Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Ο Παπαδιαμάντης (;) για τους Ολυμπιακούς αγώνες (μια συνεργασία του Σταύρου Παύλου)

Posted by sarant στο 19 Ιουλίου, 2021


Αρχίζουν την Παρασκευή οι Ολυμπιακοί αγώνες του Τόκιο -ετεροχρονισμένοι, όπως και το πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αφού το 2020 σημαδεύτηκε από τον κορονοϊό, σημάδι που μένει έτσι κι αλλιώς στη διοργάνωση, αφού οι αγώνες διεξάγονται χωρίς θεατές.

Με την ευκαιρία λοιπόν, ο φίλος μας ο Σταύρος έστειλε μια συνεργασία για ένα πρωτότυπο θέμα: τι έγραψε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης για τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες των νεότερων χρόνων, το 1896 στην Αθήνα.

Το σημείωμα του Παπαδιαμάντη είναι σύντομο, αλλά ο Σταύρος αναπτύσσει και σχολιάζει το θέμα εκτενώς -ένα θέμα που κι άλλη φορά μας έχει απασχολήσει.

Θα σημειώσω ότι το σημείωμα του Παπαδιαμάντη δημοσιεύτηκε, με υπογραφή Πμ., στην Ακρόπολι στις 15 Απριλίου 1896, δηλαδή μετά τους αγώνες, οι οποίοι έγιναν από 25/3 έως 3/4/1896 με το Ιουλιανό ημερολόγιο που ίσχυε τότε στην Ελλάδα (δηλ. 6-15/4/1896 με το σημερινό). Γι’ αυτό μιλάει για «άρτι τελεσθέντες» αγώνες ο Παπαδιαμάντης στο τέλος.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ: Όπως εξηγείται στο σχόλιο 24, το κείμενο αυτό, αν και περιέχεται στα Άπαντα του Παπαδιαμάντη θεωρείται πλέον νόθο.

Περισσότερα δεν λέω, ο λόγος στον Παπαδιαμάντη και στον Σταύρο.

Ο Παπαδιαμάντης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, με την ευκαιρία των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων που έγιναν στην Αθήνα το 1896, είχε γράψει αμέσως μετά τους αγώνες ένα σύντομο κείμενο, στο οποίο επιχειρούσε να συνδέσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαίας εποχής με τους σύγχρονους. Το κείμενο υπάρχει στον πέμπτο τόμο των Απάντων του Παπαδιαμάντη, στο κεφάλαιο Ζ’ Φιλολογικά. Το μεταφέρω εδώ μονοτονισμένο:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ

Γνωστόν τοις πάσι τυγχάνει, ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες, ή ακριβέστερον, ως έλεγον οι αρχαίοι, τα Ολύμπια, συνέστησαν μεν κατά παλαιοτάτους χρόνους, εξαφανιζομένους εις τα βάθη της μυθικής εποχής, αλλά κατέστησαν θεσμός και όρος ιστορικός τω 776 προ Χριστού, επί Κοροίβου, ότε ούτος ενίκησεν εν Ολυμπία σταδιοδρομών. Από του έτους εκείνου ηρίθμουν οι αρχαίοι κατ’ Ολυμπιάδας, τετραετές δήλον ότι χρονικόν διάστημα, διαιρούμενον εις τέσσαρα έτη, διότι κατά τετραετίαν ετελούντο οι αγώνες. Διήρκεσε δε ο θεσμός ούτος επί 1170 έτη, όσα διέρρευσαν από του 776 προ Χριστού μέχρι του έτους 394 μετά Χριστόν, ότε κατηργήθησαν τα Ολύμπια οριστικώς επί του Αυτοκράτορος του Βυζαντίου Θεοδοσίου του Μεγάλου, βασιλεύσαντος κατά τα έτη 379 – 395 μετά Χριστόν.

Μέχρι της εποχής εκείνης συνεπληρώθησαν 293 Ολυμπιάδες. Περίεργον δε και όντως άξιον αναγραφής αποβαίνει, ότι εάν μη επήρχετο τότε διακοπή, εξηκολούθει δε η σειρά των τετραετιών, η τέλεσις των Ολυμπιακών Αγώνων συνέπιπτεν ακριβώς προς το έτος 1896 διότι το 776 π. Χρ. και 1896 μ. Χρ. αποτελούσιν αριθμόν ετών 2672, όστις διαιρείται ακριβώς διά τού 4. Η δέ τελεσθείσα εφέτος Ολυμπιάς, λαμβανομένης μεν υπ’ όψιν της διακοπής μετά την 293ην, έχει την σειράν της 294ης. Εάν όμως η αρίθμησις προβή άνευ της διακοπής, έχει σειράν 668ης από της πρώτης αρχής, ήτοι από του 776 π. Χρ.

Η σύμπτωσις αύτη έστω εις έτι πρόσθετος όρος εις την φαεινήν επιτυχίαν των άρτι τελεσθέντων αγώνων.

Ο Παπαδιαμάντης υποστηρίζει ότι το 1896 είναι Ολυμπιακή χρονιά και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαιότητας, δηλαδή αν αυτοί συνεχίζονταν μέχρι τις μέρες μας, το 1896 θα ήταν χρονιά Ολυμπιακών Αγώνων, αφού θεωρεί ότι από το 776 π.Χ. μέχρι το 1896 μ.Χ. μεσολαβούν 2672 χρόνια ή ακριβώς 668 τετραετίες. Όμως, ο Παπαδιαμάντης έχει κάνει στον υπολογισμό του ένα πολύ συνηθισμένο λάθος. Προκειμένου να υπολογίσει την χρονική απόσταση ανάμεσα στο 776 π.Χ. και το 1896 μ.Χ. πρόσθεσε τους δύο αριθμούς 776 + 1896 = 2672 χρόνια. Αλλά είναι γνωστό ότι, όταν θέλουμε να υπολογίσουμε πόσα χρόνια μεσολαβούν ανάμεσα σε κάποιο έτος π.Χ. και σε κάποιο έτος μ.Χ., πρέπει από το άθροισμα των δύο αριθμών να αφαιρέσουμε 1, στην προκειμένη περίπτωση 776 + 1896 – 1 = 2671 χρόνια.

Αυτό συμβαίνει επειδή στο Ιστορικό Σύστημα Χρονολόγησης που χρησιμοποιούμε δεν υπάρχει έτος μηδέν. Σε αυτό το σύστημα οι ακέραιοι αριθμοί είναι τοποθετημένοι σε σημεία πάνω στην κλίμακα του χρόνου, όπως συμβαίνει με κάθε κλίμακα μέτρησης ενός μεγέθους, π.χ. θερμοκρασίας. Το 0 θεωρείται συμβατικά η χρονική στιγμή της γέννησης του Χριστού. Σε απόσταση ενός έτους μετά το 0 είναι η χρονική στιγμή 1, μετά ακόμα ένα έτος η χρονική στιγμή 2, κ.ο.κ. Αντίστοιχα, σε απόσταση ενός έτους πριν από το 0 είναι η χρονική στιγμή -1 κλπ.

Τα έτη αριθμούνται με τακτικά αριθμητικά ως προς την χρονική στιγμή 0. Π.χ., μεταξύ 0 και 1 είναι το έτος 1 μ.Χ., δηλαδή το πρώτο έτος μετά την χρονική στιγμή της γέννησης του Χριστού. Αντίστοιχα, μεταξύ 0 και -1 είναι το έτος 1 π.Χ., δηλαδή το πρώτο έτος πριν από την χρονική στιγμή της γέννησης του Χριστού. Το 1 μ.Χ. ακολουθεί μετά το 1 π.Χ. και επομένως απέχουν μεταξύ τους 1 έτος και όχι 1 + 1 = 2 έτη, όπως θα έδινε ο υπολογισμός του Παπαδιαμάντη. Αυτή η ασυνέπεια στον υπολογισμό αίρεται αν λάβουμε υπ’ όψη τις υποδιαιρέσεις των ετών. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε την χρονική διαφορά ανάμεσα στις 10 Μαρτίου του 1 π.Χ. και στις 10 Μαρτίου του 1 μ.Χ. Προφανώς η απόσταση είναι ένα έτος. Χρησιμοποιώντας υποδιαιρέσεις των ετών για τον ακριβή αλγεβρικό υπολογισμό έχουμε ότι η πρώτη χρονική στιγμή είναι η -0,786 και δεύτερη η 0,214. Η διαφορά τους είναι 0,214 – (-0,786) = 1. Γιατί όμως προκύπτει το σφάλμα στον υπολογισμό αν χειριστούμε τα έτη σαν ακέραιες ποσότητες; Υπεύθυνος είναι ο τρόπος που κάνουμε την στρογγυλοποίηση. Το λογικό είναι η στρογγυλοποίηση να γίνεται στον πλησιέστερο ακέραιο. Στο παραπάνω παράδειγμα η πρώτη τιμή πρέπει να στρογγυλοποιηθεί στο -1 και η δεύτερη στο 0, οπότε θα προκύψει το σωστό αποτέλεσμα. Στην πράξη όμως η στρογγυλοποίηση γίνεται στο -1 και στο 1.

Στην αστρονομία, στην οποία δουλεύουν με μεγάλες χρονικές κλίμακες, δεν ενδιαφέρονται για τις υποδιαιρέσεις των ετών. Έτσι, προκειμένου να μπορούν να κάνουν απλούς αριθμητικούς υπολογισμούς με τις χρονολογίες και να αποφεύγουν τέτοια λάθη, έχουν ορίσει το Αστρονομικό Σύστημα Χρονολόγησης, στο οποίο έχει προστεθεί έτος 0, οπότε οι ακέραιοι αριθμοί αριθμούν έτη και όχι χρονικές στιγμές. Συγκεκριμένα το 1 π.Χ. ορίζεται ως έτος 0, το 2 π.Χ. ως έτος -1, κ.ο.κ. Παρόμοια είναι και η αρίθμηση ISO 8601.

Για τις Ολυμπιακές χρονιές είναι απλό να δούμε ότι μετά το 4 π.Χ. ακολουθεί το 1 μ.Χ. και βέβαια απέχουν μεταξύ τους μια τετραετία και όχι 4 + 1 = 5 χρόνια. Φυσικά, όλες οι μ.Χ. Ολυμπιάδες έγιναν σε χρονιές που είναι περιττοί αριθμοί και επομένως το 1896 δεν θα μπορούσε να είναι Ολυμπιακή χρονιά για τους αγώνες της αρχαιότητας. Όμως κατά σύμπτωση αυτό ισχύει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες που
διεξάγονται φέτος με την μετάθεσή τους κατά ένα έτος λόγω της πανδημίας.

Όμως, δεν μπορεί κανείς να είναι αυστηρός με τον Παπαδιαμάντη για ένα τέτοιο λάθος. Είναι ένα λάθος πολύ κοινό. Δεν είναι εύκολο να το προσέξει κανείς αν δεν του υποδειχτεί, ιδίως στα χρόνια του Παπαδιαμάντη. Κι αυτό επειδή φαίνεται σχεδόν προφανές ότι, για να υπολογίσει κανείς την χρονική απόσταση μεταξύ μιας χρονολογίας π.Χ. και μιας μ.Χ., αρκεί η πρόσθεση των π.Χ. και των μ.Χ. ετών. Ακόμα κι όταν υποδειχτεί σε κάποιον που δεν το ξέρει ή δεν το έχει σκεφτεί, χρειάζεται κάποιο χρόνο για να το κατανοήσει.

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις επετείων που, εξαιτίας αυτού του λάθους, εορτάστηκαν έναν χρόνο νωρίτερα. Το 1985 είχαν εορταστεί τα 2300 χρόνια από την ίδρυση της Θεσσαλονίκης (315 π.Χ.). Το 2010 έγιναν διάφορες εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 2500 χρόνων από την μάχη του Μαραθώνα (490 π.Χ.) μεταξύ των οποίων διεθνές συμπόσιο στους Δελφούς, ενώ και η διεξαγωγή του κλασικού Μαραθωνίου της Αθήνας αποτέλεσε μέρος των εκδηλώσεων αυτών. Το 2016 είχε ανακηρυχτεί Επετειακό Έτος Αριστοτέλη για την συμπλήρωση 2400 χρόνων από την γέννησή του (384 π.Χ.). Τέλος, πέρυσι επρόκειτο να εορταστεί η συμπλήρωση 2500 ετών από την μάχη των Θερμοπυλών και από την ναυμαχία της Σαλαμίνας (480 π.Χ.), αλλά λόγω της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί.

Όλες αυτές οι επέτειοι θα έπρεπε να είναι ένα χρόνο αργότερα. Βέβαια, η διαφορά ενός έτους στον εορτασμό της επετείου ενός γεγονότος που συνέβη τόσο πίσω στον χρόνο έχει ελάχιστη σημασία. Αν και έχει επισημανθεί σε κάποιες περιπτώσεις ποιο είναι το σωστό επετειακό έτος, ίσως και να είναι προτιμότερο να αγνοείται το λάθος, ώστε να μη προκαλείται σύγχυση σε όσους δεν γνωρίζουν τις λεπτομέρειες του υπολογισμού, που είναι και οι περισσότεροι (άλλωστε έτσι ο εορτασμός των 2300 ετών της Θεσσαλονίκης συνέπεσε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου από τον ΠΑΟΚ 🙂). Στον υπολογισμό όμως των Ολυμπιακών ετών το λάθος δεν μπορεί να αγνοηθεί αφού πρέπει να διατηρηθεί η απόσταση της τετραετίας μεταξύ τους.

Ο Παπαδιαμάντης δίνει για χρονολογία κατάργησης των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας το 394 μ.Χ., ενώ η Wikipedia δίνει ως έτος τέλεσης των τελευταίων Ολυμπιακών Αγώνων το 393 μ.Χ. Οι τελευταίοι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν οι 293οι, όπως σωστά σημειώνει ο Παπαδιαμάντης, αφού από την πρώτη Ολυμπιάδα το 776 π.Χ. μέχρι το 393 μ.Χ. μεσολαβούν (776+393-1)/4 = 292 τετραετίες. Όμως, για την Ολυμπιάδα του 1896 σημειώνει ότι θα ήταν η 668η, ενώ κατά τον υπολογισμό του απέχει από την πρώτη 2672 χρόνια = 668 τετραετίες και επομένως θα έπρεπε να είναι η 669η.

Ανεξάρτητα πάντως από αυτά τα μικρολάθη, είναι αξιοσημείωτη η παρατηρητικότητα του Παπαδιαμάντη πάνω σε ένα μάλλον ασυνήθιστο γι’ αυτόν θέμα.

125 Σχόλια προς “Ο Παπαδιαμάντης (;) για τους Ολυμπιακούς αγώνες (μια συνεργασία του Σταύρου Παύλου)”

 1. Εξαιρετικά ενδιαφέρον.

 2. Πάμε πάλι την ατέρμονη σχετική συζήτηση μπας και φτάσουμε τα σχόλια του ορθοπ*δικού 🙂

 3. ΓιώργοςΜ said

  Καλημέρα!
  Παπαδιαμάντης μεν, διένεξη περί έτους 0 (ή μη) και χρονολογικής αρίθμησης δε.

  Πάω να πάρω πασατέμπο για την ανασκόπηση των σχολίων το απόγευμα 🙂

 4. dryhammer said

  Καλημέρα!
  Ενδιαφέρον από πολλές απόψεις, αλλά (όπως επισημάνθηκε ήδη στα #2 και #3) ΩΧ!

 5. sarant said

  Kαλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια!

  2-3 Ομολογώ πως διέκρινα αυτή την πιθανότητα 🙂

 6. Καλημέρα!
  «Φυσικά, όλες οι μ.Χ. Ολυμπιάδες έγιναν σε χρονιές που είναι περιττοί αριθμοί και επομένως το 1896 δεν θα μπορούσε να είναι Ολυμπιακή χρονιά για τους αγώνες της αρχαιότητας.»
  Εδώ εγώ κάτι δεν καταλαβαίνω. Έχω την εντύπωση ότι οι μ.Χ. Ολυμπιάδες έγιναν σε ζυγά χρόνια. Το 2004 ,πχ., στην Αθήνα.

  Όσο για το τι θα γίνει στα σχόλια, είναι καλοκαίρι με πολλούς απόντες και θα το αντέξουμε. Θα μάθουμε κι όλας…

 7. Νέο Kid said

  Τελικά ο Λούης κέρδισε καθαρά το Μαραθώνιο ή έκλεψε; Ιδού το φλέγον ερώτημα !

 8. @ 6 Μαγδαληνή

  Γεια σας. Εννοεί (νομίζω) οι ελληνικές / ελλαδικές ολυμπιάδες, όχι οι διεθνείς μετά την αναβίωση του 1896. Βέβαια οι Αρχαίοι δεν ήξεραν σε ποιο (δικό μας) έτος βρίσκονταν.

 9. Νέο Kid said

  6. Ο Σταύρος μιλάει για τις μΧ αρχαίες Ολυμπιάδες, όχι τις σύγχρονες.
  Η τελευταία πΧ έγινε το 4 πΧ . Τέσσερα χρόνια αργότερα ήταν το 1 μΧ . Περιττός .

 10. ΓΤ said

  Πέθανε ο Τόλης Βοσκόπουλος.

 11. dryhammer said

  Έχουμε, από ιστορικά δεδομένα κι όχι από υπολογισμό, χρονολογίες τέλεσης μΧ Ολυμπιάδων; [Ή πήγε ανάποδα, από την Ολυμπιάδα υπολογίσαμε την χρονολογία του τάδε γεγονότος;]

 12. Aghapi D said

  Δηλαδή εγώ που βλέπω πολλούς αριθμούς και θολώνω πρέπει να κρατήσω μόνον αυτό: όταν θέλουμε να υπολογίσουμε πόσα χρόνια μεσολαβούν ανάμεσα σε κάποιο έτος π.Χ. και σε κάποιο έτος μ.Χ., πρέπει από το άθροισμα των δύο αριθμών να αφαιρέσουμε 1, στην προκειμένη περίπτωση 776 + 1896 – 1 = 2671 χρόνια.

 13. sarant said

  10 Ωχ, κρίμα

  12 Ναι, έτσι

 14. Νέο Kid said

  12. Πολύ σωστά!

 15. Aghapi D said

  12, 13 Ευχαριστώ 🙂

 16. Νέο Kid said

  11. Υπάρχουν κάποια ιστορικά στοιχεία. Στην Ολυμπιάδα του 25 μετά Χριστόν ο αθλητικογράφος της εποχής Διακοϊωάννιος ο Μασσαλιεύς αναφέρει ότι εμφανίστηκε κάποιος υποψήφιος αθλητής εξ Ιουδαίας που ήθελε να συμμετάσχει στην κολύμβηση. Αποκλείστηκε όταν διαπιστώθηκε ότι περπατούσε πάνω στο νερό…

 17. Γιάννης Κουβάτσος said

  Στις σχετικές ασκήσεις των βιβλίων του δημοτικού δεν επισημαίνεται αυτό το -1 λόγω ανυπαρξίας του έτους 0. Πόσα χρόνια πέρασαν π.χ. από τη μάχη του Μαραθώνα μέχρι σήμερα; 490+2021=2.511 χρόνια. Αν γνωρίζει ο δάσκαλος τα περί -1 και μπορεί να τα εξηγήσει, ώστε τα παιδιά να το αντιληφθούν, έχει καλώς. Αλλιώς…☺

 18. Γιάννης Κουβάτσος said

  16: Ας δήλωνε κι αυτός ο ευλογημένος Ρωμαίος πολίτης, να δούμε αν θα τολμούσαν να τον αποκλείσουν.☺

 19. ΣΠ said

  Καλημέρα.

  Ευχαριστώ τον Νικοκύρη για την δημοσίευση.

  Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε παθιασμένες συζητήσεις σήμερα. Έχουν όλα ειπωθεί ήδη. Άλλωστε, ποιος έχει όρεξη καλοκαιριάτικα;

  Και ένα σκίτσο του ΚΥΡ για τους επερχόμενους αγώνες.

 20. Γιάννης Ιατρού said

  2-3…
  Ρε σεις, μια ευκαιρία να ξεδώσουμε αποζητάμε 🙂 🙂

  Άσε που προφανώς το άρθρο γράφτηκε και στάλθηκε σε μορφή αρχείου Word και διατήρησε την μορφοποίησή του 🙂

  Να βάλουμε κι ένα άσμα του αγαπητού τραγουδιστή που έφυγε: Τις Αναμνήσεις. Από την εποχή που στο Πειραιώτικο «cavo d’ oro» του Λεωνίδα Φωτάκου τα λουλούδια τα έφερναν με το φορτηγό…

 21. 8,9
  Ευχαριστώ, όντως δεν λέει σύγχρονες, λέει μ.Χ. Απροσεξία.

 22. […] Αρχίζουν την Παρασκευή οι Ολυμπιακοί αγώνες του Τόκιο -ετεροχρονισμένοι, όπως και το πρόσφατο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αφού το 2020 σημαδεύτηκε από τον κορονοϊό, σημάδι που μένει έτσι κι αλλιώς στη διοργάνωση, αφού οι αγώνες διεξάγονται χωρίς θεατές. Με την ευκαιρία λοιπόν, ο φίλος μας ο Σταύρος έστειλε μια συνεργασία για ένα πρωτότυπο θέμα: τι έγραψε ο… — Weiterlesen sarantakos.wordpress.com/2021/07/19/ο-παπαδιαμάντης-για-τους-ολυμπιακο… […]

 23. Reblogged στις anastasiakalantzi50.

 24. Amour said

  Αγαπητέ μου κύριε Νίκο, ζητώ ένα μεγάλο συγγνώμη που σήμερα θα σάς πικράνω, αλλά θα συμφωνήσετε κι εσείς πως… φίλος Σαραντάκος φιλτάτη δ’ Αλήθεια…

  Το σημερινό άρθρο του κυρίου Σταύρου αποτελεί την μακράν κορυφαία γκάφα που διέπραξε το παρόν Ιστολόγιο, τουλάχιστον την τελευταία 3ετία που το παρακολουθώ εγώ: Όλοι οι Παπαδιαμαντολόγοι συμφωνούν πως το κείμενο «Ολυμπιακοί Αγώνες και Ολυμπιάδες» ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ και έχει οριστικά καταχωρηθεί στα ΝΟΘΑ. Και καλά ο παντελώς ανυπόληπτος κύρ Σταύρος Παύλου, αλλά εσείς κύριε Σαραντάκο είναι ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ να μη το γνωρίζετε αυτό, ενώ έχουν περάσει 16 ολόκληρα χρόνια από τις σχετικές αποκαλύψεις του επιμελητή στην δεύτερη επανέκδοση (2005) του E΄ τόμου των Παπαδιαμαντικών Απάντων («Δόμος»).

  Για το πώς το κείμενο «Ολυμπιακοί Αγώνες και Ολυμπιάδες» παρεισέφρησε στο Παπαδιαμαντικό corpus έχει δώσει πλήρεις εξηγήσεις στην «Καθημερινή» της 17ης Απριλίου 2011 ο κορυφαίος εν ζωή Παπαδιαμαντολόγος, Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος. Καλώ τον κύριο Σταύρο και τον κ. Σαραντάκο να το διαβάσουν προσεκτικά και να ζητήσουν ένα μεγάλο ΣΥΓΓΝΩΜΗ από εμάς τους πιστούς αναγνώστες για αισχρή παραπλάνηση λόγω ασυγχώρητης άγνοιας.


  Ο αφελής κύρ Σταύρος είχε το θράσος να πιστέψει ότι διόρθωσε τους αριθμητικούς υπολογισμούς του Παπαδιαμάντη, αγνοώντας πόσο ικανός ήταν στους μαθηματικούς υπολογισμούς ο Μέγας Σκιαθίτης. Κι ο επιπόλαιος (λόγω ελλείψεως χρόνου) κύριος Σαραντάκος τον πίστεψε, με αποτέλεσμα να έχουμε την σημερινή ιστορική γκάφα, που ασφαλώς θα καταχωρηθεί εσαεί στα μαύρα κατάστιχα του παρόντος Ιστολογίου.

  Πρόκειται για ισοδύναμη γκάφα με αυτήν που διέπραξε η «Ελληνική Αγωγή» του Αδώνιδος Γεωργιάδου το σωτήριον έτος 2002, όταν είχε κάνει σειρά δημοσιευμάτων στο περιοδικό της (τα υπέγραφε ο τότε διευθυντής της και φιλόλογος Μέσης Εκπαιδεύσεως Απόστολος Τζαφερόπουλος) για το πόσο μεγάλες Αλήθειες για τον Ελληνισμό περιέχουν οι περίφημοι «Οξυρρύγχειοι Πάπυροι» του Κωνσταντίνου Τσάτσου, που είχε γράψει ο ίδιος ο Τσάτσος για να ντροπιάσει τους ομοτέχνους του

  ΥΓ: Δεν μού αρέσουν καθόλου οι αποκλεισμοί, αλλά η Κοινή Λογική λέει πως ο κ. Σαραντάκος πρέπει να αποβάλει για μία τουλάχιστον εβδομάδα από το Ιστολόγιο τον ανυπόληπτο κ. Σταύρο Παύλου, μήπως και καταλάβει το μέγεθος της γκάφας που διέπραξε: Εξέθεσε εσαεί το Σαραντάκειο Ιστολόγιο στην χλεύη των εχθρών του, επιβεβαιώνοντας πως δεν είναι καθόλου τυχαία η καταβαράθρωσή του το τελευταίο δίμηνο σε θεαματικότητα, με αποτέλεσμα να μήν προσμετράται κάν στην Βαθμολογία της Alexa

 25. Γιάννης Ιατρού said

 26. Γιάννης Κουβάτσος said

  Εμ, το ‘χα πει να μην σταλεί για μπάνιο ο Βάτμαν, αφού, παρά τις χοντράδες του, προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες…☺

 27. Γιάννης Ιατρού said

  σταλεγάκιας, Ο

 28. sarant said

  Eυχαριστώ για τα νεότερα σχόλια

  24 Πράγματι δεν ήξερα ότι τα κείμενα αυτά των Απάντων έχουν θεωρηθεί νόθα -να το πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής έκδοσης αφού όποιος έχει την έντυπη δεν έσπευσε βέβαια να αγοράσει τις ανατυπώσεις.

  Διορθώνω το άρθρο.

  26 Ετερον εκάτερον πάντως. Διότι είναι βέβαιο πως θα έρθουν οι χοντράδες πάλι.

 29. Γιάννης Κουβάτσος said

  27: Είναι εκνευριστικός ο σταλεγάκιας, ίσως επειδή έχει δίκιο.☺

 30. Γιάννης Ιατρού said

  29: Γιάννη, μπά, όχι τόσο, παρ΄όλο που το γράφει στο σλάνγκ.
  Για μένα είναι εκνευριστικός (στην ηπιότερη εκδοχή του) περισσότερο γιατί «διαλαλεί» την σοφία του εκ των υστέρων, σχεδόν πάντα.

 31. Pedis said

  Πάντως, η ημερομηνία των πρώτων Ολυμπιακών αγωνων, 776 πΧ, πρέπει να έχει σφάλμα μεγαλύτερο του ενός έτους. 😃

  Έχω μία απορία: διεξήχθησαν χωρίς εξαίρεση όλοι οι Ολυμπιακοί αγώνες ανά τέσσερα χρονια από το 776 πΧ μέχρι το 394 μΧ, κι αν ναι, πως το γνωρίζουν οι ειδικοί; (Οι Αρχαίοι Έλληνες (και ποιοί από όλους, θα πει κάποιος) δεν κρατούσαν (λάθος;) με μεγάλη φροντίδα ανάλογα κιτάπια με τα annales των Ρωμαίων, ράιτ;)

 32. leonicos said

  Εξέθεσε εσαεί το Σαραντάκειο Ιστολόγιο στην χλεύη των εχθρών του

  Ο γελοίος ομολογεί και την ιδιότητά του. ειναι εχθρός

  Κι εχθρεύεται κάτι που δεν τον άγγιξε

  Σας παρακαλώ χαρακτηριστε τον εσείς

  μην το κάνω εγώ και ζητάω ξανά απο τον Νίκιο να με σβήσει

 33. Alexis said

  Κι αυτός ο χριστιανός χάθηκε ο κόσμος να υπογράψει με το όνομά του, τι Πμ. είν’ αυτό; 🙂

 34. leonicos said

  Το θέμα έχει μικρο φιλολογικποενδιαφέρον, αν έχει κάποιο.

  Προφανώς ο χριστό τοποθετήθηκε βολικά. Πιστεύεται σήμερα ότι γεννήθηκε το 2 προ Κ.Χ

  Αλλά όποτε και να γεννήθηκε εκείνος, αγώ γεννήθηκα το 1944 και διάγω το 77ο έτος

  Οι Ολυμπιακοθ εγώνες δεν επηρεάζουν την ηλικία ούτε τη διάθεσή μου

  Μου αρέσουν οι αθλήτριες

  Οι αθλητές με αφήνουν αδιάφορο

  Με ενδιαφέρουν οι αθλήτριες

  Δεν δίνω ένα παρά αν νικάνε ή όχι. Όμορφες να είναι, αιι μου αρκέι

  Αυτό είναι το αθλητικο μου ήθος. Η ευγενης άμιλλα των γυναικών

 35. ΚΩΣΤΑΣ said

  Εμένα τα αθλητικά, γενικά, μου είναι αδιάφορα. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν υπονοώ ότι όσοι ασχολούνται κάνουν λάθος ή ασχολούνται με υποδεέστερα θέματα.
  Βέβαια, όταν πρόκειται για Ολυμπιακούς, Ευρωπαϊκούς… αγώνες στίβου ή κάτι τελικούς ποδοσφαίρου, μπάσκετ… ρίχνω κι εγώ από καμιά ματιά.

  Ωστόσο δίνω συγχαρητήρια στον Σταύρο για την επιμελημένη και κατατοπιστική δουλειά που έκανε.

  Για τον Μπάτμαν, είναι χρήσιμος, είναι διασκεδαστικός, είναι και απαράδεκτος. Όλα αυτά περιέχονται σε διαφορετικές αναλογίες ανά σχόλιο.

  Γενικά είμαι κατά των αποκλεισμών. Καλώ και τον εν λόγω αξιοσέβαστο κύριο να κόψει τις χοντράδες και τα απαράδεκτα. Τα ψιλοπειράγματα ας μείνουν, βγάζουν γέλιο.

  Είπα και ελάλησα, ντου μπριά, λύκος… 🤗

 36. sarant said

  33 Πολλά (αποδεδειγμένης γνησιότητας) δημοσιεύματα του Παπαδιαμάντη σε εφημερίδες έχουν υπογραφή Π. ή Α.Π. ή τέλος πάντων όχι το πλήρες όνομά του.

 37. dryhammer said

  16,18. Δεν είχαν ακόμα 3.000 μ. στιπλ να πρωτεύσει…

 38. leonicos said

  Και κατ’ ανάγκη για χτες, και ας με μαλώσει ο Πέπε

  Βρήκα το διήγημα του αχώνευτου Τζι, καταπληκτικό διαμαντάκι

  Δεν υπερβάλλω! Θα πω το γιατί. Το τι εκανε ο ιταλό ςμε τη γυναίκα του δεν με νοιάζει

  Καταγράφει διάσπαρτες καταστάσεις με σύντομες φράσεις, κάνει καταπληκτικές αναγωγές σε πράγματα που νοούνται και δεν λέγονται πάντα, άλλωστε το είπαν πολλοί σχολιαστές με το ‘ανοιχτο σε πολλές ερμηνείες’ εγώ θα έλεγα ‘ ανοιχτό σε πολλές ψυχικες και συναισθηματικές προσεγγίσεις. Και βρίσκω μια αντιστοιχία του μαυρου των τσουλουφιών με τον τον θάνατο συγκλονιστική. Βλέπω τη Λορέτα (σόρι αν δεν την λέω καλά) Λορεντίνα σαν προαγγελία θανάτου, αδιάφορη απρόσιτη, ανεραστη, ανέγγιχτη. Είναι ο θάνατος που υπάρχει γύρω μας και μας παρακολουθεί κα συνατιέται με κάποιον στα χωράφια, τον πάει σιγά σιγά στο ποταμάκι και από και τον μπαρκάρει για την Αχερουσία. Το ωραίο είναι ότι και η Λορεντίνα δεν έχει συνείδηση της υπόστασής της, και γι’ αυτό δεν ξέρει το όνομα του ποταμού και ρωτάει κάποιον να της το πει.

  Λυπάμαι που αναγκάζομαι να συγχαρώ τον αχώνευτο Τζι, αλλά η αλήθεια δεν μου επιτρέπει να κάνω διαφορετικά.
  Απαίσιος μεν ο Τζι, αλλά φιλτέρα η αλήθεια

  Και ό,τι καταλάβατε

  Αυτό το τελευταίο δεν ισχύει για τον Τζι, που δεν καταλαβαίνει

 39. ΣΠ said

  Για πλήρη ενημέρωση βάζω τις σελ. 6 και 268 της δεύτερης επανέκδοσης (2005) του E΄ τόμου των Απάντων («Δόμος»).
  Το σημείωμα του επιμελητή Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου και το αμφισβητούμενο κείμενο. Ο επιμελητής, ενώ εκφράζει την βεβαιότητά του ότι κείμενο δεν είναι του Παπαδιαμάντη, εξακολουθεί το έχει περιλάβει στα Άπαντα, χωρίς μάλιστα καμία σχετική υποσημείωση. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω το τεύχος από το Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών, όπου το τεκμηριώνει.


 40. Γιάννης Ιατρού said

  35: …Εμένα τα αθλητικά…
  Να που υπάρχουν και ομοιότητες καμιά φορά 🙂 .
  Αλλά αλλού πάει το σχόλιό μου: Μπορεί να μην είναι το σημείωμα αυθεντικό (του Παπαδιαμάντη), όπως πληροφορηθήκαμε, αλλά η σημερινή δημοσίευση του Σταύρου δεν εστιάζει σ΄ αυτό, αλλά σε διάφορα άλλα, χρονολογικά, ιστορικά των Ολυμπιακών αγώνων κλπ. Και το κάνει εμπεριστατωμένα και άρτια.

  Και γι αυτό, συμφωνώ για δεύτερη φορά με τον Κώστα και συντάσσομαι πλήρως με το «δίνω συγχαρητήρια στον Σταύρο».

  Πάντως δεν τριτώνει η σύμπνοια απόψεων (παρά το «είναι και απαράδεκτος»), μιάς και σκαλώνει στην εκτίμηση κλπ. για τον γνωστό ταραξία.
  Η σωστή μεν τυπικά παρατήρηση του «άσωτου του μπλογκ» (επιεικής χαρακτηρισμός) δεν μπορεί να εκτιμηθεί σαν μια θετική συμβολή, όπως θα ήθελε ο καθού. Η διατυπωθείσα κριτική για το συνολικό δημοσίευμα είναι (επίσης επιεικώς) απαράδεκτη και παραβλέπουσα παντελώς την ουσία του άρθρου (άσε που οι μαθηματικές γνώσεις του σχολιαστή είναι τελέιως ανεπρκείς για αν είναι αυτό σε θέση να κρίνει τους συλλογισμούς του Σταύρου…). Προφανώς δε είναι και κακεντρεχής (what else…), αφού είναι εμφανής ο «θρίαμβος» της ανακάλυψης του «λάθους», που έχει καταντήσει αυτοσκοπός για τον εν λόγω παρεπιδημούντα πολυώνυμο.

  Στο τέλος μάλιστα του σχολίου γίνεται εμφανές το ξεκίνημα της απροκάλυπτης εκτροπής και προσωπικής επίθεσης, είναι ο κατήφορος που αρχίζει να διαφαίνεται…

  Σε λίγο θα έχουμε και μεγαλύτερες εκτροπές, επομένως γρηγορούμε… και δεν ξεχνούμε τα απολύτως αναγκαία μέτρα υγιεινής😎

 41. Πέπε said

  @27

  Οι σταλεγάκηδες είναι δυο λογιών. Αυτός που αυτό που έλεγε εισακούστηκε, και μετά λέει «ευτυχώς που σ’ τα ‘λεγα», δε βλάφτει κανέναν και δεν ενοχλεί. Ο σπαστικός είναι ο άλλος: σ’ τα ‘λεγα πως θα γίνει ζημιά (και τι βοηθάει να μου το κοπανάς ώρα; ή βόηθα να τη διορθώσουμε ή βούλωσ’ το!).

  Εδώ έχουμε μια υβριδική περίπτωση. Είτε προτείνεις να πάει ο Β. για μπάνιο, και εισακουστείς, είτε προτείνεις το αντίθετο και εισακουστείς, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.

  Απροπό, στο λήμμα στου Σλανγκρ βλέπω λινκ προς ειδικό άρθρο περί σταλεγάκια σε κάποιο ιστολόγιο εκείνης της εποχής (2015): https://sarantakos.wordpress.com/2015/07/08/stalega/

 42. Πέπε said

  41
  ώρα > τώρα

 43. Πισμάνης said

  Τό @34 πρέπει νά θεωρηθεί σαφώς Νόθο.

 44. Γιάννης Κουβάτσος said

  41: Γιατί το αποτέλεσμα είναι το ίδιο; Στην πρώτη φεύγει, στη δεύτερη μένει. Τι εννοείς, ποιητή;

 45. Πέπε said

  44

  Ότι όσο και να φύγει, πάντα εδώ είναι!

 46. Γιάννης Κουβάτσος said

  Αν εννοείς ότι πάντα ο Βάτμαν βρίσκει τον τρόπο να τρυπώνει, ε, ναι, ισχύει, οπότε προς τι το μάταιο ανηλεές μπανάρισμα; Εντάξει, κουβέντα κάνουμε, αφού άλλος αποφασίζει και αυτό είναι και το σωστό.

 47. sarant said

  39 Όπως είπα, δεν έχω τη δεύτερη επανέκδοση.
  Σημειώνω όμως ότι στην πρώτη έκδοση των Απάντων ο ΝΔΤ παραθέτει την άποψη του Βαλέτα για το επίμαχο άρθρο, όπου ο Βαλέτας λέει ότι «Για το κομμάτι αυτό είχα εκφράσει αμφιβολίες αν είναι του Ππδ. και δεν θα το συμπεριλάμβανα στα Άπαντα, αλλά περιλαμβάνεται το απόκομμα μαζί με άλλα άρθρα του Παπαδιαμάντη σε κατάλογο του Φαλτάιτς».
  Ο ΝΔΤ στο ίδιο σημείωμα σημειώνει ότι δεν ξέρει πού είναι το απόκομμα ούτε ο κατάλογος του Φαλτάιτς.

 48. Γιάννης Κουβάτσος said

  45: Οκέι, ορθώς ερμήνευσα τη σκέψη σου, αλλά, όπως προείπα, κουβέντα σε ξένον αχυρώνα κάνουμε.☺

 49. Prince said

  Επιτρέψτε μου μια μικρή πρόταση για το Βáταλο.
  Τις περισσότερες φορές οι πληροφορίες που δίνει είναι σημαντικές. Όλοι έχουμε μάθει πραγματάκια απ’τις συμβολές του (αν και ίσως ντρεπόμαστε να το πούμε). Και τις τηλεοπτικές ειδήσεις τις βρίζουμε, αλλά καμιά φορά τις παρακολουθούμε, προσπαθώντας να φιλτράρουμε τα ακούσματα.
  Αυτή είναι η πρότασή μου: να επιτρέπεται η συμμετοχή του και ταυτόχρονα να σβήνονται τα κακεντρεχή του σχόλια (μερικώς και στοχευμένα, όχι όλο το σχόλιο), είτε απευθείας απ’τον Νικοκύρη, είτε (ελλείψει χρόνου) π.χ. απ’το Γιάνννη Ιατρού ή κάποιον άλλο «παλιό» με σχετικά δικαιώματα που θα του δώσει ο Νικοκύρης.
  Έτσι θα παραμένει η καλή πληροφορία (που φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα έρευνας) και θα εξαφανίζεται απ’τον ιστό η κακεντρέχεια.

  Είναι μόνο μια προσωπική πρόταση, αν δεν συμφωνείτε μη βαράτε παρακαλώ… 🙂

 50. Γιάννης Κουβάτσος said

  Εδώ που τα λέμε, και εκ των υστέρων πάντα, το ύφος δεν πολυθυμίζει Παπαδιαμάντη.

 51. sarant said

  49 Ίσως λυσιτελέστερο θα είναι να τελεί υπό μόνιμη έγκριση. Περισσότερη δουλειά για μένα, και καθυστέρηση του διαλόγου, βέβαια.

 52. sarant said

  39 Ο συγκεκριμένος τόμος του Αρχείου Ευβ. Μελετών είναι στα γκουγκλ μπουκς αλλά όχι προσπελάσιμος

  https://books.google.lu/books?id=onhoAAAAMAAJ&q=%22%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82%22&dq=%22%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82+%CE%BD%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%85%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82%22&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiM25nFn-_xAhXCDOwKHVLeC8EQ6AEwAHoECAcQAg

 53. Prince said

  51. Κι αυτή είναι μια ωραία ιδέα!
  Με το ρεαλιστικό μειονέκτημα της περισσότερης δουλειάς από σένα (επίτρεψέ μου τον ενικό παρακαλώ) και με το δυνητικό πλεονέκτημα μιας ξέμπαρκης, αλλά αληθινής πληροφορίας.

 54. Μαρία said

  47
  Τα ίδια ουσιαστικά αναφέρει και στη 2η επανέκδοση του 2005.

 55. ΣΠ said

  47
  Η έκδοση του 2005 υπάρχει online: https://papadiamantis.net/old/index.php?option=com_content&view=article&id=887:%E1%BC%85%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1-%C2%AB%CE%B4%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85%C2%BB-%20%20%20%20pdf&catid=2:uncategorised&Itemid=101
  Το σημείωμα είναι στην σελίδα 396. Ας το βάλω κι αυτό.

 56. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  ο μελετητής κ. Γ. Ζεβελάκης θεωρεί αδιαμφισβήτητο στοιχείο παπαδιαμαντικής πατρότητας την υπογραφή Π.,
  https://www.kathimerini.gr/culture/424314/ta-notha-ton-apanton-papadiamanti/

 57. sarant said

  56 Τυχαίνει να έχω συζητήσει το θέμα της υπογραφής Π. με τον φίλο Γ. Ζεβελάκη και δεν συμφωνώ ότι είναι «αδιαμφισβήτητο στοιχείο παπαδιαμαντικής πατρότητας».

 58. Γιάννης Ιατρού said

  56: Έτσι όπως το αναφέρεις δίνει (κατά την δική μου αντίληψη) το αντίθετο νόημα από αυτό που θέλει να δώσει ο Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος στην δημοσίευσή του στην Καθημερινή, που προφανώς το θεωρεί τριτοδεύτερο επιχείρημα…

 59. Amour said

  Να μάς πεί ο κύριος Νίκος τί μέσον είχε και κατάφερε «να περάσει» 4σέλιδο κείμενό του σε άψογο πολυτονικό στην ακροδεξιών φρονημάτων «Νέα Εστία» το σωτήριον έτος 1994 (τότε ήταν μόλις 35 ετών) υπό τον τίτλο «Ο Παπαδιαμάντης ως πρωτογενής μαρτυρία σε θέματα Λαϊκού Πολιτισμού» ( τεύχος 1621 , σελίδες 116 έως 119)


  Όπως βλέπουμε στην φωτοτυπία, το μοναδικό εύρημα του κ. Σαραντάκου στο εν λόγω άρθρο είναι ότι βγάζει άσχετο τον Γεώργιο Ρήγα, συγγραφέα του πολυδιαφημισμένου συγγράμματος «Σκιάθου Λαϊκός Πολιτισμός», διότι κατάλαβε λάθος την περίφημη παπαδιαμαντική παροιμία «σαν την κόττα στο μύλο».

  ΕΡΩΤΩ τον αγαπητό κύριο Νίκο: Όταν μία άκρως συντηρητική «Νέα Εστία» δίνει βήμα 4 σελίδων στον νεοσσό αριστερό, Νίκο Σαραντάκο, που στα 35 του δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του, προκειμένου να βγάλει σκάρτο τον Γεώργιο Ρήγα (επειδή όντως κατάλαβε στραβά μιά παπαδιαμαντική παροιμία), τί βήμα πρέπει να δώσει σε μένα το Σαραντάκειο Ιστολόγιο, που απέδειξα οριστικώς κι αμετακλήτως ότι ο κύρ Σταύρος Παύλου είναι παντελώς ανυπόληπτος ερευνητής;

  Εδώ σε θέλω κάβουρα που περπατάς στα κάρβουνα…

 60. Aghapi D said

  11 Σε μιαν άλλη περίπτωση, όταν περπάτησε κάποιος πάνω στο νερό, τού φώναξαν «Μπες μέσα Δάσκαλε, ζεστό είναι»

 61. dryhammer said

  Μα δεν τον ξύνει ο κώλος του;

 62. sarant said

  61 Εμ, πώς και δεν τον ξύνει…

 63. spiridione said

  39. Το Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών έχει ψηφιοποιηθεί και υπήρχε ονλάιν, αλλά τώρα χάλασε
  http://ancientworldonline.blogspot.com/2013/04/opena-access-journal.html

 64. voulagx said

  Συμπληρωματικά στα του Σταύρου:

  Οι υποδιαιρέσεις των αρνητικών ετών (ημέρες, μήνες) προσημαίνονται θετικά.
  Αν χ ο συμμιγής αριθμός που δηλώνει μια ημερομηνία εντός του θετικού έτους Θ και ψ ο συμμιγής αριθμός που δηλώνει μια ημερομηνία εντός του αρνητικού έτους Α, τότε η χρονική διαφορά μεταξύ των δύο ημερομηνιών είναι:
  Δ=(Θ-1+χ)-(Α+ψ)=Θ-1+χ-Α-ψ=Θ-1-Α+(χ-ψ)
  Αν: χ=ψ τότε: Δ=Θ-1-Α = Θ-(Α+1)
  Αν θέσουμε: Ν=Α+1 τότε: Δ=Θ-Ν, όπου: Ν=0,-1,-2,-3,-4,…
  είναι σα να έχουμε εισάξει (Νικ ρε) ένα (εικονικό) έτος 0 στη θέση του -1.

  Αν οι Θ και Α είναι ομόσημοι τότε:
  α) Θ>Α>0 η διαφορά είναι:
  Δ=(Θ-1+χ)-(Α-1+ψ)=Θ-Α+(χ-ψ) , αν: χ=ψ τότε: Δ=Θ-Α
  β) 0>Θ>Α η διαφορά είναι:
  Δ=(Θ+χ)-(Α+ψ)=Θ-Α+(χ-ψ) , αν: χ=ψ τότε: Δ=Θ-Α

  Αν ημερομηνια=Η/Μ/Ε τοτε χ=(Ε-1)+(Μ-1)+Η

 65. Γιάννης Κουβάτσος said

  Τελικά ο Βάτμαν δεν την μπορεί τη νομιμότητα, γουστάρει την παρανομία και τον κλεφτοπόλεμο, δεν εξηγείται αλλιώς…😂

 66. ΣΠ said

  64
  Πολύ σωστά.
  Αυτό επειδή η αρχή του έτους Θ είναι στην χρονική στιγμή Θ-1, ενώ η αρχή του έτους Α είναι στην χρονική στιγμή Α. Π.χ. η αρχή του έτους 1 μ.Χ. είναι το 0, ενώ η αρχή του έτους 1 π.Χ. είναι το -1.

 67. sarant said

  63 Το δοκίμασα νωρίτερα και δεν μου άνοιγε.

 68. ΚΩΣΤΑΣ said

  61-62
  Όχι, δεν τον ξύνει ο κώλος του, τον τρώει ο κώλος του, εμείς έτσι το λέμε.

  Καλέ μου Βάτα.λε, εγώ έτσι θέλω να σε θυμάμαι, όπως σε πρωτογνώρισα εδώ μέσα, γιατί ντροπιάζεις κι εμάς τους φαν σου; 😜 Με τι πρόσωπο να βγούμε να σε υπερασπιστούμε; Έχεις όλη την δυνατότητα και ψιλό γαζί να κάνεις και η ευπρέπεια του σχολίου σου να μην αμφισβητείται. Κάν’ το έτσι, όπως ο ηγέτης!

  Άντε, να κλείσω με μια καλή κουβέντα για πάρτη σου. Ενίοτε υπάρχουν και χειρότεροι από σένα. 😉

 69. Γιάννης Ιατρού said

  68: Κοίταξε ν΄ αγιάσεις… 🙂

 70. dryhammer said

  68. Κι εμείς τον τρώει λέμε (συχνότερα από τον ξύνει) αλλά με τις εμμονές που έχει περί κιναίδων κλπ είναι παρεξηγήσιμο, κι έτσι προτίμησα το πολιτικά ορθότερο περί του ορθού του.

 71. Χαρούλα said

  Πολύ ζέστΑ στην μαρμάγκα….

  #68 ΚΩΣΤΑ, εκεί στο νότο, πάρα πολύ συχνά ξύνει το σημείο που θέλει να το ξύσεις! Πτωχό λεξιλόγιο. Μην παρεξηγείς…😊 Θα μάθουν και το τρώει και το φαγουρίζει, όταν θα ανακαλύψουν τα σωστά ελληνικά!🤣😂🤣😈

 72. ΚΩΣΤΑΣ said

  @71 Χαρούλα!!! 👍🍷🍹 🤣😂🤣

 73. Georgios Bartzoudis said

  «Ο Παπαδιαμάντης δίνει για χρονολογία κατάργησης των Ολυμπιακών Αγώνων της αρχαιότητας το 394 μ.Χ., ενώ η Wikipedia δίνει ως έτος τέλεσης των τελευταίων Ολυμπιακών Αγώνων το 393 μ.Χ».

  # Η παραπομπή στη Wikipedia είναι απρόσφορος: Ο Παπαδιαμάντης είναι συγκεκριμένος, ενώ η Wikipedia είναι ΠΡΑΚΤΙΚΩΣ αόριστη. Βέβαια ο συγγραφέας δίνει το λινκ και μπορεί κάποιος από παραπομοπή σε παραπομπή να φτάσει σε κάποιον (υποτιθέμενο) «συγκεκριμένο» για …όσους τον ξέρουν. Εγώ …κυνηγώντας τα λινκ βρήκα αυτόν/ούς τον/τους κάποιον/κάποιους αλλά δεν τον ξέρω «τι καπνό φουμάρει». Και η υπόθεση καταλήγει στο συμπέρασμα «πιάσ’ τ’ αυτό και κούρευτο»!

 74. ΜΙΚ_ΙΟΣ said

  34κε, περί Βάτμαν
  Στα σχεδόν τρία χρόνια που παρακολουθώ και συμμετέχω στο ιστολόγιο, η θετική συμβολή του με χρήσιμες πληροφορίες, έρευνα κ.λπ, θα έλεγα ότι είναι πενιχρή (σε σχέση με το πλήθος των παρεμβάσεών του, υπό τα διάφορα προσωπεία του). Έχει αποδειχθεί κατά καιρούς ότι, στην πλειοψηφία τους, οι παρεμβάσεις του αυτές παρέχουν/περιέχουν λανθασμένες ή ελλιπείς ή ατεκμηρίωτες και σκόπιμα παραπλανητικές και παραποιημένες πληροφορίες, αρκεί να στοχεύουν στον εξευτελισμό και τη σπίλωση κάποιου προσώπου. Αντικειμενικός του σκοπός είναι η ‘λάσπη’, οι δε έρευνες του ‘επιτελείου’ του αφορμές για να την εξακοντίσει. Σε κάποιες περιπτώσεις/εξαιρέσεις, όπως στη σημερινή, συμβαίνει η κακεντρέχειά του να βρίσκει σύμμαχο και βοηθό την αλήθεια.
  Το –όχι ασήμαντο- κέρδος είναι ότι συχνά ‘αναγκάζει’ πολλούς από τους συμμετέχοντες να ψάξουν και να επιχειρηματολογήσουν σοβαρά για να τον αντικρούσουν. Έτσι προκύπτουν πολλές φορές νέα δεδομένα για τα διάφορα θέματα που θίγονται (πραγματολογικά, ιστορικά, λεξιλογικά).
  Γι’ αυτό και μόνο τον λόγο, και παρά το ότι τα γραφόμενά του συνήθως μου προκαλούν αηδία, θα έλεγα να μένει …εκτός μπάνιου (πλην ακραίων περιπτώσεων).
  Αλλά, όπως ειπώθηκε, αυτό είναι …Ν(ο)ικοκύρη ευαγγέλιο. 🙂

 75. Γιάννης Ιατρού said

  74: Η πέτρα, το πηγάδι και οι 40 γνωστικοί….
  ΜΙΚ_ΙΕ, αν ήταν μόνο αυτά που αριθμείς…., γίνονται και χειρότερα (όχι της πλάκας) πολλές φορές, μόνο που τα περισσότερα τα προλαβαίνει η μαρμάγκα, δηλ. ο Νίκος 🙂

 76. Μαρία said

  74
  Μπράβο, Μικ. Έχεις κι άλλη τέτοια συνταγή για μαζόχες;

 77. dryhammer said

  75. Μιας και τό ‘φερ’ η κουβέντα μαστρο-Δόχτωρ, μήπως, λέω μήπως, χτες, πριν το σκακιστικό ψευτόνυμο πρόλαβε να κατοχυρώσει κι ένα «αθώο» διορθώνοντας τους Ιταλούς (και με ολίγο ομο-σεξ κατά τα ειωθότα) ή πια υποπτεύομαι και τη σκιά μου;

 78. Γιάννης Ιατρού said

  77: Χριστός κι Απόστολος 🙂 Τι είναι αυτά που λές τώρα 🙂

 79. Γιάννης Ιατρού said

  76: Γιατί δηλαδή να μείνει η Κρήτη πίσω από τους Βορειοελλαδίτες… 😉

 80. dryhammer said

  Έχω φτάσει να ακούω «καλημέρα» και κοιτάζω έξω απ’ το παράθυρο…

 81. sarant said

  Αναρωτιέμαι τι αποτέλεσμα θα έδινε μια ψηφοφορία για το θέμα του αποκλεισμού του πολυώνυμου (χωρίς τις δικές του ψήφους)

 82. Γιάννης Ιατρού said

  81: Ό,τι και να δώσει σαν αποτέλεσμα, μετά θα έχει συνομιλίες με τους θεσμούς 🙂

 83. leonicos said

  81 Θα ψηφιζα άφησέ τους.Αφού ξερουμε τι λένε, και άσχετα με το ύφος τους, καμιά φορά λένε και κάτι που πιανει τόπο, γιατί να τους σωπάσεις.

  Εχω ακούσει ότι σε κάποιο παιχνίδι με χαρτιά υπάρχει το ξεσκαρτάρισμα. Πετάς τα σκάρτα! Έτσι κι εμείς, σαν καλοί παίχτες, πετάμε τα σκάρτα από τα σχόλια, και κρατάμε τα καλά.

  Τι θα πάθεις κι αν σε βρίσουν; Σε αφορά αυτή η βρισιά; Όχι!

  Το στιλ τους είναι συσχετισμός mode και mood. Οπως όλοι μας!

  Εγώ που λέω συνεχώς πέτα τον Τζι απο δω μέσα, κι εσύ βάζεις τα καλύτςρά του, διαμαρτυρήθηκα; Βγηκα στον δρόμο; Όχι!

  Γιατι να βγεις εσύ; Γιατί να σε εξαναγκάσουν να κάνεις κάτι που δεν θα το επέτρεπες στον εαυτό σου;

  Προσπαθούν να σ’ εξανλήσουν; ΜΗΝ εξαντληθείς!

 84. leonicos said

  Βέβαια άλλη η οπτική γωνία του απλού σχολιαστή και άλλου του έχοντος το ιστολόγιο.

  Πιθανώς να υπάρχουν λεπτομέρειες που αγνοώ.

  Οπότε κάνει ςό,τι κρίνεις σωστό, άσχετα με τη δική μου αρνητική ψήφο

  Ούτε τον Άδωνι ψήφισα και όμως βγήκε

 85. leonicos said

  Ξαναδιάβασα τον Τζι μερικές φορές ακόμα, με διάστημα μερικών λεπτών από τη μία φορά στην άλλη

  Επιμένω στην αρχική μου κριτική, χωρίς να αποκλείω ότι μπορεί, ο ίδιος θα το κρίνει, να θέλει μια εξισορρόπηση σε μερικά σημεία, ώστε να μην είναι ετεροβαρής η παρουσία των πρωταγωνιστών. Επίσης, μπορεί να εμπλουτιστεί, γιατί παραείναι μικρό.

  Αλλά παραμένει ΥΠΕΡΟΧΟ

  Απορώ πώς αυτός ο άχρηστος, γράφει έτσι. Καμιά γοργόνα θα του το υπαγόρευσε, εκεί που ψαρεύει
  Καμιά φοά πιάνονται στα δίχτυα, και για να τις αφήσεις λένε τραγούδια, παραμύθια
  Μου έτυχε κι εμένα μια φορά. Αν και δεν ψαρεύω, αυτό το αφήνω στον Τζι, μαζί με τον ΠΑΟΚ, αλλά πιάστηκε στο βατραχοπέδιλο μου και κόντεψα να πνιγώ. Την απείλησα με τον ανδρσμό μου κι έφυγε προτροπάδην

 86. leonicos said

  Την απείλησα με τον ανδρισμό μου κι έφυγε προτροπάδην

  Δηλαδή της εἰπα «»κατσε καλά γιατί δεν σε φοβάμαιΙ»»

  για να μην πάει ο νούς σας αλλού

 87. leonicos said

  Άκου πού κατάντησα! Να επαινώ τον Τζι!

 88. leonicos said

  Πέντε σερί! Σας άφησα αφωνους

 89. leonicos said

  Πέστε ρε κάτι, τόση ώρα!

 90. Καλέ αισθάνομαι σαν να κρυφακούω με τόσα που συμβαίνουν ολόγυρα.

 91. ΣΠ said

  Ζητώ συγγνώμη από όλους επειδή δεν πρόσεξα το σημείωμα του επιμελητή στην αρχή του 5ου τόμου των Απάντων (σχόλιο 39). Δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι τα Άπαντα θα μπορούσαν να περιέχουν μη γνήσιο κείμενο, τουλάχιστον όχι χωρίς κάποια υποσημείωση στην ίδια σελίδα με το κείμενο.

 92. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Από μαγαρισμένη χέρα, μουδε πρόσφορο.

  Χαμουρ όξω, δαγκωτό.

 93. sarant said

  91 Έλα ντε, είναι παραπλανητικό.

 94. Χρίστος said

  Επειδή τα σχόλια 77,78, 80 με θίγουν προσωπικά, απαντώ.

  Το μεν «διορθώνοντας τους Ιταλούς»,είναι τελείως ψέμα : Ποτέ δεν διόρθωσα τους Ιταλούς.
  Το δε «και με ολίγο ομο-σεξ κατά τα ειωθότα» είναι μια εξυπναδίτσα, καθώς, εγώ αναφέρθηκα σε μια δήλωση του ίδιου του Fabrizio De Andre to 1992.

  Προσωπικά, προσπαθώ να σχολιάζω με ευγένεια και τεκμηριωμένα.
  Όταν έχω κάτι να πώ. Όταν δεν έχω, σωπαίνω και διαβάζω προσεκτικά.
  Αν άλλοι δεν τηρούν αυτά, δεν μπορώ και δεν θέλω να κάνω κάτι.
  Ο κος Σαραντάκος έχει δικαίωμα να μην μου παρέχει βήμα.
  Αν με λογοκρίνει θα το δεχτώ χωρίς κόλπα και πολλαπλά ψευδώνυμα και θα βγάλω τα συμπεράσματά μου. Το πλήρες ονοματεπώνυμο μου άλλωστε, ο κος Σαραντάκος, το έχει.
  Το Χρίστος είναι απλά το όνομά μου. Προσοχή στον τονισμό. Προσοχή στους ίσκιους

 95. dryhammer said

  94. Επειδή δεν σχολιάζετε συχνά όπως άλλοι, δεν σας θυμόμουν και γι αυτό απευθύνθηκα στο 77 στον αρχειοφύλακα. Εν τέλει είμαι πιο καχύποπτος από όσο θα έπρεπε. [Η απάντηση του 78 δεν λειτούργησε (στο κεφάλι μου) διαψευστικά.]

  Εν πάση περιπτώσει, έσφαλλα για το άτομό σας και σας ζητώ συγγνώμη εάν σας έθιξα ή σας προσέβαλα. Σας παρακαλώ να τη δεχτείτε.

 96. Χρίστος said

  Δεκτή η συγγνώμη σας Dryhammer δεν θα σας καλούσα και σε μονομαχία άλλωστε .
  Η απάντηση του 78 δεν λειτούργησε ούτε στο δικό μου κεφάλι διαψευστικά.

 97. ΜΙΚ_ΙΟΣ said

  76.
  Γιατί, Μαρία; Αφού δεν θέλεις να είσαι μαζόχα 🙂 , τον παρακάμπτεις τον εν λόγω κύριο (ατομικό μπάνιο 🙂 ) και …πάπαλα!
  Όπως κι εγώ παρακάμπτω κάποιους -ελάχιστους- εδώ μέσα και όπως κι εμένα με παρακάμπτουν άλλοι…
  Προσωπικά, τον ‘κάβουρα’ τον έχω αγνοήσει πολλές φορές, ενώ άλλες (αν θυμάσαι) του τα ‘χω ψάλλει δεόντως…

 98. voulagx said

  #31: «(Οι Αρχαίοι Έλληνες (και ποιοί από όλους, θα πει κάποιος) δεν κρατούσαν (λάθος;) με μεγάλη φροντίδα ανάλογα κιτάπια με τα annales των Ρωμαίων, ράιτ;)»

  Νομίζω ότι οι ιστορικοί για την χρονολόγηση βασίζονται στα χρονικά των αρχαίων Αιγυπτίων.

 99. Γιάννης Ιατρού said

  94: Είστε ο ίδιος που πρωτοσχολίασε τον Φεβ. του 2013, έκανε μερικά σχόλια το 2014/2015 και μετά σας χάσαμε έως τον Αύγ. του 2019;

  Αν ναι, πράγμα που μόνο ο Νίκος μπορεί να μας πει, όντως άδικα σας μπερδέψαμε και ζητώ συγνώμη για το σχ. 78 που αναφέρατε πως σας θίγει. Όπως μπορείτε να καταλάβετε, υπάρχει ένας κακόβουλος κι επίμονος τύπος, που και στο παρελθόν έχει κάνει τις πλείστες όσες πλαστοπροσωπίες, και παρασυρόμαστε ενίοτε εμπλέκοντας αθώους😇😇😇.

 100. Χρίστος said

  99. Όχι δεν είμαι αυτός. Εν πάση περιπτώσει ο καθένας κρίνεται από τα γραφόμενα του και όχι από το ψευδώνυμό του. Δεν νομίζω ότι τα δικά μου δίνουν δικαιώματα. Όπως βλέπω ούτε και του άλλου Χρίστου. Μήπως να αλλάξω ψευδώνυμο;

 101. Χρίστος said

  99. Όχι δεν είμαι αυτός. Όπως και νάχει τα γραφόμενα κρίνονται .Τα δικά μου αλλά και του άλλου Χρίστου δεν δίνουν δικαιώματα. ΄Μήπως να αλλάξω ψευδώνυμο;

 102. Χρίστος said

  Συγγνώμη για το διπλό σχόλιο. Νόμιζα πως χάθηκε το πρώτο.

 103. Γιάννης Ιατρού said

  100: Το ξεκαθαρίσαμε λοιπόν κι αυτό. Δύο σχολιαστές με το ίδιο χρηστώνυμο. Είναι ένα πρόβλημα της πλατφόρμας που μας φιλοξενεί, της WordPress.

  Όχι, δεν δίνει δικαιώματα το σχόλιό σας. Αυτό όμως είναι χαρακτηριστική συμπεριφορά και του τρολ, περί ού ο λόγος, δηλ. στα πρώτα σχόλια που παρουσιάζεται σαν μιά νέα περσόνα, να μην δίνει συνειδητά στόχο με τα γραφόμενά του. Ωστόσο, επειδή όπως λέει κι ο λαός «πρώτα η ψυχή και μετά το χούι», μερικές φορές, παρ΄ όλες τις προφυλάξεις του, γίνεται αντιληπτός να «κλέπτει οπώρας».
  Τέλος πάντων, παραμείνετε όπως είστε, και θα χαιρόμαστε να σας διαβάζουμε.

 104. Alexis said

  Για τον πολυώνυμο δυο λόγια:
  1) Το «ατομικό μπάνιο» δεν είναι λύση. Το έχουν πει κι άλλοι σχολιαστές για τον εαυτό τους («αν δεν σας αρέσουν αυτά που γράφω μην τα διαβάζετε») και το θεωρώ άκρως προσβλητικό και απαξιωτικό. Να σου λέει δηλαδή ο άλλος κατάμουτρα ότι «εγώ θα γράφω ό,τι γουστάρω και άμα δε σ’ αρέσει μην το διαβάζεις». Και εντέλει τι σημασία έχει αν εγώ αγνοώ τον Μπάτμαν ή τον Χ άλλον σχολιαστή αφού τα σχόλιά του θα υπάρχουν και θα παράγουν τα όποια αποτελέσματά τους;
  2) Αυτό που λέει ο Λεώνικος, ότι ξεσκαρτάρει ο καθένας κατά την κρίση του και «πετάει» τα άχρηστα σχόλια, δεν λειτουργεί πάντα. Ας μην ξεχνάμε ότι πλην των τακτικών σχολιαστών μας διαβάζουν και πολλοί άλλοι, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν ούτε το ποιόν του εν λόγω ατόμου ούτε την εγκυρότητα των σχολίων του. Άλλωστε ο τρόπος που πλασάρει τα «ευρήματά» του ως «μοναδικά» και «μνημειώδη» και το συνολικό του ύφος της απόλυτης αυθεντίας δημιουργούν αμφιβολίες και ερωτηματικά και βάζουν σε σκέψεις ακόμα και έμπειρους αναγνώστες.
  3) Συμφωνώ με τον Μικ-ιό ότι στην συντριπτική τους πλειονότητα τα σχόλιά του είναι μια συρραφή από χονδροειδείς ανακρίβειες και σκόπιμα ψέμματα πασπαλισμένα με ψήγματα αλήθειας. Θεωρώ κι εγώ ότι ελάχιστα συμβάλλουν στον γόνιμο διάλογο και την ανταλλαγή επιχειρημάτων.
  4) Το πρόβλημα του μπαναρίσματος ή μή δεν είναι εύκολο για το Νικοκύρη. Όποια λύση και αν ακολουθήσει υπάρχουν προβλήματα και δυσκολίες. Προσωπική μου πρόταση είναι να αφήσει ελεύθερα όλα τα σχόλια και να διαγράφει κατά βούληση εκ των υστέρων όσα θεωρεί προσβλητικά, υβριστικά, ρατσιστικά κλπ. Χωρίς να τα «εξαφανίζει» ώστε να μην χαλάει και η αρίθμηση, αλλά βάζοντας την κατάλληλη επισήμανση, π.χ. (Διαγράφτηκε υβριστικό σχόλιο) ή (Διαγράφτηκε υβριστικός χαρακτηρισμός). Περισσότερη δουλειά σίγουρα για το Νικοκύρη αλλά ίσως θα μπορούσε να ζητήσει και τη βοήθεια κάποιου δικού του ανθρώπου…

  Το ξέρω ότι μιλάω «έξω από το χορό» αλλά…
  Πάντως δε νομίζω να υπάρχει ανάλογο φαινόμενο τέτοιας εκνευριστικής εμμονής, στα όρια της ψύχωσης, σε άλλο ιστολόγιο, ιστοσελίδα, φόρουμ κλπ.

 105. Χαρούλα said

  Επειδή η μαρμάγκα σήμερα πεινούσε πολύ και από τις 5 περίπου με καταβρόχθησε, επαναλαμβάνω με συντομία.
  ΣΠ πάντα ωραίος και σωστός. Μπράβο!
  New Kid στο #16 κέντησες!👏🏻

 106. Γιάννης Κουβάτσος said

  «Προσωπική μου πρόταση είναι να αφήσει ελεύθερα όλα τα σχόλια και να διαγράφει κατά βούληση εκ των υστέρων όσα θεωρεί προσβλητικά, υβριστικά, ρατσιστικά κλπ»
  Προσυπογράφω. Άλλωστε, προσωπική μου άποψη, κάποια σχόλια άλλων σχολιαστών είναι σαφώς προσβλητικότερα από του Βάτμαν.

 107. Alexis said

  #0: Το 0 θεωρείται συμβατικά η χρονική στιγμή της γέννησης του Χριστού.
  Όχι ακριβώς. Αν ήταν έτσι θα έπρεπε εκείνη τη χρονική στιγμή να «μηδενίσει» το κοντέρ 🙂 και να ξεκινήσει ένα καινούργιο έτος. Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να γίνει.
  Αν λοιπόν ονομάσουμε 1 το έτος κατά το οποίο γεννήθηκε ο Χριστός, η χρονική στιγμή 0 είναι η πρώτη μέρα εκείνου του έτους.

 108. Χαρούλα said

  Διαβάζω και σκέφτομαι, άντε πάλι! Και αμέσως μετά βλέπω τα πρώτα σχόλια και …δεν νοιώθω μόνη!
  Για μένα ο ΣΠ(του το έχω ξαναγράψει άλλωστε), δεν υπάρχει περίπτωση να γράψει κάτι χωρίς τεκμηρίωση. Και σκάω από ζήλια, γιατί το κάνει και γρήγορα! Μπράβο για άλλη μια φορά!
  Περιμένω εναγωνίως το επόμενο σχόλιο που θα κάνει την αγάπη προστυχιά, και θα συγχιστούν ακόμη και οι ανεκτικότεροι.
  #16 New Kid έγραψες! Τέλειο! Μπράβο!

 109. sarant said

  105 Το κρατημένο σχόλιο (συγγνώμη!) ήταν το 108. Είχε κρατηθεί στην πιο βαθιά υπόγα, που δεν φαίνεται αμέσως.

  104 Όχι, τέτοια εμμονή πρέπει να σπάει ρεκόρ.

 110. Γιάννης Κουβάτσος said

  Η επιμονή είναι αποτέλεσμα της αρνητικής δημοσιότητας και της προσοχής που απολαμβάνει. Κάθε σχόλιό του δημιουργεί αναστάτωση και συναγερμό και αυτό τον εξιτάρει. Ας έχει την αντιμετώπιση που έχουν όλοι οι άλλοι σχολιαστές, ας συζητούνται τα όποια ενδιαφέροντα σχόλιά του από όσους σχολιαστές το επιθυμούν και ας προσπερνιούνται αδιάφορα ή συγκαταβατικά τα υπόλοιπα, να δείτε για πότε θα ηρεμήσει το παλικάρι.

 111. ΣΠ said

  110
  Το πρόβλημα δεν είναι το ύφος σχολίων όπως τα σημερινά. Αυτά μπορείς να πεις ότι έχουν και πλάκα. Άλλωστε δεν κάνουμε πλάκα κι εμείς χρησιμοποιώντας κάποιες φράσεις του; (μου προξενεί αλγεινή εντύπωση, απόφοιτος παλαιού σχολαρχείου κλπ.) Τι γίνεται όμως όταν προσβάλλει την μνήμη νεκρών;

 112. sarant said

  111 Ελα ντε, αυτό είναι

 113. Θα προτείνω την ίσως πιο λογική λύση που όμως δεν ξέρω αν είναι εφικτή, ας το πούνε οι έχοντες τις κομπιουτερικές γνώσεις. Ολοι είναι ελεύθεροι να γράφουν ό,τι θέλουν αλλά τα σχόλιά τους περνάνε από κόσκινο και χαρακτηρίζονται από τον»επιθεωρητή υπηρεσίας » ως μη συνάδοντα με την φιλοσοφία του σάιτ» ή ως απρεπή ή ο.τιδήποτε άλλο, αυτό βρίσκεται.
  Επίσης θα ήταν καλό τα απρεπή ή κακόβουλα σχόλια να ξεχωρίζουν άμεσα είτε με διαφορετικού χρώματος γραμματοσειρά , είτε με ιττάλικς ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Ετσι και το ιστολόγιο προστατεύεται και ο οποιοσδήποτε κακόβουλος αποθαρρύνεται αφού κρεμιέται στα μανταλάκια και προειδοποιούνται οι μη τακτικοί αναγνώστες για τα συγκεκριμμένα σχόλια χωρίς μπαναρίσματα και λογοκρισίες ενω ποφεύγεται η συλλογική ευθύνη για τα κακόβουλα σχόλια.

 114. Πέπε said

  Η πρότασή μου:

  -Μπάνιο κάθε φορά που αναγνωρίζεται, και μόνο από τον «γραφικό χαραξτήρα», ανεξαρτήτως του τι γράφει
  -Διαγραφή όλων των μηνυμάτων του (ή του περιεχομένου τους για να μη χαλάει η σειρά)
  -Αναμετάδοση της τυχόν χρήσιμης πληροφορίας από τον Νίκο κατά την κρίση του

  #104:

  > Πάντως δε νομίζω να υπάρχει ανάλογο φαινόμενο τέτοιας εκνευριστικής εμμονής, στα όρια της ψύχωσης, σε άλλο ιστολόγιο, ιστοσελίδα, φόρουμ κλπ.

  Κατά καιρούς σχολιαστές μάς έχουν αναφέρει ότι έχουν εντοπίσει αλλού όχι ανάλογο αλλά ακριβώς το ίδιο φαινόμενο!

 115. Πέπε said

  *χαρακτήρα*

 116. Pedis said

  Εγώ τον σκρολλαρω κανονικά χωρίς εξαίρεση. Άλλωστε, ύφος και σεντόνι κάνουν μπαμ με την πρώτη ματιά.

 117. dryhammer said

  Καλημέρα!
  Μια με το ένα, μια με το άλλο, απασχόλησε πάλι σχεδόν τα μισά σχόλια [και θα νιώθει νικητής]

 118. Pedis said

  P.S. και μαθαίνω τι γράφει από τα σχόλια των άλλων που τυχαίνει να διαβάσω …

 119. Γιάννης Ιατρού said

  καλημέρα,

  116: Πέδη κλπ. «σκρολλάρισμα»

  Υπάρχει το πρόσθετο (π.χ. για τον Μοζίλλα) το PLONK, έχει γράψει περί αυτού ο Στάζυ και είναι πολύ καλό. Σου δίνει την δυνατότητα να έχεις μιά λίστα με χρηστώνυμα που δεν προβάλλονται (το περιεχόμενο) των σχολίων τους στην οθόνη σου.

  Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι να μην προβάλλονται, αυτό το έχουμε ήδη εφαρμόσει αρκετοί. Τι γίνεται όμως με τα νέα, κάθε φορά καινούργια χρηστώνυμα; Ε, τα πρώτα σχόλια μ΄ αυτά προβάλλονται, τα βλέπεις. Τα άλλα, με το παλιό χρηστώνυμο, ναι μεν δεν προβάλλονται, αλλά δεν σχολιάζει πιά μ΄αυτά, λόγω «μπάνιου»

  114α: Πέπε, συντάσσομαι

  111, 112: Αυτό και επίσης οι πλαστοπροσωπίες που μπορεί να δημιουργήσουν και άλλα προβλήματα….

 120. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  114# Προσυπογράφω. Φωτιά, τσεκούρι και διαρπαγή των όποιων τιμαλφών του.

 121. ΓΤ said

  Κοττάκης για ΠτΔ σήμερα: «[…] προκειμένου να λανσάρει τον νέο απαράδεκτο και ρατσιστικό νομικό όρο ‘γυναικοκτονία’ […]».
  https://www.frontpages.gr/d/20210720/26/%CE%95%CF%83%CF%84%CE%AF%CE%B1

 122. NESTANAIOS said

  Από τρίτη μετάφραση. Nietzsche. «My sun, what would your happiness be if you had not me for whom you shine?»

 123. Γιάννης Ιατρού said

  Ο Zarathustra μας έλειψε🙄

 124. sarant said

  121 Τους πείραξε πάντως, βλέπω και στο Τουίτερ διάφορα σχόλια

 125. ΓΤ said

  124@

  Ξιδάκι στον Κοττάκη
  με ολίγη από κυρ-Τάκη

  https://www.kathimerini.gr/opinion/561433261/se-ti-moiazoyn-glyka-nera-kai-ilioypoli/

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: