Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Φώτα ολόφωτα (διήγημα του Παπαδιαμάντη)

Posted by sarant στο 6 Ιανουαρίου, 2017


Αργία σήμερα, αλλά και αρχή της τρομολαγνικά διαφημισμένης κακοκαιρίας, ταιριάζει λοιπόν να βάλουμε ένα διήγημα, και μάλιστα με θέμα μια κακοκαιρία που έτυχε μια τέτοια μέρα: τα «Φώτα ολόφωτα» του Παπαδιαμάντη.

Μια βάρκα κινδυνεύει να ναυαγήσει ενώ η γυναίκα του βαρκάρη βασανίζεται με τις ωδίνες μιας δύσκολης γέννας. Ο Παπαδιαμάντης περιγράφει τη σκηνή από τη σκοπιά της μητέρας του βαρκάρη, της Πλανταρούς. Σε κάποια σημεία, η ειρωνεία σφάζει: «φιλόστοργος, ως πάσα πενθερά ήτις δεν επιθυμεί τον θάνατον της νύμφης της, όταν αύτη είναι πρωτάρα, πριν βεβαιωθεί ότι θα επιζήσει το παιδίον, δια να ασφαλισθεί η κληρονομία της προικός» (αν η μητέρα πέθαινε πάνω στη γέννα μαζί με το παιδί, η προίκα θα επέστρεφε στην πατρική της οικογένεια -αν όμως το παιδί επιζούσε θα την κρατούσε ο πατέρας του παιδιού).

Για να λεξιλογήσουμε λίγο, στο τέλος του διηγήματος ο Παπαδιαμάντης βάζει ένα μωρό παιδί να ζητάει «βρυν», που είναι κλείσιμο ματιού στις Νεφέλες του Αριστοφάνη (όπως λέει και ο Ν.Δ.Τριανταφυλλόπουλος, εξαριστοφανίζει το ‘μπρου’ του νηπίου).

Επίσης, σε κάποιο σημείο διαβάζουμε πως το νεογέννητο είχε «βλέμμα τεθηπός», που ακούγεται λίγο σαν σπασμένα περσικά. Πρόκειται για το ουδέτερο της μετοχής παρακειμένου (τεθηπώς) του ρήματος ‘τέθηπα’, ενός ρήματος που δεν έχει ενεστώτα (διότι ο παρακείμενος έχει ενεστωτική σημασία). Τεθηπός θα πει κατάπληκτο, είναι λέξη που την έχει ξαναχρησιμοποιήσει ο Παπαδιαμάντης.

Το διήγημα πρωτοδημοσιεύτηκε τέτοια μέρα [ημερολογιακά] πριν από 123 χρόνια, δηλαδή στις 6 Ιανουαρίου 1894 στην Ακρόπολι. Αν έχετε περιέργεια, εδώ είναι η πρώτη δημοσίευση. Το πήρα από την κριτική έκδοση του Ν.Δ.Τριανταφυλλόπουλου, μονοτόνισα και εκσυγχρόνισα λίγο περισσότερο την ορθογραφία.

 

ΦΩΤΑ-ΟΛΟΦΩΤΑ

Εκινδύνευε να βυθισθεί εις το κύμα η μικρή βάρκα του Κωνσταντή του Πλαντάρη, πλέουσα ανάμεσα εις βουνά κυμάτων, έκαστον των οποίων ήρκει δια να ανατρέψει πολλά και δυνατά σκάφη και να μη αποκάμει, και εις αβύσσους, εκάστη των οποίων θα ήτο ικανή να καταπίει εκατόν καράβια και να μη χορτάσει. Ολίγον ακόμη και θα κατεποντίζετο. Άγριος εφύσα βορράς, οργώνων βαθέως τα κύματα, και η μικρά φελούκα, δια να μην αρμενίζει κατεπάν’ τον αέρα, είχε μαϊνάρει το πανί της, και είχε μείνει ξυλάρμενη και ωρτσάριζε κι εδοκίμαζε να κάμει βόλτες. Του κάκου. Μετ’ολίγον η θάλασσα επήρε τον ελεεινόν φελλόν εις την εξουσίαν της, και ο άνεμος τον έσυρεν εδώ κι εκεί, και ο Κωνσταντής ο Πλαντάρης εξέμαθεν εις την στιγμήν όσας βλασφημίας ήξευρε και ησχολείτο να κάμει την προσευχήν του, ενώ ο μικρός σύντροφός του, ο ναύτης Τσότσος, νέος δεκαεπτά χρόνων, εγδύνετο και ητοιμάζετο να πέσει εις την θάλασσαν, ελπίζων να σωθεί κολυμβών, και ο μόνος επιβάτης των, ο ζωέμπορος Πραματής, έκλαιε και εύρισκεν ότι δεν ήξιζε τον κόπον ν’αρμενίσει τις τόσην θάλασσαν δια να πνιγεί, αφού η γη ήτο ικανή να σκεπάσει με το χώμα της τόσους και τόσους.

Εκινδύνευε ν’ αποθάνει από τους πόνους η Μαχώ, η γυναίκα του Κωσταντή του Πλαντάρη, νεόγαμος, πρωτάρα. Η Πλανταρού, η πεθερά της, είχε καλέσει από το βράδυ της προλαβούσης ημέρας την μαμμήν την Μπαλαλίναν και την εμπροσθινήν την Σωσάνναν. Αι δύο γυναίκες, τεχνίτισσαι εις το είδος των, και η μήτηρ του συζύγου της κοιλοπονούσης, φιλόστοργος, ως πάσα πενθερά ήτις δεν επιθυμεί τον θάνατον της νύμφης της, όταν αύτη είναι πρωτάρα, πριν βεβαιωθεί ότι θα επιζήσει το παιδίον, δια να ασφαλισθεί η κληρονομία της προικός, επροσπάθουν, όσον το δυνατόν, να ανακουφίσουν τους πόνους της ωδινούσης. Και είχεν ανατείλει ήδη η άλλη ημέρα και ακόμη η γυνή εκοιλοπόνει, και η μαμμή, η εμπροσθινή και η πενθερά συνεπόνουν με αυτήν, και ο καλογερόπαπας του Μετοχίου του Αγίου Σπυρίδωνος είχε λάβει εντολήν να ψάλει μικράν και μεγάλην Παράκλησιν προς βοήθειαν της ωδινούσης.

Το σπιτάκι έκειτο επάνω εις την κορυφήν του μικρού νησιδίου προς μεσημβρίαν. Την πρωίαν της Παρασκευής, η βάρκα του Πλαντάρη είχε φανεί αντικρύ, αγωνιώσα εις τα κύματα, και δύο παιδία του γιαλού, απ’ εκείνα που περνούν τον καιρόν των κάτω από τον αρσανάν, μη γνωρίζοντα επί της ξηράς άλλην διατριβήν από τας συρμένας έξω φελούκας, ούτε άλλο παιγνίδι από την θάλασσαν, ήλθαν να πάρουν τα συχαρίκια της Πλανταρούς, ακούσαντα την είδησιν από πορθμείς, οι οποίοι είχον αναγνωρίσει μακρόθεν την βάρκαν. Και τότε η Πλανταρού είδε, κι εκατάλαβεν από την τρικυμίαν, όπου ήτο εις το πέλαγος, ότι η βάρκα ανεβοκατέβαινεν εις τα κύματα κι εκινδύνευε να βουλιάξει, και τότε ενόησε τι θα ’πει να ’χει κανείς «δυο χαρές και τρεις τρομάρες». Διότι διπλή μεν χαρά θα ήτο να έφτανεν αισίως ο υιός της, να εγέννα με το καλόν και η νύμφη της· τριπλή δε τρομάρα ήτο ο κίνδυνος του υιού της, ο κίνδυνος της νύμφης της και ο κίνδυνος του προσδοκωμένου νεογνού. Ίσως δε θα ήτο τετραπλή η τρομάρα, αν προσετίθετο και ο φόβος μήπως τυχόν και η νύμφη της γεννήσει …θήλυ.

* * *

Επάνω εις την κορυφήν του λόφου, ευρίσκετο μονήρες το σπιτάκι, και κάτω εις την ακρογιαλιάν ήτο κτισμένον το χωρίον. Διακόσια σπίτια αλιέων, πορθμέων και ναυτών. Έν μίλιον απείχε το σπιτάκι από το χωρίον. Υπήρχε μικρός επισφαλής όρμος, αλλά δεν ήτο λιμήν. Έβλεπε μόνον προς μεσημβρίαν. Η αγωνία της βάρκας του Πλαντάρη ήτο ορατή από την πολίχνην, ορατή και από τον μεμονωμένον οικίσκον.

Η Πλανταρού ήρχισε τότε να μέμφεται πικρώς τον υιόν της δια την τόλμην και την αποκοτιά του. Τι ήθελε, τι γύρευε τέτοιες μέρες να κάμει ταξίδι; Δεν άκουε, ο βαρυκέφαλος, τη μάννα του, τι του έλεγε. Ακόμη τα Φώτα δεν είχαν έλθει. Ο Σταυρός δεν είχε πέσει στο γιαλό. Τον αβάσταχτο είχε; Δεν εκαρτερούσε, ο απόκοτος, δύο τρεις ημέρες, να φωτισθούν τα νερά, να αγιασθούν οι βρύσες και τα ποτάμια, να φύγουν τα σκαλικαντζούρια; Καλά να πάθει, γιατί δεν την άκουσε.

Όσον υψώνετο ο ήλιος προς το μεσουράνημα, τόσον ηύξανε και η αγωνία της Πλανταρούς. Η νύμφη της, υποστηριζομένη όπισθεν από την Μπαλαλού και κρεμαμένη έμπροσθεν από τον τράχηλον της Σωσάννας, εμούγκριζεν ως αγελάδα. Ο άνεμος εκεί κάτω, εις το πέλαγος, εφαίνετο ότι απεμάκρυνε το πλοιάριον αντί να το προσεγγίσει εις την ακτήν. Η βάρκα ολονέν εξέπεφτε μακρύτερα, αισθητώς εις το βλέμμα. Εις την νύμφην της η Πλανταρού εφυλάχθη να είπει τίποτα. Μόνον εξήρχετο συχνά εις τον εξώστην, προσποιουμένη ότι ήθελε να κουβαλήσει το εν και το άλλο, και έμενεν επί μακρόν κι εκοίταζε. Δεν επανήρχετο ειμή αν την ανεκάλει η μαμμή, η Μπαλαλού.

Επλησίαζεν ήδη η μεσημβρία και η αγωνία της Πλανταρούς έφθασεν εις το κατακόρυφον. Δεν εφαίνετο πλέον να υπάρχει ελπίς. Ο υιός της θα επνίγετο εκεί εις το άσπλαχνον πέλαγος, και την νύμφην της ομού με το έμβρυον θα την εσκέπαζεν η «μαύρη γης».

Τέλος, η γραία απέκαμε. Η βάρκα έγινεν άφαντη…Και η σύζυγος του υιού της εγέννησεν ….άρρεν. Ω! το στρίγλικο, το κακοπόδαρο, ω! το γρουσούζικο, οπού ψωμόφαγε τον πατέρα του! Πνίξτε το! Σκοτώστε το! Τι το φυλάτε; Πετάτε το στο γιαλό, να πα να βρει τον πατέρα του! Κ’αυτή, η γουρουνοποδαρούσα η μάννα του, αυτή η πρωτάρα, η στερεμένη, αυτή η λεχώνα η λοχεμένη!… Ημπορείς, μαμμή, να την καρυδοπνίξεις, κειδά που θα ψοφολογήσει, στο κρεβάτι της, να στραμπουλήξεις με τη χεράρα σου και της κλήρας το λαιμό, να πούμε πως εγεννήθηκε πεθαμένο το παιδί, και πως η μάννα ετελείωσε, καθώς κάθισε στα σκαμνιά, ημπορείς;

* * *

Δεν την εσκέπασεν η μαύρη γης την ταλαίπωρον μητέρα ομού με τον καρπόν των σπλάχνων της, και το πέλαγος ίλεων δεν έπνιξε τον πατέρα. Ο Πλαντάρης είχε τελειώσει προ πολλού την προσευχήν του, και ο μικρός ναύτης, ο Τσότσος, είχε φορέσει εκ νέου το υποκάμισον και την περισκελίδα του. Ο ζωέμπορος ο Πραματής επείσθη ότι ήτο καλός χριστιανός και ότι ήτο προωρισμένος να ταφεί εις ευλογημένον χώμα. Ο άνεμος είχε κοπάσει περί το δειλινόν, και ο κυβερνήτης ανέλαβε το κράτος του επί του μικρού σκάφους. Έπιασε δυνατά το τιμόνι και με τα πολλά ορτσαρίσματα ήλθεν η φελούκα εις μέρος απαγγερόν, δίπλα εις την ξηράν, ολίγα μίλια απώτερον του μικρού όρμου. Δια τούτο η βάρκα είχε γίνει άφαντος εις τα όμματα της Πλανταρούς, ήτις δεν είχε παύσει ν’αγναντεύει από το ύψος του εξώστου. Έφθασε δε ασφαλώς εις τον όρμον, ευθύς ως έπεσεν εντελώς ο άνεμος, βασίλευμα ηλίου.

Δεύτερα συχαρίκια επήραν της Πλανταρούς. Ο υιός της, αποστάζων άλμην, κατάκοπος, θαλασσοπνιγμένος, έφθασεν εις το σπιτάκι, άμα ενύκτωσε, κι εκεί μόνον έμαθε την ευτυχή είδησιν, ότι η συμβία του τού είχε γεννήσει κληρονόμον.

* * *

Την επαύριον ήσαν Φώτα. Την άλλην ημέραν Ολόφωτα. Την εσπέραν της μεγάλης εορτής, άμα τη τριημερεύσει της λεχούς και του παιδίου, έβαλαν την σκαφίδα κάτω εις το πάτωμα και εγέμισαν με χλιαρόν νερόν βρασμένον με δάφνας και με μύρτους. Επρόκειτο να τελέσουν τα «κολυμπίδια» του παιδίου.

Η καλή μαμμή, η Μπαλαλού, εξήπλωσε το βρέφος μαλακά επί των ηπλωμένων κνημών της και ήρχισε να λύει τα σπάργανα. Είχε νυκτώσει. Μία λυχνία και δύο κηρία έκαιον επί χαμηλής τραπέζης. Το παιδίον, παχύ, μεγαλοπρόσωπον, με αόριστον ροδίζοντα χρώτα, με βλέμμα γαλανίζον και τεθηπός, ανέπνεε και ησθάνετο άνεσιν, καθ’όσον απηλλάσσετο των σπαργάνων.

Εμειδία προς το φως, το οποίον έβλεπε, κι έτεινε την μικράν χείρα δια να συλλάβει την φλόγα. Την άλλην χείρα την είχε βάλει εις το στόμα του, κι επιπίλιζε, επιπίλιζε. Τι ησθάνετο; Απερίγραπτον.

Η καλή μαμμή αφήρεσεν όλα τα σπάργανα, απέσπασεν αβρώς την φουστίτσαν και το υποκάμισον του βρέφους και το έρριψεν απαλώς εις την σκαφίδα. Ήρχισε να το πλύνει και να αφαιρεί τα άλατα, με τα οποία το είχε πιτυρίσει κατά την στιγμήν της γεννήσεως, αφού το είχε αφαλοκόψει. Αφήρεσε και το βαμβάκιον, με το οποίον είχε περιβάλει τας παρειάς και την σιαγόνα του παιδίου, δια να κάμει άσπρα γένεια.

Έλαβε την «μασά», την σιδηράν λαβίδα, από την εστίαν και την έβαλε μέσα εις την σκάφην, δια να γίνει το παιδίον σιδεροκέφαλον.

Το βρέφος ήρχισε να κλαυθμυρίζει, ενώ η μαμμή εξηκολούθει να το πλύνει μαλακά και να το υποκορίζεται άμα: «Όχι, χαδούλη μ’, όχι, χαδιάρη μ’! όχι κεφαλά μ’, πάπο μ’, χήνο μ’!» Και συγχρόνως ο πατήρ, η μήτηρ, η μαμμή, η Πλανταρού και άλλοι συγγενείς και φίλοι παρόντες, έρριπτον αργυρά νομίσματα, δια ν’ ασημώσουν το παιδίον. Τα απέθετον αβρώς επί του στέρνου και της κοιλίας του βρέφους, και ολισθαίνοντα έπιπτον εις τον πάτον της σκάφης.

Το παιδίον δεν έπαυε να κλαίει, και η μαμμή το εκολύμβιζεν ακόμη, το εκολύμβιζεν. Κολύμβα, τέκνον μου, εις την σκάφην σου, κολύμβα και απόβαλε την άλμην σου εις το γλυκόν νερόν. Θα έλθει καιρός ότε θα κολυμβάς εις το αλμυρόν κύμα, καθώς εκολύμβησεν όλος, χθες ακόμη, ο πατήρ σου με την σκάφην του. «Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης εβρόντησε, Κύριος επί των υδάτων πολλών».

* * *

Την επαύριον, εορτήν της Συνάξεως του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, έμελλε να βαπτισθεί το παιδίον, επειδή είχε συμβεί να γεννηθεί ούτω τας παραμονάς της εορτής, πριν περάσουν όλως τα Φώτα. Αλλά την εσπέραν, μετά τα κολυμπίδια, δείπνον παρετέθη εις την οικίαν. Η μαμμή εμάζωξε μετά προσοχής, όλα τα αργυρά κέρματα, ημιτάλληρα και σβάντζικα και δραχμάς, τα εκομβόδεσεν εις το μανδήλιόν της, ενώ οι παρεστώτες εφώναζαν γύρωθεν: «Να ζήσει! σιδεροκέφαλος!» και επηύχοντο εις την μαμμή «καλή ψυχή».

Είτα η Μπελαλού εσπόγγισε καλώς το παιδίον με μέγα λευκόν προσόψιον, του εφόρεσε καινούργιον καθαρόν υποκάμισον και ποδίτσαν, το ανέκλινεν επί των κνημών της, και ήρχισε να το περιβάλλει με τα σπάργανα.

Ο ζωέμπορος, ο Πραματής, είχεν έλθει εις τα κολυμπίδια, και εδήλωσεν ότι επεθύμει να γίνει ανάδοχος του βρέφους, εις μνήμην του προχθεσινού εν θαλάσση κινδύνου και της διασώσεως.

Ο μικρός ναύτης, ο Τσότσος, είχεν έλθει έως την θύραν, και ίστατο θεωρών μακρόθεν την τελετήν του κολυμβήματος. Ο γείτων, ο Δημήτρης ο Σκιαδερός, πρωτοξάδελφος του Κωνσταντή του Πλαντάρη, δεν είχε φανεί εις την οικίαν από πέρυσι, από την ημέραν του γάμου. Αλλά την εσπέραν ταύτην επήρε την γυναίκα του την Δελχαρώ και τα παιδιά του, εκ των οποίων δύο εκράτει αυτός αρμαθιαστά από την μίαν χείρα, το εν πενταετές και το άλλο τετραετές, τρίτον διετές, έφερεν υπό την μασχάλην, εν πενταμηνίτικον βρέφος εβύζαινεν εις τους κόλπους της η γυνή του, και δύο άλλα επτά και οκτώ ετών την ηκολούθουν κρατούμενα από το φουστάνι της, κι επαρουσιάσθη χαμογελών, χαίρων δια την χαράν του συγγενούς του, γεμάτος ευχάς και συγχαρητήρια.

Εκάθισαν όλοι εις την τράπεζαν. Δεξιά η Μπαλαλού, η μαμμή, αριστερά η μπροσθινή, η Σωσάννα, καταμεσής ο πατήρ του νεογνού. Δεξιόθεν της Σωσάννας η Πλανταρού, κατόπιν ο ζωέμπορος ο Πραματής και δύο τρεις άλλοι. Το λοιπόν του χώρου κατείχετο από τον Δημήτρην τον Σκιαδερόν και από την φαμελιά του.

Ήρχισαν να τρώγουν. Τα παιδιά του Δημήτρη του Σκιαδερού δεν εταιριάζοντο εύκολα. Εφώναζαν, εγρίνιαζαν, κι εθορυβούσαν. Το ένα ήθελε τσιτσί, δεν ήθελε μαμμά. Το τρίτον, κλαυθμηρίζον, εζήτει βρυ. Το τέταρτον ήθελε γλυκό, δεν του ήρεσε το τυρί. Η ταλαίπωρος η λεχώ υπέφερε κάπως από τον θόρυβον.

Ήρχισαν αι προπόσεις. Ηύχοντο εις τον πατέρα να του ζήσει, και εις την λεχώ «καλή σαράντιση». Πρώτη έπιεν η μαμμή, δεύτερος ο πατήρ, τρίτη η γραία Σωσάννα, η μπροσθινή.

Όταν ήλθεν η σειρά της Πλανταρούς να πίει εις την υγείαν της νύμφης της, ευχήθη με τρεις διάφορους τόνους φωνής·

– Εβίβα, νύφη, με το καλό να σαραντίσεις… Κι ό,τι είπα, παιδάκι μ’…αστοχιά στο λόγο μου!

(1894)

 

Advertisement

276 Σχόλια προς “Φώτα ολόφωτα (διήγημα του Παπαδιαμάντη)”

 1. Γς said

  Καλημέρα

  >Αργία σήμερα, αλλά και αρχή της τρομολαγνικά διαφημισμένης κακοκαιρίας

  και 13 βαθμούς Κελσίου και λιακάδα εδώ. Κάτι ανάλογο φαντάζομαι και δίπλα. Στην Αθήνα.

  Τώρα πως θα γίνει ο καιρός να χαλάσει, χιόνια και τέτοια κατα της μία στην περιοχή Ζαππείου, δεν ξέρω

 2. Γιάννης Ιατρού said

  το βρυν από το βρυχώμαι ; δηλ. φωνάζοντας, κλαίγοντας;

 3. gpoint said

  Καλημέρα

  Το έχω διαβάσει από μικρός…εντύπωση μου είχαν κάνει τα τελευταία λόγια » Κι ό,τι είπα, παιδάκι μ’…αστοχιά στο λόγο μου! » Σε πόσους δεν έχει τύχει αυτό…

 4. Γιάννης Ιατρού said

  1: Γιάννη, https://sarantakos.wordpress.com/2017/01/05/casamia/#comment-406155

 5. Γιάννης Ιατρού said

  4¨Ωχ, λάθος, 4 σχόλια πριν 🙂

 6. Γς said

  Χρόνια Πολλά κσι στον
  Φώτη Φώτου, τον Φωτογράφο
  στο Φωτογραφείο του στην Παλλήνη

 7. sarant said

  Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια!

  2 Το βρυν είναι η γραφή της παιδικής λέξης «μπρου»

 8. Πάνος με πεζά said

  Σήμερα τα Φώτα, κι ο φωτισμός.
  Πλήρωσα τα φώτα. Ακτιβισμός…

 9. giorgos said

  «Φώτα» άφωτα , δηλαδή βουτιά σέ θολά νερά…
  http://katotokerdos.blogspot.gr/2013/01/blog-post_6.html

 10. Πάνος με πεζά said

  Χρόνιοα πολλά σε όλους ! Ψάχνω ένα ποίημα του Σεφέρη, που αρχίζει «Στον ποταμό Γιορδάνη», και δεν το βρίσκω σε όλο το Ίντερνετ ! Συνεχίζει λέγοντας στους στίχους για Άγιο Όρος και Θεσσαλονίκη.
  Κι όμως είμαι σίγουρος ότι υπάρχει, το είχε μελοποιήσει κάποτε μια φίλη (μαζί με άλλα του Σεφέρη), και το είχαμε παίξει στην Ελληνοαμερικανική Ένωση.Τόοοοοτε…

 11. Πάνος με πεζά said

  Α, επιτέλους ! Να το μέρος που είχε μελοποιήσει :
  Στον ποταμό Γιορδάνη
  τρεις καλογέροι φέραν
  και δέσανε στην όχτη
  κόκκινο τρεχαντήρι.

  Τρεις από τ’ Αγιονόρος
  αρμένισαν τρεις μήνες
  και δέσαν σ’ ένα κλώνο
  στην όχτη του Γιορδάνη
  του πρόσφυγα το τάμα.

  Πεινάσανε τρεις μήνες
  διψάσανε τρεις μήνες,
  ξαγρύπνησαν τρεις μήνες
  κι ήρθαν απ’ τ’ Αγιονόρος
  απ’ τη Θεσσαλονίκη
  οι σκλάβοι καλογέροι.

 12. sarant said

  11 Για τον Σεφέρη και για άλλους στην Ανεμόσκαλα:

  http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/browse.html?text_id=1647&hi=258755&cnd_id=1

 13. ΓιώργοςΜ said

  Καλημέρα κι από εδώ, πραγματολογική απορία:
  Δεξιά η Μπαλαλού, η μαμμή, αριστερά η μπροσθινή, η Σωσάννα,
  Μπροσθινή άραγε να είναι η βοηθός, η μαθητευόμενη;

  Μπαιδεγουέι Παρεμπιπτόντως, το επώνυμο «Μπαλαλάς» απαντάται (και) στη Β. Εύβοια, δεν ξέρω αν είναι τοπικό ή υπάρχει κι αλλού.

 14. nikiplos said

  Καλημέρα σε όλους!

  προσέξτε εσείς που κρυώνετε μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές κουβέρτες…
  Δείτε στο κάτω μέρος της φυλλάδας τι έπαθε η Χρυσηίδα…

  http://www.frontpages.gr/d/20170106/506/Star-press

 15. Γιάννης Κουβάτσος said

  Καλημέρα και χρόνια πολλά.
  Σήμερα τα Φώτα; Σίγουρα τα φώτα;
  https://www.google.gr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.deddie.gr/outages/public/scheduling.aspx&ved=0ahUKEwidz9Dek63RAhXaYFAKHTnxB2IQFggYMAA&usg=AFQjCNGdSH_Fabgfu4GW4L3N6Q5bOo4-0w&sig2=zRTJzyWXLhHX6NdTQjZljA

 16. gpoint said

  # 13

  Υποθέτω πως κάποια βάσταγε από τους ώμους πίσω της την λεχώνα ενώ άλλη την βοήθαγε από μπροστά

 17. gpoint said

  # 14

  Παραλίγο να καεί ως χρυσαλίς η Χρυσηΐς αλλά ο θεός των ελληνικών γραμμάτων είναι μεγάλος…

 18. leonicos said

  τεθηπός, αλλά…. σαν αγελάδα
  Μια και μιλούσαμε προχτές για πεθαμένες λέξεις… οι λέξεις δεν πεθαίνουν. Εμείς τις αφήνουμε στην άκρη αλλά παραμένουν ζωντανές και περιμένουν τον ευφυά ή τον ιδιόρρυθμο ή τον μανιακό που θα τις αναστήξσει και θα τι ς ξαναβγάλει στην επιφάνεια.

  Δεν ξέρω τι από τα τρία είμαι (μπορείτε να προσθέσετε ελευθέρως και άλλα, δεν παραξηγιέμαι) αλλά είμαι ιδεολόγος της ανάστασης τνω λέξεων. Δεν μιλάμε βέβαια για τις ιδιοτυπίες των λέξεων τωνδημοτικών τραγουδιών ή τολυς ‘τραβηγμένους από τα μαλλιά’ νεολογισμούς, αλλά για κανονικές ελληνικές λέξεις.

  Μου άρεσε και το βρυν, δεν το θυμόμουν

 19. Γιάννης Ιατρού said

  14:, 17: Επειδή γνωρίζω την αγωνία πολλών εδωμέσα γαι την εν λόγω κυρία, εδώ, στο irafina.gr (που αλλού..) η δήλωσή της 🙂
  …Και πρόσθεσε: «Εχώ αυξημένα αντανακλαστικά ως πρώην αεροσυνοδός, γι΄αυτό άνοιξα αμέσως το παράθυρο και μπήκε μέσα ο παγωμένος αέρας»….

  Για να ξέρετε ρε, πως μειώνεται ο κίνδυνος ανάφλεξης!!

 20. leonicos said

  Τζι, @16
  Οι γυναίκες που γεννούσαν στο σπίτι, και αυτό ίσχυε μέχρι τις αρχές του 20ου στην Ελλάδα και ισχύει ακόμα σε πολλά μέρη του κόσμου, γεννάνε καθιστές, οκλαδόν. Μια γυναίκα, η μαμή, είναι πίσω και την κρατάει αγκαλιά και την σφίγγει ελαφρά όταν έρχεται η ωδίνα, και η μπροστινή φροντίζει ό,τι είναι να φροντίσει ανάμεσα στα πόδια της, κυρίως συγκρατεί το περίνεο για να μη σχιστεί, επειδή βεβαίως δεν κάνουν επισειοτομή. την ξαπλώνουν απότομα όταν φανεί το κεφάλι, οπότε αλλάζουν θέση, και η μαμή πάει μπροστά και τραβάει το παιδί με τις γνωστές, συγκεκριμένες, κινήσεις. Τα υπόλοιπα είναι δουλειά της μαμής. Αν θυμάσαι, και στην Γένεση, όταν ο Φαραώ κάλεσε τις μαίες των ιουδαίων για να τους δώσει την εντολή να σκοτώνουν τ’ αρσενικά παιδιά, ήσαν δύο οι μαίες.
  Στο μουσείο …. θα το θυμηθώ, ιδιωτικό είναι, στη Λάρνακα, υπάρχει αναπαράσταση ενός τέτοιου τοκετού.

 21. leonicos said

  Μουσείο Πιερίδη

 22. Γιάννης Ιατρού said

  20, 21: Leonicos
  Τι να το κάνεις το μουσείο, όταν έχεις το συσωλήνα. live :), εδώ 🙂

 23. ΚΑΒ said

  20. Σεπφώρα και Φουά

 24. Τίτος Εξώς Χριστοδούλου said

  To μοιρολόι της φώκιας: Αλ. Παπαδιαμάντης (1908)
  Είμαι κακός, αδιόρθωτος. Έκανε στην πρεμούρα της το σαρδάμ η βιβλιοπώλις μου, όταν ζήτησα για δώρο στην εγγονή μου το Μοιρολόι της φώκης. Και μίλησε για το ημερολόγιο της φώκης, ως, σχολίασα ο κακός εγώ, η φώκια κάθε πρωί να έγραφε ‘my dear diary’, οπως τα ‘μικρά κοράσια’. Την άλλη μέρα, κουρδισμένος εγώ, πήγα και της ζήτησα το… ‘Μοιρολόι της Άννας Φρανκ’!
  Πέρα από τα αστεία του κακού εμέ, πόση ξεχωριστή απόλαυση το Μοιρολόι της φώκης, ένα από τα πιο έξοχα διηγήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, και πόσα διανοίγει κι ο πολιτικός σχολιασμός του υπέροχου Παντελή Μπουκάλα, σε άρθρο του στην Καθημερινή, που βρίσκετε και στο διαδίκτυο.

 25. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Τί ωραία επίγευση αφήνει ο γλυκύς μας Κυρ Αλέξανδρος. Αποξεχνάς την (αίσια) θαλασσοπεριπέτεια από την αφήγηση μετά.
  Γέννα,κολυμπίδια και ταχταρίσματα
  «Νάνι το γαρούφαλό μου» ακούω τώρα δα από το Κόκκινο

 26. ΚΑΒ said

  20. Εξοδος α’

  15 Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῶν Αἰγυπτίων ταῖς μαίαις τῶν ῾Εβραίων· τῇ μιᾷ αὐτῶν ὄνομα Σεπφώρα, καὶ τὸ ὄνομα τῆς δευτέρας Φουά, 16 καὶ εἶπεν· ὅταν μαιοῦσθε τὰς ῾Εβραίας καὶ ὦσι πρὸς τῷ τίκτειν, ἐὰν μὲν ἄρσεν ᾖ, ἀποκτείνατε αὐτό, ἐὰν δὲ θῆλυ, περιποιεῖσθε αὐτό. 17 ἐφοβήθησαν δὲ αἱ μαῖαι τὸν Θεὸν καὶ οὐκ ἐποίησαν καθότι συνέταξεν αὐταῖς ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου, καὶ ἐζωογόνουν τὰ ἄρσενα. 18 ἐκάλεσε δὲ ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου τὰς μαίας καὶ εἶπεν αὐταῖς· τί ὅτι ἐποιήσατε τὸ πρᾶγμα τοῦτο καὶ ἐζωογονεῖτε τὰ ἄρσενα; 19 εἶπαν δὲ αἱ μαῖαι τῷ Φαραώ· οὐχ ὡς γυναῖκες Αἰγύπτου αἱ ῾Εβραῖαι, τίκτουσι γὰρ πρὶν ἢ εἰσελθεῖν πρὸς αὐτὰς τὰς μαίας· καὶ ἔτικτον. 20 εὖ δὲ ἐποίει ὁ Θεὸς τὰς μαίας, καὶ ἐπλήθυνεν ὁ λαὸς καὶ ἴσχυε σφόδρα.

 27. spiral architect said

  Χρόνια Πολλά φίλοι μου. Καλή φώτιση.

 28. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  >>μονήρες το σπιτάκι/μεμονωμένον οικίσκον.
  περιγράφει στην ίδια παράγραφο ο μέγας γλωσσομάστορας
  >>Τον αβάσταχτο είχε;
  τον ανεβάσταγο/τον ανεκράτητο, λέμε κάτω
  13.>>Η νύμφη της, υποστηριζομένη όπισθεν από την Μπαλαλού και κρεμαμένη έμπροσθεν από τον τράχηλον της Σωσάννας,
  Η μαμή και η απαραίτητη βοηθός.Η μπροσθινή προς το πρόσωπο της επίτοκης -που όπως περιγράφει παρακάτω ήταν γραία- προσφέρει τον τράχηλό της στην ετοιμόγενη να κάνει «κόντρα» για τις εξωθήσεις (πώς να σας το περιγράψω βρε αγόρια :). Από τον τράχηλο της βοηθού, η δύναμη στον τράχηλο κλπ της μήτρας της Μαχώς). Φαντάζομαι και να της θωπεύει το πρόσωπο με λόγια κουράγιου.
  ‘Ετσι στα «ξεκούδουνα» λίγο, να πω ότι προ ημερών ενός φίλου η κόρη,με επιλογή της και κατάλληλα φροντισμένα, γέννησε στο σπίτι, εδώ στην Αθήνα.

 29. ΚΑΒ said

  2. βρυν, μπρού: νερό

 30. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  >>με τη χεράρα
  χεράκλα λέμε κάτω (όι χερούκλα)

  >>καθώς κάθισε στα σκαμνιά,
  η τελευταία φάση αμέσως μετά τη γέννα που ανακλαδίζουν τη λεχώνα «για να μην πάει το αίμα στην καρδιά» όπως, ως παιδί, άκουσα να το λέει η (θεό)γρια παλιά μαμή στο χωργιό. Ο Παπαδιαμάντης πώς να ήξερε τόσες λεπτομέρειες όμως;Θα ρώτησε θα μου πείτε. Μα τόσο λεπταίσθητη και ακριβή περιγραφή,υπέροχη,μιας αμιγώς γυναικείας για την εποχή υπόθεσης…
  Όπως σε όλα του τα μεγαλοφυή κείμενα,απλώς μας πετυχαίνει στο μυαλό και την καρδιά.

 31. Γιάννης Κουβάτσος said

  Κάπου διάβασα ότι ένας ψυχολόγος σύστηνε σε όσους ζητούσαν τη βοήθειά του να διαβάζουν κάθε μέρα έστω και μια σελίδα από κάποιο διήγημα του Παπαδιαμάντη. Τίποτα το μεταφυσικό ή το ψεκασμένο δεν εννοούσε ο άνθρωπος. Απλώς υπάρχει κάτι το ιαματικό στη γραφή του κυρ Αλέξανδρου. Αλλιώς, η μαγεία του Παπαδιαμάντη, που λέει κι ο Ελύτης μας.

 32. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  >>και το πέλαγος ίλεων
  Ίλεων, το ελεήμον
  σπάνια νομίζω βρίσκουμε στο ουδέτερο το επίθετο ο,η ίλως,το ίλεων.

  Κι αφού το έγραψα,βλέπω ότι το ελεήμον δεν περιλαμβάνεται στην επεξήγηση του βικιλεξικού για το ίλεων 🙂
  https://el.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%B5%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82

 33. Πέπε said

  @20:
  > > Οι γυναίκες που γεννούσαν στο σπίτι, και αυτό ίσχυε μέχρι τις αρχές του 20ου στην Ελλάδα …

  Κατά περίπτωση ίσχυε και πολύ πιο πρόσφατα. Έχω γνωστόν, όχι πολύ άνω τον 30, που γεννήθηκε στο χωράφι!! Σε δυσπρόσιτο χωριό βέβαια.

  Και τελευταία η γέννα στο σπίτι έχει επανέλθει στη μόδα. Κάτι που δε μου φαίνεται καθόλου παράλογο. Δεδομένου ότι, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις, ούτε να πεθάνει κανείς σπίτι του μπορεί πλην σπανίων εξαιρέσεων, αλλά σχεδόν πάντα στο νοσοκομείο με σωληνάκια και διάφορες προσπάθειες να τον «σώσουν», τι ζωή είναι αυτή που αρχίζει στο νοσοκομείο και τελειώνει στο νοσοκομείο;

  Ασφαλώς η μαιευτική του νοσοκομείου αποτελεί τεράστια πρόοδο σε σχέση με τις πρακτικές μαμές, ή τις γυναίκες που γεννούσαν μόνες τους, τον καιρό της μεγάλης βρεφικής θνησιμότητας. Αλλά το να μεταφερθεί αυτή η πρόοδος και στο σπίτι είναι ακόμη καλύτερο.

 34. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  >>βασίλευμα ηλίου.
  «βασιλεύει» ο ήλιος ενώ δύει! ξαναθυμήθηκα μια σκέψη μου για τη φαινομενική αντίφαση.

  Δεύτερα συχαρίκια επήραν της Πλανταρούς.
  Παίρνω τα συχαρίκια κι όχι δίνω συχαρίκια (όπως στα συγχαρητήρια).Ίσως επειδή είναι για περιπτώσεις όπου έπαιρναν κάποιο κέρασμα οι μαντατοφόροι;

  >>υποκορίζεται , πάπο μ’, χήνο μ’!
  Όπως «πάπια χήνα μ΄ «για τα κορίτσια,μικρά και κοπέλες -γνωστή αποστροφή σε δημοτικά και μη τραγούδια.
  Η σουλιώτισσα μαμά της φίλης μου ταχτάριζε το γιο μου,προς έκπληξή μου,τότε δεν τόχα ξανακούσει, «πασά μου, πασαδάκο μου».

 35. Pedis said

  Όλα αυτά τους καθιστούν τόσο πραγματικούς όσο εγώ ή εσύ – και πληθαίνουν με γρήγορο ρυθμό. Είναι άνθρωποι άστεγοι έστω κι αν δουλεύουν.

  Την προηγουμένη εβδομάδα γνώρισα μερικούς από αυτούς, σε ένα ξενώνα διανυκτέρευσης στο κέντρο του Λονδίνου. Δουλεύουν σε μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες ή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν τελειώσουν την εργασία τους, έρχονται σε αυτή την αποθήκη και κοιμούνται σε μεταλλικές κουκέτες μαζί με αλλα 42 άτομα. Οι άντρες χρησιμοποιούν τη μια τουαλέτα κι οι γυναίκες την άλλη. Στον κόσμο των άστεγων αυτό θεωρείται καλή ευκαιρία: το Shelter from the Storm όπως ονομάζεται, προσφέρει πρωινό και δείπνο.

  Ένας στους τρεις που βρίσκουν κατάλυμμα εδώ είναι εργαζόμενος. Τη νύχτα που πήγα, η συνιδρυτής της πρωτοβουλίας αυτής, Sheila Scott κοίταξε την λίστα των επισκεπτών και μου υπέδειξε τους εργοδότες τους. Ειναι εργαζόμενοι στην καταναλωτική οικονομία της Βρετανίας: Starbucks, Eat, Preat, McDonald’s, pubs και κούριερ του Deliveroo.

 36. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  >>ο Σκιαδερός,…την εσπέραν ταύτην επήρε την γυναίκα του την Δελχαρώ και τα παιδιά του, εκ των οποίων δύο εκράτει αυτός αρμαθιαστά από την μίαν χείρα, το εν πενταετές και το άλλο τετραετές, τρίτον διετές, έφερεν υπό την μασχάλην, εν πενταμηνίτικον βρέφος εβύζαινεν εις τους κόλπους της η γυνή του, και δύο άλλα επτά και οκτώ ετών την ηκολούθουν κρατούμενα από το φουστάνι της, κι επαρουσιάσθη χαμογελών,
  Φοβερή εικόνα -ζωντανός πίνακας:Τονε θωρώ μπροστά μου γελαστό,όπως λέει,αυτόν το φαμελιάρη εποχής.Να σφίγγει και να σέρνει με τη μια χερούκλα του των δυο πιο μικρών παιδιών τα χεράκια, με την άλλη να παραμασχαλιάζει τ΄άλλο μικρό και πίσω του άλλα δυο. Κλώσσος ! 🙂

  Δεν ξέρω αν είναι πραγματικά όλα τα ονόματα ή παρανόμια στο διήγημα αλλά δένουν έξοχα:
  Σκιαδερός ο πολύτεκνος με τα τριβόλια κάτω απ΄τα φτερά του όπως παρουσιάζεται στην πόρτα γελαστός. Δελχαρώ η θηλάζουσα συμβία του στο κάντρο.
  Και πάμε παραπίσω:
  Πλαντάρης ο παρ΄ολίγων να πλαντάξει στη θάλασσα βαρκάρης, Πλανταρού η μάνα του που να σκαγε να πλάνταζε όταν καταριόταν.
  Μαχώ η αγωνιζόμενη πρωτάρα επίτοκος,
  Πραματής ο ζωέμπορος ,ταμάμ.
  Τσότσος ο ναυτάκος,κοντινός στο μούτσος.
  Μπαλαλού και Σωσάννα, ότι πρέπει για μαμή και παραμαμή 🙂

  υ.γ.
  Έχω παραμυθιακή φαντασία μάλλον ε; Μα είναι ανεξάντλητος, με κάθε έννοια, ο άγιος των γραμμάτων μας.

 37. Pedis said

  έχει ενδιαφέρον ο τρόπος της ψυχρής, αντικειμενικής δμοσιογραφίας με τον οποίο Αυγή και λεφτ -και φαντάζομαι συναφείς πολιτικά ιστότοποι- προσεγγίζουν το ζήτημα της κράτησης από την αστυνομία του εξάχρονου παιδιού της Ρούπα.

  φαντάζομαι θα τηρούσαν την ίδια στάση αν το γεγονός ελάμβανε χώρα με κυβέρνηση δεξιάς απάνου (δεξιάς του Σαμαρά ας πούμε κι όχι των καμμενότσιπρου).

 38. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  >>Τα παιδιά …δεν εταιριάζοντο εύκολα…Το ένα ήθελε τσιτσί, δεν ήθελε μαμμά. Το τρίτον, κλαυθμηρίζον, εζήτει βρυ.
  Τα παιδιά δεν τα έκανες εύκολα καλά. Το ένα ήθελε κρέας,δεν ήθελε ψωμί.Το τρίτο κλαψούριζε και ζήταγε νερό. Μπρου λένε οι μεγάλοι, μπου τα μικρά. Μπουά στη βρεφονηπιακή του χωργιού μου 🙂

  >>Κι ό,τι είπα, παιδάκι μ’…αστοχιά στο λόγο μου!
  «κι ό,τι είπαμε ψωμί κι αλάτσι» ή σκέτα «ψωμί κι αλάτσι» λέμε κειθε καάατω. Ο άλλος καλό είναι ν΄απαντήσει «περασμένα ξεχασμένα» 🙂

 39. Ἀρχιμήδης Ἀναγνώστου said

  Πολὺ ὡραῖο, δὲν τὸ εἶχα διαβάσει, ἀλλὰ πῆγα καὶ τὸ διάβασε σὲ ἅλλη ἱστοσελίδα ποὺ διατηρεῖ τὴν ὀρθογραφία τοῦ πρωτοτύπου, ἔριξα ὅμως μιὰ γρήγορη ματιὰ κι ἐδῶ. Δὲ θὰ σχολιάσω τὴν ἐπιλογὴ τοῦ μονοτονισμοῦ, ἂς ποῦμε ὅτι συμβιβάστηκα. Πῶς μποροῦμε νὰ μιλᾶμε, ὅμως, γιὰ ἐκσυγχρονισμὸ τῆς ὀρθογραφίας μιᾶς γλώσσας ποὺ δὲν ἔχει σύγχρονη μορφή. Οὔτε ἐπίσημη εἶναι, οὔτε χρησιμοποιεῖται πλέον. Ἂν ὑποθέσουμε ὅτι μετεγράφη στὴν ὀρθογραφία ποὺ ἴσχυε πρὶν τὴν κατάργησή της, τὸ 1976, δὲν μποροῦμε νὰ μιλᾶμε τὸ 2017 γιὰ ἐκσυγχρονισμό. Ἂν αυτὸ γινόταν τότε, θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ποῦμε, ἀλλὰ πόσο θὰ τιμοῦσε τὸν Παπαδιαμάντη ἡ μεταγραφὴ τῶν κειμένων στὴν ὀρθογραφία τῆς παρακμιακῆς κακοποιημένης καθαρεύουσας τῆς χούντας; Νομίζω, λοιπόν, ὅτι ὁ ὅρος «ἐκσυγχρονισμὸς» ἐδῶ δὲν ταιριάζει. Ἡ χρήση τοῦ ὅρου εἶναι ἡ ἐνστασή μου κι ὄχι ἡ ἐπιλογὴ τῆς ὀρθογραφίας καθαυτὴ ποὺ εἶναι ἀπολύτως σεβαστή. Ἀλλὰ μοῦ προκαλεῖ ἐντύπωση ἡ διατήρηση τῆς ὀρθογραφίας ἀπὸ τὸ πρωτότυπο τῆς λέξης «ὠρτσάρω», ποὺ εἶναι λέξη τῆς δημοτικῆς καὶ δὴ τοῦ ναυτικοῦ ἰδιώματος. Τὸ ΛΚΝ τὴ θέλει μὲ ὄμικρον…

 40. Γιάννης Κουβάτσος said

  Για τον Λεώνικο…

  «Μεταφορές παρομοιώσεις κρέμονται
  Σαν τάματα. Προσθέτω μία:
  Ελιξήριο λέξεων. » (Αντώνης Φωστιέρης)

 41. Reblogged στις anastasiakalantzi50.

 42. Λεύκιππος said

  0. …..Ω! το στρίγλικο, το κακοπόδαρο, ω! το γρουσούζικο, οπού ψωμόφαγε τον πατέρα του! Πνίξτε το! Σκοτώστε το! Τι το φυλάτε;

  Τελικά δεν αγαπάμε κάποιον επειδή είναι αίμα μας, αλλά επειδή τον ανατρέφουμε και μεγαλώνουμε μαζί του.

 43. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  37. Pedis μήπως,λέω τώρα, η αποστασιοποιημένη περιγραφή είναι καλύτερη για το συμφέρον του παιδιού,αυτή τη στιγμή; Δε θυμάμαι τί έγραφαν π.χ. για το παιδί των Κουφοντίνα-Σωτηροπούλου.
  Επί του θέματος τώρα:Γενικά αργούν στον τόπο μας οι διαδικασίες αλλά και πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα μια σειρά στα πράγματα και τις ενέργειες.Δε δίνεται στο τσακ η επιμέλεια τόσο μικρού παιδιού έτσι κι αλλιώς.
  Να μην κακομελετώ που λέμε,χρονιάρες μέρες αλλά π.χ.και στα ατυχήματα όπου χάνονται και οι δυο γονείς, η άσκηση της γονεϊκής μέριμνας και επιμέλειας δε δίνεται αυτόματα.Η επίσημη πολιτεία πρέπει να εξετάσει και να αποφασίσει το καλύτερο για το παιδί υποτίθεται κι όσο κι αν το προφανές για μας είναι να δοθεί στους κοντινότερους συγγενείς όπως συμφωνούν και οι γονείς, αυτό δε γίνεται άμεσα κι απλά από τη μια ώρα στην άλλη.Το Παίδων είχε καλή υποστηρικτική σχετική μονάδα και όπως καταλαβαίνουμε είναι αναγκαία η παιδοψυχιατρική διαρκής συνδρομή να μεταβεί αυτό το πλάσμα στη νέα κατάσταση όσο γίνεται πιο καλά γι΄αυτό και το πώς θα γίνει η πιο ομαλή μετάβαση ,μόνο οι εκ του νόμου εντεταλμένοι ειδήμονες μπορούν να το αποφασίσουν,μέσα στις υπάρχουσες δομές.
  Πιστεύω πάντως ότι το παιδί θα πάει στους συγγενείς τελικά κι ότι δε θ΄αργήσει αυτό. Πέσαμε και στις αργίες…

 44. Ἀρχιμήδης Ἀναγνώστου said

  43. οι εκ του νόμου εντεταλμένοι ειδήμονες

  Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάει

 45. Pedis said

  # 43 – άλλο είπα …

  … δεν κατέκρινα/κατήγγειλα τη γραφειοκρατία.

  άλλο πράμα μου κίνησε το ενδιαφέρον, δηλ, τι μου κίνησε, κάνει μπαμ. Δεν το βλέπεις;

 46. Mπούφος said

  «και τότε ενόησε τι θα ’πει να ’χει κανείς «δυο χαρές και τρεις τρομάρες». Διότι διπλή μεν χαρά θα ήτο να έφτανεν αισίως ο υιός της, να εγέννα με το καλόν και η νύμφη της· τριπλή δε τρομάρα ήτο ο κίνδυνος του υιού της, ο κίνδυνος της νύμφης της και ο κίνδυνος του προσδοκωμένου νεογνού. Ίσως δε θα ήτο τετραπλή η τρομάρα, αν προσετίθετο και ο φόβος μήπως τυχόν και η νύμφη της γεννήσει …θήλυ.»
  ……….
  θεούλης ο Παπαδ…θεούλης!

 47. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  45.Ναι,ναι,εκεί αναφέρθηκα στην αρχή.
  Τα άλλα τα είπα ευκαιρίας δοθείσης που λέμε, καθώς χθες άκουσα στο ραδιόφωνο την προτροπή να μαζευτούν υπογραφές να δοθεί το παιδί στη γιαγιά ή τη θεία.

 48. Μανώλης Γλέζος για το παιδί της Ρούπα: Ζηλέψαμε τον Ερντογάν; – Να παραδοθεί άμεσα ο 6χρονος στη γιαγιά του και τη θεία του

  http://www.topontiki.gr/article/201426/manolis-glezos-gia-paidi-tis-roypa-zilepsame-ton-erntogan-na-paradothei-amesa-o#.WG6d6zUq5H0.twitter

 49. Γιάννης Κουβάτσος said

  Πάντως, ακόμα και η έσχατη και απευκταία λύση, το ίδρυμα, είναι προτιμότερη από τις γιάφκες και τα κρησφύγετα, στα οποία τραβολογιόταν το παιδάκι όλα αυτά τα χρόνια.

 50. Παναγιώτης Κ. said

  Έχουμε νέα από τον συν-σχολιογράφο που αναρρώνει; Να του ευχηθώ σιδερένιος!

 51. Pedis said

  # 47 – Εφη, Πρωτοφανής στάση απέναντι σε ένα μικρό παιδί

  # 49 – ελπίζω ο δικαστής να είναι πιο ανοικτόμυαλος …

 52. Γιάννης Κουβάτσος said

  Και μια αστοχία του Γλέζου: προσπαθώντας να μας πείσει και αυτός ότι έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση μετά τον πόλεμο (τον Β’, τον Α’, τον Πελοποννησιακό, τον Τρωικό; ), ξεπλένει το μετεμφυλιακό κράτος, του οποίου κι αυτός υπήρξε θύμα. Ακόμα κι αυτό, λέει, προστάτευε τη μητρότητα…
  https://www.google.gr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.alfeiosbooks.com/product/%25CF%2583%25CF%2584%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2584%25CF%258C%25CF%2580%25CE%25B5%25CE%25B4%25CE%25B1-%25CE%25B3%25CF%2585%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258E%25CE%25BD/&ved=0ahUKEwj8kZ2JwK3RAhWDuhQKHflSAPAQFggYMAA&usg=AFQjCNGcQi0MV6KUxbJwkE9UrKaptLcaRA&sig2=tpg0xYVFIaE11_I1VOrT9w

 53. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  48/52. Το έκαναν παντιέρα τα μουμουέδια.
  51.Α, ευχαριστώ! Το παιδί όμως του Κ. ήταν 12 ετών τότε.

 54. Πέπε said

  @39:
  > > Ἀλλὰ μοῦ προκαλεῖ ἐντύπωση ἡ διατήρηση τῆς ὀρθογραφίας ἀπὸ τὸ πρωτότυπο τῆς λέξης «ὠρτσάρω», ποὺ εἶναι λέξη τῆς δημοτικῆς καὶ δὴ τοῦ ναυτικοῦ ἰδιώματος. Τὸ ΛΚΝ τὴ θέλει μὲ ὄμικρον…

  Δεν έχει πουθενά «ωρτσάρω». Φυσικά και η λέξη είναι με όμικρον, ο Ππδ αναμφίβολα θα συμφωνούσε με το ΛΚΝ, όπως θα έκανε ο καθένας από της πρώτης εμφανίσεως της λέξης μέχρι σήμερα.

  Το κείμενο λέει «ωρτσάριζε», παρατατικός. Τα ρήματα από όμικρον παίρνουν στους χρόνους του παρελθόντος χρονική αύξηση ο>ω. Αδιαπραγμάτευτο στ’ αρχαία και στην καθαρεύουσα, αλλά στην εποχή του Ππδ εφαρμοζόταν και στη δημοτική. Είναι απόλυτα συνεπές. Σήμερα βέβαια έχει καταργηθεί προ πολλού.

  Περί της διατήρησής του από τον Νικοκύρη δεν έχω να σχολιάσω τίποτε υπέρ ή κατά.

  (Βάζω στοίχημα ότι κι εσύ Αρχιμήδη γράφεις «εξώκειλε». Το ρήμα είναι εξ-οκέλλω: ο πρακτικά άχρηστος ενεστώτας έχει όμικρον, και το πολύ πιο γνωστό ωμέγα του αορίστου οφείλεται σ’ αυτό τον προ πολλού καταργημένο κανόνα.)

 55. Χαίρεστε.
  Μια διάκριση ανάμεσα στις δύο υποθέσεις παιδιών συλληφθέντων:
  1. Στην περίπτωση Σωτηροπούλου-Κουφοντίνα, οι δύο γονείς αποφάσισαν την τεκνοποιΐα όταν ακόμα ένιωθαν ασφαλείς.
  2. Στην περίπτωση Ρούπα-Μαζιώτη, αποφάσιαν την τεκνοποιΐα, αφού είχαν βγεί στην παρανομία.
  Κι αυτό μου λέει κάτι.
  Όπως και νάχει, όμως, το πράγμα, η δικαιοσύνη και η αστυνομία έδρασαν εκδικητικά για το πιτσιρίκι, εκθέτοντας ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση, είτε αυτή πρόλαβε να μάθει τι συνέβαινε, είτε (ακόμη χειρότερα) δεν πρόλαβε καν.

 56. Pedis said

  # 53β – και τι σημασία έχει η ηλικία, 6, 8, 12; Άσε που όσο πιο μικρό τόσο πιο γρήγορα θα έπρεπε να παραδοθεί στους συγγενείς.

 57. Πέπε said

  @34:
  Για τα συχαρίκια το ‘χουμε ξανασυζητήσει. Τα παιδιά πήραν, δεν έδωσαν, συχαρίκια στην Πλανταρού. Μπορεί να της έδωσαν συγχαρητήρια, άλλο αυτό.
  Συχαρίκια είναι η αμοιβή του κομιστή καλών ειδήσεων. Σου δίνω την είδηση, μου δίνεις (=σου παίρνω) το κέρασμα / φιλοδώρημα.

 58. Pedis said

  # 55 – υπάρχει αλγόριθμος οικογενειακού προγραμματισμού για τρομοκράτες, γονείς μετανάστες, κομμουνιστές στην παρανομία, ναυτικούς, αναρχικούς με τραβήγματα με την αστυνομία, στρατιωτικούς εν καιρώ πολέμου και δεν τον ξέρουμε;

  Για πες, για πες … 🙂

 59. Ἀρχιμήδης Ἀναγνώστου said

  54. Δὲν πῆγε τὸ μυαλό μου στὴν αὔξηση τοῦ παρατατικοῦ, ἂν καὶ ἔπρεπε. Ὅμως ἡ οὐσία δὲν ἀλλάζει. Ὁ ἐκσυγχρονισμὸς τῆς ὀρθογραφίας ἐπιβάλλει τὴν ἀλλαγὴ σὲ ὄμικρον.

 60. 58α Αλγόριθμος όχι, κοινή λογική μόνο.

 61. Πέπε said

  Βλέπω τώρα τη λέξη αρσανάς. Συνήθως την ακούω ταρσανάς. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο, αλλά πιστεύω ότι κι αυτό το ‘χουμε ξανασυζητήσει και πιθανότατα όλες οι εξηγήσεις να έχουν δοθεί. Βέβαια, τόσο εδώ όσο και στα συχαρίκια (#57) και σ’ όλες τις εκατοντάδες περιπτώσεις όπου κάποιος εδώ λέει «το ‘χουμε ξανασυζητήσει» (μέχρι να περάσουν 5 βία 10 λεπτά και η Μαρία να βρει το ακριβές λινκ), οι εξηγήσεις στηρίζονται σε πληροφορίες που συνήθως βρίσκονται στα λεξικά και σε μερικά άλλα γλωσσικά βιβλία. Αλλά, αν τα λεξικά και τα λίγα άλλα βιβλία κάλυπταν όλες τις σχετικές ανάγκες και απορίες, το ίδιο το μπλογκ δε θα είχε λόγο ύπαρξης -άντε με την εξαίρεση των αναρτήσεων που εντάσσονται στην ετικέτα «όχι στα λεξικά»-, ενώ η ύπαρξή του και η κίνησή του αποδεικνύουν ότι λόγος ύπαρξης υπάρχει σαφέστατα.

  Σκέφτομαι λοιπόν:

  Αν κάποιος χτένιζε όλο το ιστολόγιο, αναρτήσεις και σχόλια, από την αρχή μέχρι (…;), αποδελτίωνε όλες αυτού του τύπου τις συζητήσεις, απέσταζε την πληροφορία (τύπου «κι εμένα στο χωριό μου το λένε έτσι», παραθέματα από συγγραφείς, εφημερίδες, μαντινάδες κλπ.), την οργάνωνε, την αρχειοθετούσε και την ανέβαζε σε καθαρή και χτενισμένη μορφή, με δυνατότητα εύκολης αναζήτησης…

  …ωραία δε θα ήταν;

 62. 61

  αρσανάς – αρσενάλι: εκεί που φύλαγαν τα πλοία τους οι Βενετσιάνοι
  κι από ΄κει και η Άρσεναλ με τους κανονιέρηδές της

  τώρα το πώς μπήκε το «τ» μπροστά στον αρσανά, θα σε γελάσω, πάντως το ίδιο είναι.

 63. ΣΠ said

  61, 62
  https://sarantakos.wordpress.com/2016/07/20/carenaggio/

 64. Πέπε said

  > > άμα τη τριημερεύσει της λεχούς και του παιδίου, έβαλαν την σκαφίδα κάτω εις το πάτωμα και εγέμισαν με χλιαρόν νερόν βρασμένον με δάφνας και με μύρτους. Επρόκειτο να τελέσουν τα «κολυμπίδια» του παιδίου.

  Τέτοιο έθιμο δεν είχα ξανακούσει. Πάντως, καθώς κάνουν διάφορες συμπαθητικές μαγείες (σιδερένια μασιά για να γίνει σιδεροκέφαλο κλπ.) για να επηρεάσουν την τύχη του, θυμίζει τα Εφτά της Κάσου και της Καρπάθου, που (…φυσικά!) τα ‘χουμε ξανασυζητήσει: εφτά μέρες μετά τη γέννηση του παιδιού κάνουν μια σειρά τελετουργικά που το κέντρο τους είναι η επίσκεψη των Μοιρών στο νεογέννητο. Τα καθέκαστα είναι τελείως διαφορετικά, αλλά σαν κεντρική σύλληψη τα κολυμπίδια θυμίζουν κάπως τα Εφτά.

  Εντύπωση μου κάνει (αν και το έκαναν και στα Εφτά, τον καιρό που όντως γίνονταν την έβδομη μέρα – σήμερα έχουν μετατεθεί μετά τα Σαράντα) που έρχονται τόσες επισκέψεις στο σπίτι της ασαράντιστης.

  __________________

  Σχετικά με το θέμα του εκσυγχρονισμού της ορθογραφίας:

  > > … η συμβία του τού είχε γεννήσει κληρονόμον

  Ο τόνος στο δεύτερο «τού» περιττεύει. Δεν υπάρχει περιθώριο να νομίσει κανείς ότι είναι εγκλιτικό που πάει στην προηγούμενη λέξη, αφού η προηγούμενη λέξη είναι ξανά «του».

 65. Γιάννης Κουβάτσος said

  Η πλάκα είναι ότι βρίσκεται κατηγορούμενο το κράτος, που βρέθηκε με ένα παιδί αμανάτι στα χέρια και θα πρέπει να αποφασίσει για την επιμέλεια με βάση τους ισχύοντες νόμους, και κατήγορος η μάνα του, που είναι αποκλειστικά υπεύθυνη μαζί με τον πατέρα του για τα δεινά αυτού του παιδιού. Τελικά, έχουν δίκιο οι Άγγλοι: και σκύλος να ‘σαι, θέλει τύχη για να γεννηθείς στο σωστό περιβάλλον.

 66. Πέπε said

  #61 (Πέπε, 16:33):
  > > …κάποιος εδώ λέει «το ‘χουμε ξανασυζητήσει» (μέχρι να περάσουν 5 βία 10 λεπτά και η Μαρία να βρει το ακριβές λινκ)

  #63 (ΣΠ, 16:50):
  > > https://sarantakos.wordpress.com/2016/07/20/carenaggio/

  17 λεπτά, και ΣΠ αντί Μαρίας. Ας το δεχτούμε ένεκα η αργία των Φώτων!

 67. ΓιώργοςΜ said

  61 >…ωραία δε θα ήταν;
  Βιβλίο/α θα ήταν!

  Πιστεύω πως αυτή η αποδελτίωση θα γίνει συν τω χρόνω, για διάφορα θέματα. Ένας από τους λόγους που με την παραμικρή αφορμή γράφω, κάποιες φορές φλύαρα, πράγματα που θυμάμαι από παλιά, είναι για να υπάρχουν κάπου ώστε είτε ο Νικοκύρης, είτε οποιοσδήποτε, να τα συνδυάσει με άλλα και να τα αξιοποιήσει σε ένα πρόσφορο σχετικό θέμα.

 68. Περί αποδελτίωσης: όσο περνάει ο καιρός (και αυξάνεται ο ελεύθερος χρόνος μου), παρατηρώ πως όποτε γκουγκλάρω για να βοηθήσω στη συζήτηση κάποιου θέματος που προκύπτει εδώ μέσα, στην πρώτη -άιντε δεύτερη- γκουγκλοσελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης, θα υπάρχει κάποια αναφορά σε παλιότερη συζήτηση του μπλόγκ.

 69. Ἀρχιμήδης Ἀναγνώστου said

  64. Ο τόνος στο δεύτερο «τού» περιττεύει. Δεν υπάρχει περιθώριο να νομίσει κανείς ότι είναι εγκλιτικό που πάει στην προηγούμενη λέξη, αφού η προηγούμενη λέξη είναι ξανά «του».

  Αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα προβλήματα τοῦ μονοτονικοῦ. Ὅταν κάποιος πρέπει νὰ φιλοσοφήση ἂν θὰ βάλη ἢ δὲ θὰ βάλη τόνο, δυσκολεύεται νὰ αὐτοματοποιήση τὴ γραφή. Στὸ πολυτονικὸ δὲν ὑπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Ἡ γραφὴ εἶναι συγκεκριμένη κι ἅπαξ καὶ τὴ μάθεις γράφεις αὐτόματα. Ἡ ἰδεολογία τοῦ μονοτονικοῦ ἔχει βασιστεῖ περισσότερο σὲ ἕνα μῦθο ὅτι ἦταν τάχα μου δύσκολο καὶ καταπιεστικὸ τὸ πολυτονικό. Κι εἶναι νὰ γελᾶς βέβαια ὅταν βλέπεις τὰ παιδιὰ τῆς α’γυμνασίου νὰ μαθαίνουν τοὺς κανόνες τονισμοῦ κι ἐσὺ σκέφτεσαι «μὰ ἐγὼ αὐτὰ τὰ .ηξερα ἀπὸ τὴ α’δημοτικοῦ καὶ αὐτὰ δὲν μποροῦν νὰ τὰ μάθουν οὔτε στὸ γυμνάσιο…»

 70. Πέπε said

  69:
  Δεν το βρίσκω και τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το μονοτονικό σε γενικές γραμμές είναι εύκολο. Στο 95% των περιπτώσεων, ο κανόνας για να βρεις αν και πού τονίζεις δεν είναι καν της μορφής «όταν συμβαίνει αυτό τότε κάνουμε εκείνο», αλλά απλώς «κάνουμε εκείνο» και τέρμα.

  Έχει καναδυό σημεία όπου πρέπει να σκεφτείς λίγο πιο σύνθετα, αλλά και πάλι όχι καμιά βαριά φιλοσοφία.

  Στο πολυτονικό η απάντηση στο πώς τονίζουμε την κάθε λέξη συνήθως προκύπτει με πιο σύνθετο τρόπο – δηλαδή, αν μη τι άλλο, το «όταν συμβαίνει αυτό τότε κάνουμε εκείνο» δεν το αποφεύγεις. Ίσως η ακατάπαυστη τριβή μ’ αυτό τον -ας πούμε- πιο περίπλοκο τρόπο σκέψης να το καθιστούσε τελικά εύκολο στους χρήστες, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι το μονοτονικό είναι πιο δύσκολο.

  Από την άλλη, το ότι το μονοτονικό είναι εύκολο δε σημαίνει ότι είναι και τυφλοσούρτης: ο καθένας κάποια φορά θα κάνει και κάνα λάθος, κανείς δεν είναι αλάνθαστος.

 71. Pedis said

  # 60 – με εξαίρεση ένα 10% χοντρικά σε κάθε χώρα του πλανήτη, φοβάμαι ότι δεν υπεισέρχεται η κοινή λογική στην απόφαση των ενήλικων για τεκνοποίηση.

  # 65 – Το ζητημα δες το κι έτσι: προκαλείς ατύχημα με το αυτοκίνητο, μεθυσμένος λιώμα, πατάς πεζό, το σκας, σε καταδιώκουν, και σε πιάνουν, έχεις το ανήλικο παιδί σου μέσα, σε πάνε αυτόφωρο, οριζεις δικηγόρο και περιμένεις στην ψειρού.

  Το παιδί σου στο μεταξύ, θεωρείς ότι (πρέπει να) είναι τόσο δύσκολο να παραδοθεί στους συγγενείς για τους οποίους υπάρχει συγκατάθεση του πατέρα (ας πούμε ότι είναι χήρος) και διαδικασία μέσω δικηγόρου ή θα πρέπει να περιφέρεται από δω κι απο κει στα αστυνομικά τμήματα;

  Είμαι βέβαιος Κουβάτσε ότι αν η συγκεκριμένη είδηση μας είχε έρθει, ας πούμε, από την Κούβα θα είχες ήδη ξεπετάξει μια ξεσιγυρισμένη πραγματεία περί ανθρώπινων δικαιωμάτων.

 72. Πέπε said

  @69:
  > > Στὸ πολυτονικὸ […] η γραφὴ εἶναι συγκεκριμένη κι ἅπαξ καὶ τὴ μάθεις γράφεις αὐτόματα.

  Εφόσον Αρχιμήδη χρησιμοποιείς και τους τρεις τόνους, και δεν έχεις καταφύγει στην ευκολία της κατάργησης της βαρείας, δεν έχεις δίκιο. Το αν η ίδια λέξη παίρνει εδώ οξεία κι εκεί βαρεία εξαρτάται από διάφορα, δεν είναι αυτόματο. Και πολλές φορές μού έχει τύχει, σε χειρόγραφα πολυτονικά, να αποφασίσω εκ των υστέρων ότι θα προσθέσω ή θα σβήσω ένα κόμμα (ή, σπανιότερα, ένα εγκλιτικό) και μετά να πρέπει να μουντζουρώσω τον τόνο της προηγούμενης λέξης – εσένα όχι;

 73. Νίκος Κ. said

  47 [έχει ενδιαφέρον ο τρόπος της ψυχρής, αντικειμενικής δημοσιογραφίας με τον οποίο Αυγή και λεφτ -και φαντάζομαι συναφείς πολιτικά ιστότοποι- προσεγγίζουν το ζήτημα της κράτησης από την αστυνομία του εξάχρονου παιδιού της Ρούπα)].

  Να συμπεριλαμβάνεται άραγε στους «συναφείς πολιτικά ιστότοπους» και ο Ριζοσπάστης;

  Η καταζητούμενη ήταν μαζί με τον γιο της και δεν προέβαλε καμία αντίσταση. Το αγόρι τέθηκε υπό την προστασία της Εισαγγελίας Ανηλίκων, που θα αποφασίσει για την περαιτέρω τύχη του.
  http://www.rizospastis.gr/story.do?id=9185799

 74. 71α Άλλο όταν λες «ας το κρατήσουμε, κι ας ζούμε μόνο με ένα μισθό» κι εντελώς άλλο «να το κρατήσουμε κι ας μας δει να πηγαίνουμε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι». Φυσικά, αυτή η υπεροπτική αφέλεια δεν δικαιολογεί καθόλου την κρατική αυθαιρεσία

  71τέλος Καλά έκανε ο Μπιλ ο Κλίντονας και το FBI στην περίπτωση του μικρού Ελιάν

  https://en.wikipedia.org/wiki/Eli%C3%A1n_Gonz%C3%A1lez

 75. Γιάννης Ιατρού said

  50: Παναγίωτης Κ. κλπ.
  Ο Δημήτρης είναι ακόμα στο στάδιο της προετοιμασίας για την αποκατάσταση της υγειας του (τραυματισμού του), πήρε τα χαιρετίσματα και τις ευχές όλων και στέλνει τα χαιρετίσματά του και τις ευχαριστίες του σε όλους εδωμέσα. Η πρόσβασή του σε διαδίκτυο είναι κάπως περιορισμένη πρός το παρόν.

 76. Γιάννης Κουβάτσος said

  Κρατική αυθαιρεσία υπάρχει όταν οι κρατικοί λειτουργοί καταπατούν τους θεσπισμένους νόμους. Υπάρχει νόμος που να λέει ότι αυτομάτως και ανεξέταστα η επιμέλεια του παιδιού δίνεται στους κοντινότερους συγγενείς, όταν οι γονείς του συλληφθούν; Αν ναι, τότε όντως έχουμε καραμπινάτη αυθαιρεσία. Αν όχι, τότε βρήκαμε αντιπολιτευτικό μαλλί να ξάνουμε.

 77. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  61. >>λέξη αρσανάς. Συνήθως την ακούω ταρσανάς.
  Τα νεώρια ακούγονται και αρσενάλια κάτωhttp://www.portheraklion.gr/index.php/el/organization/news/enetika-newria-arsenalia-hrakleioy-kai-koyles/

  καιhttp://www.crete.gr/el/pages/big-neorio-arsenali.php

 78. Pedis said

  # 74α – οπότε σε ένα 30-50% των γονιών παγκοσμίως που έχει-δεν έχει μια ψωροδουλειά η κοινή λογική που επικαλείσαι δεν θα συνιστούσε τη τεκνοποίηση. (Για να σε πειράξω, ο Μάλθους κάτι τέτοια υποστήριζε με βάση τη κοινή λογική και το γενικό καλό και μάλιστα διαβεβαιώνοντας τους αναγνώστες του για τους ειλικρινή ουμανιστικά ελατήριά του).

  Μα όπως λες, το θεμα είναι η αυθαιρεσία (και η εκδικητικότητα των κρατικών αρχών στη συγκεκριμένη περίπτωση) και η κωλυσιεργεία γενικότερα σε περιπτώσεις χωρίς μέσα. φράγκα και πλάτες. Ε, οι συγκεκριμένοι δεν είναι άγνωστοι, έχουν κάποια άκρη σε μερικούς δημοσιογράφους υπάρχει και καμιά ομάδα που τους υποστηρίζει και βγάζει ανακοινωσεις και το θέμα πήρε δημοσιότητα. Και καλώς πήρε δημοσιότητα. Αλλιώς …

 79. Mπούφος said

  77 Σκύλε
  Ευτυχώς που το χέρι του δέσποτα, δεν κατέβηκε παρακάτω. Ευτυχώς!

 80. Γιάννης Κουβάτσος said

  Και κάτι τελευταίο: το αν θα κάνει κανείς παιδιά δεν εξαρτάται από το πόσους μισθούς έχει, αλλά από το πόσο σοβαρός και υπεύθυνος άνθρωπος είναι. Κάποια παιδιά, δυστυχώς, επιβάλλεται να μεγαλώνουν μακριά από τους γονείς τους. Για το καλό τους.

 81. 80 ❤

 82. 81

 83. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  >>φιλόστοργος, ως πάσα πενθερά ήτις δεν επιθυμεί τον θάνατον της νύμφης της, όταν αύτη είναι πρωτάρα, πριν βεβαιωθεί ότι θα επιζήσει το παιδίον, δια να ασφαλισθεί η κληρονομία της προικός,
  ωτιέγραψε ! Ε Σκύλε; 🙂

  80. το χέρι με την (εξορκιστική) ράβδο πάλι; 🙂

 84. Μαρία said

  74
  Τι ειρωνεία!
  http://www.topontiki.gr/article/23020/kataggelia-tis-polas-roypa-meloys-toy-epanastatikoy-agona
  Γι’ αυτό και εξ’ αρχής δηλώνω πως είναι απολύτως αναγκαία η αποφυλάκισή μου προκειμένου να εξασφαλίσω ότι το παιδί μου θα ζήσει και θα γίνει ένας υγιής σωματικά και ψυχικά άνθρωπος.

 85. sarant said

  Eυχαριστώ πολύ για τα νεότερα, να με συμπαθάτε που έλειπα σε μια… δουλειά του ιστολογίου.

  34 Το έχουμε γράψει και εδώ παλιότερα. Ο Ππδ χρησιμοποιεί τη λέξη «συχαρίκια» με την έννοια που είχε τότε, δηλ. το ρεγάλο που έδινε κάποιος σε όποιον του έφερνε χαρμόσυνο νέο. Εδώ, πάνε να πουν στην Πλανταρού πως ο γιος της σώθηκε και παιρνουν τα συχαρίκια.

  39-54 Ειναι όπως το λέει ο Πέπε και κακώς το άφησα. Δεν το προσεξα.

  45 Αρκετοί γράψαμε και τοποθετηθήκαμε για το θέμα αυτό. Εγω ας πούμε έγραψα:

  «Είναι αυτονόητο ότι το ανήλικο παιδί της Πόλας Ρούπα πρέπει να δοθεί στη γιαγιά του χωρίς καμιά κωλυσιεργία*

  (*κάτι που έχει προαναγγείλει το βαθύ κράτος: «Πάντως εισαγγελικές πηγές τόνιζαν πως η διαδικασία για το που θα δοθεί η επιμέλεια του παιδιού θα είναι χρονοβόρα καθώς απαιτείται ενδελεχής έρευνα για να διαπιστωθεί εάν οι συγγενείς των γονέων του τηρούν τις προϋποθέσεις για να αναλάβουν την επιμέλεια του»)»

  Το θέμα είναι να πάει το παιδί στους συγγενείς του και να μην φερθούν εκδικητικά οι δικαστές. Και σπάω το κεφάλι μου να θυμηθώ τι είχε γίνει με το παιδί της Αγγελικής Σωτηροπούλου.

  59 Ναι, κακώς δεν το διορθωσα.

  61 Θα ήταν ωραίο να γίνει αυτή η απόσταξη. Το είχα σκεφτεί με μορφή λεξικού. Αλλά θέλει άπειρη δουλεια

  73 Ωχ η μπηχτή!

 86. 84 😀

  85 Θεούλημ’! Κρύβεται πίσω από το παιδί; Μπλιάρχχχχ…

 87. gpoint said

  Είδαμε το φως το αληθινό και λάβαμε πνεύμα επουράνιο…

 88. Kass said

  83
  Σκύλε, θα με αφήσεις να σου κρατήσω την ουρά σου;

 89. Pedis said

  # 73 – σε κάνω γούστο που πιέζεσαι και που προσπαθείς να την πεις ντε και καλά, άνοιξες και το ριζοσπάστη, να κι ένα καλό … αντί να σκεφτείς τη διαφορά στην αντιμετώπιση του θέματος από τους συριζάνθρωπους όταν κάναν αντιπολίτευση στη δεξιά κα τώρα που είναι δεξιά συμπολίτευση.

  Ο Ρ δεν τους γουστάρει τους αναρχικούς και τους τρομοκράτες και οι αναφορές του σε αυτούς είναι πάντα και παραδοσιακά μετρημένες, ολιγόλογες και ενίοτε και σε συγκεκριμένα σημεία οι αξιολογήσεις είναι χονδροειδείς και λαθεμένες. Δεν άλλαξε τώρα ο Ρ.

  Αντίθετα στο χώρο του σύριζα, πέρα από λίγες ειλικρινείς φωνές, παραδοσιακά, κάτι τέτοιες επιθέσεις του κράτους ενάντια σε αναρχικούς/αντεξουσιαστές/ελευθεριακούς προσφέρονταν για φραμπαλάδες με τα ανθρώπινα δικαιώματα, και αντιδεξιά δημαγωγία, αντιδεξιά όπως την αντιλαμβανόταν ο αντιπολιτευόμενος σύριζα.

 90. Pedis said

  # 81 – Κάποια παιδιά, δυστυχώς, επιβάλλεται να μεγαλώνουν μακριά από τους γονείς τους. Για το καλό τους.

  σαν να ψηνεσαι για ρόλο εισαγγελέα σε δικαστικό δράμα φώσκολου.

 91. 89

  Μισό, να τηνε πιάσω

 92. Πέπε said

  @86>61:
  Ναι, άπειρη δουλειά.

 93. 85, 87

  Το υπονόησε η Μαρία αλλά εγώ δεν το πρόσεξα και θεώρησα πως είναι τωρινό. Λάθος μου!

  Κάτω-κάτω το λινκ του Ποντικιού γράφει

  Φυλακή Κορυδαλλού, 26 Σεπτεμβρίου 2011

  Μλκίαμου!

 94. sarant said

  94 Και πεπερασμένος χρόνος….

 95. Αρχιμήδης Αναγνώστου said

  72. Χειρόγραφα δε χρησιμοποιώ βαρεία.

 96. Προς τα τέλη του προηγούμενου αιώνα είχα διαβάσει το Bright Lights, Big City του Τζέι ΜακΙνέρνι. Προφανώς, οι έλληνες εκδότες είχαν διαβάσει Παπαδιαμάντη

  http://www.biblionet.gr/book/83292/McInerney,_Jay/%CE%A6%CF%8E%CF%84%CE%B1_%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B1,_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B7_%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7

 97. Γερμανοτσολιάς said

  Απο Παναγιώτα>>>Πολα…….βέβαια……σαν τη φωτεινή από τα Γκραβαρα που στα 18 έγινε Φαίη για να πιάσει δουλειά στα μπαρ…

 98. 99

  Έκαστος αντλεί τις σκέψεις του από εκεί που συχνάζει. Αλλά τουλάχιστον το χρηστώνυμο είναι ειλικρινέ.

 99. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  69.(Χωρίς πλάκα), υπάρχει μονοσύλλαβη λέξη στο πολυτονικό που δεν μπαίνει τόνος; Ξέχασα, τονίζαμε και το κί ;

 100. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  Λεώνικε, χρόνια πολλά στην Φωτεινή, την καταπληκτική συμβία σου που (κατά δήλωσή σου) σε ανέχεται τόσα χρόνια. 🙂
  Καλή χρονιά να έχετε και να φτάσετε μαζί ώς τα βαθειά γεράματα.

  Μάλλον δεν ακούς τέτοια τραγούδια, αλλά το ακούω τώρα και νομίζω πως ταιριάζει να σας το αφιερώσω.
  Ζωή χωρίς συναίσθημα, ζωή χαμένη.

 101. Γερμανοτσολιάς said

  100

  Καλή Φώτιση,αγαπητέ ενΧριστώ αδερφέ!

 102. Τι παπαδιαμαντική φιγούρα ο Φώτης στο Βόλο!

 103. 101 εκ, ως, εις… συν τα εγκλιτικά.

 104. (101) Υπάρχουν οι άτονες, κυρίως τύποι του άρθρου (ὁ/ἡ/οἱ/αἱ) αλλά π.χ. και τα αρχαία οὐ(κ) και εἰ, και οι εγκλιτικές. Οι άτονες όμως παίρναν όλες πνεύμα 🙂

 105. αυτοκριτική 😳

 106. nikiplos said

  Για το 5χρονο παιδί της Πόλας: Να δοθεί άμεσα στους συγκενείς του είτε από τη Μητέρα, είτε από τον Πατέρα, εκτός αν οι γονείς έχουν προ-αποφασίσει κάτι άλλο – που δεν το αποκλείω, πχ να μεγαλώσει με τη μητέρα του, όσο το δυνατόν.

  Κυρίως γιατί είναι 5 χρονών και είναι πολύ μικρό για να εκτίθεται οπουδήποτε και σε οποιονδήποτε. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες μπορούν να τηρηθούν στη συνέχεια… Όπως είπε και η Μάστιγα του Θεού Αττίλας: Πάνω από το γράμμα του νόμου πρέπει πάντοτε να είναι το πνεύμα του νόμου…

  Η πολιτεία μόνο υποστηρικτικό ρόλο πρέπει να της επιτρέπεται να παίζει…

  —————————————————

  Για τα θεοφάνεια: Εγώ δεν το πολυείχα με τον αθλητισμό και τα σπορ, εκτός από το καράτε και την πυγμαχία, στα οποία ήμαν και μέτριος άλλωστε…

  Ο αδελφός μου όμως ταλέντο της κολύμβησης και του πόλο και πιο μεγαλόσωμος από εμένα, ασχολείτο με το σπορ από μικρός.
  Στα 14του, θεώρησε -κατόπιν έντονης προτροπής από την υπόλοιπη οικογένεια – ότι θα μπορούσε να διεκδικήσει το σταυρό στα θεοφάνεια. Έτσι επαρατάχθη στο λιμάνι της παράλιας πόλης, με το μαγιό και άλλους συν-διεκδικητές της θείας χάρης ή μη και της ακόμη πιο θεσπέσιας χρυσής λίρας το ιερέως.

  Καίτι στα 14 του ήτο ήδη με σώμα ενήλικα γεροδεμένος – οπως και οι υπόλοιποι συναθλητές του, λίγο πριν την έναρξη του «αφέτη» ένας έπεσε κι άρχισε να κολυμπάει στο ξεκούδουνο. Ευθύς αμέσως ο Ιερέας πέταξε προς τα εκεί το σταυρό. Η «άφεση» χάλασε κι έπεσαν μέσα κακήν κακώς και οι υπόποιποι… Επειδή υπήρχαν κάνα δυό τρεις όπως ο αδελφός μου, που ακόμη και σε σικέ αγώνα θα κέρδιζαν, υπήρχαν οι λεγόμενοι «λαγοί». Δηλαδή συν-διεκδικητές που μόνο στόχο είχαν να εμποδίσουν τη λαθροχειρία. Έτσι μόλις βρέθηκε ο αδελφός μου στο νερό, αίφνης ησθάνθη έναν χεροδύναμο να τον βουτάει από τα μέζεα και να τον αρχίζει στα κλωτσομπουνίδια… Ώσπου να ελευθερωθεί με μία κίνηση ο αδελφός μου και να τον στείλει προς τον πάτο, εδέχθη κανονική κλωτσιά από αρβύλα, από κάποιον που είχε πέσει με τα ρούχα και τον βούτηξε από το λαιμό… Όταν εκείνος που έπρεπε είχε βουτήξει το σταυρό, οι καρπαζιές και οι ύφαλες κλωτσιές εσβούριζαν ακόμη. Ύστερα έξω, εδέχθησαν τη χάρη του ιερέως, ο οποίος αγριοκοίταξε τον αδελφό μου, ως υπαίτιο του καβγά… 🙂

  Την επόμενη χρονιά, το σταυρό έπιασε ένας φίλος του αδελφού μου, αφού είχε προσυννενοηθεί όλη η ομάδα πόλο και καραδοκούσε (κρυφά) κι έπεσε την κατάλληλη στιγμή και πήρε την εκδίκησή της από τα παπαδοπαίδια… Ο Ιερέας σχεδόν δεν ήθελε να δώσει τη λίρα, δεν μπορούσε όμως… Έριξε χριστοπαναγίες υπόκωφες όμως στους «δικούς» του που αυτή τη χρονιά δεν έπεσαν με τα ρούχα…

  🙂

 107. Pedis said

  υπάρχει επιβεβαίωση από αναγνώστες ενημερωμένους σχετικώς ή/και διαμένοντες εις Παρισίους;

  http://www.imerodromos.gr/fylaki-to-parisi-stinonte-siderenii-frachtes-gia-tous-prosfyges/

  αν αληθεύει τότε πρόκειται για μία ενδιαφέρουσα ιστορική εξέλιξη του δημόσιου αστικού χώρου.

 108. 108

  Ολυμπιακοί Αγώνες Μελβούρνης, 1956

  Αγώνας γουώτερ πόλο μεταξύ ΕΣΣΔ και Ουγγαρίας. Λίγο μετά την αιματηρή καταστολή της εξέγερσης.

  Αίμα στην πισίνα.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Blood_in_the_Water_match

 109. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  48 – Ο Γλέζος το έχει χάσει τελείως, (όχι ότι είχε και πολύ ποτέ) κι ας λένε πως τα γηρατειά φέρνουν σοφία.
  Το σίγουρο, είναι πως περισσεύει η υποκρισία των περισσοτέρων που ενδιαφέρονται τάχα για το παιδί.

  81 – » Κάποια παιδιά, δυστυχώς, επιβάλλεται να μεγαλώνουν μακριά από τους γονείς τους. Για το καλό τους.»
  Όλα όσα υπόκεινται σε οποιαδήποτε σωματική και ψυχολογική βία, για να τους επιβληθούν η γνώμη και τα θέλω των γονιών τους.

 110. Γιάννης Ιατρού said

  και στη Φλώριντα έγινε πάλι το σώσε, που λένε. Αρκετοί νεκροί και τραυματίες. Τελικά, οι πτήσεις γίνονται μιά περιπέτεια καθε φορά…

 111. Γλαφυρός, όπως πάντα, ο μοναδικός κοσμοκαλόγερος. Χρόνια Πολλά, Καλή Φώτιση σε όλους μας! (το ίδιο σχόλιο, ως debserron, είναι από άλλη είσοδο. Ζητώ συγγνώμη)

 112. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  112 – Όταν λέω ότι η πιό ασφαλής πτήση είναι με τον αετό, δεν με ακούτε.
  Δεν ξέρω φτσικά, αλλά προβοκάτσια μου μυρίζει, ίσως θέλει να μπεί με το δεξί ο Ντόναλντ Ντάκ, μπορεί βέβαια να είναι και κάποιος χαμένος στο διάστημα, δεν ζούν και λίγοι εκεί.

 113. voulagx said

  #20 @Leonikos: «Οι γυναίκες που γεννούσαν στο σπίτι, και αυτό ίσχυε μέχρι τις αρχές του 20ου στην Ελλάδα…»
  Κανεις λαθος, αγαπητε Λεωνικε, μιλαω εξ … ιδιας πειρας. 🙂

 114. Παναγιώτης Κ. said

  Πράγματι οι γυναίκες στις αγροτικές περιοχές γεννούσαν στον τόπο τους μέχρι τα μέσα του 20ου τουλάχιστον.

 115. Μαρία said

  115
  Στη γειτονιά μου σ’ όλη τη δεκαετία του ’50 μαμή πρακτική και γριά ξεγεννούσε τις γυναίκες.

 116. Πάνος με πεζά said

  Kαλησπέρα !
  Μετά από πρωϊνές οικογενειακές υποχρεώσεις, και στη συνέχεια κάτι χρωστούμενα παγοδρόμια και συγκρουόμενα στα παιδιά, έπεσα ξερός κατά τις 4 το μεσημέρι και σηκώθηκα τώρα… (Καλά, αυτό είναι συνηθισμένο reset πού και πού, για κάτι εχθρούς του ύπνου όπως εγώ…)
  Και ξυπνάς βραδιάτικα, και λές «τώρα τι κάνουμε; Άντε πάλι για ύπνο…»
  Ε, έχω και καμιά 5-6 ταινίες φορτωμένες στο κινητό, πάω πάλι να χωθώ κάτω από τις κουβέρτες… 🙂

 117. Πάνος με πεζά said

  Και φυσικά, σκαλίζοντας το Ίντερνετ, δε βλέπεις και τίποτα ευχάριστο…
  http://www.newsit.gr/ellada/Stin-entatiki-o-Loykianos-Kilaidonis/690219

 118. 61, 86: Υπάρχει το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, στην Ξάνθη και την Αθήνα, γι’ αυτές τις δουλειές. Κάποιοι από κει περνούν κι από δω πού και πού, αλλά για τις μελέτες τους δεν φαίνεται να εκτιμούν το ιστολόγιο ως σώμα κειμένου.

 119. Μαρία said

  108

 120. Γιάννης Κουβάτσος said

  Το πνεύμα του νόμου, Νίκιπλε, είναι να πέσει το παιδί σε καλά χέρια. Τα χέρια των συγγενών δεν είναι εξ ορισμού κατάλληλα. Προϋποτίθεται επισταμένη έρευνα, όπως συμβαίνει και με τις υιοθεσίες. Εμείς εδώ ωραία και ανθρωπιστικά τα λέμε, αλλά θα κληθούν δημόσιοι λειτουργοί να αποφασίσουν υπεύθυνα και βάσει των νόμων και θα πρέπει να υπογράψουν την όποια απόφασή τους. Αν κάτι πάει στραβά, αυτοί θα λογοδοτήσουν, όχι εμείς. Έτσι λειτουργεί το σύστημα, τι να κάνουμε…

 121. sarant said

  122 Κατά τη γνώμη μου το παιδί έπρεπε να δοθεί στη γιαγιά όσο να γίνει η επισταμένη έρευνα

 122. Γιάννης Κουβάτσος said

  123. Σύμφωνοι, Νίκο, το θέμα όμως είναι τι λέει η νομοθεσία. Δεν μπορούμε να απαιτήσουμε από δημόσιους λειτουργούς να παρατυπήσουν ή να παρανομήσουν. Μόνο με πολιτική απόφαση και ευθύνη άνωθεν θα μπορούσε να δοθεί άμεση λύση. Επίσης θα ‘θελα να μάθω τι γίνεται με τα παιδιά άσημων φυλακισμένων, που για χάρη τους δεν κινητοποιείται το σύμπαν.

 123. Μαρία said

  123
  http://www.koutipandoras.gr/article/eisaggelia-aohnwn-sto-paidwn-to-paidi-ths-roypa-h-giagia-kai-h-oeia-toy-mporoyn-na-epikoinwnoyn-mazi-toy

 124. Γιάννης Κουβάτσος said

  Παιδιά φυλακισμένων. Τα μεγάλα θύματα.
  https://www.google.gr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.sigmalive.com/archive/simerini/news/social/563536&ved=0ahUKEwjNj_yowa7RAhXLESwKHbCjBM4QFggbMAE&usg=AFQjCNF9cQGmBQdIzWHwhh7yPCmtu_nG6w&sig2=NzjZhAXCgYuN6GguA7bsow

 125. gpoint said

  Χρόνια πολλά στους Γάννηδες
  πολλούς του ιστολογίου
  τους φανερούς και τους κρυφούς
  στιγμιαίως και δια βίου

 126. Alexis said

  Αυτό που γίνεται τώρα εδώ δεν το έχω ξαναματαδεί. Πυκνή χιονόπτωση μέσα στην Πρέβεζα!
  Και ήδη έχει αρχίσει να το στρώνει!

 127. Alexis said

  Κοροϊδεύατε τους μετεωρολόγους, ε; 🙂

 128. Γιάννης Ιατρού said

  Νά ΄σαι καλά Γιώργο,

  κι από μένα, τα

  Χρόνια Πολλά

  στους Γς, Γιάννη Μάλλο, Γιάννη Κουβάτσο

  και γενικά, σ’ όλες τις Γιάννες κι όλους τους Γιάννηδες του ιστολογίου 🙂

 129. Μαρία said

  Χρόνια πολλά, Γιάννηδες.

  130
  45 πρέπει να βρεις 🙂

 130. Γιάννης Ιατρού said

  Το θέμα με την επιμέλεια των παιδιών που συζητάμε, είναι ότιο στην προκειμένη περίπτωση είναι και οι δυό γονείς μέσα, κάτι που δεν είναι τόσο συχνό.

  121: Μαρία, έχει πλάκα το συμβάν. Και το εννοούν κυριολεκτικά (το κάτω) 🙂

 131. Γιάννης Ιατρού said

  131: Ευχαριστώ, νά σαι καλά Μαρία. (να κάνω και καμιά ανανέωση, προτού στείλω σχόλια…,)
  Καλά τώρα πως το θέλεις, μέσα στο 2016 ή γενικά από το 2009; 🙂 🙂 🙂

 132. sarant said

  Χρόνια πολλά Γιάννηδες!

 133. Μαρία said

  133
  Για φανερούς αναγκαστικά απ’ το ΄09. Μέσα στο 2016 όμως υπάρχουν τουλάχιστον 3 κρυφοί 🙂

 134. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους και τις θερμότερες ευχές μου για το νεοαφιχθέν έτος.

  Παρακολουθώ αρκετό καιρό σχεδόν καθημερινά το μπλογκ του αγαπητού κ. Σαραντάκου, το οποίο βρίσκω εξαιρετικό, αλλά δεν είχα αποπειραθεί να σχολιάσω μέχρι τώρα. Παρακινήθηκα, φαίνεται, από την υπόθεση του εξάχρονου παιδιού της Πόλας Ρούπα και τον σχολιασμό επ’ αυτής, ειδικότερα απ’ το σχόλιο 43. Κι έτσι θα καταθέσω τη δική μου εμπειρία από μια σχετική υπόθεση που συνέβη στον ευρύτερο κύκλο της οικογένειάς μου πριν από αρκετά χρόνια -περίπου 25.
  Συγκεκριμένα η γιαγιά μου ανέλαβε τη φροντίδα των δυο ανήλικων εγγονιών της, όταν ο πατέρας τους συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών και φυλακίστηκε, ενώ η μητέρα τους (και θεία μου) νοσηλευόταν στο ψυχιατρείο. Στη διαδικασία δεν αναμείχθηκε καμία κοινωνική υπηρεσία. Οι αστυνομικοί του τοπικού τμήματος (σε χωριό της Β. Ελλάδας) αφού συνέλαβαν τον πατέρα, τηλεφώνησαν στη γιαγιά (η οποία έμενε σε άλλο χωριό άλλου νομού της Β. Ελλάδας), την ενημέρωσαν και την ρώτησαν αν προτίθεται να αναλάβει η ίδια τα παιδιά ή να αποταθούν στην αντίστοιχη κοινωνική υπηρεσία. Φυσικά η γιαγιά μου κάλεσε επί τόπου ταξί και πήγε και παρέλαβε τα παιδιά την ίδια μέρα. Από τότε τα κράτησε κοντά της (μαζί με τη μάνα τους τις περιόδους που δεν νοσηλευόταν, καθώς ο πατέρας τους πέθανε στη φυλακή) μέχρι και μερικά χρόνια μετά την ενηλικίωσή τους, ώσπου πήραν τον δρόμο τους. Απ’ όσο γνωρίζω καμία υπηρεσία όλο αυτό το διάστημα δεν ενόχλησε τη γιαγιά.

  Συμπεραίνω λοιπόν πως δεν ακολουθείται κάποια τυπική διαδικασία, αλλά κατά το δοκούν.

 135. Γιάννης Ιατρού said

  135: διαχρονικά 117 (λαμβάνοντας υπόψη διπλά, alias κλπ., δηλ. καθαρά), 2016 μόνο 22

 136. Γιάννης Ιατρού said

  137: οι τρείς καμπαλλέρος που είναι ο είς 🙂

 137. Γιάννης Ιατρού said

  136: Όταν δεν πάει κάποιος να σκαλίσει…, ίσως έτσι νά ΄ναι. Και μάλιστα τότε, από που να μάθει/ενημερωθεί ο καθ΄ύλην αρμόδιος δικαστικός λειτουργός/εισαγγελέας/κοινωνική υπηρεσία κλπ., αν δεν τό ‘κανε ο τοπικός άρχων (χωρόφύλακας κλπ.);

 138. Γς said

  Μπακογιάννης:

  Όσο αξίζει η Ρούπα να είναι φυλακή, τόσο δικαιούται το παιδάκι της να βρεθεί τώρα στην αγκαλιά της γιαγιάς και της θείας του.

  http://www.koutipandoras.gr/article/mpakogiannhs-oso-aizei-na-einai-h-roypa-sth-fylakh-toso-aizei-to-paidi-ths-na-einai-sth-giagia-kai-th-oeia-toy

 139. Γς said

  Χρόνια Πολλά Γιάννη!

 140. NM said

  Δεν είναι βόας δεν είναι κροταλίας κυρίες και κύριοι. Είναι: Στιχουργός, ραδιοφωνικός παραγωγός στο «Κόκκινο» και ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ.
  (Στο μεταξύ η σελίδα της στο ΦΒ, στην οποία έγραψε την απίστευτη ανάρτηση απενεργοποιήθηκε, αφού πρώτα μάζεψε μεγάλο αριθμό καταγγελτικών σχολίων. Αναγκαστικά λοιπόν οι λίκνοι αφορούν αναδημοσιεύσεις)

  http://anemosantistasis.blogspot.gr/2017/01/blog-post_17.html#ixzz4UyepinBO
  https://www.kar.org.gr/2017/01/06/apistefti-dilosi-tis-ntinas-batzia-melous-tis-ke-tou-syriza-gia-to-pedi-tis-polas-roupa/

 141. Alexis said

  Χρόνια πολλά και από μένα σε όλους του Γιάννηδες και τις Ιωάννες.

  #142: Απίστευτο! Κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν βαλθεί να αποδείξουν ότι είναι άξιοι διάδοχοι του παλιού, χυδαίου και αλαζονικού ΠΑΣΟΚ.
  Ούτε η Κουρ(αδ)οφυλλάδα δεν θα το έγραφε έτσι!
  (τουλάχιστον δεν θα ‘γραφε το «μαλάκα»)! 😦

 142. gpoint said

  Καλημέρα και ξανά χρόνια πολλά στους εορτάζοντες…η τελευταία μέρα των χριστουγεννιάτικων διακοπών όταν…πηγαίναμε μαζι σχολείο…μια μικρή ανάσα και ακολουθεί η ομοβοντία Αντώνη-Θανάση και Θύμιου αλλά χωρίς αργία γι αυτήν περιμέναμε τους τρεις μεγίστους φωστήρας της τρισηλίου θεότητος…καλύτερα στην σύνταξη-πίνεις και χαμομήλι, άσε που ήτανε…ναι, της ψυχής μια ίαση, εχθές η συνεστίαση!

 143. sarant said

  142 Απολύτως κατακριτέο -και σιγά το στέλεχος.
  Αλλά με το ρίξιμο της σελίδας της χανει σε δυναμη και η καταγγελία αφού δεν φαίνεται σε ποιον ακριβώς απευθύνεται (στον Μαζιώτη; σε κάποιον αναρχικό που την έχει βρίσει από πάνω; ) και αν έχει προηγηθεί συζήτηση ή αν είναι αυτόνομη ανάρτηση.

 144. Νίκος Κ. said

  90 Μήπως τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά; Μήπως δεν έχουν άδικο (στον τρόπο παρουσίασης της είδησης) ούτε το left ούτε ο Ριζοσπάστης;

  Όταν συλλαμβάνεται κάποιος και προκύπτει πρόβλημα επιμέλειας με το παιδί, χρειάζεται να διαπιστωθεί με επίσημο τρόπο η βούληση και των δύο γονέων καθώς κι αυτού που θα το αναλάβει. Πιθανόν να χρειάζεται και μια διερεύνηση της επάρκειας αυτού που προτείνεται να πάρει την επιμέλεια (φαντάζεσαι κάποιοι να προτείνουν π.χ. έναν εξαρτημένο φίλο τους που δεν μπορεί να φροντίσει ούτε τον εαυτό του;).
  Όλες αυτές οι διαδικασίες χρειάζονται χρόνο. Όλοι φοβόμαστε την φοβερή γραφειοκρατία (καθώς και κάποιους που βρίσκονται μέσα στους διωκτικούς μηχανισμούς) αλλά από αυτό το σημείο μέχρι να περιμένουμε το πρόβλημα να λυθεί μέσα στις πρώτες 3-4 ώρες (επειδή το φώναξε η κα Ρούπα κατά την προσαγωγή της) υπάρχει μεγάλη απόσταση.

 145. spiral architect said

  @145: Σιγά το στέλεχος μεν, αλλά ας τηρούνται τουλάχιστον κάποια προσχήματα δε. Αν είχε συμβεί επί σαμαροβενιζέλων, όλοι τούτοι θα’χαν ανέβει στα κάγκελα.

 146. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  Χρόνια πολλά Γιάννηδες ( οι γνωστοί τα πήρατε κατ’ ιδίαν☺) Ιωάννες και Γιαννούλες.

  142-143-145- Τι ακριβώς σας ενόχλησε;

 147. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  147 τέλος- Είναι στην φύση των μαϊμούδων να ανεβαίνουν στα κάγκελα, τι θέλεις τώρα να τα βάλουμε με την φύση;☺

 148. Μαρία said

  145
  Και απολύτως κιόλας! Οι όποιοι γονείς δηλαδή είναι υπεράνω κριτικής;

 149. Καλημέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες!

  139: Συμφωνώ, κάπως έτσι είναι. Το σύστημα είναι απρόσωπο, γραφειοκρατικό και άκαμπτο, όμως υπάρχει πάντα κι ο ανθρώπινος παράγοντας.
  Ο σπουδαίος Κεν Λόουτς στην τελευταία του ταινία «Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ» τα βάζει ταυτόχρονα με δύο μέτωπα. Φυσικά με το σύστημα (υγείας και πρόνειας στην προκειμένη περίπτωση), όμως το ίδιο καυστικά στηλιτεύει και τους πειθήνιους υπηρέτες του, οι οποίοι πολλές φορές φέρονται τόσο άσπλαχνα και απάνθρωπα αποδεικνύοντας πως είναι βασιλικότεροι του βασιλέως.
  Τι κάθομαι και θυμάμαι…

 150. spiral architect said

  Κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι, στο προκείμενο ο νόμος για τον πιτσιρικά εφαρμόστηκε κατά το δοκούν. Το «ανεπιθύμητο πρόσωπο» στο #136 ήδη ανέφερε ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι, το ζεύγος Μαζιώτη-Ρούπα δεν βαρύνεται με ανθρωποκτονία και εκτίει-θα εκτίσει πολυετή φυλάκιση για καθαρά ιδεολογικούς λόγους, ο δε Ρουπακιάς που βαρύνεται με τουλάχιστον μια ανθρωποκτονία (και κάτι άλλα χοντρά) είναι έξω λόγω παρέλευσης του 18μηνου με τη δίκη της ΧΑ να κρατεί καλά με διάφορες παρελκυστικές τακτικές. 😉

 151. Pedis said

  # 146 – Η παρατήρησή μου (βλ. # 45) είχε να κάνει με την ήρεμη/προσεκτική/εξ’αποστάσεως προσέγγιση από σύριζαλάικ ιστότοπους κι όχι απαραίτητα με την ενδεχόμενη εκδικητικότητα ή σταρχιδισμό της κρατικής/δικαστικής/αστυνομικής γραφειοκρατίας που ζει, βασιλεύει και εφαρμόζεται στους φτωχούς/αδύναμους/άσημους/αβοήθητους.

  Βέβαια, δόθηκε η ευκαιρία και σε κάποιους δω μέσα να δούμε τις κρυμμένες φωσκολικές τάσεις τους και σε οποιοδήποτε κωλοπαιδαρά, όπως καλλιώρα η … στιχουργός του σύριζα (ωραίος συνδυασμός) να βγάλει τη σκατοψυχιά του.

 152. 151: Πρόνοιας ρε παιδιά, όχι «πρόνειας». Πονεσαν τα μάτια μου. (φατσούλες πώς βάζουμε; -είναι χρήσιμες στο γραπτό κουβεντολόι)

 153. Γιάννης Κουβάτσος said

  Το ενδιαφέρον των περισσοτέρων (όχι όλων) των «αλληλέγγυων» σχετίζεται άμεσα με την πολιτική τοποθέτηση της Ρούπα και την αντιπολιτευτική τους διάθεση. Αν οι περιστάσεις ήταν ακριβώς οι ίδιες, αλλά το φυλακισμένο ζεύγος δεν ήταν «επαναστάτες» αλλά π.χ. χρυσαβγίτες, θα έδειχναν αυτή την «ευαισθησία» για το παιδί και θα γινόταν όλος αυτός ο ντόρος; Αμφιβάλλω βάσιμα, βασιμότατα. Και σ’ αυτό το θέμα περισσεύει η υποκρισία.

 154. Μαρία said

  Όπως εξήγησε ο κ. Ραγκούσης, οι κρατικοί λειτουργοί θα διαπιστώσουν αν το περιβάλλον είναι κατάλληλο ώστε ο 6χρονος να μείνει μαζί με τη μητέρα και την αδερφή της κατηγορούμενης. http://www.naftemporiki.gr/story/1190870/fr-ragkousis-stin-oikogeneia-roupa-aurio-oi-koinonikoi-leitourgoi

 155. Γιάννης Κουβάτσος said

  136. Αποκλείεται να μην προβλέπει σαφώς η νομοθεσία τι πρέπει να γίνεται σ’ αυτό το κρίσιμο ζήτημα που αφορά τη μοίρα του μόνου αθώου της υπόθεσης, του παιδιού. Αποκλείεται να επαφίεται η μοίρα ενός παιδιού στο δοκούν του κάθε δημοσίου υπαλλήλου. Στην περίπτωση που αναφέρεις, προφανώς έγινε παρατυπία.

 156. Γιάννης Κουβάτσος said

  Νίκο Κ., έτσι όπως τα λες είναι, αλλά μην ψάχνεις να βρεις άκρη, όταν η κρίση κάποιων «καλόψυχων» θολώνεται από τον κομματικό φανατισμό.

 157. Μαρία said

  157
  Νόμος 2447/1996 – ΦΕΚ 278/Α/30-12-1996
  Κύρωση ως Κώδικα Σχεδίου Νόμου – Υιοθεσία, Επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, Δικαστική συνπαράσταση , δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές , δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις.

  άρθρο 1589 κε http://www.poes.gr/images%5Cnomoi%5Ckodikes-kanonismoi%5Castikoskodikas.pdf

  Είχα κι εγώ μαθήτρια που και οι δυο γονείς ήταν φυλακή για ναρκωτικά αλλά η γιαγιά που τη μεγάλωνε είχε την επιτροπεία με δικαστική απόφαση. Μόνο έτσι μπορούσε να είναι κηδεμόνας του παιδιού για το σχολείο.

 158. Pedis said

  # 158 – δεν ξέρω τι νομίζεις ότι αποκομίζεις με το να κάνεις ότι δεν καταλαβαίνεις, πάντως και το # 37 και το # 45, όπως και το # 147 του Σπιράλ ήταν σαφέστατα.
  Κανονίσου …

 159. Αυτό είναι το κύριο ερώτημα

 160. 155: Οι πεποιθήσεις δεν είναι ΟΦΑ (όπου φυσάει ο άνεμος). Αν κάποιος παρασυρόμενος από τις πολιτικές του προτιμήσεις μεροληπτεί υπέρ ή κατά ανάλογα με τον ποιον έχει να κάνει κάθε φορά, τότε δεν μιλάμε για άνθρωπο με δημοκρατική σκέψη και ευαισθησίες.
  Όσο όμως και να κριτικάρουμε αρνητικά έναν τέτοιο άνθρωπο (και να μην τον θέλουμε στην παρέα μας), δυστυχώς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε απ’ τη μεροληπτική στάση και συμπεριφορά της επίσημης Πολιτείας.

  157: Δεν γνωρίζω τι προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Μάλλον όμως οι εξαιρέσεις και οι παρατυπίες είναι αρκετές για να τις παραβλέπουμε.

 161. Τηλυκράτης Λεξίμαχος said

  # 161 η επισήμανση «η 25χρονη δεν είχε ειδωθεί σε διαδηλώσεις»
  ανήκει στην αστυνομία ή στον αστυνομικό ρεπόρτερ;

  εάν ανήκει στην αστυνομία, τότε καλώς ρωτάτε τον κ. Τόσκα για το, πολύ πιθανό, φακέλωμα
  εάν όμως ανήκει στον αστυνομικό ρεπόρτερ, τότε θα πρέπει να αξιολογηθεί η ποιότητα του ρεπορτάζ. εκτός αν θεωρούμε ότι οι αστυνομικοί ρεπόρτερ είναι υπάλληλοι του κ. Τόσκα

 162. Γιάννης Κουβάτσος said

  Μαρία, οι νόμοι, η λογική και οι εμπειρίες δεν μπορούν να τα βάλουν με την κομματική φανατίλα. 😉

 163. Μαρία said

  161
  Στο 3:50 http://webtv.ert.gr/katigories/enimerosi/profilakistees-krithikan-i-pola-roupa-ke-i-25chroni-fititria/
  Να προσαχθεί πάει κι έρχεται αλλά απλώς να τη δει!

 164. Γιάννης Κουβάτσος said

  Συμφωνώ ότι πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα είχαν ανέβει στα κάγκελα επί άλλων κυβερνήσεων γι’ αυτό το θέμα, ενώ τώρα προτάσσουν τη νομοθεσία και επικαλούνται τη νομιμότητα. Υποκρισία χοντρή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τότε θα είχαν δίκιο και τώρα άδικο. Μάλλον το αντίθετο. Καταδικαστέα, εννοείται, αυτή η οπορτουνίστικη στάση, χαρακτηριστική όλων των κομματόσκυλων, ανεξαρτήτως χρώματος.

 165. sarant said

  152 Χμμμ… και ο Μαζιώτης βγήκε έξω με 18μηνο (μαζί με τη Ρούπα) και μετά εξαφανιστηκαν -το 2011. Και ασφαλώς δεν έχουν καταδικαστεί για την ιδεολογία τους.

 166. Pedis said

  # 166 – Συμφωνώ ότι πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα είχαν ανέβει στα κάγκελα επί άλλων κυβερνήσεων γι’ αυτό το θέμα, ενώ τώρα προτάσσουν τη νομοθεσία και επικαλούνται τη νομιμότητα.

  Ω αγαπητέ! Επιτέλους! Μας έσκασες. Πέστο!

  Δεν ήταν δα τόσο δύσκολο να κατανοήσεις αυτό που έγραφα αντί να επιμένεις στα κατακεραυνωτικά παπαδίστικα άλα φώσκολο.

 167. Γιάννης Κουβάτσος said

  Μα, Νίκο, άνθρωποι σαν το ζεύγος των «επαναστατών» είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι του κράτους παγκοσμίως. Στη δράση τους πατάει για να επιβάλλει όλο και αυταρχικότερα μέτρα καταστολής. Αν δεν υπήρχαν, έπρεπε να τους εφεύρει. Και δεν μπαίνω στη μεγάλη συζήτηση περί ύποπτων σχέσεων κράτους-«αντιεξουσιαστών».

 168. Γιάννης Κουβάτσος said

  168. Γιατί απομόνωσες ένα μέρος του σχολίου μου; Γιατί δεν έβαλες και το κομμάτι που αναφέρεται στα κομματόσκυλα; 😉

 169. Pedis said

  Αφού εδέησε κι ο Κουβάτσος να κατανοήσει τη διαφορά μεταξύ του «απλού» θεωρητικού (υποθετικού) ζητήματος περί της πολύ πιθανής διαφορετικής στάσης του (άτυπου ή μη) συριζαίικου μηχανισμού δημαγωγίας σε ανάλογη περίπτωση, όπου αντί για συμπολίτευση ήταν αντιπολίτευση,

  και του συνθετότερου προβλήματος σχετικά με τις προβλεπόμενες ή μη, χρονοβόρες ή μη διαδικασίες για τη τύχη του παιδιού …

  (χωρίς κατ’ ανάγκην να χρειάζεται να γίνει δημοψήφισμα σε όλα τα καφενεία της χώρας για την έκβαση της υπόθεσης και το αν ένα ορφανοτροφείο είναι προτιμότερο από τη γιαγιά ή από το κυνηγό ντυμένο κοκκινοσκουφίτσα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο …)

  … να θέσω ένα απλό ερώτημα σχετικά με την ουσία κι ας απαντήσει όποιος (πιστεύει ότι) γνωρίζει συγκεκριμένα στοιχεία.

  Η Ρούπα όταν πήρε άδεια από τη φυλακή (και πριν εξαφανιστεί) είχε (υποχρέωση να ) δηλώσει άλλον κηδεμόνα του παιδιού σε περίπτωση που κάτι συνέβαινε στην ίδια;

  Εμένα μου φαίνεται πολύ λογικό. Μέχρι και στους παιδικούς σταθμούς προβλέπεται παρόμοια διαδικασία για την παράδοση του νηπίου από το σχετικό ίδρυμα, άσχετα αν στην πράξη καταστρατηγείται.

  Και λέτε να μην προβλέπεται σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται χίλιες υπογραφές και σφραγίδες όπως όταν εμπλέκεται η μισλη κρατική γραγειοκρατία από εισαγγελείς, δικηγόρους, αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες, αντιτρομοκρατική, διεύθυνση φυλακών κοκ.

  Αν ναι, η αίτηση αυτή είχε τεθεί υπό την έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών; Σαφως. Αν έτσι έχουν τα πράγματα για ποιο λόγο να μην παραδοθεί το παιδί αμέσως και χωρίς προόβλημα στον εγκεκριμένο κηδεμόνα;

 170. Γιάννης Κουβάτσος said

  171. Δεν μου απάντησες όμως: γιατί παρέλειψες το κομμάτι για τα κομματόσκυλα; Σου ‘χω ξαναπεί ότι εμείς οι δυο δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε, μιλάμε άλλη γλώσσα, αλλά αφού επιμένεις να ασχολείσαι με τα σχόλιά μου, φρόντιζε να μην τα πετσοκόβεις καταπώς σε συμφέρει. Είναι κάπως αντιδεοντολογικό.

 171. Pedis said

  # 172 – Αδυνατώ να αντιληφθώ το λόγο που επιμένεις να (το πω απλά και κατανοητά) χαζοφέρνεις. Το χωρίο που χρησιμοποίησα ήταν για να φωνάξω με χαρά: «Αλληλούια! Εδέησε να παραδεχτεί ότι είχε κατανοήσει τη διαφορά και νρεπόταν να το παραδεχτεί! Μπράβο, έστω και αργά»

  Τα σχετικά με τα «κομματόσκυλα» δεν αφορούν ούτε το συγκεκριμένο ζητηματάκι ούτε εμένα προσωπικά, αγαπητέ. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν σε βοηθάει στα επιχειρήματά σου, θα σου απαγορεύσω να χρησιμοποιείς παρόμοιους χαρακτηρισμούς. Το αντίθετο.

 172. Τηλυκράτης Λεξίμαχος said

  # 171
  Η Ρούπα όταν πήρε άδεια από τη φυλακή (και πριν εξαφανιστεί) είχε (υποχρέωση να ) δηλώσει άλλον κηδεμόνα του παιδιού σε περίπτωση που κάτι συνέβαινε στην ίδια;

  Εμένα μου φαίνεται πολύ λογικό. Μέχρι και στους παιδικούς σταθμούς προβλέπεται παρόμοια διαδικασία για την παράδοση του νηπίου από το σχετικό ίδρυμα, άσχετα αν στην πράξη καταστρατηγείται.

  Και λέτε να μην προβλέπεται σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται χίλιες υπογραφές και σφραγίδες όπως όταν εμπλέκεται η μισλη κρατική γραγειοκρατία από εισαγγελείς, δικηγόρους, αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες, αντιτρομοκρατική, διεύθυνση φυλακών κοκ.

  Αν ναι, η αίτηση αυτή είχε τεθεί υπό την έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών; Σαφως. Αν έτσι έχουν τα πράγματα για ποιο λόγο να μην παραδοθεί το παιδί αμέσως και χωρίς προόβλημα στον εγκεκριμένο κηδεμόνα;

  Απορία:
  Δηλαδή το κράτος είχε ενημερωθεί ότι το παιδί είχε ανατεθεί σε άλλο κηδεμόνα, εκτός από τη μητέρα;
  Η γιαγιά ή άλλος συγγενής είχε καταθέσει αίτηση κηδεμονίας, είχε αναγνωριστεί (από ποιους;) και αυτήν την κηδεμονία δεν έχουν λάβει υπόψη τους οι αρχές;

 173. sarant said

  171 Η Ρούπα δεν πήρε άδεια από τη φυλακή, αποφυλακίστηκε λόγω παρέλευσης του 18μήνου. Δεν πρέπει να είχε δηλώσει άλλον κηδεμόνα. Το παιδί άλλωστε είχε να δει τη γιαγιά του από τότε που ήταν βρέφος.

  Πάντως, σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες, το παιδί αύριο θα είναι με τη γιαγιά -κι αν αυτό γίνει θα είναι πραγματική επιτυχία της κυβέρνησης που κατάφερε να συντομέψει τις διαδικασίες, όπως είχε ζητήσει και το ΚΚΕ.

 174. Dimi said

  Μερικές επισημάνσεις για το θέμα του παιδιού αν μου επιτρέπετε.Ο Γλέζος με όλο το σεβασμό για το παρελθόν του,έκανε άλλη μια αστοχία.Τι είναι το παιδί αξιοθέατο για να πάει να το δει? Ο νόμος καλώς υπάρχει,δεν ζούμε στις παλιές αγροτικές κοινωνίες όπου το παιδί το έπαιρνε αυτομάτως ο κοντινότερος συγγενής και κανείς δεν νοιαζόταν πως περνούσε.Και περνούσε χάλια πολλές φορές.Ποιος παίρνει την ευθύνη και λέει να το πάρει η γιαγιά?Την γνωρίζει? Αρα κάποιος ειδικός θα εξετάσει το θέμα.Ο Κοντονής πάντως στην ΕΡΤ είπε ότι αύριο Κυριακή μπορεί το παιδί να πάει στους συγγενείς του.Με τρεις απανωτές αργίες καλό μου φαίνεται ,έπαιξε πιστεύω ρόλο και η δημοσιότητα ,να ξεκολλήσει το αργοστροφο κράτος αλλά πάλι πολιτικός προϊστάμενος δίνει τον τόνο.Μπραβο του τον άκουσα και μου άρεσε.Πχ τονΠαρασκευόπουλο δεν τον είχα για τέτοια.

 175. Τηλυκράτης Λεξίμαχος said

  # 176
  και με το ποδόσφαιρο ο Κοντονής το πάλεψε και κάτι πέτυχε. πραγματικά ευχάριστη έκπληξη.

 176. Μαρία said

  175
  Μα και γιατί να δηλώσει; Έδινε το παρών κάθε τόσο στους μπάτσους μέχρι τα μέσα του ’12 και μετά φυγοδικούσε.

 177. sarant said

  176 Κι εγώ το ίδιο λέω για τον Γλέζο -με όλο το σεβασμό, το ανησυχητικό θα ήταν αν του επέτρεπαν την επίσκεψη.

 178. Pedis said

  # 175α – άμα έχεις δίκιο (και στην πολύ πιθανή περίπτωση που θα την ξαναμπουζούριαζαν -είσαι βεβαιος, ότι δεν βγήκε με άδεια; θυμάμαι λάθος, τότε- οι κοινωνικές υπηρεσίες, δικηγόροι, δικαστές είχαν φροντισει να την συμβουλεύσουν σχετικά) τότε μαλακία της.

  μ’ αρέσει που μου δίνεις λόγο για το κκε λες και είμαι υπεύθυνος για την πολιτική του κκε ή την υπερασπίζομαι μπάι ντεφώ. 🙂

 179. Μαρία said

  180
  Λάθος θυμάσαι.
  Στην περίπτωση που την ξαναμπουζούργιαζαν όσο φυγοδικούσε και μέχρι το ’13 θα μπορούσε να έχει το παιδί μαζί της μέχρι να κλείσει τα 3.

 180. Μαρία said

 181. Pedis said

  # 181 – γιατί, δεν θα μπορούσε να έχει ορίσει (και να εγκριθεί η επιλογή, αν το επιβάλλει ο νομος στην περίπτωσή της) συνκηδεμόνες;

  (οι ανυπαντρες μητέρες που βρίσκονται στο στόχαστρο καλοθελητών από τις κοιν. υπηρεσίες το κάνουν, αν δεν θέλουν να καταλήξει το παιδί τους σε ίδρυμα).

  γι αυτό έγραψα ότι αν δεν τόκανε, τότε μαλακία της.

 182. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  180 τέλος – Έχεις ωραίο χιούμορ τελικά.☺

 183. Γιάννης Κουβάτσος said

  Τέλος καλό, όλα καλά και νόμιμα, λοιπόν. Εύχομαι η κυβέρνηση να είναι τόσο γρήγορη και αποτελεσματική σε όλα της και να μεριμνά για όλα τα παιδάκια που βρίσκονται σε δυσμενή θέση, ακόμα και γι’ αυτά που δεν έχουν σταρ γονείς. Και είναι πάρα πολλά δυστυχώς.

 184. Μαρία said

  183
  Μα τι ψάχνεις;

 185. Μαρία said

  Στο μεταξύ στο τουίτερ

 186. Μαρία said

 187. Μαρία said

 188. Γιάννης Κουβάτσος said

  Κάθε χώρα, εκτός από την κυβέρνηση που της αξίζει, έχει και τους «επαναστάτες» που της αξίζουν. 😊

 189. Τηλυκράτης Λεξίμαχος said

  # 190 και τους διανοούμενούς της, φυσικά

 190. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  140. βρε τον υποκρίταρο!
  (από την αγωγή που άσκησε εναντίον του η μητέρα της κόρης του):
  «Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από τη γέννηση του ανηλίκου τέκνου μας μέχρι και σήμερον ο αντίδικος αγνοεί την ύπαρξή του και επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία για τη διατροφή και διαβίωσή του, »
  http://www.press-gr.com/2014/03/press-gr-24.html

  Χωρίς επίσημη επιμέλεια, κανείς εκτός από τους γονείς δε μπορεί καν να γράψει ούτε στον παιδικό σταθμό ένα ανήλικο.Το ίδιο φυσικά και για το δημοτικό,το Γυμνάσιο κλπ.(Ως παράδειγμα της πιο απλής διαδικαστικής πράξης που δεν μπορεί να τελεστεί από τρίτους.)
  Με όλο αυτό το ντόρο και την αμετροέπεια,έγινε γνωστή και η πόλη που πρόκειται να πάει το παιδί, κάτι που δεν είναι προς το συμφέρον του. Μακάρι οι συγγενείς του να είναι κατάλληλοι να το αναλάβουν,και να ξαναασχοληθούμε με αυτό μόνο για κάποια θαυμαστή διάκρισή του.

 191. Γιάννης Ιατρού said

  192: Νωρίς ξύπνησες σήμερα ΕΦΗ, περιμένεις να δεις αν χιονίσει τελικά ε; 🙂 🙂

 192. Γς said

  Χρόνια πολλά και στον Γς τζιούνιορ

 193. Νέο Kid L'Errance d'Arabie said

  Αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκνα… τί φταίει τώρα αυτό το αγγελουδάκι ,να μεγαλώσει και να μάθει ότι έχει παππού τον Γς;;
  Δεν πρέπει και σ’αυτές τις περιπτώσεις να επεμβαίνει το Κράτος για να προστατεύει τις αθώες ψυχούλες από πιθανώς ανεπούλωτα ψυχικά τραύματα;

 194. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  190-191- Και τους ψηφοφόρους.

 195. Γς said

  Αμαρτίαι παππούδων δεν παιδεύουσι τέκνα

  [με μόνο 5-6 χρωμοσώμα]

  Και τι είναι ο παππούς του ρε;
  Του Επαναστατικού Αγώνα;

  Ασε που δεν υπάρχει σχετικός νόμος για παππούδες

 196. Γς said

  5-6 χρωμοσώμαΤΑ

 197. gpoint said

  # 183

  Επειδή στους μεγάλους ανθρώπους χτυπάει άσχημα να γράφιςμε νι τους συγκηδεμόνες να σου προτείνω την γραφή +κηδεμόνες σαν συμβιβαστική (+βιβαστική) λύση ;;

 198. Γς said

  >+βιβαστική

  Τζη +βιβ…
  [Ξέρει αυτός]

 199. spiral architect said

  Όλοι έχουμε δει ταινίες ή σειρές όπου ένα παιδί παρουσία παιδοψυχολόγου ανακρίνεται. Δύσκολο είναι, να έγινε κάποιου είδους ανάκριση στον πιτσιρικά στο Παίδων; 😉

 200. spiral architect said

  @194: Ωραίος ο χαχανούλης! 🙂

 201. gpoint said

  # 200

  φιλιά !

 202. Γιάννης Ιατρού said

  200: χαχαχα, που πάει ο νους του ανθρώπου!
  194: Γς, να το χαίρεσαι το εγγονάκι 🙂

 203. sarant said

  194 Τωρινό είναι αυτό ή παλιότερο βίντεο;

 204. Γιάννης Κουβάτσος said

  Πολύ σιεσάι βλέπεις, Αρχιτέκτονα. 😊

 205. Γιάννης Ιατρού said

  206: αυτό το «σιεσάι» είναι πολύ προχώ 🙂 🙂

 206. spiral architect said

  @206: Σε προδιαθέτουν κατάλληλα, για να δεχθείς αδιαμαρτύρητα τα γεγονότα της πραγματικότητας. 😉

 207. Γιάννης Ιατρού said

  208: κάτι σαν μιθριδατισμός 🙂

 208. Γιάννης Κουβάτσος said

  Πρέπει να τα προσαρμόζουμε στη γλώσσα μας, Γιάννη. Προτείνω να το κλίνουμε κιόλας κατά το σαράι : το σιεσάι, του σιεσαγιού. 😊

 209. Γς said

  205:

  Προχτεσινό.

  3 μηνών είναι ο μικρός

 210. Νέο Kid L'Errance d'Arabie said

  Aν δεν τρώει όλο το φαγάκι αργότερα, μια φωτό του παππού θα κάνει δουλειά… «Φάε το φαί σου Γιαννάκη, γιατί θα φωνάξουμε τον παππού!»

 211. Γιάννης Κουβάτσος said

  Να χαίρεσαι το εγγονάκι σου, Γς, και μην ακούς τις κακίες του κόσμου. 😊

 212. Γς said

 213. Pedis said

  # 201 – αν γινόταν κάτι τέτοιο θα ορθώναν τα στήθεια τους γιατροί και κοινωνικοί λειτουργοί μπροστά στην αντιτρομοκρατική, επικαλούμενοι τον όρκο στον Ιπποκράτη, τα άπαντα του Πιαζέ και προτάσσοντας το σύνταγμα. Μπροστά στην αγία τριάδα του συντάγματος οι θεοσεβούμενοι αστυνομικοί της αντιτρομοκρατικής θα κοκκίνιζαν κάτω από τις ολόσωμες κουκούλες τους κι ως άριστοι επαγγελματίες, στην υπηρεσία του πολίτη πιστοί υπηρέτες των νόμων του κράτους θα άφηναν το παιδί απερίσπαστο να «συμμετέχει ευχάριστα στις δραστηριότητες της Κλινικής«.

 214. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  214 – 🙂 🙂 🙂

  Άφες αυτοίς, ού γάρ οίδασι ότι το παιδί είναι Lucky Man που σ΄έχει παππού. 🙂

 215. Γιάννης Κουβάτσος said

  Διαβάζοντας την κοινή επιστολή Μαζιώτη και Ρούπα μένεις άναυδος από το απύθμενο θράσος. Εντωμεταξύ, οι δύο «επαναστάτριες» μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Το αστικό κράτος φροντίζει τους «εχθρούς» του, ακόμα κι όταν κάνουν ναζάκια, με έξοδα των φορολογουμένων βεβαίως. 😊

 216. ΓιώργοςΜ said

  201, 215 «Έλα, μικρούλη, πες μου ονόματα και τηλέφωνα των συνεργατών της μαμάς, αυτών με τις μπόμπες, και κοίτα εγώ τι γλυφιτζούρι θα σου δώσω!»
  Άντε, και τον ανέκριναν. Να τους πει τι; Την προπαίδεια; Ακόμα δεν την έχει μάθει. Και σε ποιο δικαστήριο θα σταθεί η μαρτυρία του;
  Μισό, το σκέφτηκα: Θα καλωδιώσουν τον πιτσιρικά με πολυκαταγραφικό (εγκεφαλογράφημα, καρδιακό ρυθμό, εφίδρωση, αναπνοή κλπ), θα του δείχνουν φωτογραφίες και θα καταγράφουν τις αντιδράσεις του… (βλέπω κι εγώ σιεσάι, χάουζ και τα συναφή… 🙂 )

 217. Ριβαλντίνιο said

  Χρόνια πολλά και στον Γιάννη Κουβάτσο και στο Γς και στο εγγονάκι του.

 218. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  217 τέλος – Mα ανέκαθεν στις οικονομικές κοινωνίες, τα κορόϊδα κι οι ηλίθιοι πλήρωναν και πληρώνουν.

 219. Αφώτιστος Φιλέλλην said

  140 α. απο το λινκ

  «… Χαρακτηριστικό είναι, όπως κατά καιρούς έχει δημοσιευθεί, χωρίς να έχει διαψευσθεί από την εν λόγω οικογένεια, ότι μόνον το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλει ετησίως για την οικογένεια Μητσοτάκη σε μισθούς και συντάξεις ποσόν πλέον του 1.000.000 ευρώ(!!!!), αφού ο παππούς, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, λαμβάνει, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, τρεις συντάξεις, μία ως πρώην βουλευτής, μία ως πρώην δικηγόρος και μία ως πρώην εκδότης εφημερίδας, η μητέρα, Ντόρα Μπακογιάννη, λαμβάνει άλλοτε μισθό βουλευτού και άλλοτε μισθό υπουργού, ο θείος, Κυριάκος Μητσοτάκης, λαμβάνει μισθό υπουργού και ο αντίδικος, Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος σήμερον είναι Δήμαρχος Καρπενησίου, λαμβάνει μισθό Δημάρχου, στους οποίους μισθούς όλων των προειρημένων μελών της εν λόγω οικογένειας πρέπει να προστεθούν ασφάλιστρα, έξοδα γραφείων και ταξιδίων, μισθοί των υπαλλήλων, που τα συνεπικουρούν, καθώς και των αστυνομικών, που τα προστατεύουν.»

 220. Γιάννης Κουβάτσος said

  Να ‘σαι καλά, Ρίβα, και να χαιρόμαστε την ομαδάρα μας. 😉

 221. Pedis said

  # 218 – μάλλον δεν έχεις υπόψην σου γονείς σε χωρισμό και πριν το δικαστήριο, τι κάνουν με τα/στα νήπια τους;

  έτσι για το γούστο της υπόθεσης: Αν είσαι της αντιτρομοκρατικής και έχεις στην ευθύνη σου το νήπιο, χάρην υποθέσεως ας πούμε δεν είσαι διεστραμμένος ηλίθιος -χλωμό …- και ο νόμος δεν προβλέπει τίποτα σχετικά με την περίπτωση («κατάθεση», «συζήτηση» κλπ), αλλά είσαι ας πούμε ένας υπεύθυνος γραφειοκράτης με στολή, μία επισκεψούλα θα την ενέκρινες (έτσι;), έστω για να γράψεις/συμπληρώσεις το ραπόρτο, άσε που αν σου κολλούσε καμιά ιδέα για λαβράκι, θα γύριζαν τα μάτια σου φρουτάκια με προαγωγή όπως στα μάτια του Σκρουτζ τα δολλάρια.

  Μην ανησυχείς το παιδί τα περνάει φίνα, «συμμετέχει ευχάριστα στις δραστηριότητες της Κλινικής» και όλα τζάμπα ( -> # 217 χαχαχα) .

 222. Γιάννης Κουβάτσος said

  Μην κάνεις πλάκα, Γιώργο Μ. Παίζει να κάνουν φάλαγγα και ηλεκτροσόκ στον μικρό. Άσε που το έχουν μαζί με ψυχικά άρρωστα παιδιά, όπως καταγγέλλουν οι διόλου ρατσιστές γονείς του. Δεν είναι πια εκείνο το παλιό στοργικό κράτος των μεταμφυλιακών χρόνων και της καλοσυνάτης γιαγια-Δεξιάς. Τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει βάναυσο και αδίστακτο.

 223. Γς said

  223, 224:

  Γράψτε κάτι και για τις νοσηλεύτριες γμτ
  😦

 224. Τηλυκράτης Λεξίμαχος said

  Η εισαγγελέας έδωσε την επιμέλεια του παιδιού της Ρούπα στην γιαγιά του

  http://www.koutipandoras.gr/article/h-eisaggeleas-edwse-thn-epimeleia-toy-paidioy-ths-roypa-sthn-giagia-toy

 225. Pedis said

  Ας προσθέσω λοιπόν και εγώ τη δική μου εμπειρία, και να καταγγείλω μία ακόμη περίπτωση καταπάτησης του νόμου περί προστασίας ανηλίκων κατά το παρελθόν.

  Με συνέλαβαν για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 1987 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, όταν ο γιος μου ήταν 40 ημερών, και κρατήθηκα για ημέρες στη ΓΑΔΑ, ανακρινόμενη για υπόθεση τρομοκρατίας.

  Από την πρώτη στιγμή με ειδοποίησαν ότι κάποιος δικός μου έπρεπε να παραλάβει το παιδί. Το ανέλαβε η αδελφή μου και το πηγαινοέφερνε καθημερινά στην Ασφάλεια για να μπορώ να το θηλάζω.

  Ουδείς έθεσε θέμα προστασίας του παιδιού από το οικογενειακό μου περιβάλλον εφαρμόζοντας κάποιο νόμο. Τον Οκτώβρη του 1987 προφυλακίστηκα με βαριές κατηγορίες για τη δράση της οργάνωσης Αντικρατική Πάλη, αμέσως μετά τη δολοφονία του πατέρα του παιδιού μου, Μιχάλη Πρέκα, όταν ο γιός μου ήταν 7 μηνών.

  Και τότε επίσης ουδείς διανοήθηκε να εφαρμόσει το νόμο και να το απομονώσει φρουρούμενο σε κάποιο νοσοκομείο μακριά από τους οικείους του.

  Το παιδί έμεινε με τους γονείς μου και την αδελφή μου έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και το πάρω κοντά μου στη φυλακή. Είμαι σίγουρη ότι οι ανάλογες περιπτώσεις είναι πάρα πολλές, απλώς γνωρίζουμε μόνο αυτές που απασχόλησαν τη δημοσιότητα. […]

 226. sarant said

  226 Μπράβο, και σε χρόνο ρεκόρ, αν πάρει κανείς υπόψη αργίες και Κυριακές.

 227. Τηλυκράτης Λεξίμαχος said

  #175, 228
  Ακριβέστατη πρόβλεψη.

 228. Γιάννης Κουβάτσος said

  Δηλαδή πρόλαβαν και έλεγξαν και αποφάνθηκαν ότι το νέο περιβάλλον του παιδιού είναι κατάλληλο; Ας μην κοροϊδευόμαστε, στην Ελλάδα ζούμε, είναι μια απόφαση ληφθείσα κατ’ εξαίρεση και με πολιτικά κριτήρια. Ελπίζω η γιαγιά και η θεία να προσφέρουν στο παιδάκι όσα στερήθηκε όλα αυτά τα χρόνια.

 229. Μαρία said

  227
  Άλλο μωρό κι άλλο παιδί μεγαλύτερο απο 3 χρονώ, είπαμε.
  Ο νόμος για την επιτροπεία κλπ που εφαρμόζεται σήμερα είναι του 1996, που επίσης είπαμε 🙂

 230. Τηλυκράτης Λεξίμαχος said

  230
  Δηλαδή πόσο καιρό χρειάζονταν;

  Κακοπιστία. Κακοπιστία και βιασύνη.

  Η θεία δεν είναι κηδεμόνας.

 231. Μαρία said

  232
  Άρθρο 1594 – Κανόνας ο ένας επίτροπος
  «Το δικαστήριο διορίζει για τον ανήλικο έναν επίτροπο, εκτός αν ιδιαίτεροι λόγοι που αναφέρονται στο
  συμφέρον του ανηλίκου επιβάλλουν το διορισμό περισσοτέρων (συνεπίτροποι). Ένας μόνο επίτροπος
  διορίζεται και αν ακόμη είναι περισσότερα τα ανήλικα τέκνα των ίδιων γονέων. Όταν όμως συγκρούονται
  μεταξύ τους τα συμφέροντα των ανήλικων αδελφών, διορίζεται διαφορετικός επίτροπος για κάθε ανήλικο που
  έχει αντίθετο συμφέρον ή, αν η αντίθεση περιορίζεται σε ορισμένα θέματα ή είναι προσωρινή, ειδικός
  επίτροπος».
  Σχόλια:
  Το παρόν άρθρο τίθεται σύμφωνα με το περιεχόμενο που έλαβε από 30.12.1996 με το άρθρο 12 Ν. 2447/1996
  (ΦΕΚ Α’ 278).

 232. Τηλυκράτης Λεξίμαχος said

  233 δεν το γνώριζα.

  Δηλαδή η εκτελεστική επιβλήθηκε της δικαστικής εξουσίας, με υπέρβαση (παραβίαση) του νόμου.
  Με δικαιωμένους ταυτόχρονα Μπακογιάννη, Γλέζο κ.λπ.

  Ενδιαφέρουσα εξέλιξη.

  Στο μεταξύ ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η καθαρογράφηση του ΣΤΕ για τους καναλάρχες, που ζητάνε και εξαίρεση από πόθεν έσχες, όπως οι δικαστές.
  http://www.efsyn.gr/arthro/meta-toys-dikastikoys-oi-kanalarhes

 233. Pedis said

  # 231, 233 – όλα προβλεπόμενα, λοιπόν! Και νόμιμα. Τι καλααά.

  Μπράβο. Να το πούμε και σε όσους ανησυχούν δωμέσα ότι έγιναν χάρες και μπήκαν τα μεγάλα μέσα χαριστικά διότι πώς να λυθεί σωστά ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα σαν κι αυτό

  (που έχει φέρει πονοκέφαλο σε αρκετούς σχολιαστές δηλ. να πάει το παιδί σε ίδρυμα να σκληραγωγηθεί να γίνει άντρας ή αντίθετα να το κανακεύει η γιαγιά με κίνδυνο να το κάνει απείθαρχο και μαλθακό και να του προκαλέσει διαβήτη με τα γλυκά)

  σε 3-4 μέρες αντί για 3-4 μήνες στα 2017 και βάλε που θα ήταν το φυσιολογικώς αναμενόμενο -σύμφωνα με δημοσκόπηση σε όλα τα ιστολογικά καφενεία-

  ενώ όταν η γραφειοκρατία πήγαινε φσσέκι στα 1987 τέτοιο μεγάλο ζήτημα δεν είχε καν τεθεί (λόγω ηλικίας του παιδιού μας βεβαιώνει η Μαρία, καλά, καλά … άλλες οι ηλικίες μας/σας τότε και τι είχαμε/τε στα μυαλά, αν δεν κάνω λάθος το 1987 αν κάποιος προέβλεπε τότε την ψήφιση αντιτρομοκρατικού νόμου θα τον έπαιρναν στο ψιλό πρώτοι-πρώτοι οι παλιοί αριστεροί του 2017).

 234. Γιάννης Κουβάτσος said

  234. Όχι ενδιαφέρουσα, αναμενόμενη. Φημίζεται η Ελλάδα για ευνομούμενη χώρα; Όποιος μπορεί να εκβιάσει καταστάσεις, είτε κάνοντας ένα τηλεφώνημα στον Κορωναίο μπάρμπα, είτε βάζοντας τους δικούς του να κατεβάσουν καμιά τζαμαρία και να κάνουν καμιά κατάληψη, είτε εκμεταλλευόμενος την αμέριστη συμπαράσταση των «χρήσιμων ηλίθιων», είτε όλα αυτά μαζί, κάνει τη δουλίτσα του. Όποιος ακολουθεί τη νόμιμη οδό και διαδικασία, μπλέκει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και θυμίζει τον Σαρλό στους «Μοντέρνους καιρούς». Αυτή είναι η Ελλάδα, που είχε πει και κάποια ψυχή. 😊

 235. giorgos. said

  Η εκκλησία τού Ιερώνυμου γιατί δέν παίρνει θέση στό θέμα? Δέν βλέπουν ότι όλα τά «μαγαζιά» τους είναι γεμάτα μέ εικόνες τής Παναγίας πού κρατάει στήν άγκαλιά της ένα βρέφος? Τί δουλειά έχουν έδώ οί νόμοι ,. οί» ειδικοί» καί οί προτεσταντικοί όρθολογισμοί …?

 236. ΓιώργοςΜ said

  Δεν ξέρω γιατί, θυμήθηκα την παροιμία «Του τρελού το σκοινί, μονό δε φτάνει, διπλό περισσεύει».
  Όταν δεν παρέδωσαν το παιδί αμέσως, καθυστερούσαν.
  Όταν το παρέδωσαν σε δυο μέρες, βιάστηκαν.
  Κρίσεις ότι η γιαγιά είναι κατάλληλη ή ακατάλληλη, χωρίς (φαντάζομαι) να γνωρίζει κανείς αν είναι έμπορος ναρκωτικών, επίτροπος στην ενορία, η γιαγιά των Ντάλτον ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των τριών.

  Αν ολοκληρώθηκε η απαιτούμενη προεργασία, ορθώς δόθηκε μόλις αυτή ολοκληρώθηκε.
  Αν όχι, και σύρθηκαν στην απόφαση λόγω της πίεση από την προβολή της υπόθεσης, κακώς.
  Αν η πίεση της δημοσιότητας επιτάχυνε κάπως τη διαδικασία, η οποία έγινε χωρίς παραχωρήσεις ως προς την ποιότητά της, κατ’ αρχήν λάθος(*), αλλά όχι σημαντικό, και σε κάποιο βαθμό δικαιολογημένο.

  (*Θα έπρεπε οι αποφάσεις να παίρνονται με την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα για όλους σε παρόμοιες περιπτώσεις. Αλλιώς θα είναι σαν να υπάρχει ευνοϊκή μεταχείριση στους VIP εγκληματίες σε βάρος του κάθε κακομοίρη που βρέθηκε, δικαίως ή αδίκως, να έχει αλισβερίσια με δικαστήρια)

  Ο κάθε κατηγορούμενος (από πορτοφολά μέχρι κατά συρροή δολοφόνο) είναι αναμενόμενο να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για την υπεράσπισή του, συμπεριλαμβανομένων του παιδιού του, της φιλανθρωπικής του δράσης, του ένδοξου αθλητικού του παρελθόντος, της συμμετοχής του στα κοινά, της εμφάνισής του και ότι άλλο μπορεί να φανταστεί. Αυτός που αναλαμβάνει τη διαχείριση της κατάστασης (η δικαστική εξουσία εν προκειμένω) οφείλει να είναι προετοιμασμένος και να κάνει τη δουλειά του, τίποτε περισσότερο, τίποτε λιγότερο.

 237. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Συνοπτικά:πρέπει να εξασφαλίζεται ότι υπάρχει (κατάλληλη) αγκαλιά,τροφή και στέγη για το (κάθε) παιδί που αναλαμβάνει η πολιτεία την προστασία του.
  Σκεφτείτε ο υποψήφιος /προτεινόμενος για την επιτροπεία να ειν’ υπερήλικας, ή με σοβαρά προβλήματα υγείας, μπεκρής κλπ,λέμε τώρα. Αν μένει σε καμιά αγροικία/στάνη μακριά από τον κόσμο;
  Στοιχειωδώς πρέπει να ελεγχθούν αυτά,έστω χονδρικά σε πρώτη φάση.Με τις υπάρχουσες συνθήκες,πράγματι ολοκλήρωσαν τη διαδικασία εξαιρετικά γρήγορα.
  Η συναισθηματική έξαρση(ας εξαιρέσουμε τις εκ του πονηρού φωνασκίες) που γεννά η περίπτωση, μας κάνει να ξεχνάμε την πραγματικότητα με τις απαιτήσεις της.Θυμήθηκα τώρα την 60χρονη γυναίκα από τη Ρόδο που με τον επίσης ηλικιωμένο άνδρα της απέκτησαν δίδυμα με εξωσωματική και μετά από 5-6 χρόνια βγήκαν στις τηλεοράσεις ζητώντας συνδρομή γιατί δε μπορούσαν να ανταπεξέλθουν.Κι ούτε ξέρουμε την τύχη αυτών των παιδιών τελικά.

 238. Γιάννης Κουβάτσος said

  Σωστά, Έφη, απ’ τη σκοπιά της γιαγιάς δεν το είδαμε:
  https://www.google.gr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://singleparent.gr/empeiries/synentefxeis/mones-mamades-sti-fylaki&ved=0ahUKEwjpsIilo7PRAhUBthQKHfc6DyY4ChAWCDIwCQ&usg=AFQjCNEnD46kDCORoVKpgF2gBrvO1OCU6A&sig2=x1wHi51SCdJO30N2bRiIIQ

 239. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ.

 240. Τηλυκράτης Λεξίμαχος said

  # 238 Ψύχραιμα, υποψιασμένα και απροκατάληπτα. Συμφωνώ.

 241. Μαρία said

  Στη διάταξη υπάρχουν οι εξής δύο όροι για την επιμέλεια:

  ότι τουλάχιστον μία φορά το μήνα θα συντάσσεται από την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας, έκθεση σχετικά με την πορεία ένταξης και προσαρμογής του ανηλίκου στο νέο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον.
  με επιμέλεια της γιαγιάς, να ολοκληρωθεί η παιδοψυχιατρική αξιολόγηση του ανηλίκου και με τη συνεργασία της, να στηριχθεί η ψυχική υγεία του παιδιού από ειδικούς παιδοψυχολόγους.

  Στο σκεπτικό της απόφασης, αναφέρεται επίσης το παρακάτω:

  Από την εκτίμηση της παιδοψυχιατρικής κλινικής του ΠΑΙΔΩΝ προέκυψε ότι ο ανήλικος έχει καλή συναισθηματική αλληλεπίδραση με τη γιαγιά του και ότι υφίσταται αισθήματα τρυφερότητας. Η σχέση αυτή έχει ήδη εδραιωθεί σε προγενέστερο χρόνο όταν η ίδια είχε αναλάβει εν τοις πράγμασι την επιμέλειά του κατά το χρόνο που η μητέρα του τελούσε υπό προσωρινή κράτηση. Επίσης προέκυψε ότι οι συνθήκες στέγασης και φροντίδας του ανήλικου από τη γιαγιά του είναι ικανοποιητικές.
  http://www.efsyn.gr/arthro/sti-mitera-tis-polas-roypa-o-6hronos-gios-tis

 242. sarant said

  Ραγκούσης ευχαριστεί Κοντονή και Τόσκα

 243. Μάθαμε όλα τα σχετικά με τους νόμους και την επιμέλεια και αναρωτιόμαστε αν έγινε ξανά τόση κουβέντα για παιδιά γονιών φυλακισμένων τσιγγάνων, ναρκομανών και τόσων άλλων που δεν τους πέφτει ούτε ένα κεράκι δημοσιότητας.

  140, 192, 221 για την υποκρισία των νέων πολιτικών…
  Ήρθε ο συγκεκριμένος τον Σεπτέμβριο στην τελετή του αγιασμού στο σχολείο μου στη Χαλκίδα. Και βέβαια μίλησε, με άνεση και χιούμορ, για να μας πει πόσο καλή είναι η σχέση του με το παιδί του, τι είχαν πει μεταξύ τους το ίδιο πρωί και άλλα τέτοια με γλυκανάλατο ύφος. Πόσο έτοιμος από καιρό για το μέλλον που έχει προδιαγράψει…

 244. Μαρία said

  244
  Το είδα πριν απο λίγο. Να προσέχει το γραφείο του 🙂

 245. Μαρία said

  192α
  Τώρα το είδα. Η μητέρα αποζημιώθηκε απ’ το θείο αλλά αυτό το λινκ δεν έπρεπε να το βάλεις.

 246. Τηλυκράτης Λεξίμαχος said

  # 254 Ο Μπακογιάννης στον αγιασμό σας; Μα τι άκρες έχει ο διΔάσκων Διευθυντής σας!

 247. Τηλυκράτης Λεξίμαχος said

  # 248: 245 προφανώς αντί 254 !

 248. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  247.Ωπα,γιατί; Εννοείς το σάιτ (δε βρήκα το κείμενο πλήρες αλλού) ή ως προς το περιεχόμενο; Το ότι πλήρωσε τη διατροφή δεν αλλάζει την πρωτινή στάση του.

 249. Γιάννης Κουβάτσος said

  Γιαγιά, κουράγιο…Έχεις πολύ ανήφορο μπροστά σου. Τουλάχιστον το παιδί θα μεγαλώνει σ’ ένα σταθερό περιβάλλον, σ’ ένα μόνιμο σπιτικό, χωρίς καλάσνικοφ, πιστόλια και κλοπιμαία, θ’ ακούει κάνα παραμύθι, κάνα νανούρισμα, δεν θα βλέπει γουρλωμένα μάτια και αφρισμένα στόματα που θα απειλούν τον ταξικό εχθρό. Καλή τύχη, φιλαράκο, κανείς έτσι κι αλλιώς δεν διαλέγει τους γονείς του.

 250. Μαρία said

  250
  Ως προς το περιεχόμενο, γιατί πρόκεται για λεπτά θέματα. Σε συνοπτική μορφή τα είχε και το Βήμα, όταν διεκδίκησε την περιφέρεια και πρόσφατα με αφορμή αυτό:«Με απόφαση του Προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζονται αναπληρώτριες Γραμματείς Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Κόμματος, οι κυρίες Μαίη Ζαννή (εγγονή του πρ. πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη) και Βασιλική Λοϊζου.»

  Δε θέλω να μπω στην ουσία της υπόθεσης αλλά, όταν κρατάς παιδί παρά τη θέλεηση του πατέρα του, αναλαμβάνεις και τις ευθύνες σου.

 251. Μαρία said

  244
  Για να δεις τι μυαλά κουβαλάνε https://twitter.com/Narabuko/status/818199415987044353

 252. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  252 >> όταν κρατάς παιδί παρά τη θέληση του πατέρα του, αναλαμβάνεις και τις ευθύνες σου.
  τα ύστερα του κόσμου, αν είσαι πράγματι Η Μαρία

 253. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  254.Συμπληρώνω γιατί σοκαρίστηκα και δεν εξήγησα την άποψή μου:
  Γεννιέται ένα παιδί από δυο ενήλικους ανθρώπους.Έχουν την ευθύνη του «πλήρη και εις ολόκληρον» που λέμε. Εις ολόκληρον και δια βίου.

 254. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  255 – Έλα βρε ΈΦΗ ποια ευθύνη, αυτά είναι θρησκευτικές και κοινωνικές ηθικές συμβάσεις της σύγχρονης βιομηχανικής εποχής των ολιγομελών οικογενειών, δές τι γινόταν παλιά στις πολυμελείς οικογένειες, αλλά και τι γίνεται στον υπόλοιπο υπανάπτυκτο κόσμο. Όμως και τώρα στον αναπτυγμένο κόσμο, τα ένα-δυό παιδιά της κάθε οικογενείας, γεννιούνται για το ΠΡΕΠΕΙ, κι όχι για το ΘΕΛΩ, και πολύ γρήγορα οι ανισόρροποι γονείς ανακαλύπτουν πως είναι ΜΕΓΑΛΟ βάρος στην ζωή τους, αλλά ποιός μπορεί να πεί ΔΕΝ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ και να βρεί κοινωνική κατανόηση; Η δεδομένη γονεϊκή αγάπη, είναι ένα από τα μεγάλα παραμύθια της σύγχρονης εποχής, απλά δεν υφίσταται, το δε πολυδιαφημισμένο μητρικό ένστικτο, έχει αντικατασταθεί από το σύγχρονο αρρωστημένο μητρικό άγχος που τσακίζει τα παιδιά. Αν δεν υπήρχαν η ηθική τα σχολεία και η τηλεόραση ( κι ολα τα άλλα ηλεκτρονικά) οι παιδοκτονίες από γονείς θα ήταν σε ημερήσια διάταξη.
  Γνωρίζεις πολλούς γονείς που δεν έχουν προσδοκίες από τα παιδιά τους;

 255. Γιάννης Ιατρού said

  256: ΛΑΜΠΡΟΣ
  …Η δεδομένη γονεϊκή αγάπη, είναι ένα από τα μεγάλα παραμύθια της σύγχρονης εποχής, απλά δεν υφίσταται, το δε πολυδιαφημισμένο μητρικό ένστικτο…

  Καλάαααα….

 256. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  257 – Είδες πουθενά τον πατέρα, ή μήπως η εικονιζόμενη κυρία έχει προσδοκίες από τα παιδιά της, π.χ να γίνουν Ιατροί; ☺

 257. Γιάννης Κουβάτσος said

  Προσδοκίες από προσδοκίες έχει διαφορά, Λάμπρο. Άλλο είναι να ρίχνεις το παιδί σου στα ψυχοφάρμακα με τις τρελές απαιτήσεις σου κι άλλο να του ζητάς τα λογικά και αυτονόητα, όπως εγώ από την κόρη μου: μακριά από ναρκωτικά, Χρυσή Αυγή και Ολυμπιακό. 😊

 258. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Λάμπρο, καλή χρονιά αλλά άσε το καλαντάρισμα να χαρείς. 🙂 . Ευθύνη να την προστασία της ζωής,ανάλογη των δυνάμεων των γονιών,μέχρι την ενηλικίωση.Αυτά λένε οι κανόνες του αστικού κράτους μέσα στο οποίο ζούμε για να το κάνω αποστεωμένο να μην μπλέκεις τις κουβαρίστρες 🙂 . Η αισθηματικοπνευματική πλευρά είναι άλλο κεφάλαιο.

 259. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  259 – Αυτά δεν είναι προσδοκίες, αλλά συμβουλές ( σωστές και οι τρείς☺).

  260 – Άσε τι λένε οι κανόνες του αστικού κράτους που αναλόγως την « δύναμη» αλλάζουν, ερμηνεύονται, και εφαρμόζονται κατά το δοκούν, κι από τους πολίτες κι απ’ το κράτος ( όπως τώρα με την Ρούπα) και δές την πραγματικότητα χωρίς συναισθηματική φόρτιση, απλώς ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΓΙΚΗ. Πνιγήκαμε αυτές τις μέρες από πό τα κροκοδείλια δάκρυα για το παιδί της Ρούπα.
  Τα παιδιά και η ψυχική ισορροπία τους, δεν είναι κουβαρίστρες, αλλά οι κανόνες του αστικού κράτους, λένε πως ξετάσεις και δίπλωμα χρειάζεται κάποιος-α για να οδηγήσει αυτοκίνητο, όχι για να κάνει παιδιά.

 260. Πέπε said

  261:
  Λάμπρο, συνήθως επιδεικνύεις μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα παιδιά.

  Έστω ότι εγώ αραδιάζω πέντε κουτσούβελα επειδή κάποιος μου είπε ότι έτσι πρέπει, και μετά δεν ξέρω τι να τα κάνω και τα παρατάω στα φροντιστήρια και στο τάμπλετ. Θαρρείς ότι τα παιδιά είναι βλάκες, απλώς επειδή γεννήθηκαν από βλάκες;

 261. Γιάννης Ιατρού said

  258: ΛΑΜΠΡΟ’μ
  κάτι γράφεις και για μητρικό ένστικτο (εκείνο το πολυδιαφημισμένο τι τό ‘βαλες δηλαδή;), τ΄ άλλα στα γράψανε οι προηγηθέντες.
  Τέλος πάντων, ας σε δικαιολογήσω λέγοντας πως γράφουμε ενίοτε και καμιά υπερβολή, έτσι για να τονίσουμε κλπ., άστο 🙂

 262. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  262 – To κάνω γιατί κατά βάσην είναι ειλικρινή.

  Δεν κατάλαβα τι θές να πείς, δεν είπα κάτι τέτοιο, και δεν βλέπω πού κολλάει σ΄αυτά που είπα. Πάντως, γι΄αυτό που λές, υπάρχει η σχετική παροιμία με την μηλιά και το μήλο.

  263 – Το «πολυδιαφημισμένο» εξηγώ γιατί το έβαλα και τι έχει συμβεί μ΄αυτό, και δεν θέλω να με δικαιολογήσεις καθόλου, αλλά να με αντικρούσεις τεκμηριωμένα, γιατί εγώ μπορώ να σου αποδείξω πως στις σύγχρονες βιομηχανικές και «δημοκρατικές» κοινωνίες, δέν είναι υπερβολή αλλά ο κανόνας, οι μαμάδες με το «ένστικτό τους» (από κοντά κι οι μπαμπάδες) να τσακίζουν ψυχικά τα παιδιά τους. Είναι ενα θέμα που με απασχολεί και το ψάχνω εμπεριστατωμένα από το 1992 που γεννήθηκε η Ελεωνόρα, σε συνεργασία με την Παπέν από τους παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία, μπορώ να σου φέρω χιλιάδες παραδείγματα.

 263. Spiridione said

  Έφη, συγνώμη, αλλά δεν συμφωνείς ότι είναι λεπτά ζητήματα αυτά; Και επίσης, ξέρεις τι ακριβώς έχει γίνει στην υπόθεση αυτή; Μας έβαλες μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που περιέχει τις απόψεις της μητέρας, αλλά ξέρεις τις απόψεις (το σημείωμα) του πατέρα, έχεις δει τη δικαστική απόφαση; Πώς μπορείς να κρίνεις τι ακριβώς έχει γίνει; Για παράδειγμα γνωρίζεις αν έγινε προσπάθεια εξωδικαστικής επίλυσης για τη διατροφή, και ποια ήταν αυτή, αλλά η μητέρα δεν δέχθηκε και πήγε δικαστικά; Είναι γνωστό ότι οι δικαστικές αντιδικίες για οικογενειακά θέματα είναι από τις πιο σφοδρές, και μπορούν να ειπωθούν εκατέρωθεν πράγματα υπερβολικά και ψευδή.

 264. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  265.Οι οικογενειακές υποθέσεις και μάλιστα αυτές με τα παιδιά,ασφαλώς είναι και λεπτές και περίπλοκες και κανείς δε μπορεί να ξέρει, «τί σκεπάζει το πάπλωμα του άλλου».Και γιατί να ξέρει/κρίνει αν δεν τον αφορά;Είναι ιδιωτικές.
  Δεν πήρα θέση για την υπόθεση αυτήν καθ΄εαυτήν*.Ο Κ.Μ.-δημόσιο πρόσωπο πρώτης γραμμής- εκφράστηκε θερμά και σοφιστικέ για το δικαίωμα του παιδιού της Ρούπα,όταν για να εξασφαλιστούν δικαιώματα του δικού του παιδιού χρειάστηκαν ασφαλιστικά μέτρα. Μέχρι εκεί.
  Η εκπληξή μου μετά ήταν ότι για γεννημένο παιδί μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι αν γεννήθηκε παρά τη θέληση τού («σιτεμένου») ενήλικα και έχοντα σώας τας φρένας πατέρα,μπορεί αυτό να τον απαλάσσει (ή να τον αλαφραίνει) και το βάρος της ευθύνης ν΄απομένει στη μητέρα.

  *Είχε δημοσιοποιηθεί και η συνέχεια της υπόθεσης και η επίλυση της διαφοράς μα δεν ενδιαφέρει αυτό.Αν τότε δεν αδιαφόρησε στο δικαίωμα του παιδιού του και μετά την επιβεβαίωση της πατρότητας (όχι για λίγα 24ωρα όπως το παιδάκι που υπερασπίστηκε) γιατί χρειαζόταν η αγωγή; Έτσι μου λέει το μυαλό μου,τί να πω άλλο.

 265. Spiridione said

  266.
  Δεν κατάλαβα τη σύνδεση του ενός με το άλλο γεγονός, αλλά τέλος πάντων. Κοίταξε, το γεγονός ότι η μητέρα πάει στα δικαστήρια τον πατέρα για να ζητήσει διατροφή για το παιδί τους, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο πατέρας είναι αδιάφορος. Μπορεί και να σημαίνει αυτό, αλλά μπορεί και να σημαίνει ότι η μητέρα θέλει να διεκδικήσει μεγαλύτερο ποσό απ’ αυτό που τυχόν προσφέρει ο πατέρας ή ότι στρέφεται εναντίον του από εκδικητικούς λόγους. Αν δεν ξέρουμε όλα τα στοιχεία δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αυτό είπα.
  Για το άλλο που λες, εγώ το καταλαβαίνω ως εξής: η μητέρα που κρατά ένα παιδί που γεννήθηκε εκτός γάμου, παρά τη θέληση του πατέρα, διατρέχει τον κίνδυνο ο πατέρας να μην θέλει να έχει στενές σχέσεις και επαφές με το παιδί αυτό. Για τη διατροφή δεν τίθεται θέμα, αφού προβλέπεται στον νόμο θα δοθεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο (δικαστικά ή εξωδικαστικά).

 266. Πέπε said

  @264:
  > > Δεν κατάλαβα τι θές να πείς…

  Δεν πειράζει. Δεν ήταν τόσο σημαντικό σε σχέση με τη συζήτηση… 🙂

 267. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  267.Το σκέφτηκα κι αυτό ότι μπορεί να ήταν για πίεση η αγωγή,αλλά ας το αντέκρουε, ας το απέσυρε απ΄το διαδίκτυο κλπ πολιτικός είναι.Τέλος πάντων.
  Αντίστοιχα για τα ρίσκα της εκτός γάμου μητρότητας να πω, για να υποστηρίξω την άποψή μου, όποιος άνδρας κάνει σχέση εκτός γάμου, ρισκάρει να κάνει εξώγαμο,* που θα έχει τα ίδια δικαιώματα με τα εντός γάμου γεννημένα κι έτσι από μια άλλη πλευρά είναι διπλά ανεύθυνος.
  Κι όσο για την επαφή με το παιδί δυστυχώς ξέρουμε ότι δεν υπάρχει πλαίσιο που να υποχρεώνει τον πατέρα (και τη μάνα, ανάλογα) να βλέπει,να έχει επαφή με τα παιδιά (όταν έχει ο άλλος γονιός την επιμέλεια τους) πέραν της υποχρέωσης διατροφής, είτε γεννήθηκαν μέσα ή είτε έξω από το γάμο.
  *θα έβαζα χαμόγελο αλλά επειδή ξεκίνησε προσωποποιημένη η συζήτηση,τ΄αφήνω.
  Μπορεί να τον αδίκησα τον Κ.Μ λέτε ;

 268. Γιάννης Κουβάτσος said

  269. Κι εδώ που τα λέμε, τη σήμερον ημέρα κανένας σοβαρός άντρας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι άφησε έγκυο μια γυναίκα χωρίς τη θέλησή του, εκτός αν είναι έφηβος και μάλιστα μεθυσμένος. Έλεος με τα στιγμιαία λάθη. 😊

 269. Spiridione said

  269. Τουλάχιστον μάθαμε με όλα αυτά ότι τα έξοδα του γάμου του Μπακ. τα ανέλαβε η Ζίμενς 🙂

 270. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Να τώρα ακούω να αναμασάνε τα της υπόθεσης του παιδιού στο Ρίαλ και μεταξύ των προσωπικοτήτων που ζήτησαν λέει να δοθεί στη γιαγιά κατονομάζει και τον Περιφερειάρχη Μπακ. Ένας γιατρός είναι που μιλάει(δεν πρόσεξα τ΄όνομά στην αρχή) και λέει ότι δόθηκε το παιδί «μετά από όλη αυτή τη φασαρία»κι ότι δεν θυμάται μέσα στα τελευταία 20 χρόνια να μη δόθηκε παιδί συλληφθέντων αμέσως στους οικείους του.
  Έτσι, σούμα, χύμα κι αβασάνιστα για ένα παιδί που, αν μη τι άλλο, κρυβόταν με τη μαμά του αυτά τα πολύ κρίσιμα για την ηλικία του χρόνια.

 271. Μαρία said

  272
  Μήπως ο γιατρός ήταν αυτός;

  Αυτός είναι δάσκαλος αλλά το βάζω, για να τσατίσω τον Κουβάτσο 🙂 http://www.dailythess.gr/enas-daskalos-gia-ena-pedaki/

 272. Γιάννης Κουβάτσος said

  Α, ναι, ο υποψήφιος δήμαρχος, οκ. 😉
  Πινοσέτ ο ένας, τα φασισταριά του ΣΥΡΙΖΑ ο άλλος, η λέξη αμετροέπεια δεν υπάρχει στο λεξιλόγιό τους ή την εξόρισαν, γιατί είναι εμπόδιο στον ακτιβισμό.

 273. Γιάννης Κουβάτσος said

  274. Η μετροέπεια, όχι η αμετροέπεια. Για να βγάζει και νόημα.

 274. […] Ημερ. Δημοσίευσης:6 January 2017 | 7:49 am Πηγή Συγγραφέας:sarant […]

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: