στα σχόλια. Μονοτονίζω, αλλά γενικώς διατηρώ την ορθογραφία.

Δεν ξεκινάω την εξιστόρηση από την αρχή. Στην αρχή ο Σκουζές λέει ότι ο Χασεκής ήταν εραστής της Εσμά Σουλτάνας και αυτή αγόρασε τον μαλικιανέ της Αθήνας και του τον έκανε δώρο, δηλαδή να έχει τη δεκάτη από όλα τα έσοδα και τους φόρους της Αθήνας. Ο Χασεκής εγκαταστάθηκε στην Αθήνα ως ζαμπίτης (διοικητής) και προσεταιρίστηκε 12 κοτζαμπάσηδες αλλά οι Αθηναίοι έκαναν αναφορά στην Πόλη ζητώντας να ανακληθεί και το κατάφεραν. Ύστερα το μετάνιωσαν και τον κάλεσαν ξανά. Τον καιρό εκείνο έφτιαξε τα τειχη της Αθήνας για να την προφυλάξει από επιδρομές άτακτων Αρβανιτών, και κατάφερε να πλουτίσει από αυτό και από τότε άρχισε να φέρεται και τυραννικά. Έγιναν νέες αναφορές στην Πόλη, οπότε ο Σουλτάνος έβγαλε φιρμάνι να εξοριστεί ο Χασεκής.

Εδώ πιάνω την αφήγηση του Σκουζέ.

Έτζι λοιπόν τον επήρεν ο καπιτζήπασης να τον πάγει εις εξορίαν. Αλλά ο Χατζή – Αλής φθείρει τον καπιτζήπαση με χρήματα. Αντί να τον πάγει εις Κύπρον τον φέρνει εις Αθήνας και μετέπειτα να τον πάγει εις Κύπρον. Κηρύττει εις Αθήνας ερ­χόμενος ότι του εσυγχωρήθη η εξορία και τον αφήνουν εις την θέσην του. Λαμβάνει άλλας μαρτυρίας από τούς οπαδούς του αρι­στοκράτες και ψεύτικες υπογραφές και ιλάμι μαρτυρίαν από το δικαστήριον του κατή, ότι αυτοί οπού ηπήγαν εις Κωσταντινούπο­λην είναι ταραχοποιοί και παρακαλούν το ντοβλέτι να τους βάλ­λει εις το μπάνιον λεγόμενον, οπού οι κακούργοι εμβαίνουν. Τέ­λος, μετά ολίγας ημέρας φεύγει, αφού έλαβεν αυτάς τας μαρτυ­ρίας, εσύναξε και ποσότης χρημάτων και μισεύει, ενασχολούμενος εδώ και ετζεί με τον μπομπασίρη, στέλνοντας εις Κωσταντινούπολην την αναφοράν και χρήματα διά να του γένει ή άφεσις· και αυτός ενασχολείτο εδώ και ετζεί, περιμένοντας την άφεσήν του· έως όπου η άφεσις της εξορίας ήβγεν, αλλά έκπτωτος από τας Αθήνας.

Οι Αθηναίοι εις Κωσταντινούπολην εκατέβηκαν εις Αθή­να. Ο δε Πέτρος Πιττάτζης και Βλασάρος επήγαν εις Αλεξάντριαν και αντάμωσαν τον Χασάν – πασια και του έδοσεν τον σιληχτάρη του ως ζαμπίτην, οπού είχαν το φερμάνι από την Πόλην ανοιχτό και επέρασαν το όνομά του και τον έφεραν εις τας Αθήνας. Ετούτα όλα ακολούθησαν από τα 1772 έως τα 1785, ππού ήρθεν ζαμπίτης διοικητής ο Σιληχτάραγας λεγόμενος.

Συνέλευσης γενομένης των Αθηναίων έβγαλαν τους κοτζιαπάσηδες τους τυράννους, οπού ήτον οπαδοί του Χατζή- Αλή (Σπυρίδος, Λογοθέτης, Πατούσας, Καλογεράς, Πανταζής, Κωνσταντάτζης, Αστρακάρης, Καγγελέρης και λοιποί : Σταύ­ρος / Βροντογούνης Τομαράς, Χατζησαλωνίτης) και ήλλαξαν το σύστημα διά να γίνεται κάθε χρόνον εκλογή ελευθέρα διά τους κοτζιαμπάσηδες και όχι ως το πρώτο ως κληρονομικόν. Εκλέχθη κάποιος Πέλος και Πέτρος Πιττάτζης και άλλοι δυο επίτροποι. Παρά γνώμην των αυτών και του λαού ο Σιληχτάραγας εράβδισεν μερικούς από τους οπαδούς του Χατζή – Αλή, βαλμένος από τους Τούρκους, δίχως όμως να λάβει από αυτούς οβολόν.

Ο Σιληχτάρης ζαμπίτης νέος, εύθυμος και μέθυσος και αφρο­δίσιος έπεσεν εις την τρυφήν. Οί νέοι κοτζιαμπάσηδες άπειροι των πραγμάτων και του διοκείν. Οι παλαιοί κοτζιαμπάσηδες επήγαν εις Κωσταντινούπολην μερικοί και αντάμωσαν τον Χατζή – Αλή Χασεκήν και εκαταγίνοντο πάλε να τον φέρουν οπίσω εις Α­θήνα, με το μέσον τής σουλτάνας, Ασμά Σουλτάνα, θυγατέρα Σουλτάν Χαμίτη και αδελφή Σουλτάν Σελίμη. Πλην έστοντας ο Ασάν – πασιας Μουστάκας του στόλου του θαλάσσιου και παλαιό ριτζάλι, γέρος και εις υπόληψην όλων των ριτζαλίων μενίστρων Τούρκων, δεν το επετύχαινον.

Τέλος πάντων κατά κατζή τύχην επόθανε ο Άσάν – πασιας, ο οποίος ήτον και καλός άνθρωπος, είχεν εις το πλοίον τού πασά γκεμισή το δίκροτον την κάραν του Αγίου Ιωάννου εις σέβας και με έξι κανδήλες καιόμενες ακοίμητες. Τούτου ο θάνατος ακολούθησεν εις τα 1787. Τότε λοιπόν, η Εσμά Σουλτάνα μην εβρίσκοντας ανθίστασην, ήρθεν ο τύραννος εν τη δόξη του εις τας Αθήνας, εις τα 1787, οπού ήτον και άρχισεν το θανατικόν. Απατά τους νέους κοτζιαμπάσηδες, τους στέλνει δώρα και τους λέγει να καθίσουν εις την θέσην τους. Τούτα τα ενθυμούμαι κάλλιστα ότι εγίνονταν από τα 1785, οπού ήμουν χρόνων οκτώ. Ετότες οι φρονιμότεροι οπού ήτον είς τα πράγματα έφυγαν (κάποιος Γεωργαντάς, Δανίλης, Κανταράτζης και λοιποί). Οι δε άλλοι τους έπιασεν, τους επήρεν την κατάστασήν τους, ύστερον από τόσες παιδειές: ξύλον και εις την αλυσσίδαν, τομπρούτζι και λοιπές τυραννίες.

Πρώτον εκρέμασεν τον Πέλον και ύστερον τον Πέτρον Πιττάτζην και Νικολάτζην πάρπανον, ύστερον τον Άβράμιον, τον Μήτρον Κιαχαγιάν. Έμπροστήτερα επληξεν και τον Όσμάν-πέην Μακφήν, Οθωμανόν σημαντικόν. Δυο Οθωμανοί, οπού ήτον με το μέρος του λαού και της δικαιοσύνης, κάποιος Παλιτζίκος και Μπεκίρης, έφυγαν και επήγαν εις Τροπολιτζάν της Πελοποννήσου.

Αλλά ο τύραννος τί κάμνει; Στέλνει εις τον πασιά οπού ήτον εις Τροπολιτζάν, λέγοντάς του να του στείλει αυτούς τους δυο ανθρώπους, διά να δόσουν λόγον ή λογαριασμόν εις τα απερασμένα, και με τον Τατάρην οπού τους στέλνει να του στείλει γρόσια 7.500. Ο ανόητος και καταχρηστικός πασιάς τους εστειλεν στανικώς. Έλαβεν την ανταμοιβήν προφορικώς μόνον: να ειπεί του αυθέντη του να στείλει εις τον Χατζή – Αλή και το χαρέμι του, την γυναίκαν του, ετότες να του στείλει να του δόσει τα γρόσια 7.500 και έτερες διά το χαρέμι του 15 χιλιάδες γρόσια.

Λαμβάνοντάς τους, τον μεν Παλιτζίκον έπνιξεν εις τον γουλά του κάστρου Ακρόπολην, τον δε Μπεκίρη τον εκρέμασεν εμπρός εις το μαγαζίον του αλμπανιό ύστερον από τόσες ξυλιές· και ήτον κρεμασμένος, δεμένα τα ποδάρια του με πανιά από τας πληγάς του ξύλου.

Φυλακίζει έως 24 νοικοκύρηδες  σημαντικούς, οι οποίοι δεν ανακατώθηκαν εις τα πράγματα και, κατά την οδηγίαν των κοτζιαπάσηδων οπαδών του, τους φορολογεί κάμνοντας κατά­λογον: τον κατώτερον 5 πουγγιά έως 25 πουγγιά τον ανώτερον εις την κατάστασην, παρησιάζων εις αυτούς παλούκια πελεκισμέ­να και χρωματισμένα: οποίος δεν ήθελεν τα πληρώσει θέλει παλουκωθεί μετά προθεσμίαν οκτώ ήμερων. Οι άνθρωποι επώλησαν τα διαμαντικά των συζύγων των και υποστατικά και τα επλήρωσαν.

Περασμένου του θανατικού της πανώλης έκαμεν μιαν συνέλευ­σην εις το σχολείον του Ντέκα, πανδημεί χώρας και χωριά, γούμενους και κληρικούς, και παρησιάζουν οι οπαδοί του έναν λογα­ριασμόν τετρακόσιες χιλιάδες γρόσια, οπού είχεν έξοδα οπού τον εκατάτρεξαν οι Αθηναίοι, και τα ζητεί. Οπού τότες είχεν προς γρόσια δυο το τάληρον, τάλαρα διακόσιες χιλιάδες. Μετά πολλής λογοτριβής, αλλά ποιος ετρομούσεν να ομιλήσει την αλήθειαν, παρά όλοι σταυροχεριασμένοι και την κεφαλήν κάτω ήκουγαν ό,τι έλεγαν οι κοτζιαμπάσηδες αλιτήριοι, οπού έτζι τους ονόμασαν όταν εκατέβηκαν από την Κωνσταντινούπολην οι γεωργοί και όλος ο λαός· και εις τον Άγιον Δημήτριον τον Κυρίτην εις την πόρτα των Αγίων Αποστόλων απέξω, όπου σήμερον υπάρχουν τα κα­νόνια πυροβολικά, έμπροστεν του οσπιτιού του Τομνάντου έκαμαν ένα σωρόν πέτρες, εις τα 1875(?μάλλον 1785): κάθε άνθρωπος έριχνεν από μίαν πέτραν εις τον σωρόν και έλεγεν: «Ανάθεμα τους αλιτήριους τους οπαδούς του τυράννου Χατζή – Αλή».

Αλλά ας επανέλθομεν εις το προκείμενον. Αφού εδιελύθη η συνέλευσις έκαμαν οι άρχοντες κοτζιαμπάσηδες, οπαδοί και κό­λακες του τυράννου, μιαν ομολογίαν ότι «χρεωστεί το Κοινόν της Αθήνας, χώρα και χωριά, μοναστήρια και όλοι τού ενδοξοτάτου και υψηλοτάτου Χατζή – Αλή εφέντη, μαλικιανέ — σαϊπή μας, γρόσια τετρακόσιες χιλιάδες, δι’ άλλα τόσα οπού μας εδάνεισεν εις μετρητά και ενγγυούμεθα ο είς υπέρ του άλλου βάζοντας όλα μας τα κτήματα, ακίνητα τε και κινητά, εις υποθήκην εως την τελείαν εξόφλησην με διορίαν μήνες 6». Την υπόγραψαν πρώτον οι κοτζιαμπάσηδες, έπειτα ο λαός, τα εσινάφια. Την επικύρωσεν και το δικαστήριον.

Ευθύς έβαλεν φύλακες εις τας πόρτας· έριξεν δόσιμον τόσα γρόσια, κατά την κατάστασην, κάθε οικογένεια και άλλα τόσα ξέστια λάδι: όσα γρόσια και τόσα ξέστια. Οι φυλακές εγέμωσαν (ανδρίκια φυλακή και γυναικία φυλακή). Δεν ελειπαν από τις δυο φυλακές από 150 έως 250 άντρες και εις την γυναιτζείαν από είκοσι πέντε (25) έως 80 γυναίκες. Ήτον οι άντρες όρθιοι εις την φυλακήν, δεν εχωρούσαν καθιστοί. Διά να υπάγει κανένας εις το παράθυρον της φυλακής, οπού ήτον με σίδερα, να ομιλήσει κανενός φυλακισμένου, αν ήτον εμπρός ομιλούσεν εύκολα, ειδέ ήτον οπίσω τον εσήκωναν σηκωτά από πάνω από τους ανθρώ­πους, ή πολλά σπρωχτά, διά να πάγει να ομιλήσει. Άν του επήγαιναν κομμάτι ψωμίον, ή ολίγον άλλο τι διά να φάγει, το έδιδαν χέρι με χέρι και το ελάμβανε ο πισινός. Από το παράθυρον της φυλακής εβγαινεν ένας καπνός, μιαν άχνα, ωσάν σύγνεφον μαΰρον, του αναγκαίου η βρώμα τόσων ανθρώπων. Οι ηλικιωμένοι άνθρω­ποι εκινδύνευαν, έρχονταν εις τα ολοίστια και ολίγοι εξημε­ρώθηκαν αποθαμένοι.

Εις την αντρίτζιαν φυλακήν εκρέμετο ο φάλανγγας. Μετά οχτώ ημέρες της φυλακίσεως οποίος δεν επλήρωνε εδέρετο με τας ετοίμας βέργας, οπού οι αγροφύλακες ήτον εις χρέος κάθα δυο ημέρες να φέρνουν ένα δεμάτι πρικοδάφνες προς ραβδισμόν των φυλακωμένων. Παρομοίως, εις την γυναιτζείαν φυλατζήν είχαν μιαν κολώνα μαρμαρένιαν όρθιαν και έδεναν την γυναίκαν όρθιαν, βά­ζοντας το στήθος της κατά το μέρος της κολώνας και με τας βέργας οι στρατιώται την έδερναν από τους κώλους οι Τούρκοι. Aι γυναί­κες αυτές ήτον άλλες χήρες, άλλες οπού ήτον οι άντρες των κρυμ­μένοι εις τας εξοχάς — εδούλευαν και εκοιμώντο έξω εις τα σπή­λαια και ρεύματα — και άλλοι ήτον φευγάτοι και δυσκόλως ημπορούσαν να πάρουν τας φαμελιάς τους να τας φέρουν όθεν ήτον αυτοί: εις Χαλκίδαν, Θήβαν, Λειβαδιάν, Μέγαρα, Πελοπόννησον, εις τας νήσους και εις Ανατολήν.

Ο τύραννος ήρχισεν να αγοράζει κτήματα, επειδήτις το χρηματικόν ετελείωσεν. Παρομοίως και τα τζιοβαερικά στολίδια των γυναικών. Ομοίως και το μπακιρικόν, οπού το κάθε οσπίτιον (ως και το ελάχιστον οσπίτι) θα είχεν 50 οκάδες χαλκού. Αλλά από τα 1788 έως τα 1790 ετελείωσαν όλα από τους δυστυχεις Α­θηναίους όλους (εκτός των οπαδών του τυράννου): χρήματα, ασημικό, μαλαματικόν, μαργαριτάριον, χάλκωμα και ψιλικά, ρούχα και τα λοιπά.

Οι άνθρωποι, τόσον οι άντρες καθώς και αι γυναίκες, ήτον ενδυμένοι ως ζήτουλες — ομού και τα παιδιά — και αν εις κανέναν ήτον τι μεινεσμένο φόρεμα δεν το έμβαζεν, διότι άμα τον έβλεπαν του έβαζαν βάρος δοσίματος περισσότερον. Καινούρια παπούτζια τα Χριστούγεννα και την Λαμπράν εις πολλά ολίγους έβρισκες ή έβλεπες. Όλοι σχεδόν παλαιοπάπουκα και εμπαλωμένα, τρύπια και ξεσκισμένα. Παρομοίως και τα ενδύματά των.

Ελπίς σωτηρίας εχάθη· αφού ήτον τρεις βολές αγωγή εις Κωσταντινούπολη παγαιμένη και δεν εκατόρθωναν τίποτες. Ο τύραννος εξόδευεν, ύστερον οι Αθηναίοι τα επλήρωναν. Όταν ετζινούντο εις αγωγήν εξόδευαν και αυτοί, εξόδευε και αυτός. Τους τα επαιρνεν τρίδιπλα. Οι άνθρωποι από την τυραννίαν και φόβον του τυράννου άλλοι υποκοντρίασαν — οι γεροντότεροι απόθαναν — εδυστύχησαν, εχαύνωσαν. Το θανατικό εις τα 1788 έκαμεν φθο­ράν πολλήν.

Αφού όλη αυτή η δυστυχία ήρθεν εις τους Αθηναίους, εγνώρισεν ο τύραννος πως δεν υπάρχει πλέον χρηματικόν, διότι οι Αθηναίοι ετελείωσαν τα πάντα, όπου ήρχοντο από άλλες πολιτείες επίτηδες άνθρωποι και τα αγόραζαν: ακούστη ότι εις Αθήνα πουλιούνται ευθηνά. Κάθε κινητό πράγμα, ως και τα ζώα — βόγδια και λοιπά ζώα —, οι χωρικοί τα εμπαρκάριζαν, ομού και τας οικογένειάς τους, και επήγαιναν εις Ανατολήν αγεληδόν, κρυ­φίως. Ετζεί δεν ημπορούσεν ο τύραννος να τους εμποδίσει. Άρ­χισεν ο τύραννος και αγόραζεν κτήματα, παίρνοντας του καθενός το κτήμα. Τα χρήματα από τα χέρια του πωλητού ευθύς επήγαιναν εις ταξιρτάρη του κασέρη του τάνσου, του συνάχτορος του δοσίματος του καθενός.

Η Αθήνα ήτον εις 36 μαχαλάδες ενορίας. Όποιος εφευγεν από αυτήν την ενορίαν το δόσιμον αυτουνού ήτον εις χρέος να το πληρώσουν οι ενορίτες όλοι. Οι ενορίτες τί εκαμναν; Άνοιγαν το σπίτι του φευγάτου, αλλά τίποτες δεν ηβρίσκαν μέσα. Ή μήπως και πριν φύγει είχεν και τίποτες; Το ρούχο ήτον ξεσκισμένο, η κα­σέλα παλαιοκουρδέλα, το στρώμα παλιόψαθα, η κοφινίδα ή ψωμοθήκη άδεια. Εκατέβαζαν τα κεραμίδια, τες σκεπές των οσπιτιών και ξυλιτζή και τα επωλούσαν, διότι ατζίνητο πράγμα δεν επωλιούντο μήτε κανένας το αγόραζεν. Ήτον όμως απελπισμένοι οι Αθηναίοι, αλλά πλέον όλπιζαν εξ ύψους βοήθειαν.

Έτζι λοιπόν εις κάθα ολίγες ήμερες εγένονταν άφαντοι από ένας ένας από τας ενορίας· και το εκαταλάμβαναν οι άλλοι την Κυριατζήν, όπου δεν τους έβλεπαν εις την εκκλησίαν εις την θείαν ιερουργίαν. Διότι από την δυστυχίαν και τυραννίαν του τυ­ράννου ήτον και ευλαβείς οι Αθηναίοι. Αλλά τότες είχαν πέσει πλέον εις τα θεία και εις τον Θεόν: εξ ύψους βοήθειαν. Ετότες το εγνώριζαν ότι ήτον φευγάτος, λείποντας και η γυναίκα από την εκκλησίαν.

Ο τύραννος είχεν φύλακες και εις τας θέσεις των στενών διά να μην φεύγουν, διότι από τες πόρτες έβγαιναν λέγοντας ότι πάνε να συνάξουν εληές, διά να πάρει αυτός το λάδι, και έβγαιναν εύκο­λα. Τόσον οι άντρες καθώς και οι γυναίκες. Και τα παιδιά εμάζευαν. Διά δε τα μικρά έλεγαν ότι τα παίρνουν διά να τα βυζαί­νουν. Και βγαίνοντας το βράδυ δεν εγύριζαν, αλλά από βουνόν εις βουνόν έφευγον και εμπαίνοντας εις άλλης επαρχίας γης δεν ημπορούσεν πλέον να τους λάβει.

Ετούτο και ημείς με τον πατέραν μου εκάμαμεν και επήγαμεν εις Χαλκίδαν. Τα δε ολίγα παλαιόρουχα του οσπιτιού μας ή κανέναν παλαιόν τενγγερέν, κρυφίως, τα αφήσαμεν εις συγγενήν μας. Δεν ημπορούσες να το μαρτυρήσεις του γείτονος την φυγήν σου, διότι το βάρος του δοσίματος έπεφτεν εις τους ενορίτες και αυτοί πλέον αποζημιώνονταν από την σκεπήν του οσπιτιού, κε­ραμίδια, πινακωτές, σκάφην, κανέναν σοφράν και πιθάρια κατωπίθια. Ο δε τύραννος έπαιρνεν, αν είχεν το σπίτι, τίποτις πέτρες προς χρήσην του, οπού ήρχισεν να κτίζει το σαράγιόν του και εγκρέμιζεν και μερικά δίχως πληρωμήν.

Ήρχισεν τέλος πάντων ο τύραννος να καλλιεργεί τα κτήματα οπού αγόραζεν και να κτίζει. Όλοι οι μάστοροι της πόλεως εδούλευαν εις αυτόν (το βράδυ τούς εφυλάκωνεν να μην φύγουν). Το χωριόν Χασιά και Μενίδι έφερναν τον Κερεστέ ξυλιτζήν. Οι γύφτοι όλοι έφτιαναν τα σιδερικά και λοιπά. Εργάτες, κάθα Κυριατζή έβγαιναν οι φύλατζιες και εσύναζαν όλους τους χωριάτες οπού ’ρχόνταν εις την πόλην να κάμουν τας υποθέσεις τους, να δώ­σουν ό,τι έφερναν από τα χωριά. Τους εφυλάκιζεν κάθε βράδυ. Την αυγήν τούς έβγαινε και εδούλευαν όλην την εβδομάδαν. Τελειωμένης της εβδομάδος άφηνεν αυτούς και έπιανεν άλλους. Διά την λάσπην εσύναζεν τα παιδιά όλα από τα εσινάφια, τους τεχνίτας, και εκουβαλούσαν λάσπην.

Η κάθα ενορία είχεν εναν και τον όνόμαζεν γάιδαρον – επίτροπον, γαγδουροπίτροπον. Κάθε Κυριατζή επήγαιναν έναν τεσχερέν εις αυτόν διά να ετοιμάσει τόσους γαϊδάρους με τα τζιβάλια τους και με τόσους ανθρώπους διά να κουβαλήσουν την άμμον.

Εις όλας τας τριάντα έξε ενορίας – μαχαλάδες εγίνετο αυτό. Μόνον τους μαστόρους κτίστας επλήρωνεν προς 24 παράδες την ημέραν και όχι άλλο. Τους δε λοιπούς όλην την ημέραν ραβδισμούς.

Παρομοίως έκαμνεν και διά την καλλιέργειαν των υποστατι­κών. Ηγόρασεν χωράφια εις θέσην Πετάχνην. Όποιον είχε γεί­τοναν έστελνεν και του έλεγεν ότι αν πουλά το χωράφι αυτό. Τόσον και των Οθωμανών καθώς και των Χριστιανών. Ποιος ημπορούσε να ειπεί ότι δεν το πουλά; ‘Εστελνεν κάποιον νοδάρον Κακούρην και τον χειλά και έκαμνεν την εκτίμησην. Αλλά τι εκτίμησην! μισο­τιμής. Της αυτής περιστάσεως τον εφώναζεν εμπρός του, έκαμνεν το ένγραφο, τον επλήρωνεν αν ήτον Χριστιανός, τον έστελνε εις τον εισπράχτοραν να πληρώσει το χρέος κατάστιχον.

Έτζι, γειτονικόν προς γειτονικόν έκαμεν μιαν έκτασην γης. Ύστερον εμάζεψεν ανθρώπους και εις όποιον μέρος έβρισκεν νέον ελαιόδεντρο, λευκάδαν, το έβγαινεν και εγέμωσεν όλον αυτόν τον κάμπον. Επήρεν το νερό των περιβολιών, κατέβασεν και τον Κεφαλάρην της Κηβισιάς και τον έριξεν εις το μυλαύλακον και τα επότιζεν μήνες δυό. Εις το περιβόλι οπού έκαμνεν εις την πόλην, παρομοίως και το άλλο έξω, όσες λεγμονιές πορτοκαλιές ήθελεν, έ­στελνε εις τα σπίτια των Χριστιανών μόνον και τις έβγαινεν και τις εφύτευεν εις τα περιβόλια του.

Κάθε Κυριατζήν έστελνεν, πριν απολύσει η θεία λειτουργία, εις την πόρταν της εκκλησίας και έπαιρνεν όλους τους άντρες και τους εφυλάκιζεν διά να πληρώσουν το δόσιμον. Μόλον οπού ετελείωνεν η θεία λειτουργία δυό ώρες νύχτα, εξαιτίας αυτό. Αλλά αυτοί επρολάμβανον και την νύκταν: οι στρατιώτες του τυράννου επήγαιναν από τρεις εις κάθα εκκλησίαν και εστέκονταν έως όπου ετελείωνεν ή θεία λειτουργία και τους έβαιναν εμπρός ως πρόβατα και τους εφυλάκιζεν. Έως τότε επλήρωναν δόσιμον και οι ιερείς. Ακολούθησεν ένα παράδοξον.

Μια Κυριατζήν, αφού επήραν όλους όσοι ήτον εις την εκκλη­σίαν, εις την ενορίαν του Γοργοπήκου ονομαζομένην, πλησίον της Μητροπόλεως, ήτον εφημέριος ο παπα – Κλέζος ονομαζόμενος· αυ­τός επίτηδες διά να μην τον πάρουν δεν έβγήκεν, αλλά έστεκεν ενδυμένος εις το ιερόν. Ένας στρατιώτης έμεινεν εις την πόρταν της εκκλησίας διά τον παπά, αλλ’ ο παπάς έστειλεν την κλησάρισαν, μιαν υπηρέτισα της εκκλησίας, οπού είχον συνήθειαν, διά να ιδεί αν έφυγεν ο Τούρκος. Τον ειδοποίησεν ότι δεν έφυγεν. Αυτός εστάθη εις το ιερόν με την ενδυμασίαν της λειτουργίας. Ο Τούρκος επήγεν εις το παράθυρον της εκκλησίας και εφώναζεν:

—  Παπά έβγα έξω.

Ο παπα – Κλέζος του έλεγεν:

– Ακόμη δεν εγλίτωσα.

Ο Τούρκος υπόμεινε. Μετά ολίγον διάστημα πάλε ο Τούρκος φωνάζει:

—  Παπά έβγα έξω.

Ό παπάς πάλε τον λέγει το ίδιον. Τότε ο Τούρκος εμβαίνει εις την εκκλησιάν με μίαν ματζούκα εις το χέρι, οπού αυτοί όλοι εβαστούσαν πάντα προς ραβδισμόν των Χριστιανών, και βάζει τον παπά ομπρός, εντυμένον με την στολήν της θείας λειτουργίας και με το θυμιατό εις το χέρι· και τον βάζει ομπρός και τον πάγει εις την φυλακήν. Τον περνά έμπροστεν των καφενέδων. Οι καβενέδες γεμάτοι από Τούρκους την αυγήν. Και αυτοί οι ίδιοι εφώναζαν το «Αλάχ – Αλάχ»: θεέ, θεέ. Ήτον εις τον καβενέ και ο Σπυρίδων Λογοθέτης και βλέποντάς το επήγεν εις τον Μητροπολί­την τον Αθανάσιον και το εδιηγήθη. Και τότες το είπαν του Χα­τζή – Αλή και εστειλεν εις Κωσταντινούπολην και έβγαλεν φερμά­νι οι παπάδες – εφημέριοι να μην πληρώνουν δόσιμον. Τον Χατζή – Αλή δεν τον εζημίωνεν τίποτες διά τούτο και το έκαμεν εύκολα: το βάρος αυτό έπεφτε εις τους πολίτας.

Οι ενορίες οπού ήτον εφημερίες είναι οι κάτωθεν μαχαλάδες. Ελέγοντο: Υπεπαντή, Βλασαρού, Άσώματος (Σκαλιά), Μεγάλο Μοναστήρι, Άγιοι Απόστολοι, Άγιος Θωμάς, Άγιος Φίλιππος, Χριστοκοπίδι, Άγιος Αθανάσιος, Άγιος Νικόλαος Χτενά, η Α­γία, Μεγάλη Παναγιά, Άγιοι ’Ανάργυροι, Πρόδρομος, Άγιος Δημήτριος ο Νέος, Χρυσοστηλαιώτισσα, Καμνικαρέα, Ρόμπη, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιος Γεώργιος Καρύτζης, Καλογρηώνη, Γοργοπήκου, Άνγγέλου, Ροδακιό, Κοτάτζι, Σωτήρας Δικαίας, Καντήλι, Ρανκάβα, Χειλά, Άγια Ειρήνη, Καθολικό, Πελεκαρίχι, Μανκοΰτη, Κατηφόρη, Άγια Ελεούσα.

(…)
Αυτά έτρεξαν και άλλα πάμπολλα από τα 1788 έως τα 1796, οπού τότες η Βασιλεία των Τούρκων έμαθεν ότι δεν έχει Αθήνα. Και πεθαίνοντας και η Εσμά Σουλτάνα, αυτός ο Χατζή – Αλής εις τα 1795, οπού επόθανεν η προστάτριά του, επήγεν εις Κωσταντινούπολην διά να ιδεί τί δρόμον να πιάσει και νέους διαφεντεφτές του.

(…)

Οι άρχοντες επήγαν εις Κωσταντινούπόλην. Πρώτος κορυ­φαίος ήτον ο Σταύρος Βροντογούνης, λεγόμενος Τομαράς, και δυο τρεις άλλοι. Τόσοι ήγραψαν να πάνε εις Κωσταντινούπόλην. Ο Χατζή – Άλής επήγεν εις Κώ εξόριστος. Ήρθαν οι κοτζιαμπάσηδες, επαρησιάστηκαν εις τον Πατριάρχην και εις την Σύνοδον. Εμπρώτοις τους αρωτούν αν αυτά είναι αλήθεια οπού ο Χασεκής έπραξεν. Αυτοί έλεγον ότι «φοβούμεθα τον Χατζή – Αλή να παρησιαστόμεν να εΐπομεν τα πραχτέα του». Όταν όμως επληροφορήθηκαν την εξορίαν του, άλλοι κάτι έλεγον, πλην ο Σταύρος Βροντογούνης ηπέμενεν. Τους έβαλαν εις κράτηξην εις το Πατριαρχείον.

Τέλος, εστάλθη καπιτζής τζελάτης εις Κώον να αποκεφαλίσει τον Χατζή – Αλήν και τον αποκεφαλίζει και φέρνει την κεφα­λήν του εις Κωσταντινούπολην και τη βάζουν εις το Μπαμπου-Χουμάι. Ετζεί όπου εσυνήθιζον να βάζουν όλας τας κεφαλάς των αποκεφαλισμένων να στέκουν τρεις ημέρες προς πληρο­φορίαν τοις πάσιν, γράφοντας και τα ουσιώδη των πραχτέων του εις χαρτίον πλησίον της κεφαλής του κάθε τυράννου.

Οι Αθηναίοι Πετράτζης και λοιποί, αφού εθανατώθη ο τύ­ραννος, επαρησιάστηκαν εις τα ριτζάλια. Μετά τον θάνατον του τυράννου, εζήτησαν τα υποστατικά όπου είχεν παρμένα των Αθη­ναίων στανικώς και να πληρώσουν ο καθείς όσα έλαβεν δι’ αυτά. Με όλον οπού και αυτός όλα αυτά τα χρήματα τα ελάμβανε, παρ­ομοίως και όλα τα εισοδήματά των, των υπολοίπων όλων των υπο­στατικών, και τους εγύμνωσεν (κάμνοντες έναν λογαριασμόν, υπέρ τας δώδεκα χιλιάδες πουγγιά, γρόσια 6 μιλιόνια, προς γρόσια δυο το τάληρον, τρία μιλιόνια τάληρα ή δραχμές δεκαοκτώ μιλιόνια) και άλλες τυραννίες ανγγαρείας και τα λοιπά.

(…)

Ήρθον οι μπέηδες εις Αθήνα και εσύστησαν τον ζαμπίτην. Τα δε υποστατικά του Χατζή – Αλή έγιναν εις δυο ανισα μερί­δια. Τα δύο τρίτα τα αγόρασεν ο βεζύρης της βούλας του τότε καιρού και το ένα τρίτον η Βαλιντέ και τα χρήματα ήμπαν εις το Μεγάλον Ταμείον του κράτους της Τουρκίας.

Ετότε οι Αθηναίοι όλοι έσυνάχθησαν όθεν και αν ήτον και άρχισεν η Αθήνα να ευτυχεί και να καλλωπίζεται. Κάθε χρόνον έκαμναν εκλογήν, έβαζαν νέους κοτζιαμπάσηδες, άρχισαν να συσταίνουν σχολεία και τα λοιπά.

 

Μικρό γλωσσάρι

Επειδη δεν προλαβαίνω, βάζω μερικές μόνο λέξεις όπως τις πήρα από το γλωσσάρι του βιβλίου. Έχω κάμποσες επιφυλάξεις για κάποιες ερμηνείες.

αλμπανιό: πεταλωτήριο

γουλάς: πύργος του κάστρου

ζαμπίτης: υπάλληλος με διοικητικά καθήκοντα που αντικαθιστούσε τον βοεβόδα· διοικητής

ιλάμι: η απόφαση

καπιτζής: θωρακοφόρος φύλακας, και καπιτζήμπασης ο επικεφαλής τους

κερεστές: ξυλεία

μπάνιο: η φυλακή, τόπος βασανισμού

μπομπασίρης: συνοδός, φύλακας

ριτζάλι: αξιωματούχος, υπουργός

τεσκερές: έγγραφο

τζελάτης: δήμιος

296 Σχόλια προς “Τον καιρό του Χασεκή”

 1. Πέπε said

  Καλημέρα. Ευχαριστούμε Νίκο.

  > > Τον περνά έμπροστεν των καφενέδων. Οι καβενέδες γεμάτοι από Τούρκους την αυγήν.

  Τόση διτυπία; Ή μήπως με β και τις δύο φορές;

 2. Πέπε said

  > > γουλάς: πύργος του κάστρου

  Εν χρήσει σήμερα στη Σαντορίνη. Γουλάδες λένε τους διάφορους παλιούς πύργους της Ενετοκρατίας. Μάλλον είναι η ίδια λέξη με τον Κούλε (όπως ο Κούλες του Ηρακλείου) και τον Κουλέ (όπως ο Γεντί-Κουλές).

  > > ζαμπίτης: υπάλληλος με διοικητικά καθήκοντα που αντικαθιστούσε τον βοεβόδα· διοικητής

  Να ‘μουν στη Γιάλη μια βραδιά, στη Χώρα μιαν αυγίτσα,
  να ‘μουν και στα Κατάπολα ζαμπίτης στα κορίτσια.

  Δίστιχο της Γιαλίτικης Μαντινάδας (μαντινάδα στην Αμοργό δεν είναι το δίστιχο αλλά ο σκοπός). Σήμερα, επειδή η λέξη ζαμπίτης έχει ξεχαστεί, συχνά το λένε «…που ‘χει όμορφα κορίτσια».

 3. Μαρία said

  Ο Κουλάς των Σερρών http://people.stern.nyu.edu/panos/serres/pictures/koulas1.jpg

 4. Πέπε said

  > > Πρόκειται για την εξιστόρηση του Παναγή Σκουζέ (1777-1847) […] Είναι πάμπολλες οι άγνωστες/δύσκολες λέξεις, εξηγώ μερικές στο τέλος και οι αλλες ας εξηγηθούν με ερωτήσεις στα σχόλια.

  Να το λοιπόν, δεν είναι τρισχιλιετής η παράδοση της γλώσσας μας. Ούτε διακοσαετής δεν είναι.

 5. Πέπε said

  > > Όπως θα δείτε, το παλαιοαθηναϊκό ιδίωμα χαρακτηριζόταν από τσιτακισμό, δηλ. μετέτρεπε το κι σε τσι, κι έτσι θα δείτε στον Σκουζέ λέξεις όπως ετσεί, γυναιτσεία, φυλατσή, ξυλιτσή. Ή μάλλον θα δειτε ετζεί, γυναιτζεία κτλ. διοτι τον καιρό εκείνο το τσ το έγραφαν τζ. […] Καινούρια παπούτζια τα Χριστούγεννα και την Λαμπράν εις πολλά ολίγους έβρισκες ή έβλεπες. Όλοι σχεδόν παλαιοπάπουκα και εμπαλωμένα, τρύπια και ξεσκισμένα.

  Εδώ φαίνεται ότι έχουμε και την αντίστροφη περίπτωση, «αποτσιτακισμό»!

  Προφανώς το τσιτακισμένο κάππα και το [δικό μας] ταυ-σίγμα προφέρονταν ακριβώς ίδια, όχι λ.χ. όπως στην Κρήτη όπου διακρίνονται ξεκάθαρα, κι έτσι λέξεις με το [δικό μας] ταυ-σίγμα προ ι, όπως το παπούτσι, εκλαμβάνονταν ως λέξεις με τσιτακισμένο κάππα που, όταν βρεθεί σε άλλο περιβάλλον, επανέρχεται στην υποτιθέμενη αρχική του μορφή.

 6. cronopiusa said

  Η Αθήνα στον οθωμανικό χάρτη του 1827

  Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά…

 7. sarant said

  Kαλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια!

  1 Κι όμως, έτσι είναι στο βιβλίο. Φυσικα δεν είδα το χειρόγραφο. Και αλλού έχει καφές και καβές.

  Θα λείψω για αρκετές ώρες.

 8. Γιάννης Ιατρού said

  Καλημέρα,

  H WP δεν άλλαξε (ακόμα) ώρα, ε;

 9. atheofobos said

  γουλάς: πύργος του κάστρου. Είναι προφανώς ο Φράγκικος Πύργος στην Ακρόπολη που κατεδαφίστηκε το 1874.

 10. atheofobos said

  9
  Τον χρησιμοποιούσαν σαν φυλακή μετά και οι Έλληνες και εκεί φυλάκισαν και τον Οδυσσέα Ανδρούτσο.
  ΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΚΑΙ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ α΄μέρος.
  http://atheofobos2.blogspot.gr/2018/03/blog-post_22.html
  ΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ ΚΑΙ Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ β΄μέρος
  http://atheofobos2.blogspot.gr/2018/03/blog-post_25.html

 11. Γς said

  Καλημέρα

  να πούμε ότι οι παλιές φυλακές στην Πλάκα, όπου κι ο πλάτανος [χαιρέτα μου τον πλάτανο] ήταν το παλάτι του. Και βέβαια ότι όλο το σημερινό Γεωπονικό πανεπιστήμιο ήταν η έδρα του.

  Ναι, και το χαρέμι του, το κτίριο από αυτά που έχουν διασωθεί και είναι τάξεις διδασκαλίας και εργαστήρια σήμερα,

  Το έχω ξαναπεί ότι το χαρέμι είναι στο τμήμα Οικονομίας, στην αρμοδιότητα του φίλου μου του Νίκου Μαρτίνου, αδελφού του Δημήτρη μας εδώ.

  Και σαν ψυχή και πρόεδρος του τμήματος θα απολάμβανε την λάγνα ατμόσφαιρα του χώρου.

  Φεύ όμως, καμία σχέση οι νεαρές γεωπόνισσες με τα ουρί της εποχής εκείνης….

 12. cronopiusa said

  Η βρύση του Χασεκή μέσα στον κήπο της Γεωπονικής Σχολής, στην Ιερά οδό.

 13. ΚΑΒ said

  2. Να ‘μουν στη Γιάλη μια βραδιά, στη Χώρα μιαν αυγίτσα,
  να ‘μουν και στα Κατάπολα δραγάτης στα κορίτσα.

 14. cronopiusa said

  Οι φυλακές της Παλιάς Στρατώνας στο Μοναστηράκι

 15. atheofobos said


  Αυτή είναι η συνοικία Βλασαρού που υπήρχε πάνω από την Αρχαία Αγορά και γκρεμίστηκε για να αναφανεί αυτή.
  Σχετικά με τον πληθυσμό της Αθήνας στα χρόνια εκείνα γράφω στο ποστ μου:
  Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΝΟΣ ΓΚΑΓΚΑΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙΟΥ
  http://atheofobos2.blogspot.gr/2008/10/blog-post_06.html
  Άλλωστε η κατοικημένη περιοχή της τότε Αθήνας ήταν κυρίως γύρω από την Ακρόπολη.
  Γύρω στα 1775 «στα χρόνια της τυραννίας του Χατζή Αλή »,όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Παναγής Σκουζές στην Αθήνα υπήρχαν 1500 χριστιανικές οικογένειες 375 Τούρκων,30 οικογένειες μαύρων (προφανώς στην υπηρεσία των αγάδων),25 οικογένειες τσιγγάνων και «υπέρ τας 1000 ψυχάς …πτωχών,κατοικούντων είς τα κελία των 36 ενοριών.(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους ,τόμος ΙΑ σελ 158 Εκδοτική Αθηνών)
  Λίγο πριν από την Επανάσταση, στα 1815, στην Αθήνα κατοικούσαν 7 χιλιάδες χριστιανοί και 3 χιλιάδες μουσουλμάνοι σύμφωνα με τον Pouqueville.
  Από τους 7 χιλιάδες χριστιανούς οι 4 χιλιάδες ήταν αρβανίτες και προέρχονταν από όλα τα χωριά της Αττικής. Είχαν εγκατασταθεί μεταξύ Πλάκας και Μακρυγιάννη.( Θεόδωρος Πάγκαλος)

 16. Γιάννης Κουβάτσος said

  Καλημέρα και χρόνια πολλά.
  Πολύ ωραίο και το σημερινό, Νίκο, και περιμένουμε το άρθρο για το χαμένο γλωσσικό ιδίωμα των Αθηνών, για να δούμε πώς θα μιλούσαμε οι «Αθηναίοι», αν η Αθήνα δεν είχε γίνει πρωτεύουσα της χώρας. Αν και τότε μάλλον δεν θα ήμασταν «Αθηναίοι», αφού οι εσωτερικοί μετανάστες πρόγονοί μας θα είχαν αναζητήσει ίσως αλλού την τύχη τους.

 17. ΚΑΒ said

  Στα κείμενα ΝΕ. Λογοτεχνίας της Α΄Λυκείου υπάρχουν 2 αποσπάσματα από το χρονικό: το α΄αναφέρεται στις φυλακίσεις των Αθηναίων (αυτό που παρατίθεται στο άρθρο) και το β΄ στην δραπέτευση του πατέρα Σκουζέ και του γιου του στη Χαλκίδα.

  Ο μικρός Σκουζέ μπήκε φυλακή ως αμανέτι για να βγει ο πατέρας του.Έμεινε μια εβδομάδα μέσα έως ότου ο πατέρας πούλησε ένα λιόφυτο, πλήρωσε το δόσιμο και βγήκε το παιδί. «Έως τότε με είχεν εις το ελληνικό σκολείον λεγόμενο, εις τον διδασκαλο Σαμουήλ Κουβελάνο. και είχα προχωρήσει έως την Χρηστομάθειαν λεγομένην τότε, αλλ’ ο πατήρ μου, από την δυστυχίαν, με ήβγαλε».

 18. Γιάννης Κουβάτσος said

  Και ένα από τα «Σατιρικά γυμνάσματα» του Παλαμά, όπου αναφέρεται ο Χασεκής, στη λογική του «Μνημόνια μέχρι να σβήσει ο ήλιος»:
  «Σκύλος κοκαλογλείφτης φέρνει γύρα
  κρακ! τακ! της γειτονιάς τους τενεκέδες.
  Ο ποσαπαίρνης με το θεσιθήρα

  για την πατρίς καυγά στους καφενέδες.
  Οι γάτοι λυγεροί στα κεραμίδια
  ταιριάζουν ερωτόπαθους γιαρέδες.

  Φαγοπότι, ξαπλωταριό, τα ίδια.
  Τα θέατρα, τις ταβέρνες, τα πορνεία,
  φάμπρικες, μπάνκες, σπίτια αποκαΐδια,

  τ’ ανταμώνει αττικότατη αρμονία.
  Και κοιμισμένη στα όνειρά της βλέπει

  μουρλή γλωσσοκοπάνα Πολιτεία

  τον Περικλή. Μα ο Χασεκής τής πρέπει»

 19. cronopiusa said

  Ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας, ένας Οθωμανός βοεβόδας, μια γερμανίδα Βασίλισσα: Ακολουθώντας το επιστύλιο της Δεξαμενής

  Νότια όψη του Ναού της Αγροτέρας Αρτέμιδος ή Μητρώου εν Άγραις (Παναγία στην Πέτρα). Στο πρώτο επίπεδο ο βοεβόδας των Αθηνών σε κυνηγετική εξόρμηση. Στα δεξιά η Πεντέλη και η Μονή Αγίων Ασωμάτων. Στα αριστερά η εκκλησία της Σωτείρας Λυκοδήμου.
  πηγή: el.travelogues.gr/tag.php?view=482

 20. ΚΑΒ said

  ο μικρός Σκουζές

 21. Τσιτακιστική απορία : βλέπω Κυριατζήν αλλά και Κηβισιάς !!!

  Εχουμε τας (διακριτάς) περιπτώσεις

  Α. ο γνωστός δαίμων

  Β. η Κηβισιά θεωρείται εκτός Αθηνών και δεν τσιτακίζεται ενώ το ύψιλον δεν προφερότανε – ι –

  Γ. το κείμενο τσιτακίσθηκε εκ των υστέρων και τινα διέφυγον λάθρα

  Δ. δεν ξέρω-δεν απαντώ

 22. Γιάννης Κουβάτσος said

  Η παιδεία επί τουρκοκρατίας. Οι Οθωμανοί αδιαφορούσαν για το θέμα (όπως και για κάθε θέμα που δεν μύριζε χρήμα ή δεν εγκυμονούσε εξέγερση των ραγιάδων), αλλά κάποιοι άλλοι έβγαζαν καντήλες, όταν άκουγαν για διδασκαλία μαθηματικών, φυσικών επιστημών ή ιδεών του Διαφωτισμού:
  https://www.google.gr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://digitalzoot.weebly.com/10-eta-epsilonkappapialpha943deltaepsilonupsilonsigmaeta-sigmatauetanu-tauomicronupsilonrhokappaomicronkapparhoalphatau943alpha.html&ved=0ahUKEwihm5iQh4faAhUKlCwKHQ8NBA8QFgg9MAY&usg=AOvVaw0LNzE2f8pRsLpIuwNVZBhy

 23. Μαρία said

  22
  Απο πότε διδάσκεται αυτό το βιβλίο;

 24. giorgos said

  «Οί Αθηναίοι έκαναν άναφορά στήν Πόλη ζητώντας νά ανακληθεί , ύστερα τό μετάνιωσαν καί τόν κάλεσαν ξανά , μετά έγιναν νέες αναφορές στήν Πόλη καί ό Σουλτάνος τόν έξόρισε …»
  Δέν ήταν καί τόσο άσχημα τά πράγματα τότε…

 25. Νέο Kid said

  24. Nαι,ναί. Κοτσάνι την περνούσανε επί Οθωμανικής αυτοκρατορίας. Αρκεί να είχες κάποιο γνωστό που είχε γνωστό τον γκόμενο της σουλτάνας…κι ούτε φόρος,ούτε ανασκολοπισμός! Μεγάλη λαμακία που πήγανε κι ελευτερωθήκανε τα γίδια!

 26. Λεύκιππος said

  24, 25 Κάτι τέτοια βλέπεις και λες, πάλι καλός και πονόψυχος ο Ερντογάν

 27. Ριβαλντίνιο said

  @ 15 atheofobos
  «Από τους 7 χιλιάδες χριστιανούς οι 4 χιλιάδες ήταν αρβανίτες και προέρχονταν από όλα τα χωριά της Αττικής. Είχαν εγκατασταθεί μεταξύ Πλάκας και Μακρυγιάννη.( Θεόδωρος Πάγκαλος)»

  Στο βραβευμένο από την Ακαδημία «Γεωγραφικό Λεξικό της Ελλάδος,τομ.Α-Γ,των Μιχάλη Σταματελάτου και Φωτεινής Βάμβας-Σταματελάτου» αναφέρεται ότι το 1671 η Αθήνα είχε 2.053 σπίτια από τα οποία: 1.300 Ελληνικά,600 Τούρκικα,150 Αρβανίτικα(στην περιοχή της Πλάκας, εκεί που στεκόταν η Αρβανίτικη Πόρτα των τειχών της Αθήνας) και 3 διάφορων ξένων. Το 1800 η Αθήνα κατοικείτο από 12.500 από τους οποίους οι 8.000 ήταν Έλληνες(πολλοί από αυτούς παλαιότατων ντόπιων οικογενειών όπως ο Καλλιφρόνας),3.500 Τούρκοι και οι υπόλοιποι Αρβανίτες κυρίως αλλά και λίγοι Τουρκόγυφτοι και Αιθίοπες(!).

  http://kleftouria.blogspot.gr/2008/04/1821-2.html

 28. Γιάννης Κουβάτσος said

  23. Υλικό από το «Ψηφιακό σχολείο» είναι:
  https://digitalzoot.weebly.com/

 29. Γιάννης Κουβάτσος said

  23. Και εδώ:
  https://www.google.gr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://dschool.edu.gr/&ved=0ahUKEwjVv7uBlYfaAhXMa5oKHYMdBZoQFghDMAI&usg=AOvVaw0ytvo3PP3GNOLUDDIXqk_L

 30. giorgos said

  25 Nαί μωρέ δίκιο έχεις , κι΄γώ άπορώ πώς μετά από 80 χρόνια απελευθέρωσης ,ξεσηκώθηκαν τά γίδια στό κιλελέρ ζητώντας έπαναφορά τού οθωμανικού δικαίου!

 31. Μαρία said

  28
  Το κείμενο που λίνκαρες το εμφανίζει για εγχειρίδιο της έκτης δημοτικού. Είναι διαφορετικό το επίσημο βιβλίο των μαθητών;

 32. Γιάννης Κουβάτσος said

  31: Ναι, είναι διαφορετικό και διαπνέεται από συντηρητικό πνεύμα. Είναι το εγχειρίδιο που αντικατέστησε το βιβλίο της Ρεπούση. Το σχόλιο, στο οποίο το λινκάρω, το κράτησε η μαρμάγκα.

 33. Νέο Kid said

  30. Καλά κρασά!… είναι ωραίο πραμα να θαυμάζεις των οθωμανισμό από το Ποντικονήσι και γενικά την εσπερία…

 34. Γιάννης Ιατρού said

  Καλά, ό,τι θες έχει το ψηφιακό αποθετήριο Anemi, αλλά το για το τόσο ενδιαφέρον, λαογραφικά, ιστορικά, γλωσσολογικά κλπ., έργο «Aπομνημονεύματα» του Σκουζέ δεν σου δίνει πρόσβαση.

  Κατάντια το λέω εγώ αυτό, σαν κάτι τέτοια τεκμήρια, τουλάχιστον στο πρωτότυπο, να είναι πνευματική ιδιοκτησία διαφόρων εκδοτικών οίκων ….

  Λες, κι αν προκληθούμε, δεν μπορούμε να το βρούμε κι απ’ αλλού …. (θα επανέλθω μεταμεσονυκτίως δημήτριος, αν δεν με προλάβει κανένας άλλος 🙂 )

 35. Ριβαλντίνιο said

  @ 22 Γιάννης Κουβάτσος

  Αν δίδασκαν μόνο μαθηματικά και φυσικές επιστήμες συνήθως δεν υπήρχε πρόβλημα. Όταν τα ανακάτευαν με την θρησκεία υπήρχε το πρόβλημα.
  _______________________________________________________
  Θυμήθηκα ένα ωραίο του Καραμπελιά, που μιλάει για έναν Περδικάρη , αντίθετο του Ρήγα. Παραθέτω ένα απόσπασμα με δύο στιχουργήματα , αλλά αξίζει να διαβαστεί ολόκληρο το άρθρο :

  (…)
  Ο Περδικάρης αποστρέφεται τον Ρήγα και τα επαναστατικά διαβήματα, αλλ’ όχι και τον «φωτισμό» του γένους, αποστρέφεται «τὰ θολερὰ νάματα τοῦ Ἑλβετίου καὶ Μιραβοὺ», αλλά όχι και τα μαθηματικά, τη φυσική, την επιστήμη. Ακόμα και τον Ρήγα, τον οποίο μισεί θανάσιμα, επαινεί, μία και μόνη φορά στον λίβελό του, για την έκδοση της Φυσικής και του Νέου Ανάχαρση: «κα­λά τε καὶ δι­δα­κτι­κὰ καὶ τοῖς πολ­λοῖς ὁ­πω­σοῦν λυ­σι­τε­λῆ τύ­ποις ἐ­ξέ­δω­κεν», ενώ είχε συγγράψει από το 1805 Αριθμητική και επιχείρησε να συγγράψει και πλήρες μαθηματικό σύγγραμμα, την Οδόν της Μαθηματικής. Έτσι επικρίνει, μαζί με τους «διαφωτιστές», τον Σέργιο Μακραίο, υπεύθυνο για τη διδασκαλία των επιστημών στην Πατριαρχική Ακαδημία, ο οποίος, στα πλαίσια της επίθεσης της Εκκλησίας κατά των «γαλλικών» ιδεών που ήδη περιγράψαμε, δημοσίευσε το 1797 το κατά του Κοπερνίκου και Νεύτωνα σύγγραμμά του, που όχι μόνο αναιρούσε (sic) το ηλιοκεντρικό σύστημα και επανερχόταν στον πτολεμαϊκό γεωκεντρισμό, αλλά και «ανέτρεπε» και τους νόμους της βαρύτητας του Νεύτωνα. Γράφει λοιπόν ο Περδικάρης:

  Πλὴν ἀλ­λ’ εἰς ταῦ­τα φθά­νει ὁ Σέρ­γιος εὐ­θὺς
  Δι­δά­σκα­λος ὁ μέ­γας καὶ ὁ πο­λυ­μα­θής.
  Αὐ­τὸς σο­φὸς με­γά­λος ἦν Κο­ρυ­δα­λι­κός,
  Ἀλ­λ’ Ἕλ­λην, ὄν­τως ῥή­τωρ καὶ μα­θη­μα­τι­κὸς
  Κ’ εἰς ἄ­κρον θε­ο­λό­γος καὶ θρῆ­σκος κ’ εὐ­λα­βής,
  κ’ εἰς τὰ τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας θρη­σκεύ­μα­τ’ ἀ­κρι­βὴς.[ ]
  Καὶ μέ­γα πό­νη­μα του, πολ­λὰ ὀ­νο­μα­στόν,
  Ὅ­που τὸν Νεύ­θων Ἄγ­γλον αὐ­τὸς ἐ­πι­χει­ρεῖ
  Ἐκ βά­θρων ν’ ἀ­να­τρέ­ψῃ, καὶ οὕ­τω τὸ θαῤ­ῥεῖ.
  Τὶ να εἴ­πῃ πλα­νή­την καὶ κι­νη­τὴν τὴν γῆν!
  ὁ Σέρ­γιος τα­ρά­χθη, κ’ ἐ­γέ­μι­σεν ὀρ­γήν.
  Καὶ γρά­φει ἕν βι­βλί­ον ὁ­λό­κλη­ρον, τρα­νὸν [ ]
  Εὐ­θὺς κ’ ἐγὼ τὸν λέ­γω: κῦρ Σέρ­γι­ε σο­φέ![ ]
  Δεν ἀ­ναι­ρεῖ­τ’ ὁ Νεύ­θων μὲ τρό­πους Λο­γι­κῆς,
  Ἐ­δεί­χθη δι’ Ἀλ­γέ­βρας καὶ Μα­θη­μα­τι­κῆς [ ]
  μή! ἀ­δελ­φέ! σι­ώ­πα· μᾶς ἔρ­χε­τ’ ἐν­τρο­πή.[ ]
  Καὶ εἶ­ναι Φι­λο­λά­ου τὸ εὔ­ρη­μα ἀ­π’ ἀρ­χῆς·
  Κι­’­ αὐ­τοῦ τοῦ Πυ­θα­γό­ρου τῆς πα­λαι­ᾶς ψυ­χῆς
  Εὑ­ρέ­θη, ὅ­τ’ εὑ­ρέ­θη, κι’ ὁ νε­ω­τε­ρι­σμὸς
  Εἶν’ ἔ­νας μό­νος τρό­πος καὶ ἀ­να­και­νι­σμὸς. [ ]
  Κ’ εἰς τὴν γρα­φὴν ἂν θέ­λῃς πο­τὲ δεν βλα­σφη­μεῖ
  τὶ ἡ γρα­φὴ δεν εἶ­χε σκο­πὸν ν’ ἀ­στρο­νο­μῇ

  Σε αυτούς τους στίχους διαγράφεται με ευκρίνεια η ιδεολογία του Περδικάρη. Τιμά τον Μακραίο ως θεοσεβή και όντως γνώστη των μαθηματικών και του Αριστοτέλη, ως κορυδαλικό, αλλά τον επικρίνει για την απόπειρά του να αναιρέσει το κοπερνίκειο σύστημα και τους ίδιους τους νόμους της βαρύτητας του Νεύτωνα: «Δεν ἀ­ναι­ρεῖ­τ’ ὁ Νεύ­θων μὲ τρό­πους Λο­γι­κῆς,/ Ἐ­δεί­χθη δι’ Ἀλ­γέ­βρας καὶ Μα­θη­μα­τι­κῆς».

  (…)

  Ο ταρτουφισμός του Περδικάρη γίνεται ακόμα πιο ανυπόφορος, διότι δεν επρόκειτο για κάποιον αυθεντικά συντηρητικό καλόγερο σαν τον Κύριλλο Λαυριώτη· αντίθετα, στον Ερμήλο του υπάρχουν περιγραφές μπροστά στις οποίες ωχριούν οι Ντελικάτοι Εραστές του Ρήγα. Ιδού πώς ο ταρτούφος μας περιγράφει μία ηρωίδα του, μοναχή, που είχε καλέσει το γιατρό δήθεν για να την εξετάσει:
  μὲ ἓν σινδόνι ἦτον λευκὸν ἡμισκεπὴς
  εἰς τὴν κοιλίαν ἕως! τὰ στήθη ἀσκεπὴς
  τὶ γαλακτώδη στήθη! Ὢ πόσον παχουλά![ ]
  Κι’εἰς ταῦτα δύω βυζάκια ἐξεῖχαν δροσερὰ,
  Τὶ νόστιμα βυζάκια! Ὡς μῆλα τρυφερά!
  Καὶ εἶχε τὸ καθένα κατὰ τὴν κορυφὴν
  Ἕν ῥόδον ἀνοιγμένον κατ’εἶδος καὶ μορφήν16

  (..)

  Μιχαήλ Περδικάρης, ο νεο-οθωμανός «εκσυγχρονιστής»
  http://ardin-rixi.gr/archives/205083

 36. Δημήτρης Μαρτῖνος said

  Γειά σας κι ἀπὸ μένα καὶ χρόνια πολλὰ σὲ ὅλες κι ὅλους γιὰ τὴν Ἐθνικὴ Ἑορτὴ καὶ ἰδιαίτερα στὶς ἑορτάζουσες καὶ τοὺς ἑορτάζοντες τὴν ὀνομαστική τους ἑορτή.

  Πολὺ ἐνδιαφέρον, τόσο ἱστορικά, ὅσο καὶ λεξιλογικά, τὸ σημερινό.

  Κάποιες παρατηρήσεις:

  Ὁ «ἀποτσιτακισμός», ὅπως τὸν λέει ὁ Πέπε στὸ #5, μοῦ θύμισε τὸ ἀνέκδοτο μὲ τὸν Κρητικὸ ποὺ ἦρθε στὴν Ἀθήνα καὶ ζητοῦσε ν᾿ ἀγοράσει «κακάρα». 🙂

  «μπάνιο: η φυλακή, τόπος βασανισμού»
  Κάποιον μοῦ θυμίζει, κάποιον μοῦ θυμίζει. 🙂

 37. ΚΑΒ said

  ιστορία ΣΤ’Δημοτικού

  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F114/520/3382,13624/

 38. BLOG_OTI_NANAI said

  Χρόνια πολλά!
  Ας δούμε πώς μάθαιναν τα παιδάκια για τους εθνικούς ήρωες, κάτι που σήμερα μερικοί θα ήθελαν να εκλείψει…

 39. Καλά ούτε μια ευχή στον εορτάζοντα πρόεδρο ;

  Ξέρεις τι είναι να γιορτάζεις και να βρίσκεσαι (εντελώς τυχαία) στα εξωτερικά ;

  Ξέρεις τι θα πει να θέλεις να γυρίσεις και να σε περιμένει η άπειλή για προφυλάκιση εκείνης της στριμμένης ; Ούτε Κοσκωτάς στον κόρφο σου !!

  Και σεις ούτε μια ευχή συμπαράστασης ; Μα ποιοί είστε ;; ο Αλαφούζος ;;;

 40. BLOG_OTI_NANAI said

  22: Γιάννη, ας μην πέφτουμε στην παγίδα των αμόρφωτων. Οι Τούρκοι ενδιαφέρονταν και εμπόδιζαν αμέτρητες φορές την παιδεία. Και δεν το λέω για σένα. Αυτά έλεγε χωρίς ντροπή ο συγχωρεμένος ο Κρεμμυδάς, και οι πηγές βεβαίως αφήνουν εκτεθιμένο όποιον πιστεύει στον μύθο των «αδιάφορων» Τούρκων.

  Δείτε πόσο «αδιάφοροι ήταν»:

 41. Μαρία said

  32
  Επειδή ήξερα για την αντικατάσταση, γι’ αυτό και σε ρώτησα. Σκέφτηκα μήπως ξανάλλαξε.

 42. π2 said

  Εγώ κόλλησα στο «συνέλευσης γενομένης». Αν επρόκειτο για λόγιο κείμενο δεν θα έκανε καμιά εντύπωση, αλλά σ’ ένα κείμενο με στρωτά ελληνικά χωρίς λογιωτατισμούς η γενική απόλυτη (χωρίς ν’ ακολουθείται η τρίτη κλίση του ουσιαστικού μάλιστα) χτυπάει ως ένας εν χρήσει αρχαϊσμός.

  Αναρωτιέμαι αν υπάρχει και σ’ άλλα μη λόγια κείμενα της εποχής ή πρόκειται για δάνειο ή απόηχο από αρχαία διαβάσματα (εκκλησίας γενομένης στον Θουκυδίδη κλπ.).

 43. Λεύκιππος said

  Τελικά η καθημερινότητα ήταν κάποτε άθλος. Όσο σκέφτομαι ότι η καθημερινότητα των ανθρώπων που περιγράφει ο Σκουζές ήταν πραγματική….
  Κάπως έτσι εξηγείται η εξέγερση, με τις όποιες (αναμενόμενες) αδυναμίες στην διαδικασία…. Ορα Αφριν.

 44. Γιάννης Κουβάτσος said

  Κάποιοι μπορεί, αλλά το σχολείο όχι, Blog. Τους μνημονεύουμε και τους τιμούμε. Έχουν, όμως, αλλάξει οι εποχές και δεν μπορεί και δεν πρέπει να παρουσιάζουμε αγιοποιημένους τους αγωνιστές του ’21. Πώς αλλιώς θα εξηγήσει ο δάσκαλος τα αίτια των δύο εμφυλίων στη διάρκεια της επανάστασης, τη δολοφονία του Καποδίστρια και αρκετά άλλα «δύσκολα» θέματα;

 45. Γιάννης Κουβάτσος said

  Όχι, δεν άλλαξε, Μαρία. Δεν είναι παράξενο; 😊

 46. BLOG_OTI_NANAI said

  Η «αδιαφορία» των Τούρκων με απαγορεύσεις σχολείων και δασκάλων. Θα μπορούσα να ανεβάσω δεκάδες τέτοιες μαρτυρίες. Όπως έχουμε πει, η βάση για την ανατροπή του Κρυφού Σχολειού είναι η δήθεν ανεκτικότητα των Τούρκων, και αυτό βεβαίως είναι ένα τεράστιο ψεύδος. Ανάλογα με το πώς ξύπνησε ο κάθε τοπικός διοικητής, μπορούσε να μην υπάρχει σχολείο ούτε για δείγμα:

 47. Μαρία said

  45
  Στο πρόγραμμα που ξεκίνησε για την αλλαγή των βιβλίων ιστορίας το δημοτικό έμεινε απέξω;

 48. BLOG_OTI_NANAI said

  44: Ποτέ αγιοποιημένους. Αυτό θα μίκραινε και τα επιτεύγματα τους. Το ότι ήταν γεμάτοι ελαττώματα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο όσα κατάφεραν.

 49. Ριβαλντίνιο said

  Ένα ωραίο που διάβασα στην ΙτΕ της Δομής, στον τόμο 10 :

  Με αφορμή ίσως μια κτηματική διαφορά ανάμεσα στην Αγία Φιλοθέη και στους Αθηναίους ( Αττικοί ) ή κατ’ άλλη υπόθεση γιατί μόρφωνε τα κορίτσια ή άλλο λόγο , η Αγία Φιλοθέη η Αθηναία , αφού προσάψει όλα τα ελαττώματα στους συγχρόνους της Αθηναίους ( «αγοραίον γένος, αχρείον και άτιμον… βαρβαρόφωνον, φιλαίτιον, φιλοτάραχον …» ), θα τους παραλληλίσει με τους αρχαίους Αθηναίους , που κυνήγησαν τους αρίστους ανάμεσά τους, τον Σωκράτη,, τον Μιλτιάδη και τον Θεμιστοκλή.

  ( Και ύστερα μιλάνε για ελληνική ιστορική ασυνέχεια ).

  «Νηλεές άνωθεν Αττικοί, οι τους αρίστους απώλεσαν. Σωκράτης αδίκως απέθανε συκοφαντηθείς υπ’ αυτών, και Θεμιστοκλής ο την Ελλάδα ελευθερώσας εξηλάθη, και Μιλτιάδης γέρων ών εν δεσμωτηρίω απέθανεν. Τοιούτοι πολλάκις Αττικοί.»

  Εδώ ολόκληρο το κείμενο :
  https://books.google.gr/books?id=uPzyBgAAQBAJ&pg=PA109&lpg=PA109&dq=%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%BD+%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82+%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD+%CE%BA%CE%B1%CE%B9+%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%BD&source=bl&ots=zhBm03HNlX&sig=cuZ-d2EEjEK9e82dHK0EKRAykzQ&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwjPlvz4nofaAhXHw6YKHZ-bALgQ6AEILTAA#v=onepage&q&f=false

  ( Σύμφωνα με μερικές απόψεις το κείμενο μπορεί να μην είναι της οσίας Φιλοθέης ).

 50. Μαρία said

  36
  Λοιπόν, επειδή το μπάνιο μ’ αυτή τη σημασία, μου θύμισε το γαλλικό bagne = κάτεργο, διάβασα στο λεξικό κάτι πολύ ενδιαφέρον.
  Μαρτυρείται μ’ αυτή τη σημασία απ’ το 1548 για τη φυλακή του Λιβόρνο, που είχε χτιστεί πάνω σε παλιά λουτρά. Έτσι το ιταλικό bagno πέρασε στην οθωμανική αυτοκρατορία και κυρίως στην Πόλη, όπου οι φυλακισμένοι χριστιανοί ήταν κυρίως ιταλικής καταγωγής, κι απο κει στην Τύνιδα όπου μαρτυρούνται Bagnes απο το 1637.
  Για τους γαλλομαθείς http://www.cnrtl.fr/definition/bagne

 51. Νέο Kid said

  42. Γενικές απόλυτες δεν υπάρχουν και σε κείμενα του Κολοκοτρώνη και του Μακρυγιάννη; ή να θυμάμαι τόσο λάθος;

 52. Giorgo, το ´χουμε ξαναπεί, στο Κιλελέρ μόνον 20 χρόνια απελευθέρωσης είχαν περάσει, και ναι, το ημιφεουδαρχικό οθωμανικό δίκαιο προστάτευε τους κολήγους περισσότερο από το εξευρωπαϊσμένο ελληνικό. Άλλωστε δεν έφταιγε το δίκαιο αυτό καθεαυτό — η αυθαιρεσία ήτανε το πρόβλημα. Τουρκοκρατία είχαν και μετά το 1796, που η Αθήνα «άρχισε να ευτυχεί και να καλλωπίζεται».

 53. Δημήτρης Μαρτῖνος said

  @50. Ἂν κατάλαβα καλὰ μὲ τὰ πολὺ φτωχὰ γαλλικά μου, συμβαίνει κάτι ἀνάλογο μὲ τὴ λέξη «κάτεργο»· ἀρχικὰ ἦταν τύπος πλοίου καὶ κατέληξε νὰ σημαίνει φυλακή.

 54. Γιάννης Κουβάτσος said

  Blog, εγώ θα ήθελα να δω αυτά τα λινκ, γιατί απεχθάνομαι τους μύθους και τις ιδεοληψίες, είτε «συντηρητικά» είναι, είτε «προοδευτικά». Η αλήθεια πάνω απ’ όλα

 55. «Ο Σιληχτάρης ζαμπίτης νέος, εύθυμος και μέθυσος και αφρο­δίσιος…»
  Αυτόν θα ήθελα να τον γνωρίσω 🙂

 56. dryhammer said

  36,50,53 Οι αναμνήσεις μου από τα μικράτα μου (περίπου μέχρι τα 10 μου χρόνια) με το (για μένα πολύ) καυτό νερό από καζάνι σε παγωμένο δωμάτιο, το πράσινο σαπούνι που έτσουζε φρικτά και το τρίψιμο με μίσος από τη μάνα μου με ένα κομμάτι πετσέτας για σφουγγάρι, ταυτίζουν το λουτρό με χώρο βασανισμού. Τα άλλα τα ακούω βερεσέ.

 57. Pedis said

  Ζωή κοτσάνι την περνάγαν με τους Τούρκους.

  «Με τοιαύτας ραδιουργίας εσχημάτισαν την ολεθρίαν σκηνήν οι δύο ούτοι και οι τούτων συμπράκτορες φιλελεύθεροι, μάλλον δε μισελεύθεροι, και επεχείρησαν εις έργον μιαρόν, θεοστυγές και ασύνετον, θέλοντες να διαταράξωσι την άνεσιν και ησυχίαν των ομογενών μας πιστών ραγιάδων της κραταιάς βασιλείας, την οποίαν απολαμβάνουσιν υπό την αμφιλαφή αυτής σκιάν με τόσα ελευθερίας προνόμια, όσα δεν απολαμβάνει άλλο έθνος υποτελές και υποκείμενον, ζώντες ανενόχλητοι με τας γυναίκας και τα τέκνα των, με τας περιουσίας και καταστάσεις, και με την ύπαρξιν της τιμής των, και κατ’ εξοχήν με τα προνόμια της θρησκείας, ήτις διεφυλάχθη και διατηρείται ασκανδάλιστος μέχρι της σήμερον επί ψυχική ημών σωτηρία»

  Γι αυτό όσοι λένε τα αντιθετα, περίπτωση Μπλογκ, ιδού η τιμωρία σας:

  «Αφωρισμένοι υπάρχειεν και κατηραμένοι και ασυγχώρητοι, και μετά θάνατον άλυτοι, και τω αιωνίω υπόδικοι αναθέματι, και αυτοί, και όσοι τοις ίχνεσιν αυτών κατηκολούθησαν του λοιπού, αν μη θελήσωσιν εννοήσαι την αρπαγήν και απάτην, και επιστραφήναί τε και βαδίσαι την ευθείαν της σωτηρίας οδόν, αν δεν αναλάβωσιν, ό εστι, τον εντελή χαρακτήρα του ρεαγιαδικού αυτών επαγγέλματος»

 58. cronopiusa said

  10 atheofobos

  Δε στο πα γω Δυσσέα μου,
  Δεν στο πα γω παιδί μου
  Με τη Βουλή μην πιάνεσαι
  Με τους καλαμαράδες
  Κάνουν το Γκούρα κεχαγιά,
  Και το Νικόλα πρώτο

  Ασήμω Γκούρα

 59. π2 said

  51: Δεν ξέρω, γι’ αυτό ρωτάω. Στον Κολοκοτρώνη δεν θα σήμαινε και πολλά, γιατί θα ήταν του Τερτσέτη. Στον Μακρυγιάννη θα ήταν πιο ενδιαφέρον. Φυσικά η γενική απόλυτη θα μπορούσε σε άλλα συμφραζόμενα να είναι εκκλησιαστικής προέλευσης («διαγενομένου του Σαββάτου»), αλλά εδώ μου φάνηκε να θυμίζει πιο αρχαία διαβάσματα.

 60. BLOG_OTI_NANAI said

  54: Βλ. τα σχόλια 40 και 46, από 16ο-17ο αιώνα. Εδώ 30 χρόνια χωρίς σχολείο στον 18ο αιώνα. Απόδειξη ότι σε εποχή ταραχών, δηλ. αμέτρητες φορές (σε μή ομαλές καταστάσεις όπως έμμεσα έλεγε ο Γεδεών) την πλήρωναν και τα σχολεία:

 61. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  43 – Δε νομίζω πως εξηγείται από αυτό, και τώρα για τα τουλάχιστον 3\4 των ανθρώπων η καθημερινότητα, εναι ένας άθλος και μάλιστα πολύ μεγαλύτερος από τότε αλλά δεν κουνιέται φύλλο.
  Γενικά, κοιτώντας την παγκόσμια ιστορία, έχω καταλήξει στο (αυθαίρετο) συμπέρασμα πως καμία επανάσταση δεν γίνεται αν δεν υπάρχει ένας τρίτος ωφελημένος, δεν πρέπει να μας διαφεύγει άλλωστε το γεγονός πως στην πραγματικότητα η Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ ανεξάρτητη από τότε.

 62. Μαρία said

  59
  Έχει κι άλλη: περασμένου του θανατικού.
  Στον Μακρυγιάννη το θεωρώ απίθανο. Τα οράματα δεν τα διάβασα αλλά, αν υπήρχαν γενικές απόλυτες στα απομνημονεύματα, νομίζω οτι θα το θυμόμουν.

 63. BLOG_OTI_NANAI said

  57: Ξύπνησες; Γιατί όταν λέγαμε αυτά, είχες χάσει τη μιλιά σου: https://sarantakos.wordpress.com/2018/03/15/skoufia/#comment-492306 ( σχ. 168, 170, 178, 186, 187, 190, 191)

  Μια μικρή επανάληψη ως ρπςο την καραμέλα του αφορισμού πάντα βοηθάει:

 64. 50 Ναι, και η λέξη πέρασε στα ελληνικά του Σκουζέ από τα βενετσιάνικα, όχι από τα τούρκικα, όπου δεν υπάρχει.

 65. Μαρία said

  64
  Και το ιταλικό λεξικό αναφέρει bagno για φυλακή στην Πόλη. Μήπως ήταν της λίνγκουα φράγκα;

 66. π2 said

  62: Α, αυτή είναι ακόμη πιο ωραία, αφού είναι πλήρως ενταγμένη στο λεκτικό ύφος του συγγραφέα και δεν παραπέμπει σε στερεοτυπικές εκφράσεις. Δείχνει εμπεδωμένη χρήσης της γενικής απόλυτης για χρονικό προσδιορισμό.

 67. Ριβαλντίνιο said

  Μιας και έχω χρόνο να βάλω ένα απόσπασμα από τους Μαυρόλυκους του Πετσάλη . Αφορά την Αθήνα του 1686 – 1690.

  Και τότες αρχίσανε μεμιάς όλοι μαζί , να λένε γι’ αυτή την ιστορία , το πώς και το τί, και να κλαίνε για το πάθημα των Καπετανάκηδων και να βαρυγκομούνε και για τα δικά τους βάσανα.

  – Τα κορίτσια μας δεν τ’ αφήνουμε να ξεμυτάνε στις ρούγες. Ποιός κοτάει ! Γυροβολάνε σαν πεινασμένοι λύκοι οι μαχμούτηδες και βάνουνε στο μάτι τις χριστιανοπούλες . Πού να ξεμυτίσει κορίτσι ! … Είδες, που το κάθε σπίτι έχει μες στην αυλή του κι ένα παρεκκλήσι ; … Τί να κάνουμε ! Χτίζουμε ο καθένας την εκκλησιά του μές στο σπίτι του και λειτουργιόμαστε άφοβα. Ε τώρα, βέβαια , όποιος έχει τον παρά για να χτίσει δικό του εκκλησιδάκι. Οι άλλοι, οι παζαρίτες, για να ‘χουν το κεφάλι τους ήσυχο, πάνε και λειτουργιόνται νύχτα – μεσάνυχτα, την ώρα όπου κοιμόνται οι Τούρκοι …

  – Ναι , κι’ όμως έτσι την έπαθε η Σιδερή, έκανε η σιόρα Κούζα η Γερέναινα.

  – Έτζι την έπαθε , γιατί δεν είχε μυαλό κουκούτσι … Άκουσε , σιόρ – Μάρκο, και πές και σύ. Ένα κορίτσι που θα μυριστεί, ότι την έβαλε στο μάτι και την κυνηγάει ένας άντρας … φαντάσου πιά κι άν είναι Τουρκαλάς ! τι πρέπει να κάνει ; Θα φυλάγεται να μην ξεμυτήσει μηδέ στου παραθυριού την κόχη. Δέ λέω σωστά ;

  – Ε, και να μην πάει στην εκκλησιά ; κάνει η κυρα – Κούζα.

  – Να μην πάει , βέβαια !

  – Ρώτησες το Δεσπότη ;

  – Σίγουρα κι ο Δεσπότης αυτό θέ να της έλεγε.

  – Κατάλαβες ; ξαναλέει ο γερο – Λίμπονας στο Μάρκο. Δεν είχανε δικό τους παρεκκλήσι και το κορίτσι λειτουργιότανε στην Παναγιά τη Γοργοπήκο. Πάει καλά. Μα , χριστιανή μου , βάστα λίγον καιρό και κλείσου σπίτι σου !… Τά ‘θελε κι αυτή , μωρέ ! Καλά λέω εγώ.

  – Μην το λές σιόρ Νικολάκη, κάνει η κυρα – Καρυά που δεν είχε βγάλει λέξη ως τώρα.

  – Τί να μην πώ , Καρυά μου … Την πήρε, πού λές, το κατόπι ο Τουρκαλάς, μιάν αυγή που γύριζε από τη λειτουργιά, και να σου , την αρπά και την πάει ίσια στον κατή. Κανένας δεν άκουσε τις φωνές της. Θα πεί πως τό ‘θελε. Ντροπής ! Ντροπής !

  – Όχι, σιόρ – Νικολάκη, το αδικάς το κιρίτζι. Της φούμωσε το στόμα ο άθεος και της έδεσε και τα χέρια. Το ‘δε ο κυρ – Αντώνης ο Ρούτος, με τα μάτια του. Κι αυτή δερνότανε , λέει, κι ο αγάς γελούσε.

  – Δέ μου λές, πετάγεται κι η κυρα – Κούζα, γιατί να την πάει ίσια στον κατή ; Αν τό ‘θελει κι εκείνη, θα την είχε αφήσει πρώτα να συγυριστεί. Ο κατής δέ βιάζεται ποτές.

  – Κοντολογίς, λέει, ο γερο -Λίμπονας, τους ευλόγησε ο κατής ! Θεός σχωρέσ’ τους !

  Μετά το δείπνο οι γυναίκες ευχηθήκανε το καλό βράδυ κι αποτραβηχτήκανε στα μέσα διαμερίσματα. Μείναν οι άντρες μόνοι. Ο γερο – Λίμπονας, ο Σπύρος ο Γερένης κι ο Μαυρόλυκος. Κάθονται γύρω απ’ το λαδολύχναρο και κουβεντιάζουνε. Ο γερο – Λίμπονας μιλάει για το μακαρίτη τον αδερφό του, το Μιχαλάκη. Περηφανεύεται ο Λίμπονας για τη γενιά του, για τα έργα της.

  – Για τούτο τον έρμο τον τόπο έγινε θυσία ο μακαρίτης ο Μιχαλάκης. Μηδέ οπού ‘χε ανάγκη κανένανε. Να τά ‘χει καλά με τους αγάδες, σαν άρχοντας που ήτανε, και να τονέ σέβονται όλοι, τι άλλο ήθελε !… Έτζι δεν το κάνουνε τόσοι και τόσοι αρχόντοι, όνομα και μή χωριό ; … Νά τά ‘χε λοιπόν καλά με τον Τούρκο ο Μιχαλάκης , και δέ θα ‘χε να γνοιαστεί για τίποτα. Κι όμως ο μακαρίτης , άμα ως έγινε δημογέροντας , τον πόνεσε τον τόπο, κι έβαλε στο μυαλό του να ξαλαφρώσει τον κόσμο απ’ τα μαρτύρια. Πάνε δώδεκα χρόνοι από τότες. Είχαμε βοίβόδα τον Αμπδή – αγά… Κακός άνθρωπος. Τυράννησε τον τόπο, τον έγδυσε. Τότες απάνω – κάτω γύρισε κι ο Μιχαλάκης από τη Βενετιά. Ήρθε βαθιά σπουδαγμένος ο μακαρίτης. Εμείς εδώ τον ξεδιαλέξαμε αμέσως Γέροντα. Μιά μέρα, αποφασίζουμε κάμποσοι προεστοί και φεύγουμε κρυφά, να πάμε πρεσβεία στην πόλη, στον Κιζλάρ – αγά, να βρούμε το δίκαιο του τόπου. Πρώτος ο Μιχάλης. Ήμουνα κι εγώ , αλλά … Τέλος, μας άκουσε ο Κιζλάρ – αγάς και μας δίνει το δίκαιο. Γυρνάμε πίσω. Τι να δείς ! Δεν ήτανε μονάχα οι Τουρκαλάδες, οι αγάδες που μας πολεμήσανε, αλλά και κάμποσοι δικοί μας , απ’ τα σόγια , να ετούτος ο Μπενιζέλος … ε, ο αδεφός του φαρμάκι έσταζε, γιατί εμείς κι όχι αυτός. Ζηλοφτονούσανε τις δόξες, βλέπεις. Κοντολογίς, αναγκάζεται ο μακαρίτης ο αδερφός μου να ξαναπάει στην Πόλη, στον Κιζλάρ – αγά. «Δεν μπορώ να σταθώ πια στην Αθήνα», λέει στον άρχοντα του χαρεμιού ο Μιχαλάκης, «μίσος και έχτρητα και κακία βουνό στάθηκε κατέναντί μου. Και το χειρότερο , πως οι αγάδες της Αθήνας δεν ακούνε τα προστάγματά σου». Βγάζει λοιπόν χοτζέτι ο Κιζλάρ – αγάς και δίνει βούλα και άνθρωπο δικό του, έναν τσαούση, να ‘ρθει μαζί με τον μακαρίτη στην Αθήνα πίσω , να βάλουνε τάξη στον τόπο. Πού να το χωνέψουνε εδώ οι αγάδες. Μια βραδιά, παραμονές του Χριστού, πρίν οχτώ …όχι οχτώ, εννιά χρόνια, την ώρα που κατέβαινε ο Μιχαλάκης από του κατή το κονάκι, του ρίχνονται κάτι Τούρκοι που παραφυλάγανε, και με τα σπαθιά και με τα μαχαίρια τόνε σφάξανε, τον κάνανε κομμάτια, θεός σχωρέσ’ τονε , το μακαρίτη …

  Σώπασε , αφαιρεμένος. Το λαδολύχναρο δεν έφεγγε καλά. κάτι σκιές χορεύανε στο ταβάνι, στον τοίχο, στη γωνιά.

  – Ο Κιζλάρ – αγασή , σαν τό ‘μαθε , γίνηκε θεριό. Γύρεψε να τιμωρήσει τους αγάδες, αλύπητα. Τιμωρηθήκανε όλοι, ένας – ένας, σαν τα σκυλιά… Μα , τί να το κάνεις ! Πάει ο άνθρωπος ; … Άσ’ τα , σιόρ Μάρκο. Αρκετά σε ζάλισα. Θά νά ‘σαι βαλαντωμένος. ‘Ωρες είναι να σύρουμε κι εμείς, να πλαγιάσουμε. Έλα , να σε πάω στον οντά σου …

 68. Μαρία said

  Είναι αλήθεια ότι ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριος ο Ε’, με κείμενό του, αφόρισε την Επανάσταση. Είναι γραπτό κείμενο και δεν αμφισβητείται. Ωστόσο, ο λόγος που το έκανε δεν είναι ξεκάθαρος. Άλλοι θεωρούν ότι το έπραξε επειδή ο ίδιος πάντα έτσι δρούσε, άλλοι υποστηρίζουν ότι το έκανε από σωφροσύνη για να προστατεύσει τους Έλληνες από τις μαζικές σφαγές στις οποίες προέβη ο σουλτάνος στην Κωνσταντινούπολη και αλλού, λόγω της έναρξης της Επανάστασης.http://www.news247.gr/mathimata-istorias/osa-den-mas-emathe-to-sxoleio-gia-thn-epanastash-toy-1821.6498296.html

 69. 65 ναι, αυτό

 70. Jago said

  @40 κι έπειτα. Γιατί δεν παραθέτεις την πηγή σου που είναι η ΟΟΔΕ;
  Τα βάζεις ένα ένα για να μας μασκαρέψεις την προέλευση. Αμ δε, τα ξέρουμε αυτά τα επιλεκτικά παραθέματα κι εσύ ούτε παίζει να έχεις τα πρωτότυπα έργα.
  http://www.oodegr.com/oode/istoria/epanastasi/my8oi_1821_1.htm

  Επιπλέον τα παραθέματα αναφέρονται σε τοπικές διώξεις ή απαγορεύσεις και όχι σε μια συστηματική επιδίωξη να απαγορευτεί η ελληνική γλώσσα, αφού είναι προφανές ότι οι παπάδες μια χαρά μπορούν να την χρησιμοποιούν ΚΑΙ να τη διδάσκουν.

 71. cronopiusa said

 72. Η συζήτηση με το κρυφό σχολειό έχει γίνει λίγο κουραστική. Πεντακοσια+ σχόλια εδώ https://sarantakos.wordpress.com/2013/03/25/kryfosxoleio/ δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε και μάλιστα με αυτά τα bold που είναι λες και μιλάει ο δάσκαλος. Νισάφι.

 73. giorgos said

  52.
  Τό έψαξα λίγο καί βρήκα ότι τό δίκαιο πού θεσπίσθηκε μετά τήν επανάσταση όχι μόνο δέν ήταν ευρωπαϊκό , αλλά άντίθετα ήταν τελείως όπισθοδρομικό καί άναχρονιστικό .
  «Το λάθος των κυβερνήσεων εκείνης της εποχής ήταν ότι εφάρμοσαν το βυζαντινορωμαϊκό δίκαιο, που ίσχυε στην Παλαιά Ελλάδα, παραγνωρίζοντας τα δικαιώματα των κολίγων, βάσει του οθωμανικού δικαίου.

  Επί Τουρκοκρατίας, οι τσιφλικάδες είχαν μόνο το δικαίωμα εισπράξεως των προσόδων επί των μεγάλων εκτάσεων που κατείχαν, ενώ οι κολίγοι είχαν πατροπαράδοτα δικαιώματα επί των κοινόχρηστων χώρων του τσιφλικιού (επί της γης, των οικιών, των δασών και των βοσκοτόπων). Με τη νέα κατάσταση, οι έλληνες πλέον τσιφλικάδες, που διαδέχθηκαν τους οθωμανούς, είχαν δικαιώματα απόλυτης κυριότητας σε όλη την ιδιοκτησία τους, ενώ οι κολίγοι είχαν περιπέσει σε καθεστώς δουλοπαροίκου.»

 74. Pedis said

  # 68 – λέγεται και win-win

 75. Jago said

  @72.
  Δεν απλώς κουραστική, είναι χοντρή κουτοπονηριά να μεταφέρει σταδιακά εικόνες σε άλλο σέρβερ για να κρύψει ποια είναι η «πηγή» του και να επιδείξει ο ίδιος ότι «έχω πηγές είναι απο χωριό και δεν ξέρεις». Ε δεν θα μας περνάει κι εμάς για μαλάκες.

 76. BLOG_OTI_NANAI said

  70: Όπως έχω ξαναπεί, δεν ασχολούμαι ποτέ με το διαδίκτυο και οποιαδήποτε ιστοσελίδα αν δεν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι τα παραθέματα ισχύουν. Επίσης τι θέλει να πει ο ποιητής με τα… πρωτότυπα έργα; Δεν έχεις καταλάβει ακόμα ότι τα κορυφαία πανεπιστήμια στον πλανήτη οργανώνουν ψηφιακές βιβλιοθήκες;

  Και άλλο ένα από τα 1760:

 77. BLOG_OTI_NANAI said

  75: Γιατί δεν ξεκινάμε έναν διάλογο για οποιοδήποτε ζήτημα θέλεις επί του 1821, να δούμε: μια που το διαδίκτυο είναι ανοιχτό για όλους, να δούμε τα τεκμήρια που θα συλλέξεις.
  Σε προκαλώ κι αν μπορείς πες όχι.

 78. Μαρία said

  69
  Πράγματι. Βρήκα τυχαία και την παραπομπή του γαλλ. λεξικού.
  Τα μπάνια στο Αλγέρι. Δες προς τη μέση, εκεί που αναφέρει τους 600 γενίτσαρους με τους σκλάβους τους.
  Η πόλη όμως έχει και 62 κανονικά λουτρά, λέει.
  https://books.google.gr/books?id=N8tYAAAAcAAJ&pg=PA104&lpg=PA104&dq=lingua+franca+bagno&source=bl&ots=4ODm-dAghD&sig=ld8Fd1PVZOQlp0QEzwtXSN80z18&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiE8OKduIfaAhUJXSwKHauJDUoQ6AEITzAD#v=onepage&q&f=false

 79. π2 said

  60: Νισάφι με το κρυφό σχολειό. Βάζεις ένα χωρίο που δείχνει ότι η Λάρισα δεν είχε για 30 χρόνια δευτεροβάθμια / τριτοβάθμια εκπαίδευση (κι όχι σχολεία γενικώς όπως πολύ βολικά λες, τα «ελληνικά σχολεία» δεν είναι όλα τα σχολεία) και αυτό το θεωρείς απόδειξη ότι σε εποχή ταραχών υπήρχε απαγόρευση σχολείων. Ενώ ξέρεις ή θα έπρεπε να ξέρεις ότι η Λάρισα είχε πολυπληθέστατο μη ελληνικό πληθυσμό, χτυπήθηκε τον 18ο αιώνα από φυσικές καταστροφές και επιδημίες και ότι πάρα πολλά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλον τον ελλαδικό χώρο έκλειναν συχνά λόγω οικονομικών προβλημάτων και κακοδιοίκησης, με άλλα λόγια ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι που κάλλιστα μπορούν να εξηγήσουν την έλλειψη δευτεροβάθμιου σχολείου στη συγκεκριμένη πόλη στη συγκεκριμένη περίοδο.

  Δεν γίνεται και να κουνάς το δάχτυλο στους «αμόρφωτους» που δεν ξέρουν τα φοβερά σου τεκμήρια, και να διαμαρτύρεσαι όταν σου λένε ότι δεν μπορείς να εντάξεις τα τεκμήρια σε ένα ιστορικό ερμηνευτικό πλαίσιο.

 80. Δημήτρης Μαρτῖνος said

  @61. Τὶς ἐπαναστάσεις δὲν τὶς κάνουν οἱ τραπεζίτες· οὔτε τὶς προκαλοῦν. Ἀπλῶς ξέρουν νὰ ἐπωφελοῦνται, ὅπως στὴν περίπτωση τῶν δανείων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. Τὸ μεγαλύτερο μέρος τὸ ἔφαγαν οἱ τραπεζίτες καὶ οἱ μεσάζοντες καὶ κάτι λίγα ἔφτασαν στὴ χώρα μας.

  Δὲν τὴν προκάλεσαν ὅμως αὐτοὶ τὴν Ἐπανάσταση· ἁπλῶς περίμεναν νὰ δοῦν ποῦ πάει τὸ πράμα καὶ μετὰ προχώρησαν. Ὅπως τὰ ὄρνια ποὺ πᾶνε πάντα στὰ σίγουρα· περιμένουν νὰ ψοφήσει τὸ ζῶο ἢ νὰ τὸ σκοτώσει κάποιος ἄλλος.

 81. Jago said

  77. Δεν θα κάτσω ν’ ασχολούμαι με απολογητή της ΟΟΔΕ.

 82. BLOG_OTI_NANAI said

  75: Επίσης, για να καταλάβεις ότι ανάμεσα μας υπάρχει ένας χαβαλές, και αυτός δεν είμαι εγώ, ΑΝ είχες παρακολουθήσεις τις απόψεις μου, δεν έχουν καμία σχέση με τις παλαιολιθικές σχολικού τύπου εκθέσεις για συνολική απαγόρευση της παιδείας απ’ αρχής μέχρι τέλους.
  Η θέση μου είναι ότι την μία σχολικού τύπου άποψη «οι τούρκοι απαγόρευαν τα πάντα», αντικατέστησαν με μια άλλη επίσης σχολικού τύπου θέση, «οι τούρκοι επέτρεπαν τα πάντα». Εκεί είναι το σφάλμα, διότι οι απαγορεύσεις ήταν ανά περιοχές και ανάλογα τις ταραχές και τις περιστάσεις.

  Δηλ. ειρωνεύεσαι στο σχ. 70 λέγοντας «τα παραθέματα αναφέρονται σε τοπικές διώξεις ή απαγορεύσεις», ενώ αυτή ακριβώς είναι η θέση μου, και θα έλεγα η πλέον λογική θέση σήμερα διότι τα τεκμήρια των κατά διαστήματα απαγορεύσεων υπάρχουν.

  81: Δεν το κατάλαβα αυτό; Γιατί δεν αποδέχεσαι την πρόκληση; Αφού όπως λες ο καθένας μας μπορεί να αντιγράφει από την ΟΟΔΕ ή τον Ανώνυμο Απολογητή ή την Αρχαιοπληξία κ.λπ. Φοβάσαι κάτι;

 83. Μαρία said

  79
  Να πάτε στο οικείο νήμα 🙂

 84. ΓιώργοςΜ said

  83 Συμφωνώ!

 85. BLOG_OTI_NANAI said

  79: Π2 τις δήθεν απαντήσεις μέσω αυθαίρετων υποθέσεων άφησες τες. Ο Κούμας είναι σαφής ότι η ΕΚκλησία καταστράφηκε από τους Τούρκους, τα παιδιά δεν μπορούσαν να πάνε σχολείο λόγω των Τούρκων, και από άλλη πηγή μαθαίνουμε ότι και το σχολείο είχε καταστραφεί και χρειάστηκαν μέσα και προσβάσεις για να δοθεί άδεια και να μπορέσουν να ξαναχτιστούν:

 86. Pedis said

  Οι γνήσιοι ποιμένες του χριστιανισμού οφείλουν να είναι προετοιμασμένοι για να ακολουθήσουν την πιο βασανιστική πορεία για να φτάσουν στον Κύριό τους.

  Συνεπώς, αποφεύγουν συνειδητά την κομφορμιστική λύση της εναντίωσης στους πανίσχυρους εχθρούς Του που θα τους οδηγούσε στην άμεση λύτρωση.

  Αντίθετα, επιλέγουν την πιο ατιμωτική και την πιο ταπεινωτική στάση υποταγής, υποκείμενοι στις αήθεις προσβολές και στην χυδαία δυσφήμηση από τους εχθρούς της εκκλησίας, μόνο και μόνο για να μπορέσουν να πάρουν επάνω στην πλάτη τους ακόμη περισσότερα κρίματα, του κόσμου και τα δικά τους, να γευτούν το μίσος των αδαών και να μαστιγωθούν από τη χλεύη των κομφορμιστών, όλα εκείνα, δηλαδή, που ο ο Κύριος τους (και το Έθνος, με τον καιρό) αναγνωρίζει ως τη μεγαλύτερη συμβολή στον αγώνα για την πίστη και την ελευθερία.

 87. BLOG_OTI_NANAI said

  83, 84: Δεν πρόκειται να πάμε πουθενά, απλά θα σταματήσω την κουβέντα γιατί με εκνευρίζουν οι νεφελώδεις υποθέσεις για να δικαιολογηθεί όποιος δεν βολεύεται και θα μου ανέβει η πίεση και είμαι και μεγάλος άνθρωπος…

 88. Γιάννης Κουβάτσος said

  Έχει δίκιο ο Δύτης. Κάθε τέτοια μέρα η συζήτηση καταλήγει στο «Κρυφό σχολειό». 😊
  Για να τηρήσω το έθιμο, μαζί με τον μπακαλιάρο και τη σκορδαλιά, και ο Ντέιβιντ Μπρούερ, στο βιβλίο που διαβάζω αυτές τις ημέρες, θεωρεί μύθο το κρυφό σχολειό, και την οικτρή κατάσταση της εκπαίδευσης στις τουρκοκρατούμενες περιοχές την αποδίδει στην έλλειψη κρατικής χρηματοδότησης, εν αντιθέσει με τις ιταλικές πόλεις-κράτη. Όταν υπήρξε χρηματοδότηση από πλούσιους Έλληνες εμπόρους, στα τέλη κυρίως του 18 ου αιώνα, η εκπαίδευση γνώρισε άνθηση.
  https://www.google.gr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.politeianet.gr/books/9789601639819-brewer-david-patakis-ellada-1453-1821-279974&ved=0ahUKEwi4iev2v4faAhVmDZoKHeqeA4oQFggnMAI&usg=AOvVaw3V98ZOmaYBMukSX4VOG_EM

 89. BLOG_OTI_NANAI said

  88: Μην ξεχνάμε και την υπερφορολόγηση. Οι Τούρκοι χρηματοδοτούσαν τους πολέμους τους με φόρους και αυτό είχε ως αποτέλεσμα ακόμα και πρόσωπα μορφωμέναπου ήθελαν να βελτιώσουν την παιδεία, να μην μπορούν ακόμα και σε ήρεμες περιόδους εξαιτίας της οικονομικής αφαίμαξης.

 90. Μαρία said

  557 σχόλια. Άντε, να τα χιλιάσετε. https://sarantakos.wordpress.com/2013/03/25/kryfosxoleio/

 91. BLOG_OTI_NANAI said

  79: Τώρα είδα το απίθανο:
  «(κι όχι σχολεία γενικώς όπως πολύ βολικά λες, τα «ελληνικά σχολεία» δεν είναι όλα τα σχολεία)»!!!

  Βλέπεις ότι επιχειρηματολογείς στον αέρα και πάλι; Επειδή έχεις ακούσει ότι «ελληνικό σχολείο» = ανώτερη εκπαίδευση, κάθεσαι και το επαναλαμβάνεις, χωρίς να ξέρεις καν τι γράφει ο Κούμας. Διότι δεν μας ενδιαφέρει τι νομίζεις εσύ ότι είναι το «ελληνικό σχολείο», αλλά τι λέει ο Κούμας ότι είναι και όπως βλέπουμε συσχετίζει τον όρο όχι με ανώτερες γνώσεις αλλά με τις βασικές (σ. 540). Επίσης υπάρχει λογική να έχουν γκρεμίσει Εκκλησία, να βιάζουν παιδάκια στο δρόμο οι Γενίτσαροι, να έχει καταστραφεί το «απλό σχολείο» και να εννοεί ο Κούμας ότι είναι ανοιχτό κανονικά ένα… ανώτερο σχολείο;!

 92. BLOG_OTI_NANAI said

  90: Απομακρύνομαι από το πληκτρολόγιο… Αύριο πάλι.

 93. Λεύκιππος said

  61 Λάμπρο, το ότι η σημερινή πραγματικότητα, για τα 3/4 των ανθρώπων (στην Ελλάδα υποθέτω), είναι άθλος μεγαλύτερος απ’ αυτόν που περιγράφει το κείμενο, το θεωρώ υπερβολή. Για τα υπόλοιπα, μάλλον συμφωνώ με το σχόλιο 80 του Δημήτρη

 94. π2 said

  92: Μπράβο. Η υγεία πάνω από όλα.

 95. Pedis said

  # 94 – μην ειρωνεύεσαι. πρέπει, αντίθετα, να αναγνωριστεί η γνήσια χριστιανική στάση αυτοθυσίας: αντί να μας ανεβάσει εμάς την πίεση, θα ανεβάσει τη δική του που δεν θα ξεθυμαίνει …

 96. Μαρία said

  Ας ξαναγυρίσουμε στα λεξιλογικά.
  Το τζελατεύω με τη σημασία του πιλατεύω ποια παιδάκια το ξέρουν;

 97. Γιάννης Κουβάτσος said

  96: Εγώ όχι, μάλλον πρώτη φορά το ακούω, ενώ τον τζελάτη τον ξέρω από διαβάσματα. Πάντως στο slang υπάρχει. Ακούγεται τακτικά σε κάποιες περιοχές της χώρας;
  https://www.google.gr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.slang.gr/lemma/24380-tzelatis&ved=0ahUKEwj4hqim0ofaAhUFBywKHWIfDHAQFggtMAQ&usg=AOvVaw1LLdLMXUUjQIHbz07W4-Y6

 98. Spiridione said

  50. Μου προξενεί εντύπωση που δε θυμάσαι ότι τόχουμε ξανασυζητήσει
  https://sarantakos.wordpress.com/2017/07/06/bagno/

 99. Jago said

  94. Περισσέψανε πια οι διάφοροι Βάταλοι εδώ μέσα.

 100. nikiplos said

  Όπως έχω ξαναγράψει, η επιτυχία της επανάστασης του 21, ήταν και αποτέλεσμα τύχης . (γενικώς δεν με έπεισε ποτέ η βολική για πολλούς ντετερμινιστική αφήγηση της Ιστορίας)
  Εντούτοις 3 κυρίως παράγοντες έδρασαν καταλυτικά για την επιτυχία:

  α. Ο Αλή Πασάς Τεπελενλής. Κατάλαβε αμέσως τη διάθεση της Ευρώπης για αποδυνάμωση και κατακερματισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έτσι έδρασε εξ’ αρχής με γνώμονα να κατορθώσει μιαν απόσχιση. Σε αυτό το πλαίσιο διατήρησε καλές σχέσεις με τη Δύση, τον Πασβαντζόγλου και γενικώς εκπαίδευσε Έλληνες κι Αρβανίτες στον καλύτερο στρατό της εποχής, τον Τουρκικό. Αποτέλεσμα αυτού και της απόφασης της Πύλης να τον σβήσει, ήταν να αποτραβηχτούν από τις θέσεις τους το σύνολο των σημαντικών Τουρκικών Ενόπλων δυνάμεων της Βαλκανικής Χερσονήσου, αφήνοντας κατά τόπους μόνο φρουρές, ήσσονου εξοπλισμού. Έτσι οι επαναστάτες δεν είχαν παρά να αντιμετωπίσουν μόνο φρουρές και μισθοφόρους χαμηλότερης πολεμικής βαθμίδας. Το έργο τους ήταν σαφώς ευκολότερο, από το να είχαν απέναντί τους τον ιστορικά αήττητο Χουρσίτ.

  β. Ο Λόγος που οι Τούρκοι έστειλαν τα στρατεύματα της Βαλκανικής κι όχι δυνάμεις από την Πόλη και τη Μικρά Ασία, λέγεται Αλέξανδρος Υψηλάντης. Με την επανάσταση στη Μολδοβλαχία, που από πλευράς οργάνωσης, μάλλον έμοιαζε με τους γενναίους του Μπρανκαλεόνε, αλλά κυρίως με τις γνωριμίες του στο Ρωσικό Στρατό, ιδίως εκείνον των συνόρων, κατόρθωσε να εξαπατήσει την Πύλη, ότι η επανάστασή του, είχε την κάλυψη του Ρωσικού Στρατού. Οι γνωριμίες του, επέτρεψαν μετακινήσεις των Ρωσικών στρατευμάτων των συνόρων, που έβαλαν τους Οθωμανούς σε αμφιθυμία. Και 10% δίκιο να είχαν οι φήμες, δεν είναι να αφήνεις τα νώτα σου ακάλυπτα και μάλιστα σε Ρώσους. Έτσι, για να μην αφήσουν ακάλυπτη την Πόλη, δεν απέσυραν στρατεύματα από την Ανατολή για τον Τεπελενλή. Ο Αλέξανδρος, ήξερε – δοθείσης και της τραγικής οργάνωσης του κινήματός του – ότι το τέλος τους είναι βέβαιο, όπερ και συνέβη.

  γ. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ως προσωπικότητα που καλέστηκε να διαχειριστεί το κύριο βάρος μιας εξέγερσης στο Μοριά, ήταν μεγαλύτερη των περιστάσεων και πολύ πάνω από όλους. Η τύχη το έφερε και διαχειρίστηκε στις κρίσιμες καμπές αυτός τα τεκταινόμενα κι έτσι σώθηκε η επανάσταση, που πήγε 3 φορές να σβήσει, κυρίως από το σκυλολόϊ των ξένων, την αρχομανία των κοτζαμπάσηδων, τον καιροσκοπισμό κεντρικών αρχόντων. Θα μπορούσα να γράψω άπειρες γραμμές αλλά τα λέει καλύτερα εδώ ο Θείος: https://greekcivilwar.wordpress.com/2016/03/24/gcw-104/. Να προσθέσω μόνο στα λεχθέντα, ότι ο Στρατηγός Θεοδωράκης έκανε συμβολικά το τραπέζι στο δολοφόνο του γιού του Πάνου, ώστε να αποσωβήσει τη συνέχιση ενός εμφυλίου πολέμου που μαινόταν 3 χρόνια και είχε προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές, όχι μόνο υλικές.

  Οι επίσημοι αρωγοί της ίδρυσης του Ελληνικού Κράτους (Ναβαρίνο, Ρωσοτουρκικός πόλεμος) το 1830, πιστεύω ακράδαντα, πως ήταν αποτέλεσμα των τριών προηγούμενων προαναφερθέντων. Δεν θα είχαν υπάρξει, αν δεν είχαν γίνει όσα έγιναν στην Πελοπόννησο και Ρούμελη.

 101. sarant said

  Ευχαριστω για τα νεότερα!

  21 Σε άλλα σημεία του κειμένου λέει Τζιβισιά

  34 Δεν δίνει πρόσβαση μάλλον επειδή είναι νεοτερη έκδοση

  60 και πριν: Τα στοιχεία που φέρνεις αποδεικνύουν ότι η διακοπή της εκπαίδευσης ήταν η εξαιρεση, που οφειλόταν σε έκτακτες καταστάσεις -όταν δεν διαταρασσόταν μόνο η εκπαίδευση αλλά και όλη η ζωη των ραγιάδων. Επομενως, το κρυφό σχολειό είναι μύθος.

  65 Αυτό θα έλεγα κι εγώ.

  71 Εξαιρετικό!

  Ε όχι και Βάταλοι.

 102. Pedis said

  «Οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να σεβαστούν την τοπική ηγεσία κάθε χωριού, επειδή οι ίδιοι δεν είχαν κατάλληλα οργανωμένο διοικητικό μηχανισμό για να υπολογίζουν τον φόρο που αναλογούσε σε κάθε κάτοικο. Με το πέρασμα του χρόνου, αρκετοί κοινοτικοί άρχοντες απέκτησαν μεγάλη περιουσία και πολιτική δύναμη.»
  http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F114/520/3382,13624/

  Σε ποια τάξη χρησιμοποιείται αυτό το βιβλίο;

  έχω την υποψία ότι κάτι υποδηλώνει η επιλογή των λέξεων και της σύνταξης της πρώτης φράσης …

  ίσως, να γίνεται κάπου αλλού στο βιβλίο η αναφορά στην προπληρωμή των φόρων από τους κοτζαμπάσηδες στον σουλτάνο.

 103. Jago said

  101.
  Το ότι το σχόλιο του λεγάμενου που μας αποκάλεσε μαζικά «αγράμματους» και μας φούσκωσε με αποκλειστικές κι επιλεκτικές πηγές την ΟΟΔΕ, πουλώντας φούμαρα «είναι από χωριό δεν ξέρεις», το παρακάμπτεις; Καθαραόαιμη σχολή Βάταλου.

 104. 102 Πάντως ακριβές δεν είναι. Όσο οι φόροι μαζεύονταν σε είδος και τροφοδοτούσαν τους τιμαριώτες εν είδει φέουδου, ενώ ο κεφαλικός μαζευόταν ανά κεφαλή και πήγαινε στην Πόλη, δεν χρειάζονταν ενδιάμεσους, φοροσυλλέκτες μάζευαν τον κεφαλικό και οι τιμαριώτες τους αγροτικούς φόρους σύμφωνα με τα κατάστιχα. Από το β΄ μισό του 16ου αιώνα οι φόροι γίνονται χρηματικοί και αρχίζουν όλο και περισσότερο να συγκεντρώνονται από εκμισθωτές, υπολογιζόμενοι ως ποσά κατ’ αποκοπή, ενώ από τα τέλη του 17ου και ο κεφαλικός γίνεται πιο πολύπλοκος και καταλήγει να μαζεύεται κι αυτός κατ’ αποκοπή. Οπότε οι κοινότητες αναλαμβάνουν να μοιράσουν το ποσό στο εσωτερικό τους. Δεν είναι δηλ. αδυναμία της κεντρικής διοίκησης να συλλέξει τους φορους, είναι επιλογή και μάλιστα συγχρονισμένη με τις εξελίξεις στην υπόλοιπη εκχρηματισμένη Ευρώπη.Κατά κάποιο τρόπο, η επιβολή συνολικού φόρου κατ’ αποκοπή φαίνεται με τη σειρά της να οδήγησε στην ανάπτυξη των κοινοτικών διαδικασιών και την ισχυροποίηση των κοτζαμπάσηδων.

 105. Κάτι τρέχει με το χωροχρονικό συνεχές εδώ ή μου φαίνεται; Όταν έγραφα το 104 έβλεπα ήδη τα 105 και 106!

 106. Pedis said

  # 104 – μερσί, Δύτα.

 107. Pedis said

  # 105 – κάτι μας τραβάει πίσω στο χρόνο … σημαδιακό για να ανακαλύψουμε τα μυστικά του κρυφού σχολειού.

 108. cronopiusa said

  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ και ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ των ΑΘΗΝΩΝ 1600-1700-1800.

 109. Κουτρούφι said

  Αναμνήσεις…..
  Επιβάλλεται σε κάθε εορτασμό 25ης Μαρτίου, μαθητές, εκτός από την παρέλαση, να εκτελούν και παραδοσιακούς χορούς. Σε μια τέτοια περίσταση βρέθηκα, μαθητής Γυμνασίου, στα τέλη 10ετίας του 1970. Η καθηγήτριά μας, ντόπια, θεολόγος (Καλή της ώρα. Γειτόνισσα, οικογενειακή και κάτι παραπάνω από φίλη) είχε αναλάβει το όλο τελετουργικό και να μας μάθει χορούς. Προερχόμενη από γλεντζέδικη οικογένεια -προχθές αποχαιρετίστηκε η μάνα της με βιολιά που παίζανε τα εγγόνια – σκέφτηκε, εκείνη τη χρονιά, να παίξουν ζωντανά, σιφνιοί οργανοπαίκτες (άλλες χρονιές ακουγόταν μουσική από τα μεγάφωνα). Επιστρατεύτηκαν ντόπιοι οργανοπαίκτες. Αλλά τι διάολο πατριωτικούς σκοπούς να παρουσιάσουμε εμείς οι νησιώτες; Η συντριπτική πλειοψηφία του σιφνέικου ρεπερτόριου είναι ο συρτός και η θεματολογία καμιά σχέση δεν έχει με πολεμικές πράξεις. Η μέρα επιβάλλει λεβέντικα και δεν υπάρχει πιο λεβέντικο από το τσάμικο. Έλα, όμως, που δεν έχουμε σιφνέικα τσάμικα. Τελικά, με τα πολλά, βρήκαν και παίξανε-και χορέψαμε- το «Κάτω στου βάλτου τα χωριά». Αργότερα, που μπήκα στα σιφνέικα γλέντια πιο ενεργά, βρήκα ότι παίζονται και τσάμικα (όχι όμως για χορό. Πιο πολύ ως καθιστικά). Άλλα τα τσάμικα που παιζόταν δεν είχαν καμία σχέση με ηρωισμούς και λεβεντιές. Ήταν το «Αγκινάρα με τ’ αγκάθια», το «Παπαλάμπραινα» και το «Φώτης Γιαγκούλας». Καμιά σχέση με την ημέρα.

 110. Jago said

  Μια συμβουλή στους ΟΤΙΝΑΝΑΙ και #οτινανισμός. Να έχετε μια σοβαρή βιβλιοθήκη, να σκέφτεστε και να γράφετε ό,τι σας προβληματίζει. Αλλά αυτό το πράμα που αποκλειστικά και μόνο επιμένετε επί χρόνια να έχετε το θράσος και τα είπε η ΟΟΔΕ και τα αποκρύβετε, παραπλανώντας μας σε κομψευόμενα σχόλια, για να μην σας τα σκάμε, γιατί την ΟΟΔΕ την ξέρουμε. Αν δεν έχετε βιβλία και πηγές και τρέχετε στην ΟΟΔΕ, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, ότι είστε ελεεινοί. Στα πρόσφατα πέντε χρόνια έχω χτίσει ΤΕΣΣΕΡΙΣ βιβλιοθήκες για να μην έχω εξάρτηση από ίντερνετ. Κι έρχεται κάποιος Ο,ΤΙΝΑΝΑΝΑΙ νας μας την πει ΣΗΜΕΡΑ με αποκλειστικά παραθέματα από την ΟΟΔΕ – ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν παραθέτει τις έντυπες πηγές που δεν έχει ο ίδιος. Που ο ίδιος είναι φανερότατο ότι η βιλβιογραφία του είναι επιπέδου Χρυσής Αβγής και μόνο σε διαδικτυκτιακή μπούρδα «α το το είπε αυτός». Το χαρτί δεν το γνωρίζει. Όπως και δεν είναι ερευνητής είναι τσακωμένος με τις πραγματικά σωστές κι έντυπες πηγές σε δημόσιες βιβλιοθήκες. Έλα ο οτινανισμός πια.

 111. Γιάννης Κουβάτσος said

  Ναι, αυτό εδώ:
  https://www.google.gr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php%3Fcourse%3DDSDIM-F114&ved=0ahUKEwiHxt2UmofaAhUpIJoKHXIFBOQQFggmMAE&usg=AOvVaw1jfyoV8o5WWMsPtKmXyL-n

 112. sarant said

  105 Ήταν σχόλια που είχαν πιαστει στη σπαμοπαγίδα και όταν τα απελευθέρωσα και τα ετεροχρόνισα έκανα λάθος

 113. «Βλέπετε, ο Σκουζές έγραψε τα απομνημονεύματά του όταν δεν είχε επινοηθεί ο μύθος του κρυφού σχολειου και γι’ αυτό δεν αναφέρει τίποτα».

  #ΛΑΘΟΝ ΕΠΟΙΚΑΣ, Νοικοκύρη. Κοπυπαστάρω και πάλι ένα σχόλιο, το οποίο παρέθεσα και σε παλιότερη ανάρτηση:
  «ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟ ΞΥΛΟΤΡΟ
  Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, η Εκκλησία κατάφερνε να παίρνει άδεια και να ιδρύει σχολεία, όταν διέθετε το απαιτούμενο «μέσον», χρήματα για μπαχτσίσια κλπ. Έτσι ιδρύθηκαν σχολεία σε αρκετές πόλεις, όπως στις Σέρρες, τη Νιγρίτα κλπ. Σε φτωχά χωριά όμως, όπως το Ξυλότρο, δεν υπήρχαν τέτοιες προϋποθέσεις ενώ οι ανάγκες της εκκλησίας (και όχι μόνο) ήταν επιτακτικές: Οι Δεσποτάδες χρειάζονταν παπάδες, και αυτοί με τη σειρά τους χρειάζονταν ψαλτάδες!
  Ο παπα-Μάλαμας Φραντζανάς, ο παλιότερος γνωστός παπάς του Ξυλότρου (η «θητεία» του ίσως να άρχισε γύρω στα 1850), όλη τη μέρα όργωνε με τα βουβάλια και το βράδυ έπιανε το Ψαλτήρι για να διαβάσει κάποια «κολυβογράμματα» στους μαθητές του, που δεν ήταν περισσότεροι από 5-6.
  Στα μάτια των Τούρκων του χωριού, αυτή η δραστηριότητα ήταν συνυφασμένη με τη θρησκεία των «γκιαούρηδων». Άλλωστε, και αυτοί έκαναν ακριβώς το ίδιο: Στο τζαμί, που βρίσκονταν ακριβώς εκεί που είναι το σπίτι του Γκούντα, ο ιμάμης-χότζιας μάθαινε στα Τουρκάκια κάποια «κολυβογράμματα» από το Κοράνιο.
  Το σχολείο του παπα-Μάλαμα ήταν άτυπο, αφανές και ΚΡΥΦΟ: Ήταν λαθραίο, αφού δεν είχε καμιά «άδεια» από κανέναν. Ο παπάς δεν μπορούσε και δεν τολμούσε να έχει περισσότερους μαθητές διότι τότε θα τραβούσε τις υποψίες των αγάδων. Φυσικά δεν το χρηματοδοτούσε κανένας. Ένα ξύλο που έφερνε κάθε μαθητής για τη σόμπα της εκκλησίας, ένα πενιχρό μπαχτσίσι από τους γονείς, μια κηρένια κουλούρα που κρατούσε κάθε μαθητής για να φέγγει το ψαλτήρι, ήταν όλη κι όλη η αμοιβή του παπά. Δεν είχε και πολλά έξοδα. Η παπαδιά του, καταγόμενη από το Σκούταρι (τότε Κίσκεπι) δεν του είχε χαρίσει παιδιά.
  …. δίδαξε γύρω στα 50 χρόνια, όχι μόνο το ψαλτήρι αλλά και στοιχειώδεις γνώσεις αριθμητικής, κάποια γεωγραφία, κάποιες ιστορίες για την Πόλη με τον Μαρμαρωμένο Βασιλιά, για τον Μεγαλέξανδρο κλπ. Από τα χέρια του βγήκαν ψαλτάδες, δημογέροντες, επίτροποι της εκκλησίας, ενοικιαστές της δεκάτης και πολλοί άλλοι «αξιωματούχοι» του χωριού!
  Αυτό ήταν το Κρυφό Σχολειό του Ξυλότρου, όμοιο με εκείνο που ύμνησε ο Ι. Πολέμης και αποθανάτισε σε πίνακα ο Ν. Γύζης, πριν 120 και πλέον χρόνια…».

  Και συμπληρώνω: Η έκφραση «στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, η Εκκλησία κατάφερνε να παίρνει άδεια και να ιδρύει σχολεία…», αναφέρεται όχι μόνο στο χώρο (έκδοση αδειών ίδρυσης σχολείων σε λίγο-πολύ μεγάλες πόλεις) αλλά και στον χρόνο: Όλες σχεδόν οι ιστορικές πληροφορίες για ίδρυση σχολείων αναφέρονται στον 19ο και 20ο αιώνα, και κυρίως μετά το τανζιμάτ. Ελάχιστες είναι οι πληροφορίες για τον 18ο αιώνα, ενώ δεν υπάρχει καμία σχεδόν πληροφορία για τους αιώνες 17ο και 16ο. Για τους τελευταίους αυτούς αιώνες διάβασα κάπου (νομίζω στον Βακαλόπουλο) ότι υπήρχαν ακόμα και δεσποτάδες σε επίπεδο …κολυβογραμμάτων.

  Αλλά και στους καλλίτερους χρόνους, αν υπήρχαν (ας πούμε) 500 «επίσημα» σχολεία στις περιοχές του τότε ελληνικού κόσμου, υπήρχαν μερικές ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΡΥΦΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (σαν αυτό που έχω περιγράψει), όσα και τα χωριά που υπήρχαν στις ίδιες περιοχές.

  Υπάρχει βέβαια και ένα «αδιάσειστο» ιστορικό στοιχείο που προβάλλουν οι (μάλλον όψιμοι) αρνητές των κρυφών σχολείων: Δεν υπάρχει καμία νομική διάταξη της Οθωμανικής εξουσίας που να απαγορεύει την ίδρυση σχολείων (και θα προσέθετα εγώ ότι ίσως υπάρχουν στο τανζιμάτ και κάποιες ευνοϊκές διατάξεις για την εκπαίδευση των υπόδουλων). Θα απαντήσω λοιπόν ως εξής:
  Στο Σύνταγμα του 1952 και στις σχετικές διατάξεις του μετεμφυλιακού Ελληνικού Κράτους, δεν αναφέρεται ότι απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις της ΕΔΑ. Και όμως στην πράξη, με εξαίρεση την Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και ενδεχομένως σε κάποιες άλλες πόλεις, οι συγκεντρώσεις του κόμματος αυτού ήταν …όνειρο θερινής νυκτός! [όσοι …ενήλικες και «επαρχιώτες» θα τα θυμάστε αυτά. Οι …μικροί και «πρωτευουσιάνοι» ας ανατρέξουν στην «Αυγή» των χρόνων εκείνων].

  (Η όλη παρέμβαση ισχύει και για τα σχόλια 40, 46, 60, 72, 79, 82, 85, 88, 101 και τα συν αυτοίς)

 114. Ριβαλντίνιο said

  @ 110 Jago

  Μας έπρηξες χρονιάρες μέρες. Όρεξη για τσακωμό έχεις.

  καταλαβαίνετε τι σημαίνει, ότι είστε ελεεινοί.

  Δεν μαζεύεις την γλώσσα σου ;

  ____________________________________________

  @ 91 BLOG_OTI_NANAI

  Στο σχόλιο 85 αν καταλαβαίνω καλά ο Κούμας χρησιμοποιεί και τον όρο «κοινό σχολείο». Μήπως κάνει διάκριση κοινού και ελληνικού σχολείου και οι γνώσεις μετρίας, γλώσσας , ιστορίας και θρησκείας αφορούν κάτι ανώτερο από το κοινό σχολείο ;

 115. Jago said

  @114.
  Να μαζέψω τη γλώσσα μου σε τί; Ότι μας έβρισε τους συνσχολιαστές σαν «αγράμματους» και τα μπαλώνει που αντέγραψε το σάιτ της ΟΟΔΕ μεταφέροντας κουτοπόνηρα σε άλλο σέρβερ τα σκριν που έβαλε μήπως και δεν τα ανακαλύψουμε;

  Ναι, εδώ καβγά τον θέλω.

 116. Ριβαλντίνιο said

  @ 115 Jago

  Έχει χάρη που δεν θέλω να μιλήσω. Έχεις σκεφτεί πως μπορεί να ξέρει ο συγκεκριμένος απείρως περισσότερα από αυτά που γράφει η ΟΟΔΕ και να το έκανε για διευκόλυνση ;

 117. sarant said

  Καβγάς δεν χρειάζεται, αλλά αν γίνει ας γίνει χωρίς προσωπικούς χαρακτηρισμούς.

 118. Jago said

  Οκ. Θα σας κάνω εγώ διευκόλυνση με πηγή τον Στόχο, να μην κουραζόμαστε να σκανάρουμε τα δικά μας βιβλί που ΔΕΝ έχουμε.

 119. Γιάννης Ιατρού said

  Να παρατηρήσω πως ο Σκουζές αναφέρει το όνομα «Καμνικαρέα» για μιά από τις συνοικίες, όνομα φτιαγμένο (προφανώς) από την παλιά εκκλησία (καλλιτεχνικόν ψευδώνυμον: ‘Καπνικαρέα’) στην περιοχή, που χτίστηκε περί τον 11ο αι. πάνω σε ερείπια αρχαίου Ελληνικού ναού (ίσως μάλιστα και επί προϋπάρχοντος άλλου, παλαιοτέρου, χριστιανικού ναού).

  Για το όνομα αυτό του ναού, ο ειδήμων επί της Xριστιανικής και Bυζαντινής Aρχαιολογίας και Tέχνης, αείμνηστος καθηγητής μας (1962/3, των θρησκευτικών! τι νομίζετε, πως μόνο για τα τετριμμένα μας έλεγαν στο μάθημα αυτό; 🙂 ) Μιχ. Γκητάκος, με μεγάλη επιμονή και με πολλά στοιχεία (μας είχε τότε αναφέρει και δείξει ακόμα και κάτι σχετικές μ΄ αυτό αναφορές κάποιου βυζαντινού ιστορικού), υποστήριζε πως η ονομασία του ναού ήταν «Κα[μ,π]ουχαρέα», από το είδος υφάσματος, του «κα[μ,π]ουχά», το οποίο κάλυπτε για προστασία ή/και κοσμούσε την εικόνα της Παναγίας (Πλατυτέρας ;; όπως αυτή του Κόντογλου στο ιερό) που ήταν στον ναό.
  (Την άποψη, πως το ύφασμα αυτό φτιαχνόταν στην περιοχή κοντά στο ναό, και από εκέι πήρε το όνομά του, δεν την θεωρούσε πιθανή, λόγω ελλείψεως σχετικών αποδεικτικών στοιχείων).

  ΥΓ: Ο Δ. Καμπόρουγλου (εδώ το σχετικό απόσπασμα) δίνει και μιά άλλη, δική του, εξήγηση για το όνομα (παράφραση του «Κάμη Χαρέα» = «Κάνει Χάρη», αναφορικά με την Παναγία, στην οποία είναι αφιερωμένος ο ναός).

  Στην παρέλαση πήγατε σήμερα; Σκίζανε ! 🙂

 120. Ριβαλντίνιο said

  @ 118 Jago

  Αν αυτό που παραθέτεις από τον Στόκο το έχεις και εσύ, τότε δεν βλέπω που είναι το πρόβλημα να διευκολυνθείς. Εγώ συνέχεια αντιγράφω την ΟΟΔΕ και μάλιστα βάζω και τον σύνδεσμό της. Και τότε αντί να κοιτάξουν αυτό που έβαλα , λένα «α, οοδε , δεν αξίζει να δώσω σημασία !». Μα άνθρωπε δεν βάζω κάποια γνώμη της ΟΟΔΕ , αλλά κάτι που έχω και εγώ ή παραθέτει η ΟΟΔΕ και βρίσκω σωστό , βαριέμαι να το πληκτρολογήσω ή να το ανεβάσω , το κάνω κόπυ – πάστε, και εντίμως δηλώνω ότι βαριόμουν να γράφω και το αντέγραψα από την ΟΟΔΕ ή την istoriakatoxis ή άλλο.

  Π.χ. αν μου βάλεις «Ιό της Ελευθεροτυπίας» , δεν θα μείνω μόνο στο ότι πρόκειται για τον Κωστόπουλο ή άλλον, αλλά θα προσπαθήσω να ανασκευάσω και το επιχείρημα που αντλείς από τον ιό.

 121. Jago said

  120.
  Αυτό κατάλαβες; Καλά κρασιά. Βιβλία δεν έχετε, στηρίζεστε μόνο σε ΟΟΔΕ και Ιό έστω. Είστε θλιβεροί.

 122. Ριβαλντίνιο said

  @ 121 Jago

  Σε προκάλεσε ρε φίλε για «αναμέτρηση» και έκανες κοκοκό ! Αν είχα καλαμπόκι θα σου πετούσα να τσιμπήσεις…

  Υ.Γ. Δεν θα μου πείς εμένα αν έχω βιβλία. Έχω μια βιβλιοθήκη γεμάτη Λούκυ Λούκ, Περιπέτεια, Μίκυ Μάους , Αντιρίξ και Συμφωνίξ, ΒΑΒΕΛ κ.λπ.

 123. Γιάννης Κουβάτσος said

  Υπάρχει και άλλη εκδοχή, συνονόματε:
  https://www.google.gr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://kapnikarea.wordpress.com/about/&ved=0ahUKEwim87bb74faAhVLxKYKHcrbCzsQFgjIATAa&usg=AOvVaw0ULO9oXTg_QJOtg_X9PWhv
  Παρέλαση χτες, με το σχολείο. Σημαιοφόρος Έλληνας υπήκοος, μουσουλμάνος το θρήσκευμα από τη Θράκη. Συγκινημένος ο πατέρας του, ευχαριστούσε και ξαναευχαριστούσε για την τιμή που αξιώθηκε ο γιος του. Όσο κι αν του εξηγούσα πως δεν χρειαζόταν να ευχαριστεί, το δικαιούταν το παιδί, δεν του κάναμε χάρη, αυτός συνέχιζε να ευχαριστεί.

 124. Ριβαλντίνιο said

  @ 123 Γιάννης Κουβάτσος

  Τον ρώτησες αν γίνει πόλεμος Ελλάδας και Τουρκίας με ποιον θα πολεμήσει ; 🙂
  ( Μπήκε στην εκκλησία ; )

 125. Jago said

  122.
  Θα έπρεπε να ντρέπεσαι που μας ειρωνεύεσαι. Κάποιοι έχουμε πηγές και βιβλία, δεν κοπιάρουμε ΟΟΔΕ κάνουντας πουστιά να κρύψουμε τις πηγές μας. Αυτός που έκανε «κοκοκό» δεν ήμουν εγώ που αποκάλυψα τη βρώμα και την απάτη.

 126. Ριβαλντίνιο said

  @ 125 Jago

  Δεν ειρωνεύομαι. Προσπαθώ να ελαφρύνω το κλίμα. Σταματάω εδώ γιατί βλέπω την συζήτηση να κάνει κύκλους.

 127. Γιάννης Κουβάτσος said

  Δεν πάμε τη σημαία στην εκκλησία στην Α’ Αθήνας, Ρίβα. Το άλλο που ρωτάς το παίρνω σαν ένα από τα γνωστά αστεία σου. 😊

 128. Jago said

  126.
  Ειρωνεύσαι ξεκάθαρα. Απάντα στο ερώτημα: ο Ότινάναι μας εξάπάτησε όλους παρατέθοντας κρυφίως σκριν του ΟΟΔΕ και μας αποκάλεσε όλους «αγράμματους»;

 129. Ριβαλντίνιο said

  @ 128 Jago

  Δεν εξαπάτησε γιατί παρέθεσε Κούμα κ.λπ. και όχι ΟΟΔΕ. Διευκολύνθηκε. Πού σας είπε αγράμματους ; Δεν το βρίσκω. Εννοείς το αμόρφωτους που είπε στο σχόλιο με τον Γιάννη ; Δεν αφορούσε εσένα ή κάποιον από εδώ μέσα.

 130. 119 Εδώ λέγαμε για την Καπνικαρέα: https://sarantakos.wordpress.com/2013/12/16/tzaki/

 131. Jago said

  129.
  Θα έπρεπε ξανά να ντρέπεσαι διπλά και τρίδιπλα για την άθλια δικαιολογία που έφερες. Σταματώ κι εγώ εδώ για να μην επιβαρύνω στο μπλογκ του Νικοκύρη. Υπογράφω ως «αγράμματος» κι εγώ.

 132. Γιάννης Ιατρού said

  123: Γιάννη, δεν βλέπω την άλλη εκδοχή που γράφεις. Όλες οι αναφερόμενες στον λίκνο που δίνεις περιέχονται στο απόσπασμα του Δ.Κ. που έβαλα.
  130: Α, μάλιστα, ευχαριστώ. Δεν το θυμόμουν. Ανακηρύσσεσαι ισότιμος γνωστής σχολιάστριας 🙂 🙂

 133. Αγρίεψεο Μάκης…https://twitter.com/Makis_Tr/status/977933840730779649/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.paok24.com%2Fblog%2Fpaok24%2F113537%2Firoini-peristrofo-10-0-pic

 134. Έχουμε ανεβάσει λέβελ παλιανθρωπιάς.

 135. Γιάννης Κουβάτσος said

  Ναι, έχεις δίκιο, Γιάννη. Δεν άνοιξα το λινκ του Καμπούρογλου, γιατί νόμισα πως θα έγραφε εκτενέστερα αυτό που αναφέρεις περιληπτικά στο σχόλιο. 😇

 136. Ριβαλντίνιο said

  @ 133 gpointofview

  Μην ελπίζεις. Θα ξεχαστούν όπως οι βιντεοκασέτες με τον Περίεργο και τον Κοκαλιάρη. Τίποτα δεν θα γίνει. Έτσι νόμιζα και εγώ μικρός ότι θα αφαιρεθούν τα πρωταθλήματα από τον οσφπ και θα αποκατασταθεί η τάξη ( μέχρι το 1996 ο ΠΑΟ είχε 15 πρωταθλήματα Α΄Εθνικής και ο ΟΣΦΠ 9 ) , αλλά φευ …

 137. Γιάννης Κουβάτσος said

  Το έχουμε τερματίσει, Σκύλε. Αν το θέμα έχει όπως παρουσιάζεται, το έχουμε τερματίσει:
  http://www.protothema.gr/greece/article/773203/video-sok-varvari-kakopoiisi-skulou-apo-fadarous-stin-konitsa-/

 138. Ριβαλντίνιο said

  @ 137 Γιάννης Κουβάτσος

  Κάποια σχόλια μου θύμισαν ένα παλιό βιντεάκι του Μικυκάκιους :

 139. Γιάννης Ιατρού said

  137: Εγώ πιστεύω πως πάντα υπήρχαν τέτοιο άνθρωποι (;) και παρόμοια συμβάντα. Μόνο που σήμερα γίνονται και πιό γρήγορα γνωστά, και σε μεγαλύτερο κύκλο διαδίδονται και έχουμε και συνήθως οπτικοακουστικό υλικό.
  Ε, κι αυτά, ιδίως το τελευταίο είναι πολλαπλασιαστές των συναισθημάτων ….
  Άσε που με τ΄ απανωτά τούτα και ‘κείνα, τα καθημερινά, που μας θυμώνουν /απογοητεύουν κλπ., οι μπαταρίες είναι συνεχώς άδειες…

 140. giorgos said

  Δυστυχώς βρισκόμαστε σέ πολύ χαμηλά έπίπεδα βαρβαρότητας .

 141. Γιάννης Κουβάτσος said

  Έχεις δίκιο, Γιάννη. Παλιότερα δεν υπήρχαν κινητά-κάμερες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά βαρβαρότητα και απανθρωπιά υπήρχαν. Τα σχολεία της Αθήνας π.χ. , όπως γράφει ο Λιδωρίκης στο βιβλίο του για την μπελ επόκ, μετά τις γυμναστικές επιδείξεις στο Πεδίον του Άρεως, επιδίδονταν σε γενικευμένο ανηλεή πετροπόλεμο με πολλά σπασμένα κεφάλια. Αδιανόητο σήμερα. Αλλά σήμερα υποτίθεται ότι είμαστε πιο πολιτισμένοι, τρομάρα μας, με τόσες καμπάνιες και ορθότητες και ευαισθητοποιήσεις…Και τα φαντάρια, ρε γαμώτο, ανέκαθεν τα αγαπάνε τα σκυλιά της μονάδας, τις Λίζες, τα ταΐζουνε, κι εκείνα τους κάνουν παρέα στη σκοπιά, στην περιπολία…

 142. Ριβαλντίνιο said

  Σας γάβγιζαν και εσάς τα σκυλιά του στρατοπέδου όταν ήσαστε με πολιτικά και όχι με παραλλάγή ; 🙂

 143. Γιάννης Ιατρού said

  101β: Ας βρίσκαν τουλάχιστον το πρωτότυπο. Θα είχε και περισσότερο νόημα σ΄αυτή τη συλλογή…

 144. Γιάννης Ιατρού said

  142: Τι λες ρε συ; Στα χρόνια μας πέταγαν νούμερο, σ΄αντικατάσταση 🙂

 145. Γιάννης Κουβάτσος said

  Γάβγιζαν εγκαίρως την εξωτερική έφοδο. 😉

 146. 142 Ρίβα, απολύθηκα Μάρτιο κι όταν τον Αύγουστο ξαναεπισκέφθηκα το φυλάκιο, ο Ντιέγκο ο λυκόσκυλος ήταν λυτός. Όρμησε προς το μέρος μου, όπως ανέβαινα το λοφάκι και χέστηκα. «Ρε Ντιέγκο!» του λέω. Κι έπεσε τ’ ανάσκελα για χάδια, ο μλκας! ❤

 147. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  80 – «Τὶς ἐπαναστάσεις δὲν τὶς κάνουν οἱ τραπεζίτες· οὔτε τὶς προκαλοῦν. Ἀπλῶς ξέρουν νὰ ἐπωφελοῦνται, ὅπως στὴν περίπτωση τῶν δανείων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. Τὸ μεγαλύτερο μέρος τὸ ἔφαγαν οἱ τραπεζίτες καὶ οἱ μεσάζοντες καὶ κάτι λίγα ἔφτασαν στὴ χώρα μας.

  Δὲν τὴν προκάλεσαν ὅμως αὐτοὶ τὴν Ἐπανάσταση· ἁπλῶς περίμεναν νὰ δοῦν ποῦ πάει τὸ πράμα καὶ μετὰ προχώρησαν. Ὅπως τὰ ὄρνια ποὺ πᾶνε πάντα στὰ σίγουρα· περιμένουν νὰ ψοφήσει τὸ ζῶο ἢ νὰ τὸ σκοτώσει κάποιος ἄλλος.»

  Αν αποφασίσεις κάποια μέρα να κοιτάξεις εκεί που δείχνω τόσα χρόνια θα δείς ποιοί τις κάνουν τις επαναστάσεις και τους πολέμους, δεν είναι κρυφό δεν ενδιαφέρονται καν να το κρύψουν για τόσο στ΄αρχίδια τους μας έχουν και δυστυχώς δικαιώνονται.
  Μη κοιτάς που εμείς μεγαλώνουμε με παραμύθια ηρώων πατριωτών, ιδανικών κι άλλες τέτοιες χαριτωμενιές, (τα πλουσιόπαιδα μεγαλώνουν αλλιώς) στην πραγματικότητα μόνο ο αφέντης αλλάζει.
  Μην τρέφεις αυταπάτες, η όποιες «ελευθερίες» του πρώτου κόσμου βασίζονται στο αίμα και τις ζωές των υπολοίπων κόσμων αλλά είναι πολύ βολικό να μην το βλέπουμε, πού να τρέχουμε τώρα σε διαμαρτυρίες κατά των ιμπεριαλιστικών πολέμων, μεγαλώσαμε, παχύναμε, μας πετσόκοψαν τους μισθούς και τις συντάξεις, άσε που πλέον η αριστερά είναι κυβέρνηση, είναι και το άλλο, η εικόνα στην τηλεόραση δεν λερώνει και κυρίως ΔΕΝ ΜΥΡΙΖΕΙ..

  93 – Δεν μιλώ για την Ελλάδα (σπανίως το κάνω και πάντα το διευκρινίζω) Λεύκιππε αλλά για όλο τον κόσμο, και γιατί έχει μικρύνει ο κόσμος και γιατί λόγο παγκοσμιοποίησης επηρεαζόμαστε άμεσα αλλά και γιατί αυτοπροσδιορίζομαι πολίτης της Γής, αυτήν έχω για πατρίδα μου και συμπατριώτες τους ανθρώπους που την σέβονται.
  Αν κοιτάξεις από «ψηλά» θα δείς πως αυτά που λέω είναι λίγα, η πραγματικότητα είναι κατά πολύ χειρότερη και δεν έχει καμία σχέση μ΄αυτήν που μας δείχνουν τα ΜΜΑ.
  Θα μου πείς αφού είναι τόσο φανερή γιατί δεν την βλέπουν όλοι οι άνθρωποι; για τον ίδιο λόγο που όταν κοιτούν την νύχτα τον ουρανό δεν βλέπουν τ΄αστέρια αλλά ψάχνουν να δούν τον θεό.

  Καιρό έχω να βάλω τραγούδι, να σας βάλω αυτό που ακούω τώρα.

 148. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  105 – «Κάτι τρέχει με το χωροχρονικό συνεχές εδώ ή μου φαίνεται; Όταν έγραφα το 104 έβλεπα ήδη τα 105 και 106!» Ποιός είσαι παιχταρά μου, Εσύ; 🙂

  Αυτό για σένα (έχω φάει μεγάλο κόλλημα μ΄αυτό το τραγούδι) σπονδή για να με έχεις υπόψιν όταν έλθω στην βασιλεία σου. 🙂

 149. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  146 – «Κι έπεσε τ’ ανάσκελα για χάδια, ο μλκας! ❤»
  Mήπως έπεσε ανάσκελα από την βρώμα; λέω μήπως. 🙂

 150. Στιγμιότυπον από την επίσκεψη γνωστού συνδρομητή του μπλογκ εις τους παρελαύνοντας στρατιωτικούς.

 151. Λεύκιππος said

  Λάμπρο ίσως με παρόμοιες λέξεις εννοούμε διαφορετικά πράγματα. Απλά για να μείνω σε ένα (ίσως λόγω και της ημέρας) εγώ όταν λέω εξέγερση εννοώ αυτήν του Κούρδου για πατρίδα εσύ εννοείς κάτι παγκόσμιο, που δεν είναι το ίδιο. Όταν έχεις πατρίδα, μέσα από κάποιες διαδικασίες προσπαθείς να βελτιώσεις κάποια πράγματα, διαδικασίες που δεν ισχύουν στο Αφρίν.

 152. ΚΩΣΤΑΣ said

  Έστω και αργά, χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα σε εορτάζοντες – ουσες.

  Αν και εξαντλημένο το θέμα του κρυφού σχολειού, να πω κι εγώ μια γνώμη. Κάνουν λάθος όσοι προσπαθούν να αποδείξουν ότι δεν υπήρξε κρυφό σχολειό, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν μαρτυρίες με συνωμοτική προσέλευση μαθητών, κρυφές είσοδοι, υπόγειες στοές, καταπακτές κλπ. Όχι κύριοι, το νόημα του κυφού σχολειού έχει άλλη σημασία. Στην ύπαιθρο, όπου δεν υπήρχαν καν σχολεία, μετά τις δουλειές της ημέρας, έστελναν οι ραγιάδες τα παιδιά τους μετά τον εσπερινό στον παπά-δάσκαλο, να τους μάθει λίγα κολλυβογράμματα. Εκεί, πέρα από τα λιγοστά μαθήματα, γίνονταν – πώς να το πω – «προπαγάνδα», εθνική αφύπνιση, φυσικά χωρίς να παίρνουν χαμπάρι οι Τούρκοι. Με αυτή τη σημασία υπήρξε και παραϋπήρξε κρυφό σχολειό.

  Εντρυφήστε καλύτερα στο παρακάτω απόσπασμα από το ποίημα του Πολέμη και θα καταλάβετε ακριβώς το νόημα του κρυφού σχολειού. 🙂

  κι ἀνατριχιάζει ἀκούοντας καθεὶς
  προφητικὰ τὰ λόγια του δασκάλου
  μὲ μία φωνὴ βαριά.
  «Μὴ σκιάζεστε στὰ σκότη! Ἡ δεξιὰ
  σὰν τῆς αὐγῆς τὸ φεγγοβόλο ἀστέρι
  τῆς νύχτας τὸ ξημέρωμα θὰ φέρει».

 153. leonicos said

  1111

 154. Γιάννης Κουβάτσος said

  Πώς ξέρουμε, Κώστα, ότι ο παπάς κήρυττε κρυφά την απελευθέρωση; Υπάρχουν στοιχεία ή είναι μια λογική υπόθεση; Μην παίρνεις σοβαρά το ποίημα του Πολέμη, γράφτηκε στο πλαίσιο της σφυρηλάτησης της εθνικής συνείδησης, όπου οι «εθνικοί μύθοι» έπαιζαν πράγματι σημαντικό ρόλο.

 155. ΚΩΣΤΑΣ said

  155
  Γιάννη, σε συνιστώ να διαβάσεις καλά το απόσπασμα, να το φιλοσοφήσεις και τα ξαναλέμε.

  Ο Λεώνικος είναι αετός! 🙂

 156. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  151 – Οι Κούρδοι είναι εκεί χιλιάδες χρόνια και πάντα (με μικρές αναλαμπές) κατεχόμενοι από διάφορες χώρες, πάντα είχαν συνείδηση της ταυτότητάς τους αλλά ποτέ δεν εξεγέρθηκαν πραγματικά κι οργανωμένα και κυρίως πανεθνικά. Στις αρχές και ειδικά μετά τα μέσα του 20ου αιώνα άλλαξαν τα πράγματα κι άρχισαν να οργανώνουν αντάρτικο, χρηματοδοτούμενο από ποιούς όμως; ποιοί είχαν ώφελος από ένα Κουρδικό κράτος; γιατί τόσους αιώνες δεν υποστήριξε καμία μεγάλη χώρα την δημιουργία του; Μήπως η λέξη κλειδί που λύνει το μυστήριο, λέγεται πετρέλαιο; Στο πλαίσιο του παγκόσμιου ενεργειακού παιχνιδιού και τον έλεγχό του, η δημιουργία του Κουρδιστάν βολεύει τις ΗΠΑ για την τροφοδοσία του προτεκτοράτου της την Ε.Ε που είναι εξαρτημένη από την Ρωσία.
  Για να μη πλατειάζω με χάρτες υποψήφιων αγωγών και άλλες αναλύσεις (που μπορείς εύκολα να βρείς στο διαδίκτυο) ας μείνουμε στο ζουμί, η δημιουργία κρατών αποφασίζεται από τρίτους, που χρηματοδοτούν τις όποιες επαναστάσεις μόνο όταν τους εξυπηρετούν, τα υπόλοιπα, είναι οι μύθοι που χρειάζονται τα νεόκοπα κράτη έθνη για την λαϊκή συνοχή και για να μην βλέπουν τον νέο αφέντη, πάρε παράδειγμα την Ελλάδα και τους Έλληνες.

  Αυτή είναι η δική μου οπτική για τον κόσμο δεν σημαίνει πως είναι και σωστή ούτε πως η δική σου είναι λάθος.

  Καληνύχτα

 157. Γιάννης Κουβάτσος said

  Το ξέρω απέξω, Κώστα, η γενιά μου μεγάλωσε με αυτά τα ποιήματα, και, λόγω επαγγέλματος, χρειάστηκε να το αναλύσω κιόλας. Ο Πολέμης ήταν αγέννητος στα χρόνια της τουρκοκρατίας, μεγάλωσε στο τύποις ανεξάρτητο ελληνικό κράτος και γαλουχήθηκε με τη Μεγάλη Ιδέα. Το ποίημα θα είχε αξία ντοκουμέντου, αν είχε γραφτεί στην επίμαχη περίοδο, τότε δηλαδή που θρυλείται η ύπαρξη κρυφών σχολειών.

 158. nikiplos said

  Κάποτε δούλευα πηγαίνοντας συχνά και τακτικά στην επαρχία. Ήταν η φύση της δουλειάς μου τέτοια…
  Ένεκα αυτού, αλλά και μοναχικού ελεύθερου χρόνου, είχα κάνει μια συλλογή από φωτογραφίες ανά την Ελληνική Ύπαιθρο – και μεγάλες πόλεις- με κακοποιήσεις τετράποδων, κατά προτίμηση σκύλων και γατιών. Μικρός που είχα δει ιδίοις όμμασι, μεγαλυτέρους να κακοποιούν γατάκι, το οποίο έριξαν στο τέλος ημιλιπόθυμο στο λιμάνι, δυστυχώς δεν είχα μηχανή… Αυτό έβγαλε ένα παραπονιάρικο νιαούρισμα σαν να του βγήκε η ψυχή. Οι φίλοι του «λεβέντη» του είπαν: «ρε μαλάκα το γατάκι?». Τους είχε λυγίσει κι αυτούς το ύστατο νιαούρισμα…

  Παίδες εφήβους της ελληνικής επαρχίας, αλλά και της Αθήνας, παλαιότερους και όψιμους, μετανάστες από τις πρώην παραβαλκάνιες σοσιαληστικές χώρες, με αεροβόλα, να επιδίδονται σε φρικτά βασανιστήρια ζώων, κατά προτίμηση γατιών. Στη γειτονιά μου στους Αμπελοκήπους της Αθήνας, πρόλαβα και «κατακεφάλιασα» δυό ρουμανάκια, το ένα μου έστρεψε το φλόμπερ να μου ρίξει. Κάτι μέθυσοι γονείς των με έψαχναν για μέρες ύστερα…

  Έχω φωτογραφίες από την τιμημένη ορεινή Κρήτη με σκυλιά κρεμασμένα -από απίθανα σημεία – τα οποία ξεπαστρεύονταν σιγά, σιγά, με μαχαίρια, όπλα, πιστόλες και τους μεγάλους του καφενείου, τούμπανο στις ρακές, και υποψιάζομαι τα περίστροφα – ωσάν άλλοι Ιβάν- κάτω από τα σακκάκια να επεφημούν τα θεάματα.

  Συνολικά είναι κάπου 1000 φωτογραφίες της ντροπής… Τα αρνητικά είναι ξεχασμένα κάπου στις κούτες στα πατάρια στο πατρικό μου…

 159. ΚΩΣΤΑΣ said

  157 Το κακό είναι ότι το ξέρεις απέξω, ένας όμως που δεν το ξέρει, θα πιάσει αμέσως το νόημα. 🙂

 160. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  >>ζαμπίτης
  Σώζεται σ΄εμάς το ζαμπιτεύ(γ)ω, έχω την εποπτεία (π.χ. σε περιβόλι για του κλέφτες ή για παράνομη βόσκηση κλπ)
  και το ζαμπίτεμα, άσκηση ελέγχου,π.χ. στα παιδιά » μιαολιά (λίγο) ζαμπίτεμα δε βλάφτει».

 161. Triant said

  Τα αδέσποτα στις Κυκλάδες (το ξέρω σίγουρα για την Σέριφο το ενενηνταλίγο) όταν φεύγουν οι τουρίστες και με την δικαιολογία ότι τώρα ποιός θα τα ταΐζει, τα βάζουνε σε ένα σακί και τα πετάνε στη θάλασσα.

 162. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  158. Κι εγώ το ξέρω απέξω, τα αποστηθίζαμε τότε υποχρεωτικά, όπως και το Βράχο και το Κύμα, μέρα που είναι 🙂

 163. ΚΩΣΤΑΣ said

  162 Δύναμαι να είπω ότι υπάρχει κρυφό σχολειό και στο Σαραντάκειο ιστολόγιο! 🙂

 164. Γιάννης Κουβάτσος said

  Ό,τι νόημα και να ‘χει, Κώστα, και δεν είναι κάνα δύσκολο ποίημα, δεν είναι ιστορικό ντοκουμέντο, άρα έχει μικρή αποδεικτική αξία για το θέμα που κουβεντιάζουμε.

 165. ΚΩΣΤΑΣ said

  164 Γιάννη, όταν το βρεις μη με προδώσεις, δείξε μου μόνο με τρόπο ότι το κατάλαβες. Δεν ισχύουν πάντα τα αυτονόητα.

 166. ΣΠ said

  162, 164
  Διαβάστε το προσεκτικά. Το έχει αλλάξει.

 167. ΚΩΣΤΑΣ said

  166 ΣΠ γιατί; με πρόδωσες, γιατί; 🙂 🙂 🙂

 168. cronopiusa said

 169. sarant said

  166 Μύθος λέμε και το ποίημα!

 170. Κι εγώ υποπτευόμουν τον κορέκτορα για την αλλαγή μιας λέξης στο ποίημα του Πολέμη, αλλά φαίνεται πως ήταν ηθελημένη…

 171. ΚΩΣΤΑΣ said

  Νικοκύρη και λοιποί, συγνώμη για το αστειάκι. Φυσικά και ήταν ηθελημένο, Αυτό το απόσπασμα καθώς και το τραγούδι «βροντάει ο Όλυμπος, αστράφτει η Γκιώνα» μου θυμίζουν κάποια έντονα περιστατικά της ζωής μου, ίσως κάποια άλλη φορά τα περιγράψω.

  Το πρώτο μέρος όμως του σχολίου 152 το έγραψα στα σοβαρά.

 172. Αντι-Βάταλος said

  Εντιμώτατοι κύριοι,
  προυχώρησεν η νυξ εις το ρωμαίικον και επιτρέψατε και αύθις εις τον Γέροντα Bάταλov ωρισμένας επισημάνσεις επί της παρούσης αναρτήσεως χωρίς τον φόβον νέας κοκκίνης κάρτας…

  1) Μοι προξενεί αλγεινοτάτην εντύπωσιν το ότι οι χριστιανούληδες σχoλιασταί δεν έχουν ζητήσει επισήμως την άρσιν του αποκλεισμού του Γέροντος Bάταλoυ, μετά παρέλευσιν τοσούτου χρόνου.

  2) Εκπλήττομαι που (μετά από 15 σχεδόν ώρας αναρτήσεως εις τον ουρανόν του Διαδικτύου) ούδ’ είς αναγνώστης του παρόντος Ιστολογίου ηθέλησε να επισημάνη το πόσον η μετταληνική κλιξ (ΒΛΟΓ, Ριβαλδίνιος κλπ πνευματικοπαίδια) έχει καταβαραθρώσει το παρόν ιστολόγιον είς τον πάτο της Αλέξαινας, ιδίως μετά την αποπομπή του Γέροντος Bάταλoυ «δι’ ασήμαντον αφορμήν». Οι ανωτέρω, συγκατανευόντων των συσκοτισθέντων από τας χριστιανικάς παρλαπίπας συνταξιούχων σχολιαστών, θα καταστήσουν με μαθηματικήν ακρίβειαν τον παρόν ιστολόγιον κλινικώς νεκρόν.

  3) Ως δώρον επιστροφής, ο Μέγας Ευεργέτης του παρόντος ιστολογίου σας προσφέρει σήμερον τας άκρως δυσευρέτους και κρυπτομένας υπό της κλίκας του παπα-Μεταλληνού εκδόσεις του Χρονικού του Σκουζέ, τας οποίας ουδ’ αυτός τούτος ο κακόψυχος Ιατρού κατόρθωσε να εύρη! Δύνασθε να τας καταβιβάσετε από εδώ:

  https://drive.google.com/open?id=1Yn3U2i30FDN0K64HNl2ShUpPoVyZ-hK_

  https://drive.google.com/open?id=1XDVBLrEP9-Ydr2ZBdZP6l28aOJbJ7IYo

  Μετά τιμής
  Γέρων Bάταλoς
  αιμύλος και σπουδαιόμυθος

 173. ωχΘέμου! 😳

 174. Αιμ said

  Αν τον κάνει κάποιος τον κάνει τέλεια

 175. Γιάννης Ιατρού said

  172: Δεν είναι να λήψει κανείς λίγο, να πάει και σε κανένα εορτάζοντα επίσκεψη και τσουουουπ, νατα μας τα συχαρίκια 🙂 , δηλαδή μόνο και μόνο για να μην επαναπαυόμαστε (υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες για την αυθεντικότητα) … 🙂

  Πάντως, όποιος και νάναι (γιατί το γράψιμο έχει μερικά ασυμβίβαστα με την ποιότητα του αυθεντικού), με γλύτωσε από το ψάξιμο στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας 🙂 και τον/την ευχαριστώ πολύ 🙂 🙂

 176. Περσινά ξινά σταφύλια

 177. Ζούγκλα καταντήσαμε, ένα πιστόλι στη θήκη μας μάρανε…http://www.zougla.gr/greece/article/me-arpaksan-i-enopli-mpravi-tou-marinaki—-f-mafioziki-epi8esi-gia-mia-anartisi-sto-diadiktio–video-ntokoymento

 178. BLOG_OTI_NANAI said

  Τώρα διαβάζω και ευχαριστώ για την υποστήριξη Ριβαλντίνιο 🙂

  Ξέρει πως αν με προκαλούσε εκείνος θα είχα απαντήσει ήδη θετικά στο επόμενο δευτερόλεπτο, όμως αυτός ταμπουρώθηκε. Ακριβώς διότι βλέπει πως δεν υπάρχει ανάγκη για καμιά ιστοσελίδα…
  Πρόσφατο παράδειγμα: από ποια ιστοσελίδα βρέθηκαν «έτοιμα» τα 19 τεκμήρια και παραπομπές για την «Ψωροκώσταινα»; https://sarantakos.wordpress.com/2018/03/15/skoufia/#comment-492658

  Και αυτό έχει επαναληφθεί για δεκάδες θέματα του ιστολογίου.

  Για όλα αυτά, χρειάζεται όχι μόνο βιβλιογραφία, αλλά και η ανάλογη διάθεση, να κλέβει κάποιος ώρες ακόμα και από τον ύπνο του για να διαβάζει.
  Φυσικά ουδεμία ανάγκη υπάρχει να πληρώνει κανείς για παλιά βιβλία που έχουν ψηφιοποιηθεί. Αυτό θα ήταν ανοησία, πόσο μάλλον σε εποχές τέτοιες… Όμως και πάλι, δεν υπάρχουν τα πάντα ψηφιοποιημένα κι αν υπάρχουν πολλά, δεν είναι όλα ελεύθερα προσβάσιμα και αν δεν μπορείς να βρεις κάτι θα πρέπει να το αγοράσεις ή να πας να το ψάξεις σε βιβλιοθήκες ή οπουδήποτε.

  Το κυριότερο όμως είναι πως και ψηφιοποιημένα να σου δώσουν όλα τα βιβλία του κόσμου, το διάβασμα και τον κόπο δεν τα γλυτώνει κανείς.

 179. spiral architect 🇰🇵 said

  Κακόψυχε Ιατρού πάλι στο τσάμπα την έβγαλες! 😀

 180. Μαρία said

  http://avgi-anagnoseis.blogspot.gr/2018/03/1821_24.html#more
  Ο Χρήστος Λούκος είναι ιστορικός, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Το παραπάνω κείμενο αποτελεί μέρος της εισαγωγής του, με τίτλο «Οι στόχοι του συνεδρίου», στον τόμο Όψεις της Επανάστασης του 1821, που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες από την Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού – περιοδικό Μνήμων, ο οποίος περιλαμβάνει επιλεγμένες ανακοινώσεις που παρουσιάστηκαν στο ομότιτλο συνέδριο που διοργάνωσε η ΕΜΝΕ στις 12-13 Ιουνίου 2015, στην Αθήνα

  Σχετική και η συζήτηση στην εκπομπή ιστορία στο κόκκινο με καλεσμένο και το Λούκο.
  http://www.stokokkino.gr/archive.php

 181. leonicos said

  Κακόψυχε Ιατρού, γιατί σε συμπαθώ; Εί9μαι μαζόχας;

 182. Alexis said

  Πολύ ενδιαφέρον το σημερινό (χθεσινό), μόλις τώρα μπόρεσα και το διάβασα…
  Λίγο κουραστικό βέβαια στην ανάγνωση λόγω γλώσσας.
  Θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον ένα άρθρο για το παλιό αθηναϊκό ιδίωμα.

  Συμφωνώ ότι δεν θα αντέχαμε 🙂 μία καινούργια συζήτηση για το κρυφό σχολειό αλλά θεωρώ την έκρηξη του Jago υπερβολική και άδικη.
  Στο #22 ο Κουβάτσος λινκάρει σε κάποιο σχολικό βιβλίο (αν κατάλαβα καλά) και στο #40 ο BLOG απαντάει «Γιάννη μην πέφτουμε στην παγίδα των αμόρφωτων».
  Το «αμόρφωτοι» σαφέστατα δεν αφορά κάποιον σχολιαστή, πολύ δε περισσότερο τον Jago που δεν είχε εμφανιστεί μέχρι τότε στη συζήτηση.
  Κακώς «μυγιάστηκε» και σε κάθε περίπτωση το να σε λένε «Βάτταλο» είναι αρκούντως βαρύ! 🙂

 183. spiral architect 🇰🇵 said

  Λευτεριά

  Της Ιστορίας το Νόμο ακολούθα πρώτος φωτεινά,
  δεν έχεις Μοίρα δικιά σου για οδηγό.
  Από τη Βία δε σε λυτρώνουν παρακάλια, καλοσύνη
  και το ξετύλιμα τ’ αργό…»

 184. Γιάννης Κουβάτσος said

  Κάνεις και τέτοια, Κώστα; 😊👍

 185. spiral architect 🇰🇵 said

  @134: Γιατί έβαλαν στο μάτι τους καλεσμένους του Μακριδάκη; Δεν συμμετείχαν στην παρέλαση, ή έχουν βάλει τον ίδιο το Μακριδάκη στο μάτι;
  (τι κάνει νιάου-νιάου …)

 186. Alexis said

  #42: Δε νομίζω ότι είναι ένα κείμενο «σε στρωτά ελληνικά χωρίς λογιωτατισμούς». Θα έλεγα ότι είναι ένα περίεργο μίγμα της τότε ομιλούμενης δημοτικής με αρκετά στοιχεία καθαρεύουσας.
  Εκτός π.χ. από το «συνέλευσης γενομένης» βρίσκω μεταξύ άλλων:
  -Περασμένου του θανατικού
  -εμβαίνουν
  -ας επανέλθομεν
  -ευθύς έβαλεν
  -εκοιμώντο
  -κομμάτι ψωμίον ή ολίγον άλλο

  και άλλα πολλά…

 187. sarant said

  Καλημέρα!

  185 Ενοχλούν τέτοιες εκδηλώσεις, κι ας είναι λογοτεχνικές.

 188. ΚΩΣΤΑΣ said

  184
  Εγώ έκανα μια μικρή πλακίτσα, Γιάννη. Ο αντι-τετανικός μου φαίνεται για μεγάλη φάρσα. 🙂

 189. sarant said

  Ιδέα δεν έχω γιατί κρατήθηκε αυτό το σχόλιο.

 190. cronopiusa said

 191. spiral architect 🇰🇵 said

  Ωραία τα επετειακά της 25ης, κάτσε όμως να δούμε μέχρι πόσο θα κρατήσει η σημερινή πολιτική κατευνασμού του μεμέτη.

 192. ΚΩΣΤΑΣ said

  Νικοκύρη, αν καταλαβαίνω καλά, έγινα πλέον ενοχλητικός. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να αποχωρήσω. » Άμα δεν σε θέλουν στο χωριό, μη ρωτάς που είναι του παπά το σπίτι», λέει μια παροιμία.

  Σε ευχαριστώ για την μέχρι τώρα φιλοξενία, ευχαριστώ και τους σχολιαστές-ριες που με ανέχθηκαν ως τώρα.

  Σας αγαπώ και σας εκτιμώ όλους-ες, να είστε πάντα καλά.

 193. sarant said

  192 ?????
  Από πού το συμπέρανες αυτό πάλι;
  Σου είπα ότι δεν έχω ιδέα γιατί το συστημα κρατησε το προηγούμενο σχόλιό σου (που το απελευθέρωσα ως 188). Γιατί συμπεραίνεις πως είσαι ανεπιθ΄ύμητος και μάλιστα (έτσι υπονοείς) από εμένα;

  Θα παρακαλούσα γενικώς να μην είμαστε τόσο μυγιάγγιχτοι και ειδικώς να εξηγησεις τι σε πείραξε και να μην εισαι άδικος απέναντί μου.

 194. ΚΩΣΤΑΣ said

  Το σχόλιό σας περιμένει έγκριση
  26 Μαρτίου, 2018 στις 08:17
  184
  Εγώ έκανα μια μικρή πλακίτσα, Γιάννη. Ο αντι-τετανικός μου φαίνεται για μεγάλη φάρσα.

  ΚΩΣΤΑΣ said
  Το σχόλιό σας περιμένει έγκριση
  26 Μαρτίου, 2018 στις 08:30
  Γιατί περιμένει έγκριση το σχόλιό μου 185;

  Νικοκύρη, δεν είμαι μυγιάγγιχτος.
  ΄
  Έβλεπα τα παραπάνω σχόλια (που άλλαξαν πλέον και αρίθμηση), δεν ήταν κρατημένα, είχαν όμως την ένδειξη «περιμένουν έγκριση» και ταυτόχρονα είδα και την απάντησή σας > Ενοχλούν τέτοιες εκδηλώσεις, κι ας είναι λογοτεχνικές

  Ε, για λόγους στοιχειώδους ευθιξίας, είπα ότι πρέπει να σταματήσω, αφού ενοχλώ.

  Αφού ανάρτησα και το σχόλιο της αποχώρησης, είδα κατόπιν και το σχόλιό σας > Ιδέα δεν έχω γιατί κρατήθηκε αυτό το σχόλιο.

  Έτσι έγιναν τα πράγματα, δεν αποδίδω κατηγορία σε κανέναν.

 195. Μαρία said

  194
  α χα, χα, ωραία παρεξήγηση Διοργάνωσες λογοτεχνική εκδήλωση;
  Έβλεπα τα παραπάνω σχόλια (που άλλαξαν πλέον και αρίθμηση), δεν ήταν κρατημένα, είχαν όμως την ένδειξη «περιμένουν έγκριση» και ταυτόχρονα είδα και την απάντησή σας > Ενοχλούν τέτοιες εκδηλώσεις, κι ας είναι λογοτεχνικές
  🙂 🙂

 196. Γιάννης Ιατρού said

  Καλημέρα,

  192: Τι λες ρε Κώστα; Μας δουλεύεις ψιλό γαζί, ε;

  Ρε μπας και χρειαζόμαστε κάνα ξόρκι, αγιασμό κλπ. εδωμέσα;

 197. Alexis said

  #194: Κώστα το «Ενοχλούν τέτοιες εκδηλώσεις, κι ας είναι λογοτεχνικές» του Νικοκύρη δεν ήταν απάντηση σε σένα αλλά στο #185 που λέει για την εκδήλωση του Μακριδάκη στη Χίο.
  Δες και το σχόλιο 134 για περισσότερες λεπτομέρειες…

 198. BLOG_OTI_NANAI said

  194: Κώστα ουδέποτε ο Νίκος ασχολείται με τέτοια. Πόσο μάλλον για δικά σου σχόλια που είναι πάντα μετρημένα. Το σύστημα μερικές φορές κρατάει ό,τι σχόλια τοιυ κατέβει για δικούς του λόγους. Πιστεύω το έχει κάνει σε όλους. Μερικές φορές τα κρατάει και τα εμφανίζει διπλά, ή δεν τα εμφανίζει καθόλου ή τα αποδεσμεύει ο Νίκος.

  Μάλλον σου έτυχε για πρώτη φορά και δεν το ήξερες. Το κάνει το σύστημα σε ανύποπτο χρόνο.

  182: Έτσι είναι Αλέξη, και μάλιστα δεν συσχετιζόταν το «αμόρφωτοι» ούτε με το λινκ του Γιάννη. Απλά λόγω των ημερών, περνώντας από διάφορες ιστοσελίδες είδα να επαναλαμβάνονται τα ίδια και τα ίδια υβριστικά όπως κάθε 25η Μαρτίου και ήμουν φορτωμένος, αλλά προφανώς δεν ήταν επίθεση σε σχολιαστή, και μάλιστα που ήταν καν παρών.

 199. Alexis said

  #196: Μας έχει κάνει βουντού ο Βάτμαν. Έχει φτιάξει κουκλάκια-ομοιώματα και τα τρυπάει με καρφίτσες! 😆

 200. BLOG_OTI_NANAI said

  198: «και μάλιστα που ΔΕΝ ήταν καν παρών.»

 201. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  166.Εν γνώσει.Κρυπτό σχολιο. Απέξω μαυροφόρα δεξιά 🙂 🙂

 202. Γιάννης Ιατρού said

  199: Αλέξη
  Μπα, μάλλον η άνοιξη είναι. Ε, τους νέους τους πιάνει κάπως περισσότερο 🙂 🙂

 203. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  192. Κώστα η παροιμία τί σημαίνει; Αμα δε σε θένε στο χωργιό και πας στον παπά για να βρεις δίκιο/απάγκιο/υποστήριξη, τηνε (πα) πάτησες; Παναπεί καλά κουμάσα ειν΄τα ράσα ; 🙂

 204. ΚΩΣΤΑΣ said

  Εντάξει, να δεχθώ ότι το βουντού του αντι-τετανικού έκανε τη ζημιά, αλλά το 185 σχόλιο (τότε) ήταν.το δικό μου και σε αυτό απάντησε ο Νικοκύρης . Λέω εγώ:
  > ΚΩΣΤΑΣ said
  Το σχόλιό σας περιμένει έγκριση
  26 Μαρτίου, 2018 στις 08:30
  Γιατί περιμένει έγκριση το σχόλιό μου 185;

  Το σχόλιο αυτό τώρα εξαφανίστηκε, και ο Νικοκύρης απαντάει: > 185 Ενοχλούν τέτοιες εκδηλώσεις, κι ας είναι λογοτεχνικές
  Κι εμένα λίγο παράξενο μου φάνηκε το λογοτεχνικές, αλλά αφού είχα παραποιήσει λογοτεχνικό κείμενο; τι ναπω!

 205. Γιάννης Κουβάτσος said

  Μήπως να μαζέψουμε υπογραφές, για να επιστρέψει ο Βάτμαν; Δεν είναι και ο χειρότερος εδώ μέσα. Να πάψει να κάνει και τα βουντού του. 😊

 206. sarant said

  204 Nομίζω πως η παρεξήγηση λύθηκε.
  Με το 185 δεν εννοούσα το δικό σου σχόλιο που κρατήθηκε από το σύστημα για αδιευκρίνιστους λόγους αλλά το σχόλιο που πήρε αριθμό 185, και είχε να κάνει με το σαμποτάζ στην εκδήλωση του Μακριδάκη.

 207. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  205.Των Αθηναίων με το φύγε -έλα στο Χασεκή θα μοιάσουμε; 🙂

 208. Γιάννης Κουβάτσος said

  Έφη, ο Ανδρέας έλεγε για τον Πάγκαλο: καλύτερα να είναι μέσα και να κατουράει προς τα έξω, παρά να είναι έξω και να κατουράει προς τα μέσα. 😉

 209. spiral architect 🇰🇵 said

  Παιδιά ψυχραιμία, μη λύνετε το ζωνάρι σας για καυγά για ψύλλου πήδημα, γιατί θα επιβάλλω κυρώσεις. 😀

 210. Γιάννης Ιατρού said

  204: Κώστα
  Να λάβεις υπ΄όψη σου πως:
  Όταν βλέπεις μια αρίθμηση σχολίων, και *συγχρόνως* έχεις δικό σου σχόλιο κρατημένο («περιμένει έγκριση» κλπ.), η αρίθμηση που βλέπεις (*μόνο εσύ*) δεν ισχύει γενικά και αλλάζει μετά την απελευθέρωση του σχολίου που κρατείται.

  Έτσι εξηγείται και η παρανόηση/εντύπωση που σου δημιουργήθηκε.

 211. Γιάννης Κουβάτσος said

  209. Είσαι πολύ ωραίος. 😅

 212. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  >>το σχόλιο που πήρε αριθμό 185, και είχε να κάνει με το σαμποτάζ στην εκδήλωση του Μακριδάκη.

  Ο Μακριδάκης έχει αναστατώσει τις «στέρεες παρατάξεις» από παλιά.
  -Το 2001 που συνέβη το γεγονός με την ένοπλη εισβολή στο σπίτι σου, …
  http://tvxs.gr/news/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF/%CE%B3%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-o-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%82

 213. Alexis said

  #202: 😆 😆 😆

  Τελικά ποιος έκανε τον ψευτο-Βάτμαν;
  Γιατί αν δεν είναι ψεύτικος, τότε Νικοκύρης ομού με Γιάννη Ιατρού καλούνται να πράξουν τα δέοντα 🙂 🙂

 214. voulagx said

  #204: Τι τις ηθελες τις λογοτεχνικες εκδηλωσεις; Σου κλαταραν τα λαστιχα!

 215. Alexis said

  #204: Εντάξει, να δεχθώ ότι το βουντού του αντι-τετανικού έκανε τη ζημιά,…

  Κώστα εξακολουθώ πάντως να μην καταλαβαίνω τι εννοείς.
  Είδα το σχόλιο 152 με το ποίημα του Πολέμη και την αλλαγή που έκανες, αλλά ποιο βουντού και ποιος αντι-τετανικός;

  Ίσως έχασα επεισόδια, συγγνώμη…

 216. Μαρία said

  215
  Συ είπας: Μας έχει κάνει βουντού ο Βάτμαν.
  Όπου Βάτμαν βάλε αντι-βάτμαν =αντιτετανικός.

 217. Alexis said

  #216: Ααα, ευχαριστώ δεν το είχα πιάσει…

 218. Ριβαλντίνιο said

  Κατά 99, 9 99999 % είναι ο Μέγας Ιεροεξετστής, γνωστός και με το ψευδώνυμο Γρηγόριος Κοτορσινός. Το ύφος γραφής είναι χαρακτηριστικό. Είχε γράψει και το τελευταίο σχόλιο στο στέκι του Δύτη και είχε για μούρη τον Τορκεμάδα, ενώ τώρα έχει ένα μπλεδάκι. Τυχαίο ; Επίσης αυτός είναι που δίνει τέτοια σπάνια πράγματα, όταν άλλα ξεψαχνιστήρια δυσκολεύονται να τα βρούν.

 219. # 218

  Πιθανόν αλλά βγαίνει και με πιο νορμάλ προσωπείο, νόμιζα πως το είχες σακουλευτεί. Δεν θα αποκαλύψω ποιό, ακόμη κι αν προκληθώ διότι τέτοια παιχνίδια είναι το αλατοπίπερο του ιστολογίου και είναι αθώα, στην λάιφο ήταν βρώμικα.

 220. ΚΩΣΤΑΣ said

  Εντάξει αγόρια και κορίτσια η παρεξήγηση έληξε. Το περίεργο ήταν ότι το σχόλιο εμφανιζόταν αλλά είχε και την παρατήρηση: περιμένει έγκριση. Επειδή γράφω απ’ ευθείας στο πεδίο των σχολίων, αν κάνω ανανέωση σβήνει το περιεχόμενο, γι’ αυτό μέχρι να το ανεβάσω δεν βλέπω τι άλλα σχόλια έχουν ανεβεί.

  Έλειψα, γι’ αυτό άργησα να απαντήσω σε όλους. Επί των λοιδοριών σας 🙂 θα ακολουθήσουν για καθέναν χωριστά δικοί μου λίβελοι 🙂

 221. Γρηγόρης Κοτορτσινός said

  #218
  Ο Ριβαλντίνιο, γνωρίζοντας ότι ο αντιΒάταλος δεν είναι ο ο αυθεντικός (γιατί άραγε; ποιος άλλος εκτός από τον ίδιο το Βάτταλο θα το γνώριζε αυτό;) πετάει σε μένα το σπίλο.
  Αιδώς Αργείοι…
  Μου φαίνεται, θα βάλω τον Τορκεμάδα να κάνει εντατικά σεμινάρια στον Ιατρού! 🙂

 222. sarant said

  212 Αυτό δεν το ήξερα!

 223. Ριβαλντίνιο said

  @ 158 nikiplos

  Τα παιδιά πιο παλιά πρέπει να ήταν σκληρά με τα ζώα.
  Στους Μακρυκωσταίους και Κοντογιώργηδες αναφέρεται πως ενώ ήταν παιδιά ξεκοίλιαζαν με μανία τα βατράχια στο ποτάμι και κρεμούσαν τενεκέδες στις ουρές των γατιών και των σκυλιών.

 224. Γιάννης Ιατρού said

  221: Εγώ θολώνω τα ίχνη μόνο 🙂

 225. Tomás de Torquemada said

  #224
  Τέκνον πεφιλημένον…

 226. Ολοι οι πιθανολογούμενοι Βάταλοι στον χορό, ο Βάταλος ή ο αντι-βάταλος πως δεν φάνηκε ακόμα ;

 227. Μαρία said

  212
  Πολύ παράξενη ιστορία. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 ο ξενοδόχος μας στη Χίο είχε σχέση με μια Τουρκάλα απο απέναντι και τη φιλοξενούσε χωρίς κανένα πρόβλημα.

 228. Μπετατζής said

  227 Ίσως είναι πιο ύποπτο να πηγαίνει κάποιος από εδώ απέναντι από το να έρχεται κάποιος από απέναντι. Ο ξενοδόχος πήγαινε απέναντι ;;

 229. Μαρία said

  228
  Βέβαια πήγαινε. Υπήρχε συνεχές πηγαινέλα.

 230. Mπετατζής said

  Τότε θα έχει σχέση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του συγγραφέα. Το όλο «πακέτο» δραστηριοτήτων θεωρήθηκε ύποπτο. Κάτι τέτοιο λέει άλλωστε και στην συνέντευξη.

 231. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  227-230 Άλλο συγγραφέας,άλλο πανδοχέας 😦

 232. Triant said

  221:
  » (γιατί άραγε; ποιος άλλος εκτός από τον ίδιο το Βάτταλο θα το γνώριζε αυτό;)»
  Ο αντι-Βάταλος;

 233. sarant said

  Σημειώνω ότι κάθε χρήση της λέξης Β….λος έχει συνέπεια ότι το σχόλιο πιάνεται στην παγίδα.

 234. Triant said

  233:
  🙂 🙂 🙂
  Ανεξαρτήτως αριθμού ταυ;

 235. sarant said

  Όχι, αλλά κι όταν γράφεις αντι-βχχχ το πιάνει.

 236. ΣΠ said

  235
  Και το σχόλιο του αντι-Βάτ (#172) πώς πέρασε;

 237. 236 με λατινικό B αντί για ελληνικό Β

 238. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  158/223 >>Τα παιδιά πιο παλιά πρέπει να ήταν σκληρά με τα ζώα.
  και με τ΄άλλα παιδιά! Κι όχι μόνο παλιά.
  Όταν διάβασα τον Άρχοντα των Μυγών, το έβλεπα μετά σε εφιάλτη.

 239. Tomás de Torquemada said

  #232
  Επομένως, ο νεαρός Ριβαλδίνιος είναι είτε ο Βάταλoς είτε ο αντί- !

  Quod erat demonstrandum… Η Αγία και Ιερά Εξέτασις επετέλεσε, έστω και με καθυστέρηση χρόνων, κι εδώ το έργο της!

  Παραπέμπω τον μετανοούντα (ή μετανοησόμενον τελοσπάντων) Ριβαλδίνιον εις χείρας Ιατρού και είθε να καταστεί ο αγαπητός Ιωάννης και «Ιητήρ Ψυχής» (https://tinyurl.com/y9s33y65)!

 240. ΣΠ said

  237
  Το έλεγξα, είναι ελληνικό Β.

 241. sarant said

  240 Kαι το σχόλιο του αντιΒάτ πιάστηκε -αλλά το απελευθέρωσα επειδή έκρινα ότι δεν ειναι του Βάτ.

 242. ΚΩΣΤΑΣ said

  195 Μαρία > α χα, χα, ωραία παρεξήγηση Διοργάνωσες λογοτεχνική εκδήλωση;
  Όχι, λογοτεχνική απάτη διοργάνωσα και ο Νικοκύρης απάντησε στο (πρώην) σχετικό σχόλιό μου. 🙂

  196 Γιάννης Ιατρού > Τι λες ρε Κώστα; Μας δουλεύεις ψιλό γαζί, ε;
  Μην πετάς την μπάλα στην εξέδρα. Γιάννη. Απολογήσου! Πως πέρασε ο Αντι-Bάτας; Το σύστημα ασφάλειας του ιστολογίου είναι διάτρητο, ζητώ από τον Νικοκύρη να σε αποπέμψει. 🙂

  197 Αλέξη, στο εξήγησε και η Μαρία, το κατάλαβες. Σωστός στη διάγνωση, εκείνη η σουφροκλανίσρα ο Β… φταίει, με τα βουντού του.:-)

  198 Μπλογκ > Κώστα ουδέποτε ο Νίκος ασχολείται με τέτοια. Πόσο μάλλον για δικά σου σχόλια που είναι πάντα μετρημένα.
  Από τα μετρημένα τρώει κι ο λύκος, Μπλογκ. Σε ευχαριστώ πάντως πολύ για τα καλά σου λόγια. 🙂

  201 ΕΦΗ – ΕΦΗ > Εν γνώσει.Κρυπτό σχολιο. Απέξω μαυροφόρα δεξιά
  Χίλια ευχαριστώ! Μου έδωσες ιδέα, θα τρελάνω τους δεξιούς μ’ αυτό. Όσο για την παροιμία, τη λέμε με την σημασία ότι αν δεν σε θέλουν σε μια παρέα, μην ψάχνεις κάποιον που θα σε πει από ευγένεια κάτσε. Καλύτερα είναι να φεύγεις γιατί δεν θα περάσεις καλά. Ο παπάς συμβολίζει τον καλό. 🙂

  206 Sarant > Nομίζω πως η παρεξήγηση λύθηκε
  Σίγουρα, Νικοκύρη, λύθηκε, συγνώμη για την αναστάτωση, οι τόσες δαιμονικές συμπτώσεις με οδήγησαν στην παρανόηση, δεν έξυνα τα νύχια μου για καβγά. 🙂

  209 Spiral Architekt > … μη λύνετε το ζωνάρι σας για καυγά για ψύλλου πήδημα, γιατί θα επιβάλλω κυρώσεις.
  Ωραίος! Να που ακόμα σήμερα ο πατερούλης είναι χρήσιμος ! 🙂

  214 Voulagx Τι τις ηθελες τις λογοτεχνικες εκδηλωσεις; Σου κλαταραν τα λαστιχα!
  Έλα ντε, στερνή μου γνώση να σ΄ είχα πρώτα! 🙂

  234 Triant > Ανεξαρτήτως αριθμού ταυ;
  Δεν απαντάς σε μένα, αλλά το ‘πιασα το υπονοούμενο! Έξυπνο και επίκαιρο λογοπαίγνιο, ωραίος. 🙂

 243. ΚΩΣΤΑΣ said

  Έβαλα και σε σένα Αλέξη χαμόγελο, αλλά δεν φαίνεται. 🙂

 244. Γιάννης Ιατρού said

  221, 232, 239 (τέλος):
  Τέκνα αγαπητά της ημετέρας μετριότητος και πατέρες της Sacra Congregatio Propaganda Fide του ιστολογίου, ο καθ΄ου ύποπτος παρεδόθη δια τα περαιτέρω εις τον πρωτοσπαθάριον, ένα των πιστικωτάτων ημών υπάρχοντα διακόνων και μέγαν κουράτωρα 🙂

 245. voulagx said

  #244: De vatalibus curcubeati hiarti, που λεγαν κι οι ΑΗΠ μου. 🙂

 246. sarant said

  245 Άρα ΑΕΠ

 247. voulagx said

  #246: Νο! Ειναι πληθυντικος μεγαλοπρεπειας!

 248. Γιάννης Ιατρού said

  172: Ἂντι-Bάтαλoϛ
  άκρως δυσευρέται και κρυπτόμεναι υπό της κλίκας του παπα-Μεταλληνού εκδόσεις του Χρονικού του Σκουζέ

  Κατόπιν συγκρίσεως του ενός εκ των αναρτηθέντων εγγράφων με το αντίστοιχον της προσωπικής βιβλιοθήκης, διαπίστωσα την παράλειψη τουλάχιστον δύο σελίδων, ήτοι της σελ. 120 & 121 (στην έκδοση Βαλέτα, 1ος σύνδεσμος). Για να έχουν οι συνετευξόμενοι συνδρομητές την πλήρη έκδοση, αμα δε και την συνήθη ποιότητα και την δυνατότητα αναζητήσεως, ανασύρω το πλήρες αντίτυπον του έργου (καταβιβάσετε από εδώ). 🙂

  Πεποιθώς ότι το υφ΄υμάς χρησιμοποιηθέν χρηστώνυμον ουδεμίαν έχει σχέσιν με τον γνωστόν αμαρτωλόν του ILL Οινόη, δέξασθε, φίλε κύριε συνάδελφε, τήν ἡμετέραν εὐχήν και τήν ἔκφρασιν τῆς πρός ὑμᾶς ἐξαιρέτου ὑπολήψεώς μου και

 249. Γιάννης Ιατρού said

  248: διαγράφεται το τελευταίο και 🙂

 250. Γιάννης Ιατρού said

  246/247 🙂

 251. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  248. Γιάννη, ευχαριστούμε για το Σκουζέ!

  Εν τω μεταξύ γιατί γράφεις αρχαία, κατά το *Φ*ατάλειο στιλ, που άσχετη είμαι αλλά σα να τα φαλοκόβεις κάτι φορές.π.χ. εκείνο το υφ΄υμάς δεν είναι υφ΄υμών; και τί είναι συνετευξόμενοι ; Επίσης «καταβιβάσατε» είναι νομίζω.
  Τονε λοιδωρείς μάλλον εμμέσως πλην σαφώς; 🙂

 252. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  251 εννοείται τονε λοιδορείς! χαχα Μεφρι μου λατρεμένε

 253. Γιάννης Ιατρού said

  252: Γειά σου ρε ΕΦΗ, ξενύχτησα 🙂
  Το υμάς είναι δικό μου λάθος, το άλλο επίσης, lapsus, έφαγα ένα ν(ι), το τρίτο όντως όπως λες, κοπυπάστωμα 🙂 🙂

 254. Γιάννης Ιατρού said

  Είχε κανένας σας διακοπή στο ιντερνετ προ μερικών λεπτών; Εδώ ολική, και σε γείτονες, 7-9 λεπτά, μετά επανήλθε

 255. Tomás de Torquemada said

  #249
  Μη το διαγράψεις, πρόσθεσε ένα «μένω», πάλι θα βγάζει νόημα. 😀

 256. Tomás de Torquemada said

  #244
  Μια και είμαι λατινόφρων, επίτρεψε μου «si sit ex Vatalo opus hoc, dissolvetur». 😀
  Μου μοιάζει ο εικονιζόμενος…

 257. Γιάννης Ιατρού said

  256: 🙂
  Λατινικά εγώ…, πολύ λίγα, καθότι των θετικών επιστημών, οπότε δεν αντιλέγω. Αλλά για πες, δηλ. αν θέλεις να πεις (προέρχεται) «εκ Β*-ικού» (έργου) , πως θα το ΄λεγες;

 258. Γιάννης Ιατρού said

  257: Διόρθωση: «εκ Β*-ικών» (έργων)

 259. Tomás de Torquemada said

  #257-258
  «εκ Bαταλικώv έργων» θα ήταν μάλλον «ex operibus vatalosis», αλλά στη φράση του 256 το ‘opus hoc’ είναι ονομαστική (υποκείμενο του est/sit, αλλά και του dissolvetur).

  Η φράση, να πούμε, είναι η λατινική μετάφραση από το χωρίο Πράξεις 5,38 (ὅτι ἐὰν ᾖ ἐξ ἀνθρώπων ἡ βουλὴ αὕτη ἢ τὸ ἔργον τοῦτο, καταλυθήσεται / si est ex hominibus consilium hoc aut opus dissolvetur).

 260. Μαρία said

  256
  Μεγάλε ιεροξεταστή, με τέτοια σύνταξη κεφάλια δεν πέφτουν 🙂
  Si hoc opus Vatali (γεν. του δημιουργού) sit, dissolvAtur. Αν υπάρχει πιθανότητα να είναι …, ας (να) καταστραφεί.

  Si … est, dissolvetur/dissolvatur
  Αν (εφόσον) είναι, θα/να καταστραφεί.
  Να διαλέξει ο κακόψυχος αν προφητεύει ή αν προστάζει.

 261. Μαρία said

 262. Γιάννης Ιατρού said

  259/260: Α μπράβο ρε σεις, πολύ το χαίρομαι που στο μπλογκ δεν είμαστε μονόπαντοι, όχι μόνο Ελληνικά, έχει και ξένες γλώσσες. Ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση Μαρία, ε, είπαμε -etur/θα, μην ξαναζωγραφίζουμε τώρα 🙂 🙂

 263. Μαρία said

  262
  Καλώς, προφήτη. Θα το φάει το κεφαλι του, που λέμε.
  Ο ιεροξεταστής όμως οφείλει να επανορθώσει.

 264. Tomás de Torquemada said

  #260, 263
  Αγαπητή Μαρία, γρηγορείτε και προσεύχεσθε και ακούετε του Λόγου προστάζοντος «ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν» (Ιω. 5,39).

  Όπως παρέθεσα στο 259, η ακριβής φράση της λατινικής μετάφρασης της Βίβλου (Vulgata), πιθανώς επηρεασμένη από το ελληνικό πρωτότυπο (εξ ανθρώπων), θέτει ex και συντάσσει το ex αυτό με αφαιρετική. Εάν τα κλασικά λατινικά θέλουν άλλη σύνταξη, τόσο το χειρότερο για τα κλασικά λατινικά… 😀

  Και υμείς, αγαπητή θύγατερ Μαρία, όταν εξαγνισθήτε δια της κριτικής βασάνου της Αγίας και Ιεράς Εξετάσεως θα βρείτε ότι το ex μπορεί να συνταχθεί και με αφαιρετική και να μπει στη θέση γενικής! Παραδίδω υμάς εις χείρας Ιατρού προσευχόμενος δια την ανάνηψιν…
  🙂 🙂 🙂

 265. Παναγιώτης Κ. said

  @211. Μέσα στο…κεφάλι μου είσαι; 🙂

 266. Παναγιώτης Κ. said

  Ο Μακρυδάκης έχει να λέει για τις διάφορες…τιμές που του επιφυλάχτηκαν λόγω του αισθήματος που είχε στην απέναντι πλευρά. Ακόμη και η ΕΥΠ τον τίμησε ασχολούμενη μαζί του! 🙂

 267. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  266. Παναγιώτη, για το Μακριδάκη ενδεικτικά, από την έναρξη του ιστολογίου του, μια ανάρτηση ανά έτος για να έχεις πληρέστερη εικόνα. Δεν είναι ήσυχος κι αυτός! 😉

  2012…Τότε ο Μουσταφά ως Τούρκος και εγώ ως μοναδικός ίσως επί του νησιού μαθητής τουρκικής γλώσσας ήμασταν ύποπτοι κατασκοπείας και παρακολουθούμασταν. http://yiannismakridakis.gr/?p=498
  2013 http://yiannismakridakis.gr/?p=2875
  2014 http://yiannismakridakis.gr/?p=4510
  2015 Το ματς Λαίλαπας – Καρσιγιακά είχε διακοπεί στο 3ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου στις 7 Δεκεμβρίου του 1930. http://yiannismakridakis.gr/?m=201504
  2016 http://yiannismakridakis.gr/?p=7650
  2017 http://yiannismakridakis.gr/?p=9005
  2018 http://yiannismakridakis.gr/?p=10365

 268. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  261. πραγματική «συνομιλία χαβαλέ» στην Κρήτη με τον τοπικό Μπούκουρα/τζούνιορ που γυρίζει και μας λέει για τον παριστάμενο γιατρό που έκανε ανάνηψη σε καρδιακό επεισόδιο «μου τον πήρε μέσα από το κασόνι» 🙂 .

 269. Γιάννης Ιατρού said

  264: ..Παραδίδω υμάς.. 🙂 🙂 🙂
  Φρουρά, φρουρά, φρουρά

 270. Γιάννης Ιατρού said

  264: (συνέχεια)
  Δια να γίνει περαιτέρω εμβάθυνση στα θέματα της μετάφρασης ή/και των παραλείψεων της Vulgata, παραπέμπω στο πρόσφατο και λεπτομερές απ΄αυτού έργο Critical History of the Text of the New Testament του Richard Simon, 2013, το οποίον λεπτομερώς αποκρύπτουν γνωστοί κύκλοι,,, 🙂

  Wherein is Established the Truth of the Acts
  on which the Christian Religion is Based

  Κενὸς ἐκείνου σχολιαστού λόγος, ὑφ᾽ οὗ μηδεμία ἔλλειψις ἀναγνώστου θεραπεύεται 🙂

 271. Tomás de Torquemada said

  #270
  Το πόνημα του πατρός Ριχάρδου Σίμωνος βαθέως ελύπησε κι επέφερε σκάνδαλα στην Εκκλησία. Ευτυχώς η Κυβέρνησις του Χριστιανικοτάτου Βασιλέως εφρόντισε την αποκοπήν του πατρός Ριχάρδου από το Σώμα της Εκκλησίας και τον όλεθρον της βλασφήμου εκδόσεως. Αναρωτιέμαι το κατά πόσον η προσφορά τέτοιου πονήματος συνάδει με τους στόχους της Εξετάσεως… [τηλεφωνεί σε άλλους Εξεταστές και τους δίνει τη διεύθυνση του Ιατρού] 🙂 🙂

 272. Λocal bee said

  Ο Αντώνης Χατζηκυριάκος, τουρκολόγος που διαβάζει και τα οθωμανικά μας είχε πει σε μια διάλεξη ότι επί τουρκοκρατιας στα χωριά και στις πολεις η αναλογία πληθυσμού ήταν συνήθως δύο τρίτα χριστιανοί και ενα τρίτο μουσουλμάνοι ώστε να μαζεύονται οι απαιτούμενοι φόροι και να κυλά ομαλά η οικονομική ζωή ενός τόπου. Τουτο λιγο πολύ επιβεβαιώνεται από τους αριθμούς που αναφέρθηκαν εδώ.

 273. BLOG_OTI_NANAI said

  Είχα ξεχάσει ν’ αναφέρω ότι τα «προβοκατόρικα» πολύ ωραία εθνοαπελευθερωτικά με τους εθνικούς ήρωες στο σχόλιο 38 προέρχονται από τις εποχές που από τους αριστερούς έβλεπες μια θαυμάσια πατριωτική συνείδηση, την οποία κάποιοι από τους σημερινούς την ονομάζουν… ακροδεξιά… Για γέλια και για κλάματα δυστυχώς:

 274. sarant said

  273 Επειδή δεν το ξέρουν όλοι, Δημοκράτης ήταν η εφημερίδα των πολιτικών προσφύγων της Πολωνίας.

 275. Ριβαλντίνιο said

  @ BLOG_OTI_NANAI
  @ BLOG_OTI_NANAI
  @ BLOG_OTI_NANAI

  Σε αυτό το pdf

  Click to access t05_k03.pdf

  σελ. 31 – 32

  ξέρεις ποιος είναι ο Βασίλειος ο Ελάχιστος που αναφέρεται ; Πότε περίπου έζησε και τι ήταν ;

 276. BLOG_OTI_NANAI said

  275: Μια αναφορά εδώ:

 277. Γιάννης Ιατρού said

  273: Ρε συ BLOG, η εκκλησία δεν είναι υπεράνω κομμάτων, πολιτικής κλπ.; Τι σ΄ έπιασε με τις πολιτικές κατατάξεις σ΄αυτό το νήμα; 🙂

 278. BLOG_OTI_NANAI said

  275: Και εδώ:

 279. BLOG_OTI_NANAI said

  275: Το κείμενο από το Byzantinische Zeitschrift 26 (1926), σ. 3-34 εδώ: http://s000.tinyupload.com/index.php?file_id=24225745512730964856

 280. BLOG_OTI_NANAI said

  275: ΘΗΕ 3 (1963), στ. 698-699

 281. Μα τι λετε; Το λατ. ex μόνο με αφαιρετική συντάσσεται. Πρβ. τις γνωστές φράσεις ex officio, tenero ex unguine (=εξ απαλών ονύχων), ex opere operato (αυτή υποθέτω γνωστή μόνο στους θεολόγους), καπαδηποτε σχολική λατινική γραμματική.

 282. BLOG_OTI_NANAI said

  277: Γιάννη, επειδή κάποιοι αυτοχαρακτηριζόμενοι αριστεροί έχουν ξεχάσει πτυχές των ιδεολογικών τους προγόνων, μου αρέσει να τις θυμίζω ώστε την επόμενη φορά που θα μιλούν για «πατριδοκάπηλους» ή θα βρίζουν τον Μακρυγιάνη με τα νέα συστήματα ως «τοκογλύφο» που μπήκε στην Επανάσταση για να… βγάλει λεφτά και άλλα παρόμοια, να συνέρχονται.

  Γενικά οι πολιτικές τοποθετήσεις όλου του φάσματος δεν με ενοχλούν εκτός από τις ακραίες τύπου χρυσή αυγή και αντιεξουσιαστές. Η πατριωτική αριστερά μου είναι συμπαθής με την έννοια ότι υπήρξαν εποχές που μπορούσε να τυπώνει την ελληνική σημαία χωρίς να την καταδικάζει ως… «ακροδεξιό σύμβολο», μπορούσε να μιλήσει για τον ηρωισμό ως ένα από τα αναγκαία παραδείγματα της πραγματικής ζωής που μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ.
  Επίσης, καμία λαϊκή ιδεολογία δεν μπορεί να καταδικάζει την λαϊκή θρησκευτικότητα. Καταντάει τόσο άσχημο να κιλάς διαρκώς «στο όνομα του λαού» και την άλλη στιγμή να βλαστημάς την πίστη του και να τον λες βλάκα, αφελή κ.λπ. Ο λαός έτσι είναι, έχει λαϊκές αντιλήψεις, έχει θρησκεία, είναι και κουτσομπόλης στη γειτονιά του, βλέπει και χαμηλής ποιότητας θεάματα όπως τα ριάλιτι. Αυτό το ξέρουν οι πάντες. Προσπάθησε εσύ να τον εξυψώσεις αν μπορείς, αλλά όχι να του λες «κυρίαρχε λαέ» για τα ψηφαλάκια, και «δεισιδαίμονα χομεϊνή» όταν σέβεται τα άγια λείψανα.
  Πρόβλημα δεν έχει ο λαός. Πάντα έτσι ήταν. Αυτός ο λαός έβγαλε πολιτισμική λαϊκή παράδοση, λαίκή μουσική, λαϊκά θρησκευτικά έργα.
  Πρόβλημα έχει αυτός που είναι ψεύτης, υβριστής, κόλακας και λαϊκιστής ανάλογα με το τι τον βολεύει.

 283. Μαρία said

  281
  Ποιος το αμφισβήτησε;
  Αυτό που έκανα είναι να διορθώσω τη σύνταξη και την έγκλιση στον υποθετικό λόγο βλ. 256, 260
  Ο Γκρεγκουάρ ιεροεξεταστής εξηγεί γιατί χρησιμοποιεί εμπρόθετο αντί της γενικής του δημιουργού, που χρησιμοποίησα εγώ.

 284. Tety Solou said

  Καλημέρα.
  Πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση και πολύ ενδιαφέροντα σχόλια, ως συνήθως.
  Η φράση «Τα χρήματα από τα χέρια του πωλητού ευθύς επήγαιναν εις ταξιρτάρη του κασέρη του τάνσου, του συνάχτορος του δοσίματος του καθενός» με άφησε με απορία. Τι σημαίνουν οι λέξεις «εις ταξιρτάρη του κασέρη του τάνσου»;

 285. sarant said

  Καλημέρα Τέτη!

  Ταξιρτάρης ή ταξιτάρης είναι ο φοροεισπράκτορας (τκ tahsildar)
  Κασέρης ο ταμιας (κάσα)
  Τάνσον, ο φορος

 286. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  284 Tahsildar (οθωμ. μέσω περσικών) = φοροεισπράκτορας.
  Ο τάνσος δεν ξέρω τι είναι αλλά το κασέρι (< cash) το λέμε και μεις 🙂

 287. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  Με πρόλαβε ο καπτάνιος που τα ‘πε κ καλύτερα.

 288. Δημήτρης Μαρτῖνος said

  @285. sarant said:

  «…Κασέρης ο ταμιας (κάσα)…»

  Σχετικό, ἀλλὰ διαφορετικῆς ἐτυμολογίας, εἶναι καὶ τὸ συγχρονο σλανγκικὸ κασέρι.

 289. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  Αμ δεν είναι διαφορετικής Δον μου…
  https://www.etymonline.com/word/cash

 290. Δημήτρης Μαρτῖνος said

  @286. Μὲ πρόκανες μὲ τὸ κασέρι. 🙂

 291. Μαρία said

  Ασδραχάς
  Η «τάνσα» στην Πάτμο
  Τα ελλείμματα της φοροδοτικής αδυναμίας έπρεπε να αντιμετωπισθούν, ώστε να αποφευχθεί η διαρροή του πληθυσμού. Οι τρόποι ήταν πολλοί: αίτηση για μείωση της οφειλής, δανεισμός, συμπληρωματική φορολογία. Ο χειρότερος ήταν ο δανεισμός, γιατί οδηγούσε στη συλλογική καταχρέωση και στην ιδιοποίηση από τρίτους του χωριού. Η συμπληρωματική φορολογία ήταν ο αποτελεσματικότερος. Πρόκειται για την «τάνσα». https://www.kathimerini.gr/451567/article/politismos/arxeio-politismoy/h-forologikh-synoxh-ths-koinothtas

  Και στις επιστολές που δημοσιεύει η Πύλια στο άρθρο για το κρυφό σχολειό http://avgi-anagnoseis.blogspot.gr/2009/03/1821.html

 292. Ριβαλντίνιο said

  @ 276, 278 , 279, 280 BLOG_OTI_NANAI

  Θερμότατες ευχαριστίες για όλα !!! Δεν τον έβρισκα πουθενά !

 293. Γιάννης Ιατρού said

  292: Δεν τον έβρισκες μεν πουθενά (τον Βασίλειο), αλλά σκέφτηκες «δεν πειράζει, έχει ο Θεός….», ε; 🙂
  Μεγάλη η χάρη του… 🙂

 294. BLOG_OTI_NANAI said

  292: Παρακαλώ, τίποτα. Τι σου έκανε εντύπωση στο απόσπασμα;

  293: Αμήηηην 🙂

 295. Tety Solou said

  Καλησπέρα. Ευχαριστώ, Νίκο. Ευχαριστώ και τους φίλους που απάντησαν.

 296. Ριβαλντίνιο said

  @ 293 Γιάννης Ιατρού

  Ειλικρινά δεν τον έβρισκα πουθενά. Ούτε στην έκδοση της Π-Λ-Μπ που έχω , ούτε στο γκουγκλάρισμα ( ίσως να μην έψαχνα σωστά ).

  @ 294 α) BLOG_OTI_NANAI

  Στο απόσπασμα δεν μου έκανε κάτι εντύπωση. Μόνο ότι αγνοούσα ποιος είναι ο Βασίλειος ο Ελάχιστος.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: