Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Τα εμβούτια και πώς να μην τα εμβλέξετε

Posted by sarant στο 27 Μαΐου, 2021


Κοίταζα τις προάλλες κάτι χρονογραφήματα του Βάρναλη από το 1950, και είδα ένα που με έκανε να γελάσω, και που έχει και γλωσσικό ενδιαφέρον, οπότε σκέφτηκα να το μετατρέψω σε άρθρο.

Την αφορμή για το χρονογράφημα την έδωσε η επιστολή ενός «υπερεθνικόφρονος» στις εφημερίδες, στις οποίες ο επιστολογράφος διαμαρτύρεται επειδή σε πολλές εφημερίδες δημοσιεύτηκαν φωτογραφίες αθλητριών, στις οποίες φαίνονταν «τα εμβούτιά των».

Παίρνοντας αφορμή από αυτόν τον αστειότατο «εξευγενισμό» που μετέτρεψε τα μπούτια σε «εμβούτια», και από τον νεολογισμό «υποεμβούτιος», ο Βάρναλης αναπτύσσει το γράμμα του καθαρευουσιάνου εθνικο(παρά)φρονα χρησιμοποιώντας διαρκώς λέξεις που αρχίζουν από μπ-, τις οποίες βέβαια μετατρέπει κατά τον ίδιο τρόπο.

Παραθέτω λοιπόν το χρονογράφημα κι ύστερα σχολιάζω. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Προοδευτικός Φιλελεύθερος στις 19 Ιουλίου 1950.

Για να μην το μπερδέψετε, όλο το κείμενο μετά τα πρώτα εισαγωγικά, δηλ. από το «Είναι να μη φρίξομεν» και μετά, είναι τρολιά (avant la lettre) του Βάρναλη.

Περί εμβουτίων κλπ.

Υπερεθνικόφρων κύριος ζητεί να διώκονται επί προσβολή των δημοσίων ηθών, οι εφημερίδες, που δημοσίευσαν «εικόνας κορασίων ΜΑΣ (αθλητριών είτε των κατά θάλασσαν είτε των κατά ξηράν αγωνισμάτων) «σχεδόν γυμνών με όλα τα εμβούτιά των και τα στήθη των γυμνά άνευ φύλλων συκής… Εφρυάξαμεν προ ημερών, όταν μας υπέδειξεν τοιαύτην εικόνα κορασίου καθημένου με λυγισμένους τους πόδας, ώστε να υποπροβάλλει μια σκανδαλωδεστάτη ύποπτος υποεμβούτιος εικών»!

Είναι να μη φρίξομεν όχι μόνον δια τας γυμνάς εικόνας, αλλά και δια τας ζωντανάς; Βλέπομεν καθ’ εκάστην, και κατά μείζονα λόγον τας Κυριακάς, πλήθος κορασίων ΜΑΣ σχεδόν γυμνών να συλλούονται μετά γυμνών επίσης νέων, εις τα λεγόμενα «εμβαίνια μίξτια» και να υπτιάζουσιν επί της άμμου τα «εμβάνικα» «εμβοϊά» των απέναντι του «εμβουγαζίου» υπό τας θωπείας της «εμβουκαδούρας» και υπό τα όμματα των «εμβανιστών», οίτινες επί τω θεάματι γίνονται «εμβαρούτια».

Και είναι ηλικίας 16-20 ετών αι νέαι, («εμβουβούκια» δηλαδή) και οι νέοι ομοίως («εμβέβηδες» ακόμη»!).

Πώς οι «εμβουζοκέφαλοι» γονείς επιτρέπουν αυτήν την έκλυσιν των ηθών και δεν «εμβλοκάρουν» αιφνιδίως να συνετίσουν μ’ εν γενναίον σουλτάν ̶ μερεμέτιον τα εξεσιπωμένα αυτά «εμβαστάρδικα»; Δεν έχουν «εμβέσσαν»! Έχει τόσον «εμβατίρει» η ιερά ελληνική οικογένεια; Αι καλαί προμάμμαι μας (ναι, εκείναι οι «εμβαβόγραιαι»!) δεν ελούοντο ποτέ, δια να μην ίδει, πολλώ μάλλον ψαύσει, το αγνόν σώμα των ουδέ ο «εμβάτης». Και ενεδύοντο, και εξεδύοντο όπισθεν του «εμβερδέ»!

Και να ήταν μόνον τα «εμβούτια» και τα «υποεμβούτια»! Είναι γυμνά και τα «εμβαζάκιά» των και αι «παρεμβαζάκιοι φουρτούναι» των. Τα βλέπεις και μένεις «εμβοκάλα»!

Τοιαύτα αναιδή θεάματα βλέπει τις καθημερινώς. Αλλά βλέπει και έτι χείρονα. Γυμνά κοράσια και γυμνοί έφηβοι κάθηνται εις τα «εμβάρια» των λουτρών, πίνουσι χασκογελώντα και «εμβιρβιλομάτικα» άφθονους «εμβίρας», αληλιμμένα «εμβριγιαντίνην» και ανταλλάσσοντας ευφυολογήματα  ̶ «εμβούρδας» δηλαδή.

Και την εσπέραν, αφού επί τέλους ενδυθώσιν, επιστρέφουσιν κατά ζεύγη εις τον οίκον των διά του λεωφορείου καθήμενα ενηγκαλισμένα, με το «εμβούτιον του ενός» επί του «εμβουτίου» του άλλου και αδιαφορούντα δια το νοήμον κοινόν, με ανοικτάς τα «εμβλούζας» των, ώστε να βλέπει ο ακούσιος θεατής και τα «εμβιβίκια» του στήθους των.

Και δεν τα περιμένει εις την θύραν ο «εμβαβάς» των με το «εμβάμ – τερλελέ» του γηραιού συνταξιούχου να τ’ αρχίσει εις το «εμβόξιον»  ̶ πού σε πονεί και πού σε σφάζει! – και να λάβει και την ψαλίδα να τους κόψει τας «εμβούκλας» των! Με τοιούτον πατρικόν «εμβοναμάν» θα συνετίζοντο αυθωρεί τα «εμβαβέσικα» θυγάτριά των και η Αιδώς θα είχεν αποκατασταθεί εις την Γην αυτήν του Πυρός!

Αλλ’ αφού, δυστυχώς, οι γονείς αδιαφορούσι, θα έπρεπε να περιέρχεται καθημερινώς τας παραλίας ο «εμβόγιας» να περισυλλέγει αυτά τα λελυσσασμένα οντάρια και να τα υποχρεώνει να κάθονται εις στήλην «εμβουζίου» δια να καταπραΰνονται. Και τότε θα εξηφανίζοντο εντελώς ή θα περιορίζοντο κατά πολύ αυτά τα «εμβόλικα» θεάματα!

Αλλά το χειρότερον είναι ότι τα εκλεγόμενα ταύτα κοράσια συνοδεύονται συνήθως υπό παρηλίκων κυρίων τους οποίους συνιστώσιν εις τας φίλας των ως «εμβάρβας» των, ενώ ασφαλώς πρόκειται περί «εμβήκτου».

Πώς να μη φρίξωμεν και αύθις; Αλλά τι ποιητέον; Θα άδωμεν μόνον «εμρέδ’ εμβέρδε κι εμβερδέ κι εμβερδεμένον μ’ έχεις»; ή πας γνήσιος πολίτης θ’ αρπάζει το «εμβαστούνιον» και θα «εμβερδαχίζει» αυτάς τας νεαράς υπάρξεις ως τιμωρός «Εμβαβούλας»;

Καταγράφω όλες τις λέξεις που αρχίζουν από μπ- και που τις εξευγενίζει σατιρικά ο Βάρναλης και δίνω σύντομες ετυμολογικές πληροφορίες.

 1. εμβαίνια μίξτια: μπαιν μιξτ, γαλλικό δάνειο (αντιδάνειο στο πρώτο σκέλος από το βαλανείον)
 2. εμβάνικα: μπάνικα. Ετυμολογία αμφισβητούμενη, αφού δεν νομίζω να προέρχεται από το μπάνιο, όπως λένε τα λεξικά.
 3. εμβόια: τα μπόγια, από το μπόι, τουρκικό δανειο.
 4. εμβουγάζι: το μπουγάζι, τουρκικό δάνειο.
 5. εμβουκαδούρα: η μπουκαδούρα, βενετικό δάνειο (sbocadura)
 6. εμβανιστής: ο μπανιστής, βλ. 2.
 7. εμβαρούτια: το μπαρούτι, τουρκικό δάνειο, αντιδάνειο από πυρίτις.
 8. εμβουβούκια: μπουμπούκι, ίσως από το αρχ. βομβύκιον
 9. εμβέβηδες: μπέμπηδες, από το αγγλ. baby λένε τα λεξικά.
 10. εμβουζοκέφαλοι, πιο σωστά «εμβουζουκοκέφαλοι» δηλ. μπουζουκοκέφαλοι, από τουρκ. bozuk.
 11. εμβλοκάρουν: μπλοκάρω, από ιταλ. bloccare.
 12. εμβαστάρδικα: μπαστάρδικα, από ιταλ. bastardo (ίσως ανάγεται σε ελληνική λέξη).
 13. εμβέσσα: μπέσα, αλβανικό δάνειο.
 14. εμβατίρει: μπατίρει, τουρκικό δάνειο.
 15. εμβαβόγραιαι: μπαμπόγριες, σλαβικό δάνειο στο πρώτο σκέλος
 16. εμβάτης: ο μπάτης, αμφιλεγόμενης ετυμολογίας (ή από καταλανικά, ή από τουρκικά, ή πράγματι από το εμβάτης).
 17. εμβερδές: ο μπερντές, τουρκικό δάνειο.
 18. εμβαζάκια: τα μπατζάκια, τουρκικό δάνειο.
 19. εμβοκάλα: η μπουκάλα, βενετικό δάνειο, αντιδάνειο από το βαύκαλις.
 20. εμβάρια: τα μπαρ, αγγλικό δάνειο.
 21. εμβιρβιλομάτικα: μπιρμπιλομάτης, αμφιλεγόμενης ετυμολογίας στο πρώτο σκέλος, μάλλον τουρκικό δάνειο.
 22. εμβίρας: μπίρα, ιταλ. δάνειο.
 23. εμβριγιαντίνη: μπριγιαντίνη, γαλλ. δάνειο, αντιδάνειο από βήρυλλος.
 24. εμβούρδας: μπούρδες, γαλλ. δάνειο.
 25. εμβλούζας: μπλούζες, γαλλικό δάνειο.
 26. εμβιβίκια: μπιμπίκια, αβέβαιου ετύμου.
 27. εμβαβάς: ο μπαμπάς, τουρκικό δάνειο.
 28. εμβάμ-τερλελέ: το μπαμ-τερλελέ, τουρκικό δάνειο όπως είχαμε καταλήξει.
 29. εμβόξιον: το μποξ!, αγγλικό δάνειο.
 30. εμβούκλας: οι μπούκλες, δάνειο από τα γαλλικά ή βενετικά.
 31. εμβοναμάν: ο μποναμάς, δάνειο από τα βενετικά.
 32. εμβαβέσικα: μπαμπέσικα, δάνειο από τα αλβανικά.
 33. εμβόγιας: ο μπόγιας, δάνειο από τα ιταλικά/βενετικά, αντιδάνειο από το βοεία.
 34. εμβουζίου: μπούζι, δανειο από τα τουρκικά.
 35. εμβόλικα: μπόλικα, δάνειο από τα τουρκικά.
 36. εμβάρβας: μπαρμπάδες, δάνειο από τα βενετικά.
 37. εμβήκτου: μπήχτης, από τα αρχαία.
 38. εμβερδεμένον: μπερδεμένος, από το εν+περιδέω, *εμπεριδένω. Το τραγούδι λέει «μπέρδε και μπέρδε και μπερδέ και μπερδεμένο μ’ έχεις»
 39. εμβαστούνιον: το μπαστούνι, από τα ιταλικά, μάλλον αντιδάνειο από το βαστάζω.
 40. εμβερδαχίζει: μπερνταχίζει, ρίχνει μπερντάχι, τουρκικό δάνειο.
 41. εμβαβούλας: ο μπαμπούλας, νηπιακή λέξη.

Ώστε συν μία τεσσαράκοντα (αν δεν μου ξέφυγε καμία) είναι οι λέξεις που αρχίζουν από μπ και που τις έχει κωμικά ευπρεπίσει ο Βάρναλης, ενώ επίσης έχει «μεταφράσει» και καναδυό ακόμα λαϊκές λέξεις, όπως σουλτάν μερεμέτιον, εξεσιπωμένα (= ξετσιπωμένα!).

Λείπουν από τον κατάλογο τα… εμβούτια. Κι αυτή η λέξη, το μπούτι εννοώ, είναι τουρκικό δάνειο, από το but.

Αλλά και οι περισσότερες λέξεις του καταλόγου είναι δάνειες. Υπάρχει εξάλλου το δόγμα ότι «από μπ, γκ και ντ δεν αρχίζει ελληνική λέξη» -εννοώντας λέξη ελληνικής ετυμολογίας- αλλά ούτε αυτό είναι απόλυτα σωστό. Κάποιοι ανόητοι μάλιστα είχαν ξεκινήσει… εκστρατεία για να αποβληθούν από την ελληνική γλώσσα οι βάρβαροι φθόγγοι μπ, γκ και ντ (δείτε παλιότερο άρθρο).

Στην αρχή των λέξεων η αρχαία γλώσσα δεν είχε μπ, γκ και ντ επειδή για τους φθόγγους αυτούς χρησιμοποιούσε τα γράμματα β, γ, δ. Κι επειδή η προφορά άλλαξε, όσες λέξεις σημερινές αρχίζουν από μπ, γκ ή ντ είτε είναι δάνεια είτε έχουν προκύψει από αποκοπή (μπορώ, γκαστρωμένος, ντύνομαι) ή από λέξεις που άρχιζαν από π,κ,τ λόγω συμπροφοράς με το άρθρο (τον πιστικό – τον μπιστικό – ο μπιστικός) ή με άλλο πιο περίπλοκο τρόπο.

Ο εξευγενισμός της λέξης «μπούτια» σε «εμβούτια», που τον κοροϊδεύει και δίκαια ο Βάρναλης είναι κωμικός, αλλά ο μηχανισμός είναι υπαρκτός, π.χ. στην «εμβαλωματική» λύση. Ο λόγος που είναι κωμικά τα εμβούτια δεν είναι μόνο ή τόσο ότι αποφεύγεται το μπ αλλά ότι αν κάποιος θέλει να αποφύγει τη δάνεια (ή τη λαϊκή) λέξη δεν θα φορέσει χλαμύδα στα μπούτια αλλά θα τα πει «μηρούς».

Ένας αλλος τροπος για «εξευγενισμό» σε λέξεις που αρχίζουν από μπ- είναι η τροπή σε β-, που το παρατηρούμε συχνά σε επώνυμα, π.χ. Βακάλης, Βαξεβάνης. Αλλά και η μπόμπα έγινε βόμβα.

Δυστυχώς, δεν μπόρεσα να βρω την πρωτότυπη επιστολή του υπερεθνικόφρονα (δεν έψαξα και πολύ, για να πω την αλήθεια) ούτε τη φωτογραφία του κορασίου που καθόταν με λυγισμένα τα πόδια, με την «υποεμβούτιο εικόνα» που τόσο τον ερέθισε. Στις αρχές Ιουλίου 1950 όμως είχαν γινει οι Πανελλήνιοι αγώνες γυναικών, οπότε ίσως εκεί πάρθηκε η ένοχη πόζα. Από τη διοργάνωση αυτή, και απο την εφημερίδα Προοδευτικός Φιλελεύθερος (3.7.1950), μια φωτογραφία εποχής.

Προσθήκη:

Φίλος του ιστολογίου μάς έστειλε και άλλη φωτογραφία, από κολυμβητικούς αγώνες, στην οποία πράγματι υπάρχει «κοράσιον καθήμενον με λυγισμένους τους πόδας, ώστε να υποπροβάλλει μια σκανδαλωδεστάτη ύποπτος υποεμβούτιος εικών». Δεν αποκλείω να είναι αυτή που, όπως μάς γράφει, «ημβορεί να εκόλασεν τον μβαμβόγερον».

179 Σχόλια προς “Τα εμβούτια και πώς να μην τα εμβλέξετε”

 1. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  Καλημέρα. Πέστα Νικοκύρη, το μπόλι το κάνανε εμβόλιο οι καραγκιόζηδοι 😁

 2. ΓΤ said

  «Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Προοδευτικός Φιλελεύθερος στις Για να μην το μπερδέψετε»

 3. dryhammer said

  1. Ε όχι και καραγκιόζηδοι! Μελανόφθαλμοι.

 4. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  3# Ναι τον εμβούστη τον υπερεθνικόφρονα.

 5. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  >> αθλητριών […] «σχεδόν γυμνών με όλα τα εμβούτιά των και τα στήθη των γυμνά

  ΕΜΒΙΠ – ΕΜΒΙΠ (λογοκρισία).

 6. dryhammer said

  Το ιδικόν μου εφάπλωμα,
  είναι δια δύο άτομα
  και δεν παίρνει εμβάλωμα
  το ιδικόν μου εφάπλωμα

 7. dryhammer said

  Άμα πιάσουμε και κάνα Εμβότσαρην και κάναν Εμβαμβινιώτη…
  [Ότι ευρήκεν ο τυφλός κατωφέρειαν, βαρβαριστί ήβρε ο στραβός κατήφορο, που ‘λεγε κι ο κύρης μου]

 8. ΓιώργοςΜ said

  Καλημέρα!
  Προσπαθείτε φιλοτίμως, αλλά βαρβαρίζετε κατά τι ακόμη:
  #4 εμβούστη>εμβούσθη (ή καταργούμε τα βάρβαρα στιγμιαία ή δεν τα καταργούμε… αλλά πώς θα καταλάβαινε κανείς τη λέξη θα μου πεις και θα ΄χεις και δίκιο)
  #6 «ου δε λαμβάνει εμβάλωμα» ο σωστός στίχος

 9. sarant said

  Καλημέρα, ευχαριστώ για το εμβουκέτο με τα πρώτα σχόλιά σας!

  2 Ωχ, το άφησα στη μέση. Στις 19/7/1950. Μερσί.

 10. Έμβηθι, Γιούτσο… 🙂

 11. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  Πάντως δε ρίχνω άδικο στον εθνικοτέτοιο. Κι εγώ θα γινόμουν εμβαρούτιον με αυτούς τους εμβινέδες και θα έπιανα το εμβαστούνιον. Πάω στοίχημα πως αυτοί οι εμβαγαπόνδηδες και εμβαγάσες που εμβερβάνδευαν έπαιζαν και εμβιλιάρδον και εμβαρβούτιον και χαρτοπαίγνια με εμβαλαδέριον. Και χρωστούσαν και στον εμβακάλην τα εμβιζέλια.

  Πάω τώρα, μη βρω τον εμβελάν μου.

 12. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  Στον Εμβάρναλην ήθελα να πω.

  Που ‘σαι ρε Πέδη και κάνω το Λεώνικο πρωινιάτικα 🙂

 13. ΣΠ said

  Γιατί μαρμαγκώθηκα;

 14. Καλημέρα

  Προφανώς το μπάνικο έχει σχέση-προέλευση από το μπανίζω, αφού μπάνικο είναι ό,τι αξίζει να παρατηρήσει (μπανίσει) κανείς. Τώρα από που βαίνει το μπανίζω…ε, να μην τα λέμε όλο μονοκοπανιά !

  Πάντως συναντάται το ρήμα και στην Ιλιάδα, στο κείμενο : την ώρα που ο Πάτροκλος έπαιρνε το λουτρό του, ο Αχιλέψ τον μπάνιζε απ’ το παραθυρό του, πανσέληνος του φάνηκε του Πάτροκλου ο… (ακατάλληλη συνέχεια)

 15. spiridione said

  Υπερεθνικόφρονων κύριος … διόρθωση υπερεθνικόφρων κύριος

 16. Θεοδόσης Βολκώφ said

  Πάντα υπέροχος ο μέγας Βάρναλης και ανεξάντλητος. Και πάντα μαχαίρι: και στον στίχο του και στην πρόζα του. Θερμές ευχαριστίες και γι’ αυτό το χρονογράφημα-διαμάντι.

 17. ΣΠ said

  Καλημέρα.

  Στην φωτογραφία η μεσαία αθλήτρια είναι η Φανή Αργυρίου, που κυριαρχούσε σχεδόν σε όλα τα αγωνίσματα στίβου κατά την δεκαετία του 50. Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα του 1950 νίκησε σε όλα τα αγωνίσματα εκτός από τα 100 μ. και τα 200μ.

 18. sarant said

  13 –> 17 (Μήπως μνημόνευσες όνομα πολυώνυμου;)

  15 Ωχ ναι, ευχαριστώ!

 19. sarant said

  17 Πανελλήνια ρεκόρ σε όλες τις ρίψεις και σε ολα τα άλματα (τότε οι γυναίκες δεν είχαν σφύρα, τριπλούν και επί κοντώ).

 20. Georgios Bartzoudis said

  «εικόνας κορασίων ΜΑΣ (αθλητριών είτε των κατά θάλασσαν είτε των κατά ξηράν αγωνισμάτων) «σχεδόν γυμνών με όλα τα εμβούτιά των και τα στήθη των γυμνά άνευ φύλλων συκής».
  # Λίγοι (ή κανένας) από το παρόν ιστολόγιο θα θυμούνται ότι μέχρι τα μέσα και πλέον της δεκαετίας του ’50, αι αθλήτριαι (και συμμαθήτριαι) ημών φορούσαν τις λεγόμενες «φουφούλες»: Το ευμέγεθες «μαγιώ» (ας το πω έτσι) είχε σφιχτοδεμένες «περιεμβουτίδες» ώστε να είναι αόρατα τα άνω ημίσεα των εμβουτίων.
  # Πάντως, μη μου πει κανείς να «ενβηταϊσω» το παρόνομά μου: Για τους Τούρκους του χωριού ο προπάππος μου ήταν ένας «μπάατζης» (οι τουρκομαθείς ας το εξηγήσουν). Και μας έμεινε!

 21. ΣΠ said

  Τι θα έλεγε άραγε ο υπερεθνικόφρων αν έβλεπε τι φορούν οι σημερινές αθλήτριες;

 22. Triant said

  Καλημέρα.

  14: Τον είδε ο Αγαμέμνονας απ’ το παράθυρό του. Δυστυχώς, ο περι ου ο λόγος στίχος μου έρχεται στον νου σε κάθε πανσέληνο. Δεν το λες και πολύ ρομαντικό.

  Το εμβούρδες θα εμβορούσε και να καθιερωθεί. Εμένα πάντως μου αρέσει και θα προσπαθήσω να το θυμάμαι. Αυτό, και ο εμβήκτης.

 23. Πουλ-πουλ said

  17,19
  Πάντως οι σημερινοί εμβέβηδες άνετα καταρρίπτουν τα ρεκόρ της εποχής.

 24. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  21# Ενδαμβλάς θα του ερχόταν.

 25. voulagx said

  Εμβουρδέλον το κάνατε

 26. Όταν άκουγα το ποντιακό σόι της γυναίκα μου να μη προφέρουν το μπ στην αρχή των λέξεων (πάνιο αντί μπάνιο κλπ), σε μια οικογενειακή συνεστίαση, σε ταβέρνα, τους διάβασα ενα κειμενάκι που είχα σκαρώσει με λέξεις όπως παρπούνι, Πριζίτ Παρντώ κλπ. Ολοι ξεκαρδίστηκαν στα γέλια. Ακόμη και ο θείος Στέφανος ο οποίος στο τέλος φωνάζει αυθόρμητα στο γκαρσόν «φέρε μας ένα πουκάλι κρασί, σε παρακαλώ»

 27. Οσον αφορά το θέμα Γκαρσία -Λουτσέσκου η απόφαση είναι δύσκολη αλλά μάλλον σωστή γιατί προφυλάσσει τον Πάμπλο από «κάψιμο», μια που η πρεία στην Ευρώπη ΠΡΕΠΕΙ να είναι πρώτος στόχος στον φετεινό ΠΑΟΚ, άρα δεν θα υπάρξει περιόδος χάριτος.

 28. Πουλ-πουλ said

  23.
  Και οι εμβεβέκες, βεβαίως-βεβαίως.

 29. Μέσα Ιουλίου έγιναν και κολυμβητικοί αγώνες, όπου ημβλέχθησαν πλείστα εμβούτια… Εις τον τουίτιν σας αποστέλλω τη σχετική φωτό που ημβορεί να κόλασεν τον μβαμβόγερον

 30. Voyageur autour de la chambre said

  Εμβράβο Νικοκύρη. Εγέλασα γέλωτα βρονδερόν!

 31. Voyageur autour de la chambre said

  Η πλοκή των μηρών 😀

 32. Voyageur autour de la chambre said

  Εκτός από το εμβατήριο, λάτρεψα και το «εξεσιπωμένα»

 33. Voyageur autour de la chambre said

  #32
  εμβατήριο: εννούσα την ομοβροντία των «εμβ»

 34. sarant said

  Ευχαριστώ για τα νεότερα!

  29 Μάλλον κάνατε διάνα. Τη φωτογραφία την πρόσθεσα στο άρθρο.

 35. Κουτρούφι said

  Κίνει το σον εμβούτιον (ελεύθερη απόδοση):

 36. loukretia50 said

  Ειλικρινώς Ευλάμπιε, στέκω εμβουχτισμένος
  Εμβλέξαμεν εμβούτια , μα συ μπουγκουντισμένος?

 37. Ό,τι εμβαρούφες και εξυπνάδες σκέφτηκα τις έχετε γράψει ήδη 😦

 38. voulagx said

  Μαμά, Εμβαμβά, είμαι κουκουλοφόρος

 39. Λεύκιππος said

  Και μούρθε στο μυαλό η έκφραση «εμβούτσες μπλε» που έλεγε συχνά κάποιος χιουμορίστας γνωστός.

 40. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  37# Εμβαρούφες εννοείτε κρυάδες Δύτα μου? Εμβρρρ?

 41. voulagx said

  #40: Άιντε κάνε εμβουβουλήθρες, ρε εμβαστουνόβλαχε.

 42. ΣΠ said

  24, 35
  Κάνετε το εξευγενισμό σωστά: «εμβαμβόγερος».

  Η φωτογραφία δεν μπορεί να είναι από κολυμβητικούς αγώνες. Η λεζάντα γράφει για αγώνες στο γήπεδο του Εθνικού.

 43. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  41# Τι μας εμβαστακώθηκες εδώ χάμω ρε, α σαπέρα.

 44. dryhammer said

  42β. Σωστά, αλλ’ όμως σ’ αυτήν «υποπροβάλλει μια σκανδαλωδεστάτη ύποπτος υποεμβούτιος εικών»

 45. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  Τώρα που έληξαν οι πολλοί περιορισμοί και ανοίγει ο καιρός να μαζευτούμε να κάνουμε κανένα εμβαρβέκιον, να φάμε κάνα παΐδι και εμβριζόλας.

 46. ΣΠ said

  42
  Η φωτογραφία είναι από την εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ της 14ης Ιουλίου 1950, σελ. 2, αλλά δεν μπορώ να βρω σε τι αγώνες αναφέρεται.
  http://efimeris.nlg.gr/ns/pdfwin.asp?c=108&dc=14&db=7&da=1950

 47. Pedis said

  … που μετέτρεψε τα μπούτια σε «εμβούτια», και από τον νεολογισμό «υποεμβούτιος» …ώστε να υποπροβάλλει μια σκανδαλωδεστάτη ύποπτος υποεμβούτιος εικών»!

  εννοεί, μάλλον, ενδοεμβούτιος εικών. 😄

  # 12 – Πήρες φόρα, σήμερα, Χτήνεμ! 😆

  Ολεμβούτιος εικών αγγέλου από τον Παρμιτζανίνο, με άποψη: 😀

  «Μανδόννα με εμβαμβίνον, με άγγελους και τον Άγιο Γιρόλαμο» (ή «Μακρυλαίμιος Μανδόννα»), Γαλαρία των Γραφείων, Φλορενδία.

 48. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  47# Έλα ρε μάστορα, πού είσαι, δυο μέρες φωνάζω. Όπως έλεγε και κάποιος στο ίντερνετ (δεν τον ξέρεις, είναι από χωριό 🙂 ), δώσε παρουσία και μετά πήγαινε παίξε εμβάλα όπου γουστάρεις.

 49. loukretia50 said

  Κι όμως δεν υπάρχει ενδομβούτιον!

  J.W.Waterhouse – mermaid

  εμβρόντητος μβανίζει εμβρός ο υποψήφιος γαμβρός!

 50. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  49# Αφού δεν έχει εμβούτια, μας κοροϊδεύεις? Μη φαγώσιμη και μη ποφτώσιμη.

 51. dryhammer said

  47. Αυτό ο Παρμιτζανίνο δεν έμενε πάνω από τον Φετουτσίνι στου Αλφρέντο τη βίλα;

 52. dryhammer said

  49. Οι γοργόνες είναι ωοτόκα θηλαστικά;

 53. sarant said

  Εμβά στο καλό σας, όλα τα είπατε!

 54. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  Ε, πες μας εμβράβο.

 55. Μαρία said

  Έχω αληθινό παράδειγμα. Μπακάλης έλεγε «μας εμβίτισε» αντί μας μπίτισι (=μας τελείωσε).

 56. loukretia50 said

  52. Δε γνωρίζω, οι ενδιαφερόμενοι ας μελετήσουν εμβριθώς…
  Never A Flaw Bonita Applebum

 57. και είπεν ο βάζελος :

  Τώρα που έφυγε ο Εμβόλονι πάμε να δουμε Εμβάγιερν-Εμβαρσελόνα, να χορτάσομεν εμβάλλα !!

 58. Γιάννης Ιατρού said

  Χαιρετώ,

  σήμερα κι αύριο έχω πολλά που βγήκαν (όχι τίποτα κακό, μην πάει εκεί ο νούς σας) και δεν προκάνω, αλλά μια μικρή συνεισφορά το Εμβουτιλιάρισμα 🙂

 59. Konstantinos said

  Εμβουρδελο εγινε το εμβλογιο του Νικοκυρη.

 60. loukretia50 said

  59. Eμβαθύνατε στα σχόλια ή είσθε εμβαθής?
  (Με το συμβάθειο! )

 61. dryhammer said

  58. Εμβοτιλιαρισμένο εμβουτιλιάρισμα

 62. Pedis said

  # 48 – Άσε, τις τελευταίες έμβλεξα τα εμβούτια μου με δουλειά και ταξίδια … Tutto a posto e niente in ordine. 😀

  # 49 – Θεωρείται προστιθέμενον σεξουαλικόν στοιχείον η μυρωδία εψαρίλας; 🤔

  # 51 – Δεν το ξέρω αυτό, μα, με την ευκαιρία, επιβάλλεται ολίγον παρμιζάνον (-> παρμιζανίνον) στας φεττουσίνας μετά φουνγίων πορσίνων. 👌

 63. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  62α# Πήγες στην Εμβολόνιαν? Στο Εμβάριον? Στο Εμβρινδήσιον? Στο Εμβέργαμον?

 64. sarant said

  55 Ωραίος ο εμβακάλης!

  59 Θα αρχισω τα εμβλοκαρίσματα.

 65. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  64# Θα μας στείλεις δια εμβάνιον?

 66. spiridione said

  Και οι εμβαγάσηδες του Κουτρουμπούση που μας είχε παρουσιάσει ο Νικοκύρης
  https://sarantakos.wordpress.com/2019/03/24/koutroumpousis/
  Παρεμπ. περιμένουμε το άρθρο για τη λέξη που χρωστάμε στον Κουτρ.

 67. ΣΠ said

  Σήμερα πια πιο σκανδαλιστικά είναι αυτά τα εμβούτια.

 68. ΣΠ said

  Σήμερα πια πιο σκανδαλιστικά είναι αυτά τα εμβούτια.

 69. spiridione said

  Υπήρχαν σατιρικές στήλες που χρησιμοποιούσαν το στοιχείο αυτό, π.χ. ο Αγκαθάγγελος στο Μπουκέτο:
  Ελεήσατέ με τον εμβεβαλωμένον τον ξεκούτιον,
  δώσατέ με ολίγον εμβούτιον

  Click to access G20.133.pdf

 70. loukretia50 said

  62. β΄ οι φήμες λένε πως είναι οικεία σε αναιδείς ψαράδες που τρώνε μάτια – οψάρια…
  ======================

  …ώστε εψαρίλα, ε?

  65. τώρα μάλλον ναι!

 71. aerosol said

  Λύσσα κι αυτή σήμερα με το «εμβ»! Εμβόρα είναι, θα περάσει. Έτσι μού’ ρχεται να κάνω τα ανάποδα και το εμβατήριον να γίνει μπατήριο.

 72. Εψαρίλας…

  Τι είναι αυτό καλέ;
  Χάθηκε μια περαιτέρω αναβάθμιση; Ευσαρίλα, γενική ευσαρίλης.

 73. Μπατήρ αμανέ.

 74. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  64β ενεμβλοκαρίσθην ήδη!
  Εμβίσνες η μάρμανξ 🙂

 75. loukretia50 said

  Θυμάται κανείς ποιό ήταν το άρθρο για το α-μπε-μπα-μπλομ και την υποτιθέμενη ερμηνεία του?

 76. ΣΠ said

  75
  https://sarantakos.wordpress.com/2012/10/12/portokalos/

 77. Voyageur autour de la chambre said

  @75
  α-εμβε-εμβα-εμβλομ

 78. Aghapi D said

  To facebook μού απέκλεισε φωτογραφία τής Nelly’s επειδή είναι , λέει, σεξουαλικά προκλητική

 79. Παύλος said

  Cambridge Greek Lexicon
  Μια νέα έκδοση του λεξικού των Liddell και Scott (1843).

 80. argyris446 said

  Reblogged στις worldtraveller70.

 81. Sofia said

  Παίζει τώρα στην ΕΡΤ3. Ντοκυμαντέρ για την παχυσαρκία στην Ασία. Τίτλος: Τα λιπαρά χρόνια της Ασίας {Asia’s Obesity}. Ημαρτον!

 82. ΕΦΗ - ΕΦΗ said


  Φανή Αργυρίου
  Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του 1950 κατέκτησε σε ατομικά αγωνίσματα έξι πρώτες νίκες!
  https://www.avgi.gr/athlitika/234168_efyge-i-fani-argyrioy

 83. sarant said

  69 Έχει και μια «συμβεθέρα» στην αριστερή στήλη.
  Υπάρχει ονλάιν το Ρομάντζο;

  81-82 Συγγνώμη που κρατήθηκαν.

  82 Ίδια φωτογραφία με του άρθρου;

 84. sarant said

  69 Ελπίζω μόνο να έχω κρατήσει τις σημειώσεις μου.

 85. dryhammer said

  83α. Αυτό είναι από το «Μπουκέτο»

 86. … εκείναι οι «εμβαβόγραιαι»!) …

  μετά εμβρίου
  παριστάνουσαι τας
  εμβουμβούδας

 87. sarant said

  85 Στραβομάρα! Είδα «Ρωμάντζα» και παρασύρθηκα.

 88. Νικηφόρος Γκ. said

  Παρά τα άπειρα όσα πιθανά κι απίθανα κατέθεσε η ευρηματικότητά σας, φίλοι, νομίζω –παρεκτός και μού διέφυγε κάποιο σχετικό σχόλιό σας– ότι λησμονήσατε να αναφέρετε μια (απίθανη!) λέξη που είναι εν χρήσει στο «ελληνικό» λεξιλόγιο… Μια λέξη με –ΜΒ– που αντικαθιστά κάποιο –μπ– για να ακουστεί σοβαρή κι αγέλαστη (παρόλο που εμένα μού προκαλεί γέλια).

  Ποιά λέξη;

  Χμμ, μολονότι ΔΕΝ είναι ελληνική λέξη (πιθανόν ίσως να είναι και αντιδάνειο από κάποιαν αρχαία ή μεσαιωνική ελληνική λέξη, δεν ξέρω με σιγουριά), εντούτοις αυτή η (εντελώς απίθανη, ξαναλέω) λέξη χρησιμοποιείται σήμερα (όχι μόνον συχνά αλλά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΗ, και μάλιστα ΚΑΤΑ ΚΟΡΟΝ, στο «πεδίον» χρήσης της).

  Εάν συνηθίζετε να διαβάζετε το έντυπο των οδηγιών στα φάρμακα που παίρνετε (εκείνο που απαραιτήτως υπάρχει εσώκλειστο σε κάθε κουτί οποιουδήποτε φαρμάκου αγοράζετε απ’ το φαρμακείο), δεν γίνεται να μην έχετε κάπου κάποτε συναπαντηθεί με την αστεία (για να μην πω «γελοία») λέξη «εμβαλλάγιον» (ή και «εμβαλάγιον» τα τελευτία χρόνια, προς … συμμόρφωση με τους κανόνες που επιβάλλουν την τρέχουσα απλογραφημένη(!) της απόδοση).
  Τι είναι το «εμβαλ(λ)άγιο(ν)»; Απλώς η «συσκευασία» του φαρμακευτικού σκευάσματος υπό την οποίαν αυτό διατίθεται εμπορικά: blisters μέσα σε κουτί, φιαλίδιο μέσα σε κουτί, σωληνάριο μέσα σε κουτί, κι-εγώ-δεν-ξέρω-τι άλλο μέσα σε κουτί, οι φαρμακαποθήκες, οι φαρμακοποιοί, ο ΕΟΦ, κι-εγώ-δεν-ξέρω-ποιός άλλος, ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΕΡΟΤΥΠΙΚΑ να αναφέρονται σε … «εμβαλ(λ)άγια» σαν συσκευασμένες μονάδες πώλησης των φαρμάκων!

  Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω το πώς, ούτε το γιατί, επικράτησε αυτή η αστεία λέξη (με το … σμόκιν και το παππιγιόν!), κι ούτε ξέρω γιατί εξακολουθεί να χρησιμοποιείται έτσι από τους φαρμακέμπορες. Προφανέστατα προέρχεται από την γαλλική λέξη emballage (=αμπαλλάζ, που το λέμε ακόμα έτσι όταν αναφερόμαστε στο περιτύλιγμα ενός δώρου ή στην ειδική περίτεχνη συσκευασία ενός προϊόντος που αγοράζουμε).

  ΕΜΒΑΛΑΓΙΟ, λοιπόν, φίλοι… (Και, μη χειρότερα! Στο παιχνίδι με τα έξυπνα κι ωραία ευρήματά σας, η λέξη αυτή πρέπει να πάρει –παραδεχτείτε το!– το χρυσό μετάλλιο)

 89. sarant said

  88 Καλώς ήρθατε. Το εμβαλάγιο το έχουμε συζητησει εδώ και μερικά χρόνια.

 90. dryhammer said

  88. Όταν, σε μιαν άλλη ζωή, ήμουν στην παραγωγή καλλυντικών, πρωτοσυνάντησα τη λέξη εμβαλλάγιο. Ρωτώντας τον τσέο, απόγονο φαρμακοποιών, γιατί τα λέμε έτσι, πήρα για απάντηση μια ασάφεια του τύπου «έτσι τα λέγανε κι είναι πιο επίσημο» και τα ρέστα. Από γινάτι και αναποδιά τα έλεγα και τα έγραφα «περιέκτες».

 91. 75, … To facebook μού απέκλεισε φωτογραφία τής Nelly’s …

  Ξεφεύγει το
  Φακεμβούκιον

 92. Costas Papathanasiou said

  …Παροιμιωδώς (κατόπιν όλων αυτών γλωσσικών εμβουβουνητών) θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε και ότι:
  Κάνει “Φού!” στη φούστα ο εμβάτης/και ένα ωραίο δείχνει εμβούτι-
  κι ο εμβάρβας ακαμάτης/ λέει:”Αισχρόν το εμβαλαμούτι !”

 93. Μαρία said

  90
  Το αμπαλάζ γενικά ή κάποιο ειδικό αμπαλάζ;

 94. pan said

  Λίγο άσχετο αλλά ποιος σκηνοθετεί τις συνεντευξεις του Μητσοτάκη;

 95. Δελτίον τύπου

  Ως μη ευρών εμβαρβούνια ιχθύες, περί του αισθηπουρίου ηναγκάσθην να προβώ εις αγοράν εμβασταρδεμένων τοιούτων, τους κοινώς λεγομένους χωλοπροσωπείους, διαφέροντες μεν κατά την κόψιν της κεφαλής αλλά μη υστερούντες γευστικώς ! Εν τέλει η αισθηροποσία έληξεν επιτυχώς των ιχθύων ψηθέντων μανδενοειδώς των δε υπολοίπων εμβινελικίων καταβροχθησέντων !

 96. Ένα θέμα για συζήτηση θα ήταν: «γυμνάζον σώμα και ήθος ακτής στη σύγχρονη Ελλάδα».

 97. sarant said

  93 Εμβαλάγιον είναι «μια μονάδα ιδιοσκευάσματος», που μπορεί να είναι ένα κουτάκι ή ένα φιαλίδιο ή…

  Κωνσταντινελενικά μεζεδάκια

 98. Θα μπορούσε να ειπωθεί «συσκεύασμα»;

 99. Αλλά θα δημιουργούσε κίνδυνο παρεξήγησης με τα ιδιοσκευάσματα.

 100. ΜΙΚ_ΙΟΣ said

  Δεν ενδρέπεστε καθόλου να εμβαίζετε τον εξαιρέτου ήθους αυτόν κύριον!

  Ο οποίος φαίνεται ότι δεν είχε πάρει χαμβάρι τα εμβούτια του μεσοπολέμου

  ούτε και το εμβικίνι (φρίξον, φρίξον!) του 1946.
  https://www.thatslife.gr/wp-content/webp-express/webp-images/uploads/2013/03/micheline-bernardini-bikini.png.webp

  Υ.Γ. Κάτι σχετικό έχει ο Μποστ με αυτά τα «εξευγενισμένα» -νδ-, -μβ- κ.τ.ό. αλλά δεν θυμάμαι καθόλου πού…

 101. dryhammer said

  Βασικά αντικατάστησα το emballage με το container [καλυμμένος κι από τη διεθνή ορολογία – μου θύμιζε και βαπόρια] αλλά στα ελληνικά.

 102. @ 101 Dryhammer

  Καλό είναι το «περιέκτης».

 103. Γιάννης Ιατρού said

  94 Soirée Athénienne

  95: Last meal στην επικυριαρχική, άλλοι Henkersmahlzeit 🙂

  98,99 και σχετικά:
  Γιατί όχι σκέτο «συσκευασία»;

  100: το εμβικίονι του ’46 δεν πιάνει εμβάζα εμβροστά τους, φωτογραφιάρα !

 104. sarant said

  Ευχαριστώ για τα νεότερα!

 105. ΧριστιανoΜπoλσεβίκoς said

 106. sarant said

  105 Απίθανος!

 107. voulagx said

  #105 Το εμβουμβούνισε και πάλι ο Χριστιανεμβολσεβίκος.

 108. @ 103 Γιάννης Ιατρού

  >>Γιατί όχι σκέτο «συσκευασία»;

  Σωστό.
  Το μόνο μειονέκτημα στα θηλυκά είναι ότι συμπεριλαμβάνουν και την αντίστοιχη ενέργεια στην οποία και παραπέμπουν. Πρβλ. μετάφραση/μετάφρασμα.

 109. ΓιώργοςΜ said

  Σε καλό σας, μιαν εμβύραν θέλησα να πίω και μου εξερρινώθη….

 110. Καλησπέρα,
  58 Παρόλ’ αυτά, προλαβαίνεις και δίνεις (εξαιρετικές) οδηγίες και συμβουλές (τώρα κατάφερα να έρθω εδώ…)

 111. loukretia50 said

  Aναρωτιέμαι τι είναι πιο κακόηχο : Σταχτομπούτα ή Σταχτεμβούτα?
  Μάλλον δε σώζεται !
  Άσε που φέρνει λίγο σε γερμανικό αυταρχικό πρόσταγμα!

 112. 105 Μορφωμένη παρακαλώ. Προβατίνα είναι, δεν είναι ζυγούρι – κριάρι. 🙂

 113. Γιάννης Ιατρού said

  105: Καλό! Να θυμηθούμε και εκείνο το άρθρο με το πως βέλαζαν τα αρχαία πρόβατα….
  https://sarantakos.wordpress.com/2016/05/24/haris/

  110: Α ρε Γιάννη, μάλλον σε δουλειές σε έβαλα, τώρα θα σου κονευτούν…. Πάντως να ‘σαι καλά για τα καλά σου λόγια😉

  111: γενικά το -βούτα (και ως κατάληξη) έχει ενδιαφέρον 🙂

 114. Παρατηρώ με θλίψιν ότι ουδείς εσχολίασε το 45#. Φαίνεται δεν σας αρέσουν τα εμβιφτέκια. Σας διαβεβαιώ πως δεν θα είναι εμβαγιάτικα. Τι θέλετε επιτέλους, εμβεκάτσαν? Τέσπα, θα σηκώσω δικό Μου εμβαϊράκιον και θα τα φάω μόνος Μου. Μετά θα στρίψω σιγαρέτον με εμβασμά και θα παίξω το εμβεγλέριόν Μου.

 115. Triant said

  95: χωλοπροσωπείους ή πεοπροσωπείους; Κλινω υπέρ της δεπτέρας ονομασίας.

 116. leonicos said

  Πολύ λυπάμαι που μπαίνω τώρα

  αλλά δεν με χρειαστήκατε

  Πάντως το εμβέεε του χριστιανοεμβολσεβίκου

  εύρημα

 117. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  83γ >> Ίδια φωτογραφία με του άρθρου;
  Ναι! άνευ εμβουτίων 🙂

  95
  Με εμβονάτσαν, πιάνονται εμβαρβούνια, εμβακαλιαράκια, εμβαλάδες ;
  «Το εμβαρβουνάκι θέλει εμβυρίτσα και το κορίτσι θάλασσα.»

  105 Εμβράβο! Εμβράβο!

 118. Εμβουγάτσαν κανείς?

 119. sarant said

  Και καθώς τελειώνει η μέρα, ευχαριστώ όλες και όλους για τα σχόλια.

  Μερσί εμβοκού!

 120. Voyageur autour de la chambre said

  @105
  👍

 121. loukretia50 said

  -Το χρειαζόμαστε τελικά αυτό το -μβ? Βαρύγδουπο ακούγεται. «Έχετε εμβοάς» Πφφφ!
  -Βαριακούς?
  -Όχι ακριβώς, μην αλλάζεις θέμα.
  – Ας πούμε πως υπάρχει το άλλο θέμα. Δε βλέπω γιατί πειράζει να έχουμε ακόμα μερικά απομεινάρια της τρισχιλιετούς.
  – Απολιθώματα. Και δυσπρόφερτα. Ξεκινάς να μιλήσεις και αυτό το χειλικό σε κόβει απότομα. Λίγο τόχεις? Σου επιβάλλεται, βρε αδερφέ!
  Εξάμβλωμα, εμβολή, εκατόμβη κατακόμβη
  – Δε σ’ αρέσουνε οι ρόμβοι?
  – σε ραβανί. Ορίστε, χωρίς το -μ!
  – Και σαν τι να λέμε? Σκέτο βου? Εβοάς? Πλάκα έχει!
  Κατακόβη! Βάθος αμέτρητο!
  – Μπου ! σκέτο, καθάριο, απλό, λεβέντικο!
  – όπως μπουντρούχαλος? Να γεμίζει το στόμα! Εμπολή, εμπέλεια, έμπασμα, εμπατήριο, εμπρόντητος, όμπρια … μπρρ!
  -ομπρέλα δε λέμε? Τι σε χαλάει?
  -άστο… και η ρέμβη? Α, μάλιστα, ρέμπη, όπως ρεμπελιό.
  – Τώρα που το λες…τόσα μας φόρεσαν… γύρευε αν θ’ αντέξουν στο χρόνο, ας μείνει και κάτι …
  – something old, something new, something borrowed, something boo !!
  Άλλωστε δε λέμε εμβούτια ούτε βαμβακέμβορος.
  – Ποτέ δε λέγαμε!
  – καλά κάναμε. Αλήθεια, ο Εμπαπέ ποιος είναι?
  – Όιντα! Μπαμ τερλελέ!
  – Νόμιζα αθλητής
  – εσύ ρε, εμβαβόγραια!

 122. Μαρία said

  Βλέπω οτι στο τουίτερ τρεντάρει ο Εμβογδάνος.

 123. Πέπε said

  111

  Αθοκουτάλα. Απλά και ελληνικά.

  (o άθος = στάχτη. Η κουτάλα είναι για να ρωτάτε.)

 124. Αγγελος said

  (7) Εμβότσαρης δεν ειπώθηκα βέβαια ποτέ ο ήρωας, αλλά Βόσσαρι (και με γενική του Βοσσάρεως) τον έχω δει, στο Ζαμπέλιο νομίζω.

 125. 119,
  Εμβληματικό το σημερινό!

 126. 47,
  Άνευ εμβότοξ!

 127. 45, 114,
  Εκσυβμούσιον!
  Και για επιδόρπιο τρεις εμβάλες παγωτό σε εμβολάκι

 128. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  (άσχετο αλλά είδα κάτι στην εφημερίδα που παρέπεμπε ο ΣΠ στο σχ.46 και αφορά επικαιρικά την Ακρόπολη)

  46 >>εφημερίδα ΕΜΠΡΟΣ της 14ης Ιουλίου 1950, σελ. 2
  Στην ίδια σελίδα, το τελευταίο άνω μισόστιλο έχει τίτλο»Προ 50ετίας εις το ΕΜΠΡΟΣ»(δλ.το 1900). Αντιγράφω: «Ο Αγγλος εκατομμυριούχος όστις προσεφέρθη ν΄ ανοικοδομήσει την Ακρόπολιν, εδήλωσεν ότι καταθέτει δια τον σκοπόν αυτόν οκτακόσια εκατομμύρια φράγκα χρυσά. Θ΄αποστείλει δε εις Ελλάδα τους καλυτέρους Ευρωπαίους μηχανικούς οίτινες θα επιστατήσωσι κατά τας εργασίας.»
  Αυριανό πρωτοσέλιδο της Αυγής:
  Φορτηγά και καμαρίνια στην Ακρόπολη – Οκτώ εννιάμετρα φορτηγά θα μεταφέρουν στον Βράχο τον εξοπλισμό για τη φωτογράφιση.Μετατρέπουν το Παλαιό Μουσείο σε καμαρίνι για 150 άτομα.
  https://www.avgi.gr/protoselido/387936_i-aygi-tis-paraskeyis-28-maioy

  123 Aθοπιταρούδα ήταν σε μας και κανείς δεν το θυμάται 😦

 129. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  127 >>τρεις εμβάλες παγωτό σε εμβολάκι
  εμβόλικο!

 130. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  114 εμβουκιά και συχώριο! Εμβέικα!

 131. Εμβράβο σε όλους πλην του καφέ, εκεί…παπαγκάλο !!

 132. Triant said

  Καλημέρα

  Άκουσα την εμβουρού της λήξης;
  Εμβά…

 133. sarant said

  Καλημέρα από εδώ!

  121 Μπράβο που θυμήθηκες τον Εμπαπέ, δηλαδή Mbappé.

 134. Triant said

  Θυμάμαι, με τον φίλο μου τον Ηλία, ξημερώματα στη Φολέγανδρο, να ευπρεπίζουμε και τα επιφωνήματα: Άλως τα χανουμάκια, ώπως αδρεφάκι μου κλπ.

 135. Καλησπέρα,
  113 β Δουλειές δεν θα πει τίποτα. Αλλά δεν μ’ έβαλες εσύ. Προεκλήθεις και απήντησες εις την έκκλησιν βοηθείας 🙂 Αλήθεια, κάνα ψηφιακό αποθετήριο με απογευματινές εφημερίδες της δεκαετίας 70 – 80 έχεις υπόψη σου (ή κάνας άλλος);

 136. Γιάννης Ιατρού said

  καλημέρα,

  135: Τώρα σε είδα Γιάννη. Εσύ μάλλον θέλεις σχετικά πρόσφατης ημερομηνίας, δηλ. π.χ. από 1960/1970 και μετά, ε; Δεν ψάχνεις κάτι για τον 19ο, αρχές του 20ου αιώνα… Και από ποιές περιοχές οι εφημερίδες, Αθήνας / Θεσσαλονίκης ή κι άλλες;

 137. Καλημέρα,

  136 Ψάχνω για τους εισαχθέντες ανά έτος στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Άρα από το 64 που ιδρύθηκε. Μέχρι στιγμής έχω βρει στη Μακεδονία που υπάρχει στην Εθνική Βιβλιοθήκη όλη την δεκαετία του 70 εκτός από το 1976 που βγήκαν Κυριακή και δημοσιεύτηκαν στις απογευματινές εφημερίδες της Δευτέρας. Τώρα ξεκίνησα και τα πιο παλιά, είπαμε, έπεσα στα βαθιά.

 138. Και το δύσκολο είναι πως δεν ξέρω την ημερομηνία της κάθε χρονιάς και ψάχνω στα τυφλά. Ας πούμε με τη λέξη φιλοσοφική, όμως αυτό βγάζει πολλές σελίδες.

 139. Γιάννης Ιατρού said

  Δεν στέλνεις κανένα μέηλ στο ίδιο το Πανεπιστήμιο; Κάπου θα έχει κάνει ανακοινώσεις το ίδιο… (ή έστω το Υπ. Παιδείας)

 140. sarant said

  137 Kάτι θα γίνει

 141. 140 Ευχαριστώ σε και σένα

 142. 139 Μπααααα. Αλλά θα κάνω μια απόπειρα. Όμως, άλλη χάρη έχει το απόκομμα της εφημερίδας από την κοινοποίηση της υπερεσίας 🙂

 143. Γιάννης Ιατρού said

  142: Ρε για τις ημερομηνίες λέω 🙂

 144. 142 Αααααα! Ενδιαφέρουσα ιδέα. Θα ρίξω ένα τηλέφωνο προς τα πάνω.

 145. Κάπου την δεκαετία του 80, και για μερικά χρόνια, οι εφημερίδες είχαν κοινό ένθετο με τους επιτυχόντες, και κάπου στο τέλος της δεκαετίας ή αρχές 90, σταμάτησε η δημοσίευση ολότελα. Τα ένθετα αυτά (έχω αναζητήσει στο παρελθόν) κατά κανόνα ΔΕΝ συμπεριλήφθηκαν στο σκανάρισμα της Εθν. Βιβλιοθήκης.

 146. Έχω βρει στη Μακεδονία από την Εθνική Βιβλιοθήκη για τα χρόνια 1968 – 1980 εκτός από το 1976 που ήταν σε απογευματινές. Για το 66 και 67 βρήκα τις ημερομηνίες αλλά η Μακεδονία δεν έχει τα ονόματα για τα Γιάννενα που τότε λειτουργούσαν ως παράρτημα του ΑΠΘ. Ενώ δεν εντόπισα ούτε ημερομηνίες για τα έτη 64 και 65.

 147. Δώσε ημερομηνίες για αυτά που σου λείπουν.

 148. Του 76, εδώ: https://app.box.com/s/zcml3hmde04pbur4yu5d2g4sk463taod, απ’ την Θεσσαλονίκη της 18/10.

 149. 148 Ευχαριστώ Στάζυ. Ναι, ήταν 18/10. Το κακό είναι πως το συγκεκριμένο αντίγραφο α) είναι μια σελίδα μόνο κι αυτή δεν διαβάζεται – τουλάχιστον όπως φαίνεται στο λινκ. Τότε είχαμε 5 τμήματα (εκτός απ’ τη Φιλοσοφική υπήρχε και Ιατρική κι η ΦΜΣ είχε Μαθηματικό, Φυσικό, Χημικό). Αν μπορείς για κάτι θα ήταν πολλοί που θα χαίρονταν!
  Από και και πέρα, αν εύρισκα κι άλλα, από 81 και μετά, καλά θα ήταν (δεν ξέρω πότε ξεκίνησαν τα ένθετα που ανέφερες).

 150. 149: Κατέβασ’ τo ξανά. Μεγάλωσε (10 MB). Κι άνοιξέ το, ζούμαρε, και μετά πες μου αν διαβάζεται.

 151. Μαρία said

  149
  Ιατρική απ’ το 1977 https://med.uoi.gr/index.php?lang=el
  Κι εδώ η επετηρίδα του ’76-77
  Η ΦΜΣ έχει μόνο μαθηματικό και φυσικό. σ.62 του πεντεφιού https://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/25128/1/8.1-1976-1977.pdf

 152. Γιάννης Ιατρού said

  Γιάννη, όλοι για σένα δουλεύουμε 🙂

  Τα αποτελέσματα του 1964 (Παπανούτσος !!) βγήκαν (για πρώτη φορά τότε) με την βοήθεια ΥΠ (με 48k μνήμη … 🙂 ), έκαναν περίπου 2 μήνες (από μέσα Σεπτεμβρίου) και βγήκαν στα μέσα Νοεμβρίου.

 153. Καλημέρα
  152 Κι εγώ για άλλους, μην νομίζεις.

  151 Την πρώιμη ιστορία του ΠΙ την ξέρω καλά. Τόσα χρόνια εκεί μέσα, αλλοίμονο να μην την μάθαινα 🙂 Απλά, στο 149 λάθος αναφέρω και τις αλλαγές του 77 (που είναι η χρονιά η δικιά μου) αφού μ’ ενδιαφέρει το 76 οπότε έχεις δίκιο.
  1964 Παράρτημα φιλοσοφικής ΑΠΘ. 1966 + παράρτημα μαθηματικού ΑΠΘ. 1970 γίνεται πανεπιστήμιο με προσθήκη και φυσικού (που όμως οι πρώτοι φοιτητές μπήκαν το 71). 1977 χημικό στη ΦΜΣ και ιατρικής. Έγιναν αλλαγές κι αργότερα, αλλά είχα πια φύγει 🙂

  150 Με το κατέβασμα δεν γίνεται, δεν ξέρω γιατί. Είναι μεν 10ΜΒ αλλά να μην σου δείξω τι φαίνεται (μόνο θόρυβος). Αλλά δουλειά έγινε: τα μεγάλωσα στην οθόνη όσο μπορούσε και με prt scr έκοψα το κομμάτι που ήθελα. Διαβάζονται. Του φυσικού που είναι μικρό εξαιρετικά. Της Φιλοσοφικής με το ζόρι (όπως καταλαβαίνεις μόνο οι σελίδες 2, 3 και 5 μ’ ενδιαφέρουν). Ευχαριστώ για την βοήθεια (και εκ μέρους των φοιτητών του ΠΙ που μπήκαν τη χρονιά εκείνη).

 154. Τελικά με την καθοριστική συμβολή του ιστολογίου έγινε δυνατη η απεμβλοκή των εισαγωγικών εμβουτίων 🙂

 155. Γιάννης Ιατρού said

  153β: Σ΄εμένα μια χαρά κατεβαίνει και φαίνεται. Αλλά αφού έλυσες το θέμα, μόνο για ενημέρωση στο γράφω.

 156. Αν δεν μπορείς να κάνεις download, τι να πω, άλλαξε browser… Και δεν μπορείς να χειρίζεσαι pdf, και μας την λες κι από πάνω ότι είναι μικρά τα γράμματα.

 157. Γιάννης Ιατρού said

  156: Μην τον μαλώνεις, είναι ευαίσθητος 🙂 (του ‘στειλα τα επίμαχα μέρη, για το αρχείο του)

 158. 156 Τρεις μπραουζέρηδες ίδιο χάλι. Και μ’ αυτά που μούστειλε ο Γιάννης με μέιλ τα ίδια. Κάτι παίζει με πεντέφια, δεν ξέρω τι (κι αν ήξερα να παίζω από ξαρχής δεν θα γύρευα αγιούτο από δω).
  Πάντως, τέλος καλό, όλα καλά. Αποστολή εξεπληρώθη είπαμε!

 159. Μαρία said

  158
  Κρίμα. Και το αρχικό μια χαρά το διάβαζα. Μπράουζερ χρειάστηκε να αλλάξω, για να βγάλω πιστοποιητικό εμβολιασμού, μετά απο υπόδειξη του Στάζυ εννοείται.

 160. Γιάννης Ιατρού said

  159: στον Γιάννη δεν είναι πρόβλημα μπαουζερ αλλά πιθανώς του βιούερ για πιντιέφια.

 161. Ο ίδιος ο μπράουζερ είναι και βιούερ. Αρκεί να σύρεις το πεντέφι μέσα του.

 162. Γιάννης Ιατρού said

  161: Ναι, αν δεν έχεις (ακόμα κι άθελά σου…😎) μια άλλην εφαρμογή σαν προεπιλογή γι αυτόν τον τύπο αρχείων
  (π.χ. για τους έχοντες Windows => βλ. ρυθμίσεις => προεπιλεγμένες εφαρμογές => …κατά τύπο αρχείων => pdf κλπ. κλπ. 😉)

 163. Γι’ αυτό είπα, σύρε κι άσε

 164. Γιάννης Ιατρού said

  μωρέ καλά είπες, αλλά έλα ντε που χρειάζεται και πρόσθετη λειτουργικότητα ο Γιάννης. Συγκεκριμένα να μπορεί να πάρει/αντιγράψει μέρος (της εικόνας) του πιντιεφιού (εκείνου με τα αποτελέσματα της σχολής που τον ενδιαφέρει). Ε, και τέτοια καλούδια δεν προσφέρουν οι ενσωματωμένοι βιούερ των μπράουζερ…

 165. Ο φάιρφοξ, για παράδειγμα, δεξί κλικ, take screenshot. Τα Windows 10, snipping tool, ή WinKey+Shift+S… Εργαλεία να θες, στην τσέπη σου…

 166. Γιάννης Ιατρού said

  165: Παραμένει όμως στο απόκομμα-οθονιά η αρχική ανάλυση του εγγράφου (εικόνας) σ΄ αυτές τις περιπτώσεις ή ό,τι σου προσφέρει η μεγέθυνση στην οθόνη;

 167. Ε, και; Ψηφιακό αρχείο διατηρεί ή χάρτινο; Αφού η ανάλυση είναι μπόλικα ppi και σηκώνει μεγέθυνση 400% με άριστο αποτέλεσμα.

 168. Γιάννης Ιατρού said

  έκανα το τέστ με τρεις μεθόδους, εδώ το αποτέλεσμα: Η διαφορά στην ποιότητα υπάρχει, αλλά στο προκείμενο αρχείο που είναι από την μάννα του υψηλής ανάλυσης, το αποτέλεσμα είναι ίσως αρκετά καλό (αναγνώσιμο), όποια και να χρησιμοποιήσεις..
  Σε άλλες περιπτώσεις ψηφιακών αρχείων που ίσως θέλουμε να κάνουμε και OCR ίσως υπάρξουν δυσκολίες στην μετατροπή.
  Εδώ ένα μικρό απόσπασμα από μιά καλή μεριά στη σελίδα 2 του αρχείου.

 169. Τα λεφτά του ΕΣΠΑ φαγώθηκαν μόνο για φωτοτυπίες, τι να κάνουμε…

 170. Γιάννης Ιατρού said

  χαχα, ναι 🙂 🙂

  ΥΓ: Υπάρχουν βέβαια και κάποια άλλα πρακτικά θέματα με την μεγέθυνση στην οθόνη και ακολούθως οθονιά, κυρίως όταν το τμήμα που χρειάζεσαι είναι σχετικά μεγάλο και με την μεγέθυνση «βγαίνει έξω» από την οθόνη. Σε τέτοια περίπτωση (εδώ: π.χ. σε μιά στήλη της εφημερίδας που πέφτει μακριά) θα χρειαστεί να κάνει επιπλέον κοπτοραπτική κλπ., γενικά άβολα και χρονοβόρα πράγματα… Αν μπορεί να πάρει το απόσπασμα αλλιώς, ολόκληρο, κερδίζει (εκτός από την καλύτερη ανάλυση) και σε χρόνο…

 171. Τι πρακτικά ζητήματα και πράσιν΄ άλογα; Ψηφιακά αρχεία κρατάμε, τι να τις κάνουμε τις οθονιές και την κοπτορραπτική; Αν ο στόχος είναι έκδοση σε χαρτί, πληρώνεις φοτοσοπά, ή μαθαίνεις Gimp.

 172. Γιάννης Ιατρού said

  Δεν είναι έτσι. Από τα διάφορα ψηφιακά αρχεία χρειάζεσαι μερικά μέρη, αποσπάσματα, για να φτιάξεις ένα καινούργιο, ανάλογα με τις ανάγκες σου. Όπως προηγουμένως ο Γιάννης. Χρειάστηκε μερικά αποσπάσματα από τις εφημερίδες με τα αποτελέσματα εισαγωγικών ορισμένων σχολών και για ορισμένες χρονιές για να φτιάξει ένα συγκεντρωτικό φύλλο για τους φίλους του / συμφοιτητές του κλπ.

  Πρακτικά ζητήματα είναι αυτά, όχι;

 173. Ένα καινούργιο τι, δεν έχω καταλάβει. Κοπτορραπτική κάνει, για προσωπική χρήση, και γκρινιάζει κι από πάνω, που τον βοηθάνε… Αλλά δεν έχει και πολύ σημασία πια. Διυλίσαμε τον κώνωπα.

 174. Γιάννης Ιατρού said

  Πάντως στο 153γ σ΄ ευχαρίστησε. Ας το θεωρήσουμε λήξαν.

 175. 173 Δεύτερη φορά μέσα στον ίδιο μήνα να με πούνε γκρινιάρη; Να το κοιτάξω αλλά…
  Όπως είπες «Διυλίσαμε τον κώνωπα». Η ιστορία: όσοι βγήκαμε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχουμε μια ομάδα στο ΦΒ και λέμε ό,τι θυμόμαστε (συνηθισμένο για γέρους). Τις τελευταίες μέρες κάποιος βγήκε κι έβαλε ένα κομμάτι απ’ την εφημερίδα πούχε κρατήσει με τ’ όνομά του όταν μπήκε. Αυτό ενθουσίασε πολλούς κι έπεσε η ιδέα αν μπορούν να βρεθούν και για άλλες χρονιές – σχολές. Και για μένα θα μ’ άρεσε. Μια πατριώτισσα του Νίκου έδειξε την Εθνική Βιβλιοθήκη. Κι είπα να το ψάξω. Ζήτησα βοήθεια απ’ τον Γιάννη για να κόψω τα κομμάτια που ενδιαφέρουν το κάθε έτος και να τα συγκεντρώσω σαν εικόνες σ’ ένα Word ώστε να μπορούν στο μέλλον να βρίσκονται. Όλα καλά, αλλά κόλλησα στο 76. Προσφέρθηκες. Ευχαρίστησα πολλάκις και άλλη μια τώρα. Απλά η διαχείριση δεν ήταν όπως στα άλλα (για λόγους που δεν ξέρω, δεν έχω τόσες γνώσεις – αλλιώς θα τόπαιζα κι εγώ μάγος 🙂 ). Και το ανέφερα. Δεν παραπονέθηκα κι ακόμα περισσότερο δεν γκρίνιαξα.

  (Η δεύτερη ήταν πριν κάμποσες μέρες. Είχα ζητήσει ένα τοπογραφικό για το σπίτι στο χωριό. Το πρώτο που τον ρώτησα είναι αν μπορεί και πότε. Μέσ’ τη βδομάδα μου λέει. Είχαν περάσει 3 βδομάδες. Του το θύμισα κάμποσες φορές και πήγε να μετρήσει. Πέρασαν 10 μέρες και τοπογραφικό δεν είδα. Κι όταν του λέω τι θα γίνει, η ίδια απάντηση. Θα στο στείλω αύριο γκρινιάρη. Τόστειλε μετά από μια βδομάδα. Εγώ έφταιγα κι εκεί).

 176. 174 Και εκεί που τ’ ανέβασα έδωσα τις σχετικές ευχαριστίες. Αλλά η ομάδα είναι κλειστή και δεν φαίνονται. Αλλοίμονο να μην εκτιμώ την όποια βοήθεια (πόσο μάλλον τις μεγάλες δικές σας).

 177. Παρακαλώ. Α, κι ευχαριστώ που μου είπες ότι το παίζω μάγος. Δείχνει την εκτίμησή σου.

 178. Χαίρετε
  177 Δεν ξέρω αν το πήρες για ειρωνεία (έτσι μου φαίνεται) αλλά το είπα και το εννοώ ότι είσαι μάγος (όχι ότι το παίζεις) σε τέτοια κόλπα. Και μ’ έχεις εξυπηρετήσει κι άλλη φορά με κάτι του Μποστ.

  Αλλά πολλά είπαμε. Και γράψαμε ένα σωρό άσχετα σχόλια. Κατάχρηση φιλοξενίας έκανα βάζοντας το εδώ. Σαραντατόσα άσχετα σχόλια στου Σαραντάκου.

 179. leonicos said

  Θα το γράψω και στα εμβούτια

  Θυμήθηκα τα εμβαλάγια ambalage της Φαρμακολογίας

  Misce fiat pulvis
  isce fiat suppositoria

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: