Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Κείμενα του Εικοσιένα – 3: Μπασκίνια να μη γίνωνται…

Posted by sarant στο 9 Φεβρουαρίου, 2021


Μια και μπήκαμε στη χρονιά που σημαδεύει τη 200ή επέτειο του ξεσηκωμού του Εικοσιένα, πριν από λίγο καιρό σκέφτηκα να καθιερώσω μια νέα στήλη στο ιστολόγιο, που θα τη δημοσιεύω κάθε δεύτερη Τρίτη, εναλλάξ δηλαδή με το βιβλίο του πατέρα μου, και που θα παρουσιάζει κείμενα της εποχής του 1821. Σκοπεύω να διατηρήσω τις δημοσιεύσεις τουλάχιστον έως τα τέλη Μαρτίου αλλά και πιθανώς ως το τέλος της χρονιάς, αν βέβαια υπάρχει ως τότε αρκετό υλικό από μεριάς μου και αρκετό ενδιαφέρον από δικής σας πλευράς. Θα δώσω προτεραιότητα σε κείμενα που δεν είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο.

Από την προηγούμενή μου τριβή με κείμενα της εποχής, που βέβαια ήταν πολύ έντονη όσο συγκέντρωνα υλικό για το βιβλίο μου Το ζορμπαλίκι των ραγιάδων, έχω υπόψη μου κάμποσα τέτοια κείμενα, αλλά όποιος έχει υπόψη του κείμενο που το θεωρεί αξιόλογο προς δημοσίευση μπορεί να μου το στείλει στο γνωστό μέιλ, sarantπαπάκιpt.lu.

Το σημερινό άρθρο είναι το τρίτο της σειράς – το προηγούμενο βρίσκεται εδώ.

Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα στιγμιότυπο από την Αθήνα, στο διάστημα που ήταν ελεύθερη και πριν πολιορκηθεί.

Το κάστρο της Αθήνας, η Ακρόπολη, έπεσε στα χέρια των επαναστατημένων Ελλήνων το καλοκαίρι του 1822. Όπως γράφει ο Μακρυγιάννης «Και σώθη το νερό τους και ο ζαϊρές τους, των Τούρκων, και παραδόθηκαν με συνθήκη. Κι η συνθήκη έμεινε εις το χαρτί μοναχά. Ρίχτηκαν στους παραδομένους κι έσφαξαν πλήθος γυναικόπαιδα κι άντρες πολλούς. Γλίτωσαν και καμπόσοι δια την συνθήκη κι άλλοι εις τα προξενεία». Όμως αμέσως παρουσιάστηκαν διαφωνίες και οι νικητές χωρίστηκαν σε δυο μερίδες και παραλίγο να συγκρουστούν μεταξύ τους. Όταν τον Αύγουστο του 1822 εμφανίστηκε ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με 150 άντρες, το κοινό των Αθηνών του πρότεινε να αναλάβει φρούραρχος. «Αφού του ξηγηθήκανε τα αίτια και του είπαν πως τον θέλουν αφέντη, αυτός γύρευε κάστρο εις τον ουρανό κι’ όταν το ’βρε εις την γης, έτρεξε σαν το όρνιον εις το ψοφίμι». Τότε ήρθε και ο Μακρυγιάννης στην Αθήνα και διορίστηκε πολιτάρχης. Στα Απομνημονεύματά του περιγράφει πολλές αυθαιρεσίες του Ανδρούτσου και των ανθρώπων του, ιδίως του Μαμούρη (ο οποίος αργότερα έμελλε να τον δολοφονήσει), κατά των Αθηναίων.

Θα δημοσιεύσω ένα κείμενο που υπάρχει στο Αθηναϊκόν Αρχείον του Βλαχογιάννη, με το οποίο διορίζονται «επιστάται», αστυνόμοι θα λέγαμε, ο Μακρυγιάννης και ο Σπυρ. Πατούσας. Φέρει χρονολογία 1 Ιανουαρίου 1823. Στη συνέχεια σχολιάζω λεξιλογικά και άλλα. Σημειώνω ότι ο Μακρυγιάννης στο 5ο κεφάλαιο του 1ου βιβλίου των Απομνημονευμάτων του αναφέρει αρκετά επεισόδια από τη θητεία του αυτή.

Διατηρώ την ορθογραφία του πρωτοτύπου πλην μονοτονικού. Να σημειωθεί ότι οι δυο πρώτες λέξεις είναι σε δοτική.

Κοινήι γνώμηι διορίζονται οι Κύριοι Σπυρίδων Πατούσας και Μακρηγιάννης με εξήντα ανθρώπους αχωρίστως να καθίσωσιν εις την κοινήν πόρταν επιστάται κατά την συνήθειαν και να επαγρυπνώσιν εις την φύλαξιν των νόμων και ευταξίαν της πόλεως, εκτελούντες ακριβώς τα χρέη των και φυλάττοντες απαραβάτως τα εξής νομικά κεφάλαια:

1ον. Να υπακούωσι με το προσήκον σέβας και να εκτελώσι τας διαταγάς του Καπιτάνου και της Εφορίας.

2ον. Να διορίσωσι κεφαλάς εις τους στρατιώτας των δύο, ο μεν τον Νικολήν Δανίλην, ο δε τον αυτάδελφόν του, οίτινες εις έλλειψίν των να αναπληρώσι τον τόπον τους ως πρόσωπον εδικόν τους.

3ον. Να θεωρώσιν όλας τας εμπιπτούσας διαφοράς ενός εκάστου, ομοίως και να παιδεύωσι τας αταξίας αναλόγως με το έγκλημα του καθενός, φυλάττοντες ακριβώς την υπόληψιν και τιμήν των τιμίων ανθρώπων.

4ον. Αι τιμωρίαι θέλουν είναι δύο ειδών, σωματικαί και χρηματικαί. Τόσον η μία όσον και η άλλη θέλουν γίνονται με την δυνατήν εξέτασιν και δικαιοσύνην και με την συμφωνίαν και των δύο Επιστάτων, άμα δε οπού είναι η υπόθεσις μεγαλητέρα, θέλει την αναφέρουν εις τον Καπιτάνον και Εφορίαν και να ακολουθώσι κατά την διαταγήν των.

5ον. Οι στρατιώται οπού στέλλονται να πιάνωσι κανένα πταίστην, να μην έχωσι την άδειαν να τον εγγίζωσιν εις το παραμικρόν, αλλά να τον φέρωσι μέσα, και αφ’ού γένη η κρίσις του, να παιδεύεται κατά το έγκλημά του.

6ον. Στρατιώται μοναχοί χωρίς την άδειαν των μεγαλητέρων τους ούτε να πιάνωσι, ούτε να παιδεύωσι τινά, παρά εις τας ώρας οπού είναι διωρισμένοι να περιέρχωνται προς φυλακήν, και τότε εάν αληθώς πταίη ο πιασμένος και όχι απλώς και ως έτυχε.

7ον. Σπήτι κανενός ανθρώπου να μη πατήται χωρίς την άδειαν του Καπιτάνου και της Εφορίας διά καμμίαν αιτίαν, εκτός διά μπασκίνι.

8ον. Μπασκίνια να μη γίνωνται παρά εις υποκείμενα μαρτυρημένα δι’ άτιμα και εις οσπήτια άτιμα και με την παρουσίαν ενός των δύο Επιστάτων ή του πρώτου των στρατιωτών τους.

9ον. Εις τας ομολογίας οπού τους δίδονται να συνάζωσι να παίρνουν ρέσμι 10 τα % από εκείνον οπού λαμβάνει τα μετρητά. Εάν δε ο χρεώστης δεν είναι εις κατάστασιν να πληρώνη το χρέος του, να πληρώνη αυτός το ρέσμι και εν καιρώ να το κλείνη εις τον δανειστήν του. Ρέσμι δε κατά το παρόν να μη πληρώνεται παρά εις όσα ημπορεί ο χρεώστης να πληρώση και όχι διά όλον το κεφάλαιον της ομολογίας.

10ον. Οι στρατιώται οπού στέλλονται έξω διά να φέρωσιν ανθρώπους να παίρνωσι ποδοκόπι παράδες είκοσι την ώραν, ομοίως και μέσα εις την χώραν παράδες πέντε, να λαμβάνωσι δε αυτό από εκείνον οπού ήθελε έχη το άδικον.

11ον. Χαψιάτικον να παίρνωσι παράδες δέκα, όχι όμως από εκείνους οπού φυλακώνονται διά κοινά χρέη και δοσίματα.

12ον. Διά όσα λαμβάνωσιν από ρέσμια και γγερεμέδες να βαστώσιν ακριβή λογαριασμόν και να δίδωσι κάθε μήνα εις την Εφορίαν.

Εγράφησαν δύο ίσα του παρόντος και εδόθησαν εις χείρας και των δύο Επιστάτων, εσφραγισμένα τη κοινή σφραγίδι και υπογεγραμμένα.

Εν Αθήναις τη 1η Ιανουαρίου 1823.

(Τ.Σ.) Οι Έφοροι Αθηνών.

Βλέπουμε ότι η απόφαση των Εφόρων προσπαθεί να βάλει πλαίσια στη δράση των αστυνομικών δυνάμεων ώστε να αποφεύγονται οι αυθαιρεσίες. Αυτό ξεκινάει ήδη από τον ορισμό δύο Επιστατών, από τους οποίους ο ένας ντόπιος, και δύο αναπληρωτών, ώστε ο ένας να ενεργεί ως αντίβαρο του άλλου. Αποφάσεις για τιμωρίες σε πολίτες δεν μπορεί να παίρνονται χωρίς τη συμφωνία και των δύο επιστατών, ενώ αν η υπόθεση είναι πιο σοβαρή πρέπει να ενημερώνονται ο Καπετάνος και η Εφορία. Δεν επιτρέπεται οι στρατιώτες να συλλαμβάνουν πολίτες, εκτός αν εκτελούν περιπολία. Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν σε σπίτια πολιτών τα όργανα της τάξης παρά μονο για κατ΄οίκον έρευνα, η οποία όμως πρέπει να γίνεται με παρουσία ενός Επιστάτη ή αναπληρωτή του. Μπαίνουν επίσης όρια στους φόρους, τα τέλη και τα πρόστιμα που μπορούν να εισπράττονται από τους πολίτες.

Να δούμε και μερικά λεξιλογικά.

Ξεκινάω βέβαια από τη λέξη «Μπασκίνια», που την εβαλα στον τίτλο.

Μπασκίνι εδώ είναι η κατ’ οίκον έρευνα, δάνειο από το τουρκ. baskιn, που σημαίνει «έφοδος, επιδρομή» και «αιφνιδιαστική επίσκεψη». Όπως καταλαβαίνετε, από εκεί προέρχεται η λέξη «μπασκίνας», που λέγεται μειωτικά για τους αστυνομικούς (και παλιά λεγόταν για τους χωροφύλακες). Λέμε καμιά φορά και «τα μπασκίνια», στο ουδέτερο. Οπότε, δεν ισχύει η αστεία ετυμολογία που ακούμε μερικές φορές, ότι τάχα ο μπασκίνας ονομάστηκε επειδή, όταν κάνει έρευνα για κάποιον καταζητούμενο, αναρωτιέται «μπας κι είν’ εδώ;».

Τη λέξη «μπασκίνι» δεν τη συμπεριέλαβα στο Ζορμπαλίκι των ραγιάδων, διότι, παρόλο που έψαξα, δεν τη βρήκα σε μεγάλο αριθμό κειμένων της εποχής, οπότε δεν θα ήταν αντιπροσωπευτική. Αλλά εδώ έχει τη θέση της.

Το ρέσμι είναι είδος φόρου.

Το ποδοκόπι είναι λέξη πολυσήμαντη, στην οποία έχουμε αφιερώσει άρθρο, συνεργασία του φίλου μας του Ορεσίβιου. Γενικα είναι η αμοιβή για παρασχεθείσα υπηρεσία, για τον κόπο της μετάβασης. Εδώ ειδικότερα είναι η αμοιβή των στρατιωτών για τη μεταγωγή κάποιου, που ορίζεται σε 20 παράδες την ώρα για μεταγωγή από την εξοχή, και 5 παράδες την ώρα για μεταγωγή από την πόλη. Αυτά τα πλήρωνε ο μεταγόμενος -και επειδή ήταν πολύ συχνό να παρατηρούνται υπερβάσεις, γι’ αυτό ορίστηκε το συγκεκριμένο ποσό. Να θυμίσω ότι το γρόσι είχε 40 παράδες, επομένως οι 20 παράδες την ώρα είναι μισό γρόσι. (Για να έχουμε μια ιδέα, ο μισθός του στρατιώτη είχε οριστεί το 1822 σε 20 γρόσια το μηνα, του στρατηγού σε 800 γρόσια. Ο Αρ. Χατζής υπολόγισε το γρόσι σε 12,5 σημερινά ευρώ).

Το χαψιάτικο είναι η αμοιβή των οργάνων της τάξης όταν συλλαμβάνουν κάποιον και τον οδηγούν στη φυλακή -σύλληπτρα τα μεταφράζει ο Βλαχογιάννης.

Τέλος, οι γγερεμέδες, με τη σπάνια αυτή ορθογραφία, δεν είναι παρά οι τζερεμέδες, δηλαδή τα πρόστιμα. Αν μας διαβάζει ο Νίκος Παντελίδης θα μας πει, αλλά υποψιάζομαι ότι το αρχικό γκ οφείλεται σε υπερδιόρθωση. Επειδή το παλαιοαθηναϊκό ιδίωμα είχε χαρακτηριστικό του τον τσιτακισμό, κάποιοι υπερδιόρθωναν μερικά τσ σε κ (πχ. Κερακίνι, κορικάτσι). Νομίζω πως και εδώ έχουμε κάτι ανάλογο. Οι αρματολοί είχαν δικαίωμα να επιβάλλουν τζερεμέδες -ήταν από τα τυχερά του επαγγέλματος. Και στην επαναστατημένη Ελλάδα ένα βασικό αίτημα ήταν να μη μπορούν οι στρατιωτικοί να επιβάλλουν τζερεμέδες αυθαίρετα. Ο Μακρυγιάννης σημειώνει για τις αυθαιρεσίες του Μαμούρη: «κι άλλοι πολλοί τοιούτοι δαρμένοι και τζερεμετισμένοι».

Advertisement

97 Σχόλια προς “Κείμενα του Εικοσιένα – 3: Μπασκίνια να μη γίνωνται…”

 1. Και χρόνια πολλά για την 9η Φεβρουαρίου, ημέρα της ΘΕΓ μας.

 2. Είχαμε και τα σχετικά πριν από λίγο στην ΕΡΤ1.

 3. Νέο Kid Al Afrikii said

  Κάτω ο Μητσοτάτσης και το μπασκιναριό που βάνει τζερεμέδες στον κοσμάκη!

 4. […] Μια και μπήκαμε στη χρονιά που σημαδεύει τη 200ή επέτειο του ξεσηκωμού του Εικοσιένα, πριν από λίγο καιρό σκέφτηκα να καθιερώσω μια νέα στήλη στο ιστολόγιο, που θα τη δημοσιεύω κάθε δεύτερη Τρίτη, εναλλάξ δηλαδή με το βιβλίο του πατέρα μου, και που θα παρουσιάζει κείμενα της εποχής του 1821. Σκοπεύω να διατηρήσω τις δημοσιεύσεις… — Weiterlesen sarantakos.wordpress.com/2021/02/09/k1821-3/ […]

 5. rogerios said

  Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μνημονεύσω την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα (και πολύ σκληρή) τουρκική ταινία τρόμου «Baskin».

 6. Ανδρέας Τ said

  Καλημέρα. Μου κάνει τεράστια εντύπωση το κείμενο που ρυθμίζει το ρόλο των «αστυνομικών». Και η γλώσσα του μα και το περιεχόμενο. Σχεδόν σύγχρονο αστικό δυτικού τύπου. Κάνω λάθος;
  Ας γίνει αυτή η χρονιά ευκαιρία να καταλάβουμε καλλίτερα τι πράγματι έγινε τότε. Τουλάχιστον για μας όσους δεν είχαμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε με όλα αυτά είτε λόγω άλλης επιστήμης είτε λόγω μετανάστευση.

 7. sarant said

  Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια!

  6 Κι εγώ κάτι τέτοιο σκέφτηκα

  5 Καλή πρόταση

  1-2 Μαλλον το έχω ξαναπει, αλλά για την επιλογή της ημερομηνίας καθοριστικό ρόλο έπαιξε το ιστολόγιο.

 8. leonicos said

  Ορεσίβιου

 9. Παναγιώτης Κ. said

  Λόγω υποχρεώσεων το διάβασα διαγωνίως.
  Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον τόσο γλωσσικά όσο και πραγματολογικά.
  Λεπτομερειακώς και με σχόλια μετά το μεσημέρι.

 10. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  Τώρα κατάλαβα την εξήγηση μιάς φράσης που χρησιμοποιούσε η μάνα μου για περιπτώσεις συντριβής κάποιου. » Τον έκανε 40 παράδες» δηλ. τον διέλυσε, τον χάλασε σε ψιλά! 🙂
  Καλημέρα σας!
  (Κάνω διαλείμματα στην εφημερία για να δώ το ιστολόγιο και το τί δήλωσαν σήμερα Παγώνη και Γώγος. Αργήσανε όμως κι αρχίζω να ανησυχώ..)

 11. leonicos said

  Kαλημέρα

 12. leonicos said

  Εγώ θέλω τους Γιάννηδες να επιστρέψουν

 13. angelos said

  Καλημερα Νικοκυρη.
  20 γροσια ο φανταρος, 800(!) ο στρατηγος; 40 φορες επανω; Αν δεν ειναι λαθος (80; ), μιλαμε για αισχος. Σα να λεμε €250/μηνα με €10.000/μηνα.
  Και σημερα, βεβαια, καπως ετσι και χειροτερα ειναι μεταξυ, τυπικα, μεταξυ των επαγγελματιων στρατηγων και των «ερασιτεχνων» φανταρων, με το αστειο ποσο τον μηνα. Αλλα, οχι με των επαγγελματιων φανταρων, που ειναι συγκρισιμοι.

  Εντωμεταξυ, «τζερεμε», νομιζω, λεει ο Κιτσαρας (Ριζος) τον Ζηκο (Χατζηχρηστο) στον Μπακαλογατο. Αλλαξε η σημασια, ή δεν θυμαμαι καλα;

 14. Για τους γγερεμέδες πήγα να γράψω αλλά καλύφθηκα από το τέλος του κειμένου…

 15. Bonjour

  Το αρχείο του Βλαχογιάννη, κρίνεται σαν ικανοποιητικό από πλευράς αξιοπιστίας ;

 16. ΓιώργοςΜ said

  Καλημέρα κι από εδώ.
  Τους τζερεμέδες τους ήξερα μόνο από την έκφραση «σκότωνε τρελούς, πλήρωνε τζερεμέδες», που σημαίνει το μάταιο κόπο, ή μάλλον την τιμωρία που συχνά έχει κανείς κάνοντας κάτι καλό, αυτό που στην επικυριαρχική λένε «no good deed goes unpunished». Έτσι, είχα πάντα την εντύπωση πως τζερεμές, όπως και ο τρελός, είναι ιδιότητα ανθρώπου.
  Δεν είναι δύσκολο νομίζω να περιλάβει το νόημα εκτός από την πράξη (πρόστιμο) και ο άνθρωπος (προστιματζής 😛 ), κάνω λάθος;

 17. geobartz said

  (α) «ο χαψιάτικο είναι η αμοιβή των οργάνων της τάξης όταν συλλαμβάνουν κάποιον και τον οδηγούν στη φυλακή -σύλληπτρα τα μεταφράζει ο Βλαχογιάννης».
  # Στη 10/ετία του ’50, όταν ο Αγροφύλακας κατεμήνυε κάποιον για αγροζημία, το Δικαστήριο (ένας ειρηνοδίκης/πταισματοδίκης, με δημόσιο κατήγορο τον Αγρονόμο) επέβαλλε στον κατηγορούμενο: Πρόστιμο. Αποζημίωση του παθόντος (π.χ, την αξία 5 οκάδων καλαμποκιού), και Σύλληπτρα για αμοιβή του Αγροφύλακα.

  (β) «Τέλος, οι γγερεμέδες, με τη σπάνια αυτή ορθογραφία, δεν είναι παρά οι τζερεμέδες, δηλαδή τα πρόστιμα».
  # Τζερεμές, λεγόταν στα Μακεδονικά η «αποζημίωση». Είναι και η παροιμία «σκότωνε παλαβούς, πλήρωνε τζερεμέδες». Υπήρχε και επώνυμο Τζερεμές: Μια ωραιοτάτη συμμαθήτριά μου είχε το επώνυμο αυτό. Ήταν και μια επαγγελματική ταμπέλα «Αγγελούσης-Τζερεμές, Δικηγόροι (ο πρώτος έγινε και …υπουργός).

 18. sarant said

  13 Όχι, δεν είναι λάθος. Νομίζω ότι τέτοιες διαφορές βρίσκει κανείς και σήμερα σε μερικές χώρες.

  13-16 Τζερεμές είναι και χαρακτηρισμός ατόμου, μειωτικός.

 19. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  Αν θυμάμαι, τζερεμεδάκια αποκαλούσε τρυφερά τους άτακτους μαθητές ο μπάρμπα-Θόδος του Λουντέμη (Παιδί).

 20. Με 6.500 υπαρκτές γλώσσες και 365 ημέρες το χρόνο, κάθε μέρα πρέπει να γιορτάζουμε 18 θείες ανθρώπινες γλώσσες ή ΘΑΓ.

 21. 1961, στο λεωφορείο με ένα φίλο μου, 13 ετών και οι δύο. Σκύβει ο φίλος μου και, δείχνοντάς μου με το βλέμμα ένα τύπο με πολιτικά, μου ψιθυρίζει: «τον βλέπεις αυτόν; Είναι μπασκίνας!».
  Μαζί μας στη στάση, στα Ταμπούρια, κατέβηκε και ο τύπος, ο οποίος αστράφτει ξαφνικά ένα χαστούκι στο φίλο μου, εν μέση οδώ και μπροστά σε κόσμο, λέγοντας: «να, για να μάθεις να λες μπασκίνα!».

 22. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  20

  17,81 για την ακρίβεια. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Μία είναι η θείτσα, αφού όλα από εμάς κλπ 🙂

 23. Νέο Kid Al Afrikii said

  Είχε μείνει απ’τα χρόνια εκείνα παροιμιακή η φράση «Οι μπασκίνες πουλάνε τους ναργιλέδες!»
  Κι ακόμα και στις μέρες μας το ίδιο γίνεται. Οι μπάτσοι κι ο Μαρινάκης πουλάνε την ηρωίνη.

  υγ. Νομίζω ότι στις μέρες μας 9 στους 10 Έλληνες όταν ακούν ή λένε κάποιον «τζερεμέ» ,εννοούν «τεμπέλη, ρέμπελο, κοπρόσκυλο» κάτι τέτοιο τεσπά.

 24. 22 ΣτοΔγιαλοΧτηνος
  🙂

 25. Λεύκιππος said

  Πάντως ο πρώτος -και μοναδικός- που γνώρισα με το επίθετο Τζερεμές, με την συμπεριφορά του και τον τρόπο σκέψης του, δικαιολογούσε πλήρως το επώνυμό του. Μα πλήρως. Και καμάρωνε κιόλας.

 26. sarant said

  23 Ναι, τεμπέλης ή άχρηστος, όχι καλά πράγματα πάντως

  21 Αναμενόμενο για την εποχή…

 27. Άγγελος Σέρτης said

  εις τον Καπετάνον =εις τον Καπιτάνον

  να μη πληρώνηται= να μη πληρώνεται

  ακριβή λογαριασμό=ακριβή λογαριασμόν

 28. Alexis said

  #19: Καλά θυμάσαι.
  Την παροιμία «σκότωνε τρελούς πλήρωνε τζερεμέδες» την άκουγα κι εγώ συχνά από τη μάνα μου και τη γιαγιά μου.

 29. ΓΤ said

  (Σε λίγες ώρες θα αποφασιστεί Μεγάλο Κλειδαμπάρωμα…)

 30. Alexis said

  #29: (Τι πληροφορίες έχεις Μεγάλε Γκουρού; )

 31. Πέπε said

  > > Τέλος, οι γγερεμέδες, με τη σπάνια αυτή ορθογραφία, δεν είναι παρά οι τζερεμέδες, δηλαδή τα πρόστιμα. Αν μας διαβάζει ο Νίκος Παντελίδης θα μας πει, αλλά υποψιάζομαι ότι το αρχικό γκ οφείλεται σε υπερδιόρθωση. Επειδή το παλαιοαθηναϊκό ιδίωμα είχε χαρακτηριστικό του τον τσιτακισμό, κάποιοι υπερδιόρθωναν μερικά τσ σε κ (πχ. Κερακίνι, κορικάτσι). Νομίζω πως και εδώ έχουμε κάτι ανάλογο.

  Δεν είναι κατ’ ανάγκην υπερδιόρθωση.

  Η τρκ. λέξη είναι cereme, [dzhereme].

  Στα νέα ελληνικά υπάρχουν ντοπιολαλιές που έχουν τους παχείς συριστικούς φθόγγους sh, zh, tsh, dzh ως αλλόφωνα φωνημάτων ουρανικών (χ, γ, κ, γκ) ή άλλων συριστικών (σ + j κλπ.), και άλλες ντοπιολαλιές που δεν τους έχουν ως τίποτε. Όταν τους συναντήσουν σε ξένες λέξεις, τούρκικες εν προκειμένω, οι πρώτες τούς αντιλαμβάνονται όπως και όταν είναι σε δικές τους λέξεις, κι έτσι οι τρκ. λέξεις pas(h)a, mas(h)a γίνονται «ο παχιάς, η μαχιά» ή «ο πασιάς, η μασιά». Οι δεύτερες δεν τους αναγνωρίζουν, και τους αντικαθιστούν με τα αντίστοιχα ψιλά συριστικά s, z, ts, dz, πασάς, μασά.

  Θα τα γράψουν όμως όπως γράφουν και όσα άλλα προφέρουν ίδια, δηλαδή το tsh ως «κ» και ούτω καθεξής. Και μάλιστα, όταν με το διάβα των γενεών η τοπική προφορά αρχίσει να υποχωρεί προ της πανελλήνιας, θα τα προφέρουν όπως θα τα διάβαζε ένας «πανελλήνιος» που δεν τα έχει ακούσει, δηλαδή «παχιάς, μαχιά», άρα και «γκερεμές».

  Θυμίζω το διαφωτιστικό αστειάκι:
  -Τελικά ρε παιδιά το gif πώς προφέρεται, γκιφ ή τζιφ;
  -Α, εμείς στην Κρήτη δεν έχουμε τέτοια διλήμματα!

 32. ΓΤ said

  30@

  Θα ακούσεις την μπουρού…

 33. sarant said

  31 Μπορεί να εχεις δίκιο

  27 Ευχαριστώ, διορθώνω

 34. Pedis said

  Τζερεμές είναι ο άσχετος, ο ανίκανος (θες από τεμπελιά θες από βλακεία) που προσποιείται τον γνώστη, λόγω θέσης, και κάνει ζημιά.

  Ένας Άδωνις Κικίλιας.

  Αν ζούσε ο παππούς μου έτσι θα τους αποκαλούσε. «Ε, τους πααλιοτζερεμέδες!»

 35. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  24 Η αλήθεια είναι πως δεν υπολόγισα τα δίσεκτα.

 36. Πέπε said

  Ως πότε, καημένη μάνα, θα πληρώνεις τζερεμέ;
  Παρακάλειε να πεθάνω να γλιτώσεις από εμέ.

  Καθώς δεν είναι απόσπασμα από μεγαλύτερο τραγούδι αλλά αυτοτελές δίστιχο, ό,τι πληροφορίες μάς δίνει, αυτές είναι. Δεν υπάρχει κάτι παραπέρα να φανταστούμε. Δεν υπάρχει λ.χ. περιθώριο να υποθέσουμε ότι αυτός που το λέει κάνει ζημιές και τρώει πρόστιμα, γιατί δε μας λέει τίποτε τέτοιο. Προσωπικά καταλαβαίνω ότι η μάνα του πληρώνει απλώς επειδή αυτός υπάρχει, δηλαδή κεφαλικό φόρο.

  Γιατί όμως αυτός θέλει να πεθάνει; Γιατί θεωρεί ότι το μόνο που κάνει στη ζωή είναι να βάζει τη μάνα του σε έξοδα; Εδώ θεωρώ ότι επιτρέπονται οι μαντεψιές, γιατί τα δίστιχα παρόμοιας θεματολογίας είναι τόσο πολλά ώστε πλέον κάποια πράγματα θεωρούνται αυτονόητα: είναι βασανισμένος. Δεν έχει χαρά στη ζωή. Άλλο ένα από τα τόσα δίστιχα για τον καημό, το ντέρτι, την πίκρα, το αχ και το βαχ, για τα οποία είναι καθιερωμένη μανιέρα να παρουσιάζονται ως κάτι δεδομένο που δε χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες.

  Όμως ο κεφαλικός φόρος, αν δεν απατώμαι, λεγόταν χαράτσι, όχι τζερεμές.

 37. Costas Papathanasiou said

  26α
  -Πράγματι ο τζερεμές από την έννοια «πρόστιμο, ζημία» οδηγείται ως προσωποποίηση στο ζημιάρικο/ άτακτο παιδί, και γενικότερα στον ζημιογόνο και στον χαραμοφάη.
  -Μαμούρη (με τη σημασία ο τρεχαλάκιας, το παιδί για τα θελήματα) λένε και το σπιτόφιδο-στοιχειό στον Βασίλη τον Αρβανίτη του Μυριβήλη

 38. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  Στον ίδιο θάλαμο που ..νοσηλεύτηκε πρόσφατα με εγκεφαλικό ο Φιλιππίδης, θα νοσηλεύεται από σήμερα και ένας άκρως παχύσαρκος Πειραιώτης 🙂 🙂
  https://www.in.gr/2021/02/09/sports/football/epitropi-efeseon-den-krinetai-peitharxika-elegktea-pae-paok-gia-tin-polyidioktisia/

 39. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  Ώπ! Λάθος νήμα 🙂

 40. @ 35 ΣτοΔγιαλοΧτηνος

  🙂

 41. sarant said

  36 Μεταφορικά το «θα πληρώνεις τζερεμέ», δηλ. θα σου είμαι βάρος

 42. Χαρούλα said

  Ο Χριστιανόπουλος έγραψε για την Ρόζα Εσκενάζυ και τον μπασκίνα της. Αλλά δεν μπορώ να εξηγήσω γιατί τον αποκαλεί έτσι. Ξέρει κάποιος;
  https://www.unblock.gr/unblock/i-roza-eskenazu-kai-o-mpaskinas-tis/

 43. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  @42.Πρώην χωροφύλακας.

 44. # 38

  Δυστυχώς ο γλειώδης φίτσουλας, η ντροπή της Κρήτης, που παλεύει μαζί με τον Κούγια να «ξεβρωμίσουν το ποδόσφαιρο» έχει την αμέριστη στήριξη του Κούλη και υποθέτω το ίδιο για τον Σεραφείμ Πειραιώς, θα παραμείνει στη θέση του, μάλλον σαν τοποτηρυτής του χοντρού.

  Επρεπε ίσως νάρθει μια τέτοια κυβέρνηση που υιοθέτησε όλες τις πρακτικές της παράγκας για να πεισθούν κάποιοι για το ποιόν της και την δικαίωσή μου στην φράση πως κάθε κυβέρνησση στην Ελλάδα είναι χειρότερη από την προηγούμενη και ο πάτος ανήκει πάντα στην οικογένεια Μητσοτάκη.

  Μια κυβέρνηση που έστησε μια επιτροπή του κ… από γνωστούς και φίλους, πήρε μια απόφαση στηριζόμενη σε φήμες που άκουσε η Μαρούπα σε ζαχαροπλαστείο της Ξάνθης και ηοποία μετά δεν άφηνε να δικασθεί στην ουσία η υπόθεση υποστηρίζοντα δήθεν πως ήταν δεσμευτική για τα δικαστήρια !! Παρανοϊκά πράγματα που έπρεπε να φτάσει ο ΠΑΟΚ σε διεθνή δικαστήρια που την υποχρέωσαν να δικάσει κανονικά.

  Ξαναλέω τεράστια η ευθύνη του Σύριζα που φοβήθηκε μήπως στενοχωρήσει τους γάβρους και μας κληροδότησε μια κυβέρνηση- όργανο ενός υπόδικου ( νομίζω ακόμα) επιχειρηματία.

 45. Χαρούλα said

  #43 Αααα! Ευχαριστώ πολύ γιατρέ!

 46. Καλησπέρα
  36 Κι εγώ όπως ο Νίκος στο 31 το καταλαβαίνω. Κι αυτός που το λέει, ή είναι επιρρεπής στις παραβάσεις (κλεφταράκος κλπ) ή, εκεί που πήγε ο νους μου κατευθείαν, είναι άρρωστος, σακάτης.

 47. Μαρία said

  Ρουαγιάλ μπασκινερί. Έτσι αποκαλούσαμε τη βασιλική χωροφυλακή σε άπταιστα γαλλοτουρκικά 🙂

 48. ΣΠ said

  44
  Τελικά την πλήρωσε η Ξάνθη.

 49. ΓΤ said

  Μητσοτάκης στις 19:30 για το Μεγάλο Κλειδαμπάρωμα
  (το σουρεάλ είναι να βγει από μπαλκόνι Ικαρίας)

 50. Πέπε said

  @46
  Μα δε γράφεις ένα δίστιχο με τα λόγια ενός σκάτη ή ενός κλέφτη χωρίς να μας πεις πουθενά ότι είναι σακάτης ή κλέφτης! Ξαναλέω: το δίστιχο είναι αυτοτελές. Ο «ήρωας» δεν έχει χαρακτηριστικά πέρα από όσα προκύπτουν από τους δύο στίχους.

 51. Γιάννης Κουβάτσος said

  Άιντε πάλι ξανά μανά κλειδαμπάρωμα και τηλεκπαίδευση. Κι αυτά τα αντέχω. Αυτό που δεν θα αντέξω είναι να ακούσω τον Μητσοτάκη να μας συστήνει «να τηρούμε ευλαβικά τα μέτρα και να δείχνουμε υπευθυνότητα, συμπολίτες μου». Σαν να μας συστήνει ο Φιλιππίδης να σεβόμαστε τις γυναίκες.

 52. sarant said

  50 Τι να σου πω, πολλά δίστιχα σε κάνουν να υποθέσεις ότι αυτός που τα λέει πάσχει από κάτι αδιευκρίνιστο

  πχ
  Το στήθος μου κατάντησε βασάνων κατοικία, που κατοικούν οι λέοντες και τ’ άγρια θηρία
  Φυματικός είναι; Ερωτοχτυπημένος; Παραπονιάρης;

 53. voulagx said

  Πάλι καλά που έγραψαν Γουχάν και όχι Ικαρία…
  Ρε τον Σκάει!!

 54. Νέο Kid said

  47. Μα είμασταν τόσο βλάχοι; Μπασκινερί ρουαγιάλ είναι τα σωστά γαλλικά ,μπιεν συγ! 🤪

 55. Pedis said

  Γιατί να το κάνουν; Ποιος θα τους υποχρεώσει;

 56. Pedis said

  «Η ελληνική γλώσσα είναι κεφάλαιο και προνόμιο του Έλληνα. Όλος ο κόσμος μας γνωρίζει μέσα από τα κείμενά μας. Όταν μιλάμε για ελληνική γλώσσα μιλάμε για μία συνέχεια 40 αιώνων κάτι που δεν υπάρχει σε καμία άλλη γλώσσα του κόσμου», πρόσθεσε ο κ. Μπαμπινιώτης.

  Mιλάμε, πλέον, για τετραχιλιετή για να σκάσουν από το κακό τους τα κινεζάκια. Όποιος δεν έχει παρόν και μέλλον πουλάει παρελθόν για δικό του.

 57. 56 Λοιπόν ο (αμερικάνος) Λουίς Λ’ Αμούρ, αυτός με τα γουέστερν βιπεράκια, είχε γράψει την καταπληκτική φράση «τα καράβια δεν ταξιδεύουν με χτεσινό άνεμο».

 58. ΣΠ said

  Ίσως ενδιαφέρει.
  https://www.uowm.gr/epikairotita/synedria-ekdiloseis/diadiktyaki-diimerida-gia-ton-eortasmo-tis-pagkosmias-imeras-tis-ellinikis-glossas/

 59. # 52

  Απλά, παιδί της ζούγκλας με ποιητικό οίστρο, θαυμαστής της Τσίτα(ς)

 60. Costas Papathanasiou said

  Καλησπέρα!

  Στο πνεύμα του άρθρου, θα μπορούσαμε να αναλύσουμε και το κυβερνομπαμπινιώτικο ολικό “απαγορευτικό”, επί το τουρκοκρατικότερον, κάπως έτσι:

  Το μπιρ γιασάκι/ απ’ το ντοβλέτι: Χάψι-κονάκι/ για αμανέτι..

 61. leonicos said

  42 Χαρούλα

  Είχε βαφτιστεί και είχε παντρευτεί έναν χωροφύλακα

 62. ΚΩΣΤΑΣ said

  Ωραίο και το σημερινό για τα μπασκίνια, προσωπικά λίγο απογοητεύτηκα. Ήξερα ότι ονόμαζαν έτσι τους χώρ/λακες από το: «μπας κι είν’ εδώ, μπας κι είν’ εκεί;» αλλά ο Νικοκύρης το ανέτρεψε! 😉

  Χαρούλα και Λεώνικε

  Μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917 στη Θεσσαλονίκη, αρκετοί Εβραίοι εγκαταστάθηκαν σε παραπήγματα στην εκτός των τειχών Δυτική Θεσσαλονίκη , στην Ξηροκρήνη (τότε Κικλκίς μαχαλέ), περιοχή Ραμόνας που γειτνίαζε με την Επτάλοφο. Το σχολικό έτος 1930-31 γράφτηκε στην πρώτη τάξη του Δημ. Σχ. Επταλόφου ο μαθητής Εσκηνάζη Τζιάκος του Ροβέρτου, προφανώς από την γνωστή οικογένεια των Εσκενάζυ(η).

  Λεώνικε, μήπως ξέρεις τίποτα παραπάνω; ασχολούμαι πάλι ιστορικοτοπικά.

 63. Χαρούλα said

  ΚΩΣΤΑ και ο κ.Κατσέας μου έδωσε μια απάντηση. Ίσως και αυτός μπορεί να συνεισφέρει.

 64. Χαρούλα said

  Leonikos σε ευχαριστώ πολύ.

 65. ΚΩΣΤΑΣ said

  63 Χαρούλα, βασικά απευθύνομαι στον Λεώνικο. Επειδή όμως εσύ πρωτοέβαλες το θέμα, ε! είπα να εμπλουτίσεις λίγο παραπάνω τις γνώσεις σου για την οικογένεια αυτή.

  Μακάρι να βοηθήσει κι ο Γιώργος, αλλά αυτός κατοικοέδρευε λίγο πιο βόρεια, πιο αριστοκρατικά. Μόνο εγώ ξέπεσα στην πλέμπα! 🙂

 66. 62 Eεεε, βασικά ο baş-κύων > başκύνας > μπασκίνας ήταν λαγωνικό επικεφαλής αστυνομικών σκύλων που επί τουρκοκρατίας έκαναν εφόδους σε σπίτια για να ανακαλύψουν λαθραίο ουίσκι.
  Αλλά έχει βαλθεί ο Σαραντάκος εδωμέσα να σας στραβώσει και σεις χάφτετε αμάσητο ό,τι σας πασάρει 😜

 67. sarant said

  60 Α μπράβο!

  66 Με ξεσκέπασε

 68. 5, … Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μνημονεύσω την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα (και πολύ σκληρή) τουρκική ταινία τρόμου «Baskin». …

  Όταν ο Baskin συνάντησε τον Robbins πριν γίνουν μεγιστάνες του ντονντουρμά

 69. ΚΩΣΤΑΣ said

  Όσοι πρόλαβαν, ξέρουν το αυριανό θέμα… 😉

 70. Pedis said

  # 57 – Ωραίος ο καουμπόης ο θαλασσόλυκος. 😃

 71. sarant said

  69 Μην το μαρτυρήσετε, όσοι το ξέρετε 🙂

 72. Βασίλης Ορφανός said

  Ένα λήμμα από τη δεύτερη έκδοση του βιβλίου μου για τα «Τουρκικά δάνεια στα ελληνικά της Κρήτης» (Οκτ. 2020)
  Ελευθέρως προσβάσιμο στη διεύθυνση:
  https://books.ub.uni-heidelberg.de/propylaeum/catalog/book/660?lang=en

  πασκίνι [pask̃iñi] & πασχίνι [pasx̃íñi] : επ’ αυτοφώρω. Μόνο στις ρηματ. περιφρ. δίνω πασκίνι
  ‘συλλαμβάνομαι επ’ αυτοφώρω’ και πιάνω πασκίνι ‘συλλαμβάνω επ’ αυτοφώρω’.
  Σε προσωπικό ημερολόγιο των ετών 1831-1845: «Εβάλανε τον Αλεξογιαννάκο στο χάψι δζα ένα μήνα,
  με το να [= επειδή] έδωσε πασχίνι με του Αλεξογιώργη τη γυναίκα» (βλ. Ημερολόγιο Κοζύρη, 589).
  Και σε έγγραφο του 1863 (Αρχείο Δημογεροντίας Ηρακλείου, 2 / 9-180), ομοίως για παράνομο ζευγάρι:
  «με το να τους επιάσαμεν λοιπόν πασκήνη τούς επαραδόσαμεν του Μεϊμούρη» (βλ. μεμούρης).
  [< baskın «απρόοπτος έφοδος, αιφνιδία κατ’ οίκον έρευνα ένεκα προσβολής των δημοσίων
  ηθών» (Χλωρός, Α (باصقين) [( 319)
  {Το δίδω πασχίνι είναι μεταφορά στα ελλ. του baskın vermek ( باصقين ويرمك ) (Νικ. Σταυρινίδης). Η λ.
  πέρασε στα ελληνικά ως μπασκίνι, και στη συνέχεια μπασκίνας.}

 73. sarant said

  72 Α, πολύ ενδιαφέρον. Γεια σου Βασίλη!
  Και πολύ καλή ιδέα να το έχετε ανοιχτό το βιβλίο.

 74. Γιάννης Ιατρού said

  71: Αλλοίμονο 🙂

 75. loukretia50 said

  Λίγη κλεισούρα ακόμα και θα σφυρίζω κλέφτικα.
  Θυμάστε του Μπελ αμί το ουζερί?

  Στη ρουαγιάλ μπασκινερί
  δυο νύχτες πέρασα σερί
  γιατί δεν είχα τζερεμέ εγώ πληρώσει

  (φλας μπακ)
  Στη ρουαγιάλ μπασκινερί
  προσλάβανε το μουστερή
  το μπατζανάκη, τον εχθρό μου – ορκισμένο!
  Μου έκανε αναφορά
  κι αυτό με πλήγωσε σκληρά
  Κι έχω στριτζώσει
  Μοστράρισε και το χαρμπί
  (Οπού ο διάλος να του μπει)
  Και εξεπιτούτου τώρα μ΄έχει φυλακώσει.

  Του δώσανε καλό λουφέ – στο λουφαδόρο αδερφέ!
  Κι εγώ ο έρμος έγινα χαρτί καμένο

  Ζήση μου ψεύτρα και σκληρή
  μούδωσες σόι φθονερό
  και βαρεμένο.
  (στεναγμός)

  Του δώσανε και ποδοκόπ’ * /*ΣτΜ οδοιπορικά
  και το γαϊδούρι του Προκόπ’.
  Δυο – δυο ζυγώνουν
  στου Γιακουμή το ουζερί
  μπασκίνι κάνουν δυο χοντροί
  και με σβερκώνουν

  Στολή φοράνε ασορτί
  και για να γίνουν ακουστοί
  με καρπαζώνουν

  (αχ σκορδόπιστη!)
  Πως είμαι ρέμπελος του λες
  Τάχα γυρνάω κι εσύ κλαις
  Δες το φινάλε μου και πες του να μη σώσει.

  Μαριώ, ζουλιάρα, πονηρή,
  Αν είχα πάει για κοζερί
  θα’χα γλιτώσει
  ΛΟΥ
  (τζερεμές είναι και φαίνεται)

 76. sarant said

  75 Μπράβο βρε Λου!

 77. Γιάννης Ιατρού said

  Χαρούλα, ΧΡΟΝΙΑ σου ΠΟΛΛΑ !!

 78. Γιάννης Ιατρού said

  75: Άξια 🤩

 79. Χαρούλα said

  #77 ευχαριστώ πολύ-πολύ! Να είσαι πάντα γερός! Μην μας ξανατρομάξεις! Έχουμε κρασιά να πιούμε μόλις μας αφήσουν.

 80. Γιάννης Ιατρού said

  79: 😍🍾🎶🍷🎼🎈

 81. dryhammer said

  79 … μόλις μας αφήσουν.

  Καλά κρασ(ι)ά!

 82. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  Πά, πά, πά, πά! Πόσα ξέρει ο Γιάννης από εορτολόγιο!
  Αν όντως γιορτάζεις Χαρούλα, χρόνια σου πολλά!

 83. Χαρούλα said

  Από τον Ιατρού ως τον ιατρό ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ!🥰

 84. Γιάννης Ιατρού said

  82: Γιώργο, είσαι στο τηλ. με κατάληξη -481;

 85. Εις έτη πολλά τηι Χαρούλαι (δοτική), εισέτι εις τους Μπάμπηδες και άλλας εκδοχάς του Χαραλάμπους και της Χαραλαμπίας, ελπίζοντας να μην κακοπέσουν εις τον γάμον των…

 86. π2 said

  Με τον νέο καλλιτεχνικό νόμο Λιβάνιου, για προσέχτε λίγο τα στιχάκια με μπασκίνες, μη βρείτε κάναν μπελά…

 87. ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ (ACHTUNG)

  Την ;iδια μέρα που ο Αυγενάκης έγινε ρεζίλι όταν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ δικάστηκε ο ΠΑΟΚ κατά εντολή του διεωούς δικαστηρίου ( και αθωώθηκε πανηγυρικά ) ενώ αυτός ήθελε να δεσμεύονται τα δικαστήρια από την επιτροπή που είχε Ο ΙΔΙΟΣ ορίσει, ο ερασιτέχνης ΠΑΟ τα βρήκε με την ΠΑΕ ώστε να προχωρήσει το γήπεδο στο Βοτανικό. Υποστηρίζεται πως ο ερασιτέχνης θα λαμβάνει 2,5 με 3 εκατομμύρια από τα οποία μόνο το μιασό είναι εγγυημένο τα άλλα θα προκύψουν από 50αρικα για κάθε διαρκείας και 10ρικά άπαξ του έτους για όποιον θέλει να αγοράσει απλό εισιτήριο (δλδ φέξε μου και γλύστρησα με την οικονομικη κατάσταση που θα αφήσει η καραντίνα) και την πληρωμή των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη δηλαδή ή θα φεσώνουν τις ΔΕΚΟ όπως κάνουν ΠΑΟ και ΑΕΚ μονίμως στο ΟΑΚΑ ή δεν θάχουν ζεστό νερό στα αποδυτήρια.
  Αυτή είναι η πολιτική στον αθλητισμό της Ε.Ο. «Η Νουδούλα» με τον τοποτηρητή του Βαγγέλα ακλόνητο στο πόστο του καιθ μόνη ελπίδα το δικαστικό κυνήγι που ΠΡΕΠΕΙ να αρχίσουν ΠΑΟΚ και Ξάνθη για όσα υπέστησαν από την επιτροπή του κ… που έστησε μια που ο ΣυΡιζΑ αντί να επικεντρώσει την αντιπολιτευτική του προσπάθεια εκεί που που εύκολα θα έπειθε, αποφεύγει να δυσαρεστήσει τους γάβρους, το ίδιο λάθος που έκανε επί Βασιλειάδη που το πληρώνει σήμερα ολόκληρος ο ελληνικός λαός.

  Η μόνη νότα αισιοδοξίας στην Ελλάδα στην φωτό…

 88. loukretia50 said

  Χαρούλα, χρόνια καλά!
  Αλλιώτικο καρναβάλι και φέτος… αλλά θάρθει κι η σειρά μας να χορέψουμε!

  ————

  86. Π2
  Οὐ φθόγγος γε, ωγαθέ!
  (Αν αναφέρονται στου ΄Οθωνα τα χρόνια δεν παραγράφεται το αδίκημα?)

 89. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  @84. Γκαντεμιά, Γιάννη! Αυτό το τηλέφωνο είναι του γραφείου, από το οποίο αποχωρούσα ΑΚΡΙΒΩΣ την στιγμή που μου απηύθυνες το ερώτημα!!!!!!!!!!!!! Σ’ αυτό θα ξαναείμαι αύριο, από τις 8 το πρωί και γιά όλη την ημέρα. Αν πρόκειται για κάτι που επείγει, δεν έχω κανένα πρόβλημα να σου το γράψω εδώ (ή το παίρνεις από τον Νίκο ή παίρνω το δικό σου από τον Νίκο και σου τηλεφωνώ εγώ. Ό,τι σε βολεύει..). Πάρε με οποιαδήποτε στιγμή του 24ώρου..

 90. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  @65. Κώστα, πριν από λίγο επέστρεψα στο σπίτι από την δουλειά και σε διαβάζω τώρα. Όχι μόνο δεν ήμουν (στα παιδικά μου χρόνια) «πιό αριστοκρατικά», αλλά μεγάλωσα σε φτωχογειτονιά, λίγα μέτρα παρακάτω από τα ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝΕ ΣΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΧΝΗ (τα ξέραμε ως τόλ). Τους πυροπαθείς Εβραίους βέβαια δεν τους πρόλαβα αλλά πρόλαβα αυτούς που ξεριζώθηκαν από τα χωριά τους στον Εμφύλιο. Φτώχεια να δεις εσύ!

 91. Χαρούλα said

  Τζι ευχαριστώ! Την δοτική την κρατώ για …συμπεριφορά!
  Λου ευχαριστώ επίσης! Και για το άσμα! Νομίζω όμως πως χρόνια τώρα, το ίδιο καρναβάλι είμαστε!😀

 92. # 91

  Θα ξέρεις το μιμίδιον

  – Συν τοις άλλοις
  – Ποιανής άλλης ;
  – Δοτική είναι !
  – Α, την παλιογυναίκα !

 93. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  @65. Κώστα, η αριστοκρατική μου γειτονιά και τα τολ των πυροπαθών και των προσφύγων 🙂

 94. Γιάννης Ιατρού said

  89: Γιώργο ευχαριστώ, όχι δεν είναι τίποτα επείγον. Θα τα πούμε 🙂

 95. […] Το σημερινό άρθρο είναι το τέταρτο της σειράς – το προηγούμενο βρίσκεται εδώ. […]

 96. BLOG_OTI_NANAI said

  Πολύ σπάνιο το «μπασκίνι».
  Δύο αναφορές του 19ου αι., όχι ιδιαίτερης σπουδαιότητας.
  – Μία εμφανίζεται σε διάλογο θεατρικού έργου (με τη μορφή «μπασκινλίκι» εμφανίζεται 4 φορές στο κείμενο)

  – Μία άλλη ως «πασχίνι» βρίσκεται σε αυτοσχέδιο ποίημα κάποιου γραφικού τύπου της Κάσου. Το βιβλιαράκι αυτό είναι αχρονολόγητο
  (λινκ «ΑΝΕΜΗ»: https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/9/8/9/metadata-h05u567p6pok3v4naft4btg394_1298272780.tkl )
  Μία χρονολογική αναφορά υπάρχει για τον «Αφούση», ότι ζούσε το 1893.

 97. sarant said

  96 Καλά κάνεις και τα βάζεις!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: