Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Εξοχική Λαμπρή, πασχαλινό διήγημα του Παπαδιαμάντη

Posted by sarant στο 24 Απριλίου, 2022


Το έχουμε καθιερώσει, τα τελευταία χρόνια, να βάζουμε ανήμερα του Πάσχα ένα πασχαλινό διήγημα, συχνά του Παπαδιαμάντη, διότι το ιστολόγιο έχει γούστα συντηρητικά.

Και φέτος θα τηρήσουμε το έθιμο, και μάλιστα με ένα διήγημα που έχει στον τίτλο του τη μέρα, τη Λαμπρή και έχει καθαρά πασχαλινό χρώμα.

Το διήγημα δημοσιεύτηκε την 1.4.1890 στην εφημερίδα «Εφημερίς» με τον υπότιτλο Παιδικαί αναμνήσεις. Το κείμενο το πήρα από τον ιστότοπο papadiamantis.org. Με αστερίσκο επισημαίνονται κάποια λεξιλογικά που τα επεξηγώ στο τέλος. Για ένα από αυτά, την έκφραση «να αποσώνει τα παιδιά» έχει γίνει αρκετή συζήτηση.

ΕΞΟΧΙΚΗ ΛΑΜΠΡΗ

ΠΑΙΔΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Καλὰ τὸ ἔλεγεν ὁ μπαρμπα-Μηλιός, ὅτι τὸ ἔτος ἐκεῖνο ἐκινδύνευον νὰ μείνουν οἱ ἄνθρωποι οἱ χριστιανοί, οἱ ξωμερίτες*, τὴν ἡμέραν τοῦ Πάσχα, ἀλειτούργητοι. Καὶ οὐδέποτε πρόρρησις ἔφθασε τόσον ἐγγὺς νὰ πληρωθῇ, ὅσον αὐτή· διότι δὶς ἐκινδύνευσε νὰ ἐπαληθεύσῃ, ἀλλ᾽ εὐτυχῶς ὁ Θεὸς ἔδωκε καλὴν φώτισιν εἰς τοὺς ἁρμοδίους καὶ οἱ πτωχοὶ χωρικοί, οἱ γεωργοποιμένες τοῦ μέρους ἐκείνου, ἠξιώθησαν καὶ αὐτοὶ νὰ ἀκούσωσι τὸν καλὸν λόγον* καὶ νὰ φάγωσι καὶ αὐτοὶ τὸ κόκκινο αὐγό.

Ὅλα αὐτὰ διότι τὸ μὲν ταχύπλουν, αὐτὸ τὸ προκομμένον πλοῖον, τὸ ὁποῖον ἐκτελεῖ δῆθεν τὴν συγκοινωνίαν μεταξὺ τῶν ἀτυχῶν νήσων καὶ τῆς ἀπέναντι ἀξένου ἀκτῆς, σχεδὸν τακτικῶς δὶς τοῦ ἔτους, ἤτοι κατὰ τὶς δύο ἀλλαξοκαιριές, τὸ φθινόπωρον καὶ τὸ ἔαρ, βυθίζεται, καὶ συνήθως χάνεται αὔτανδρον· εἶτα γίνεται νέα δημοπρασία, καὶ εὑρίσκεται τολμητίας τις πτωχὸς κυβερνήτης, ὅστις δὲν σωφρονίζεται ἀπὸ τὸ πάθημα τοῦ προκατόχου του, ἀναλαμβάνων ἑκάστοτε τὸ κινδυνωδέστατον ἔργον· καὶ τὴν φορὰν ταύτην, τὸ ταχύπλουν, λήγοντος τοῦ Μαρτίου, τοῦ ἀποχαιρετισμοῦ τοῦ χειμῶνος γενομένου, εἶχε βυθισθῆ· ὁ δὲ παπα-Βαγγέλης, ὁ ἐφημέριος ἅμα καὶ ἡγούμενος καὶ μόνος ἀδελφὸς τοῦ μονυδρίου τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, ἔχων κατ᾽ εὔνοιαν τοῦ ἐπισκόπου καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ ἐξάρχου καὶ πνευματικοῦ τῶν ἀπέναντι χωρίων, καίτοι γέρων ἤδη, ἔπλεε τετράκις τοῦ ἔτους, ἤτοι κατὰ πᾶσαν τεσσαρακοστήν, εἰς τὰς ἀντικρὺ ἐκτεινομένας ἀκτάς, ὅπως ἐξομολογήσῃ καὶ καταρτίσῃ πνευματικῶς τοὺς δυστυχεῖς ἐκείνους δουλοπαροίκους, τοὺς «κουκκουβίνους ἢ κουκκοσκιάχτες»*, ὅπως τοὺς ὠνόμαζον, σπεύδων, κατὰ τὴν Μ. Τεσσαρακοστήν, νὰ ἐπιστρέψῃ ἐγκαίρως εἰς τὴν μονήν του ὅπως ἑορτάσῃ τὸ Πάσχα· ἀλλὰ κατ᾽ ἐκεῖνο τὸ ἔτος, τὸ ταχύπλουν εἶχε βυθισθῆ, ὡς εἴπομεν, ἡ συγκοινωνία ἐκόπη ἐπί τινας ἡμέρας, καὶ οὕτως ὁ παπα-Βαγγέλης ἔμεινεν ἀκουσίως, ἠναγκασμένος νὰ ἑορτάσῃ τὸ Πάσχα πέραν τῆς πολυκυμάντου καὶ βορειοπλήκτου θαλάσσης, τὸ δὲ μικρὸν ποίμνιόν του, οἱ γείτονες τοῦ Ἁγ. Ἀθανασίου, οἱ χωρικοὶ τῶν Καλυβιῶν, ἐκινδύνευον νὰ μείνωσιν ἀλειτούργητοι.

Τινὲς εἶπον γνώμην νὰ παραλάβωσι τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα των καὶ νὰ κατέλθωσιν εἰς τὴν πολίχνην, ὅπως ἀκούσωσι τὴν Ἀνάστασιν καὶ λειτουργηθῶσιν· ἀλλ᾽ ὁ μπαρμπα-Μηλιός, ὅστις ἔκαμνε τὸν προεστὸν εἰς τὰ Καλύβια, καὶ ἤθελε νὰ ἑορτάσῃ τὸ Πάσχα ὅπως αὐτὸς ἐνόει, ὁ Φταμηνίτης, ὅστις δὲν ἤθελε νὰ ἐκθέσῃ τὴν γυναῖκά του εἰς τὰ ὄμματα τοῦ πλήθους, καὶ ὁ μπάρμπ᾽ Ἀναγνώστης, χωρικὸς ὅστις «τὰ ἤξευρεν ἀπ᾽ ἔξω ὅλα τὰ γράμματα τῆς Λαμπρῆς», ἀλλὰ δὲν ἠδύνατο ν᾽ ἀναγνώσῃ τίποτε «ἀπὸ μέσα», καὶ ἐπεθύμει νὰ ψάλῃ τὸ «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε», ― οἱ τρεῖς οὗτοι ἐπέμειναν, καὶ πολλοὶ ἠσπάσθησαν τὴν γνώμην των, ὅτι ἔπρεπεν ἐκ παντὸς τρόπου νὰ πείσωσιν ἕνα τῶν ἐν τῇ πόλει ἐφημερίων ν᾽ ἀνέλθῃ εἰς τὰ Καλύβια νὰ τοὺς λειτουργήσῃ.

Ὁ καταλληλότερος δέ, κατὰ τὴν γνώμην πάντων, ἱερεὺς τῆς πόλεως, ἦτο ὁ παπα-Κυριάκος, ὅστις δὲν ἦτο «ἀπὸ μεγάλο τζάκι», εἶχε μάλιστα καὶ συγγένειαν μέ τινας τῶν ἐξωμεριτῶν, καὶ τοὺς κατεδέχετο. Ἦτο ὀλίγον τσάμης, καθὼς ἔλεγαν. Δὲν ἔτρεφε προλήψεις. Ἠκούετο μάλιστα ἐδῶ κ᾽ ἐκεῖ, ὅτι ὁ ἱερεὺς οὗτος εἶχε καὶ τὴν συνήθειαν «ν᾽ ἀποσώνῃ* τὰ παιδιὰ» εἰς τοὺς κόλπους τῶν μητέρων, τῶν ἐνοριτισσῶν του. Ἀλλὰ τοῦτο τὸ ἔλεγον οἱ ἀστεῖοι ἢ οἱ φθονεροί, καὶ μόνον οἱ ἀνόητοι τὸ ἐπίστευον. Ὁ ἐφημέριος οὗτος, ὡς οἱ πλεῖστοι τοῦ γνησίου ἑλληνικοῦ κλήρου, πλὴν μικροῦ ἐλευθεριασμοῦ, ἦτο κατὰ τὰ ἄλλα ἄμεμπτος.

Τοῦτο ναί, ἀληθεύει, ἀλλ᾽ οἱ ἔγγαμοι ἱερεῖς, πενόμενοι καὶ δυσπραγοῦντες, ἐπιτακτικὴν ἔχοντες ἀνάγκην νὰ θρέψωσι τὰ τέκνα των, φαίνονται ὡς πλεονέκται, καὶ καταντῶσι νὰ μὴ τρέφωσι πλέον ἐμπιστοσύνην οὐδ᾽ εἰς αὐτοὺς τοὺς συλλειτουργούς των. Τοῦτο ἔπασχε καὶ ὁ παπα-Κυριάκος, ὅστις ἐπεθύμει μὲν νὰ ὑπάγῃ νὰ κάμῃ Ἀνάστασιν εἰς τοὺς χωρικούς, διότι ἦτο ἀνοιχτόκαρδος καὶ ἤθελε νὰ χαρῇ καὶ αὐτὸς ὀλίγην Ἀνάστασιν καὶ ὀλίγην ἄνοιξιν, ἀλλ᾽ ἐδυσπίστει εἰς τὸν συνεφημέριόν του, καὶ ἔπειτα δὲν ἤθελε νὰ ἀφήσῃ τὴν ἐνορίαν μὲ ἕνα μόνον ἱερέα τοιαύτην ἡμέραν. Ἀλλ᾽ αὐτὸς ὁ παπα-Θεοδωρὴς ὁ Σφοντύλας, ὁ συνεφημέριός του, τὸν παρεκίνησε νὰ ὑπάγῃ, εἰπὼν ὅτι καλὸν ἦτο νὰ μὴ χάσωσι καὶ τὸ εἰσόδημα τῶν Καλυβιῶν, αἰνιττόμενος ὅτι τά τε ἐκ τοῦ ἐνοριακοῦ ναοῦ ἔσοδα καὶ τὰ τῆς ἐξοχικῆς παροικίας, ἀμφότερα ἐξ ἴσου θὰ τὰ ἐμοιράζοντο.

Τοῦτο δὲν ἔπεισε τὸν παπα-Κυριάκον, τῷ ἐνέπνευσε μάλιστα πλείονας ὑποψίας· ἀλλ᾽ ὅτε ἠρώτησε τὴν γνώμην τοῦ συλλειτουργοῦ του, ἦτο ἤδη κατὰ τὰ ἐννέα δέκατα ἀποφασισμένος νὰ ὑπάγῃ· ἔπειτα ὑπεχρέωσε τὸν υἱόν του Ζάχον, μορφάζοντα καὶ μεμψιμοιροῦντα, νὰ παραμείνῃ ἐν τῷ ἐνοριακῷ ναῷ κατάσκοπος εἰς τὸ ἱερὸν βῆμα, νὰ παραλάβῃ τὸ μερίδιον τῶν προσφορῶν καὶ συλλειτουργικῶν, καὶ μόνον μετὰ τὴν ἀπόλυσιν τῆς λειτουργίας, ὅτε θὰ ἀνέτελλεν ἤδη ἡ ἡμέρα, ν᾽ ἀνέλθῃ εἰς τὰ Καλύβια παρ᾽ αὐτῷ.

*  *  *

Ἡ Πούλια ἦτο ἤδη ὑψηλά, «τέσσαρες ὧρες νὰ φέξῃ», καὶ ὁ μπάρμπ᾽ Ἀναγνώστης, ἀφοῦ ἐξύπνισε τὸν ἱερέα, κατασκευάσας πρόχειρον σήμαντρον ἐκ στερεοῦ ξύλου καρυᾶς καὶ πλῆκτρον, περιήρχετο τὰ Καλύβια θορυβωδῶς κρούων ὅπως ἐξεγείρῃ τοὺς χωρικούς.

Εἰσῆλθον εἰς τὸ μικρὸν ἐξωκκλήσιον τοῦ Ἁγ. Δημητρίου. Εἷς μετὰ τὸν ἄλλον προσήρχοντο οἱ χωρικοὶ μὲ τὰς χωρικάς των καὶ μὲ τὰ καλά των ἐνδύματα.

Ὁ ἱερεὺς ἔβαλεν εὐλογητόν.

Ὁ μπάρμπ᾽ Ἀναγνώστης ἤρχισε νὰ τὰ λέγῃ ὅλα ἀπ᾽ ἔξω, τὴν προκαταρκτικὴν προσευχὴν καὶ τὸν Κανόνα, τὸ Κύματι θαλάσσης.

Ὁ παπα-Κυριάκος προέκυψεν εἰς τὰ βημόθυρα, ψάλλων τὸ Δεῦτε λάβετε φῶς.

Ἤναψαν τὰς λαμπάδας κ᾽ ἐξῆλθον ὅλοι εἰς τὸ ὕπαιθρον ν᾽ ἀκούσωσι τὴν Ἀνάστασιν. Γλυκεῖαν καὶ κατανυκτικὴν Ἀνάστασιν ἐν μέσῳ τῶν ἀνθούντων δένδρων, 〈τῶν〉 ὑπὸ ἐλαφρᾶς αὔρας σειομένων εὐωδῶν θάμνων, καὶ τῶν λευκῶν ἀνθέων τῆς ἀγραμπελιᾶς, «neige odorante du printemps»*.

Ψαλέντος τοῦ Χριστὸς ἀνέστη, εἰσῆλθον πάντες εἰς τὸν ναόν. Θὰ ἦσαν τὸ πολὺ ἑβδομήκοντα ἄνθρωποι, ἄνδρες, γυναῖκες καὶ παῖδες.

Ὁ μπάρμπ᾽ Ἀναγνώστης ἤρχισε νὰ ψάλλῃ τὸν Κανόνα τοῦ Πάσχα, ὁ δὲ ἱερεύς, ἅμα ἀντιψάλλων αὐτῷ ἐξ ἀνάγκης ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ βήματος, ἡτοιμάζετο «νὰ πάρῃ καιρόν»*, καὶ ἀφοῦ τελέσῃ τὸν ἀσπασμόν, νὰ ἔμβῃ εἰς τὴν λειτουργίαν.

Ἀλλὰ τὴν στιγμὴν ἐκείνην, εἰσῆλθεν ἢ μᾶλλον εἰσώρμησεν εἰς τὸ ναΐδιον, ἀκολουθούμενος ὑπὸ δύο ἄλλων ὁμηλίκων του, δωδεκαέτης περίπου παῖς, ὑψηλὸς ὡς πρὸς τὴν ἡλικίαν του, ἀσθμαίνων καὶ ἐν ἐξάψει. Ἦτο ὁ Ζάχος, ὁ υἱὸς τοῦ παπα-Κυριάκου.

Εἰσέβαλε πνευστιῶν εἰς τὸ ἱερὸν βῆμα καὶ ἤρχισε νὰ ὁμιλῇ πρὸς τὸν ἱερέα. Ἡ φωνή του ἠκούετο ἀπὸ τοῦ χοροῦ, ἀλλ᾽ αἱ λέξεις δὲν διεκρίνοντο.

Ἰδοὺ τί ἔλεγεν ἐν τούτοις·

―  Παπά, παπά!…

(Τὰ παπαδόπουλα ἐκάλουν συνήθως παπὰ τὸν πατέρα των.)

―  Παπά, παπά!… ὁ παπα-Σφοντύλας… ἀπ᾽ τὴν ὀξώπορτα… τὶς λειτουργιές… ἀπ᾽ τ᾽ ἁι-βῆμα ἡ πεθερά του… κ᾽ ἡ παπαδιά… κουβαλοῦν… ἀπ᾽ τὴν ὀξώπορτα… τὶς λειτουργιές… τοὺς εἶδα… ἀπ᾽ τὴν ὀξώπορτα… τὶς λειτουργιές… ἀπ᾽ τ᾽ ἁι-βῆμα… κ᾽ ἡ πεθερά του… κ᾽ ἡ παπαδιά…

Μόνος ὁ παπα-Κυριάκος ἦτο ἱκανὸς νὰ βγάλῃ νόημα ἀπὸ τὰ ἀσυνάρτητα ταῦτα καὶ ἀσθματικὰ τοῦ υἱοῦ του. Ἰδοὺ δὲ πῶς ἐξήγησε τὰ λεγόμενα· «Ὁ παπα-Θοδωρὴς ὁ Σφοντύλας, ὁ σύντροφός του εἰς τὴν ἐνορίαν, ἔκλεπτε τὰς προσφοράς, μεταβιβάζων αὐτὰς διὰ τῆς ἐξωθύρας τοῦ ἱεροῦ βήματος εἰς χεῖρας τῆς συζύγου καὶ τῆς πενθερᾶς του».

Ἴσως τὸ πρᾶγμα δὲν θὰ ἦτο τόσον ἀληθές, ὅσον ὁ Ζάχος ἤθελε νὰ τὸ παραστήσῃ. Διότι οὗτος, ἀγαπῶν ὡς ὅλοι οἱ νέοι τὴν ἐξοχὴν καὶ τὴν διασκέδασιν, μετὰ δυσκολίας εἶχεν ὑπακούσει εἰς τὸ πατρικὸν κέλευσμα, ὅπως μείνῃ εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἀφορμὴν θὰ ἐζήτει διὰ νὰ τὸ στρίψῃ καὶ μεταβῇ εἰς νυκτερινὴν ἐκδρομὴν εἰς τὰ Καλύβια, ἀφοῦ μάλιστα εὐκόλως εὕρισκε συνοδοιπόρους ὁμήλικας.

Ἀλλ᾽ ὁ παπα-Κυριάκος δὲν ἐσυλλογίσθη τίποτε. Ἐξήφθη ἀμέσως, ἠγανάκτησε, δὲν ἐκρατήθη. Ἥμαρτεν. Ἀντὶ δὲ νὰ καταφέρῃ σφοδρὸν ράπισμα κατὰ τῆς παρειᾶς τοῦ υἱοῦ του, καὶ νὰ ἐξακολουθήσῃ ἥσυχος τὸ καθῆκον του… ἀπέβαλεν εὐθὺς τὸ ἐπιτραχήλιον, ἐξεδύθη τὸ φαιλόνιον, καὶ διασχίσας τὸν ναὸν ἐξῆλθεν, ἀποφεύγων τὸ βλέμμα τῆς πρεσβυτέρας του, ἥτις τὸν ἔβλεπεν ἔντρομος.

Ἀλλ᾽ ὁ μπαρμπα-Μηλιὸς κάτι ὑπώπτευσεν ἐκ τῶν κινημάτων τούτων, καὶ ἐξῆλθε κατόπιν του.

Εἰς πεντήκοντα δὲ βημάτων ἀπόστασιν ἀπὸ τοῦ ναοῦ, μεταξὺ τριῶν δένδρων καὶ δύο φρακτῶν, ὁ ἑπόμενος διάλογος συνήφθη·

―  Παπά, παπά, ποῦ πᾷς;

―  Θὰ ᾽ρθῶ βλογημένε, τώρα, ἀμέσως πίσω.

Δὲν ἤξευρε τί νὰ εἴπῃ. Ἀλλὰ τὸ βέβαιον εἶναι ὅτι εἶχεν ἀπόφασιν νὰ καταβῇ εἰς τὴν πόλιν καὶ ζητήσῃ λόγον διὰ τὴν κλοπὴν ἀπὸ τὸν συνεφημέριόν του! Εἰς τὸ βάθος δὲ τῆς συνειδήσεώς του ἔλεγεν ὅτι εἶχε καιρὸν νὰ ἐπιστρέψῃ πρὸ τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου, καὶ τελέσῃ τὴν λειτουργίαν.

―  Ποῦ πᾷς; ἐπέμενεν ὁ μπαρμπα-Μηλιός.

―῍Ας διαβάζῃ ὁ μπάρμπ᾽ Ἀναγνώστης τὰς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, κ᾽ ἔφθασα.

Ἐλησμόνει ὅτι ὁ μπάρμπ᾽ Ἀναγνώστης δὲν ἠδύνατο ν᾽ ἀναγνώσῃ ἄλλα ἢ ὅσα ἀπὸ στήθους ἐγνώριζεν.

― Ἀφήνω καὶ τὴν παπαδιά μου, ἐδῶ, βλογημένε, ἐπανέλαβεν ὁ παπα-Κυριάκος, ἀμηχανῶν τί νὰ εἴπῃ· σᾶς ἀφήνω τὴν παπαδιά μου!

Καὶ λέγων ἔτρεχεν.

Ὁ μπαρμπα-Μηλιὸς ἐπανῆλθε κατηφὴς ἐντὸς τοῦ ναοῦ.

―  Καλὰ τὸ ἔλεγα ἐγώ, ἐψιθύρισε.

*  *  *

Μεγίστη ἀπορία ἐπεκράτει ἐν τῷ παρεκκλησίῳ. Οἱ χωρικοὶ ἐκοίταζον ἐρωτηματικῶς ἀλλήλους. Ψιθυρισμοὶ ἠκούοντο.

Αἱ γυναῖκες ἠρώτων τὴν παπαδιὰ νὰ εἴπῃ αὐταῖς τί τρέχει· ἀλλ᾽ αὕτη ἦτο ἡ ὀλιγώτερον πάντων τῶν ἄλλων γνωρίζουσα.

Ἐν τούτοις ὁ ἱερεὺς ἔτρεχεν, ἔτρεχεν. Ὁ ψυχρὸς ἀὴρ ἐδρόσισεν ὀλίγον τὸ μέτωπόν του.

―  Καὶ πῶς νὰ θρέψω ἐγὼ τόσα παιδιά, ἔλεγεν, ὀκτώ, μὲ συμπάθειο, κ᾽ ἡ παπαδιὰ ἐννιά, κ᾽ ἐγὼ δέκα! Ὁ ἕνας νὰ σὲ κλέφτῃ ἀπ᾽ ἐδῶ, κι ὁ ἄλλος ἀπ᾽ ἐκεῖ!…

Πεντακόσια βήματα ἀπὸ τοῦ ναοῦ, ὁ δρόμος ἐκατηφόριζε, καὶ κατήρχετό τις εἰς ὡραίαν κοιλάδα. Εἷς νερόμυλος εὑρίσκετο ἐπὶ τῆς κλιτύος ἐκείνης, παρὰ τὴν ὁδόν.

Ἀκούσας ὁ ἱερεὺς τὸν ἡδὺν μορμυρισμὸν τοῦ ρύακος, αἰσθανθεὶς ἐπὶ τοῦ προσώπου του τὴν δρόσον, ἐλησμόνησεν ὅτι εἶχε νὰ λειτουργήσῃ (πῶς καὶ ποῦ νὰ λειτουργήσῃ;) καὶ ἔκυψε νὰ πίῃ ὕδωρ. Ἀλλὰ τὸ χεῖλός του δὲν εἶχε βραχῆ ἀκόμη, καὶ αἴφνης ἐνθυμήθη, ἀνένηψεν.

―Ἐγὼ ἔχω νὰ λειτουργήσω, εἶπε, καὶ πίνω νερό;…

Καὶ δὲν ἔπιε.

Τότε ἦλθεν εἰς αἴσθησιν.

―  Τί κάμνω ἐγώ, εἶπε, ποῦ πάω;

Καὶ ποιήσας τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ·

―Ἥμαρτον, Κύριε, εἶπεν, ἥμαρτον! μὴ μὲ συνερισθῇς.

Ἐπανέλαβε δέ:

―Ἐὰν ἐκεῖνος ἔκλεψεν, ὁ Θεὸς ἂς τὸν… συγχωρήσῃ… κ᾽ ἐκεῖνον κ᾽ ἐμέ. Ἐγὼ πρέπει νὰ κάμω τὸ χρέος μου.

ᾘσθάνθη δάκρυ βρέχον τὴν παρειάν του.

―Ὦ Κύριε, εἶπεν ὁλοψύχως, ἥμαρτον, ἥμαρτον! Σὺ παρεδόθης διὰ τὰς ἁμαρτίας μας, καὶ ἡμεῖς σὲ σταυρώνομεν κάθε μέρα.

Καὶ ἐστράφη πρὸς τὸν ἀνήφορον, σπεύδων νὰ ἐπανέλθῃ εἰς τὸ παρεκκλήσιον, ὅπως λειτουργήσῃ.

―  Καὶ ἤθελα νὰ πιῶ καὶ νερό, εἶπε, δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ λειτουργήσω. Ἀλλὰ πῶς νὰ κάμω; Δὲν πρέπει νὰ μεταλάβω! Θὰ λειτουργήσω χωρὶς μετάληψιν, δὲν εἶμαι ἄξιος!… «Δεῦτε τοῦ καινοῦ τῆς ἀμπέλου γεννήματος!…» Ἐγὼ ἄξιος δὲν εἶμαι!

Καὶ ἐπέστρεψεν εἰς τὸν ναόν, ὅπου μετ᾽ ἀγαλλιάσεως οἱ χωρικοὶ τὸν εἶδον.

Ἐτέλεσε τὴν ἱερὰν μυσταγωγίαν, καὶ μετέδωκεν εἰς τοὺς πιστούς, φροντίσας νὰ καταλύσῃ διὰ στόματος αὐτῶν ὅλον τὸ ἅγιον ποτήριον. Αὐτὸς δὲν ἐκοινώνησεν, ἐπιφυλαττόμενος νὰ τὸ εἴπῃ εἰς τὸν πνευματικόν, καὶ πρόθυμος νὰ δεχθῇ τὸν κανόνα.

*  *  *

Περὶ τὴν μεσημβρίαν, μετὰ τὴν Β´ Ἀνάστασιν, οἱ χωρικοὶ τὸ ἔστρωσαν ὑπὸ τὰς πλατάνους, παρὰ τὴν δροσερὰν πηγήν.

Ὡς τάπητας εἶχον τὴν χλόην καὶ τὰ χαμολούλουδα, ὡς τράπεζαν πτέριδας καὶ κλάδους σχοίνων.

Ἡ δροσερὰ αὔρα ἐκίνει μετὰ θροῦ τοὺς κλῶνας τῶν δένδρων, καὶ ὁ Φταμηνίτης μὲ τὴν λύραν του ἀντέδιδε φθόγγους λιγυρούς.

Ἡ ὡραία Ξανθή, ἡ σύζυγος τοῦ Φταμηνίτου, ἐκάθητο μεταξὺ τῆς μητρός της Μελάχρως καὶ τῆς θεια-Κρατήρας, τῆς πενθερᾶς της, φροντίζουσα νὰ ἔχῃ ἐν μέρει τὰς παρειὰς κεκαλυμμένας μὲ τὴν μανδήλαν, καὶ νὰ βλέπῃ μᾶλλον πρὸς τὸν κορμὸν τῆς γιγαντιαίας πλατάνου, ὅπως μὴ τὴν κοιτάζωσιν οἱ ἄνδρες, καὶ ζηλεύῃ ὁ σύζυγός της.

Ἡ ἀδελφή της, τὸ Ἀθώ, δεκαπεντοῦτις κόρη ἄγαμος, ἄφροντις, ὡραία καὶ αὐτή, ποσάκις δὲν τὴν ἐπείραζε λέγουσα· «Ἀρή, τί τὸν ἤθελες, ἀρή; Δὲν τὸν ἔπαιρνα, νὰ μοῦ χαρίζανε τὸν οὐρανὸ μὲ τ᾽ ἄστρα… Καλύτερα νὰ γινόμουν καλόγρια!»

Τὸ βέβαιον ἦτο ὅτι ὁ Φταμηνίτης δὲν διέπρεπεν οὔτ᾽ ἐπὶ κάλλει οὔτε ἐπὶ μεγέθει σώματος, ἀλλ᾽ ἀνεπλήρου τὰς ἐλλείψεις ταύτας δι᾽ εὐστροφίας σώματος καὶ πνεύματος καὶ διὰ φαιδρότητος καὶ εὐθυμίας.

Ὁ παπα-Κυριάκος προήδρευε τοῦ συμποσίου, ἔχων ἀπέναντί του τὴν παπαδιά, βραχύσωμον, στρογγυλοπρόσωπον, μελαγχροινήν, ἀγαθωτάτην, ἥτις ἐν ἀθῳότητι ἐξεκόλαπτε σχεδὸν κατ᾽ ἔτος ἓν παπαδόπουλον, χωρὶς νὰ τὴν μέλῃ οὔτε διὰ παλληκαροβότανα, οὔτε διὰ στριφοβότανα, περὶ ἃ τυρβάζουσιν ἄλλαι γυναῖκες.

Δεξιόθεν τοῦ ἱερέως ἐκάθητο ὁ μπαρμπα-Μηλιός, προεστὼς ἅμα καὶ πρόθυμος θεράπων τῆς κοινότητος, ἠξεύρων νὰ ψήνῃ ὡς οὐδεὶς ἄλλος τὸ ἀρνί, λιανίζων μεθοδικώτατα δι᾽ ὅλους, καὶ τρώγων ἅμα καὶ προπίνων.

Εἰς τὰς προπόσεις μάλιστα δὲν εἶχεν ἐφάμιλλον. Μετὰ τὴν σύντομον καὶ τυπικὴν τοῦ ἱερέως πρόποσιν, ἐγερθεὶς ὁ μπαρμπα-Μηλιός, κρατῶν τὴν τσότραν τὴν ἑπταόκαδον, ἤρχισε νὰ χαιρετίζῃ τοὺς πάντας καὶ ἕνα ἕκαστον ὡς ἑξῆς·

―  Χριστὸς Ἀνέστη! ἀληθινὸς ὁ Κύριος! Ζῇ καὶ βασιλεύει εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας!

Εἶτα μετὰ τὸ προοίμιον, εἰσῆλθεν εἰς τὴν οὐσίαν·

―  Γειά μας! καλὴ γειά! διάφορο! καλὴ καρδιά! Παπά μ᾽, νὰ χαίρεσαι τὸ πετραχήλι σ᾽! Παπαδιά, νὰ χαίρεσαι τὸν παπά σ᾽ καὶ τὰ παιδάκια σ᾽! Ξάδερφε Θοδωρή! νὰ ζήσῃς, νὰ τς χαίρεσαι! Κουμπάρε Παναγιώτη! ὅπως ἔτρεξες μὲ τὸ λάδ᾽ νὰ τρέξῃς καὶ μὲ τὸ κλῆμα! Συμπεθέρα Κρατήρα! Νὰ χαίρεσαι, μ᾽ ἕναν καλὸν γαμπρό! Ἀνιψιὲ Γιώργη! Τίμια στέφανα! στὸ γάμο σας νὰ χαροῦμε. Κουμπάρα Κυπαρισσού! μὲ μιὰ καλὴ νύφη, νὰ ζήσῃς, νὰ χαρῇς! ἐβίβα ὅλοι! Τέ-περ-τε*! Πάντα χαρούμενοι! Στὴν ὑγειά σας! Σμπεθέρα Ξαθή! καλὴ λευθεριά! Στὴν ὑγειά σας! Πάντα χαρούμενοι! Πάντα μὲ τὸ καλό!

Καὶ ἀνάλογος πρὸς τὸ πρόσωπον ὑπῆρξεν ἡ πόσις.

Ἀλλὰ καὶ ὁ Φταμηνίτης ἠθέλησε νὰ προπίῃ, κατ᾽ ἄλλον ὅμως στενώτερον τρόπον· ἠθέλησε νὰ βρῇ τὴν γυναῖκά του, καὶ ἠνάγκασεν αὐτὴν ν᾽ ἀπαντήσῃ εἰς τὴν πρόποσιν·

―  Μπρόμ!

―  Πιὲ κὶ δό μ᾽!

―  Μὲ κρασί!

―  Καλῶς τ᾽ν ἀγάπη μ᾽ τὴ χρυσῆ!

Καὶ πιὼν αὐτός, μετεβίβασε τὴν τσότραν εἰς τὴν ὡραίαν Ξανθήν, ἥτις ἔβρεξε τὰ χείλη.

Εἶτα ἤρχισαν τὰ ᾄσματα. Ἐν πρώτοις τὸ Χριστὸς ἀνέστη, ὕστερον τὰ θύραθεν. Ὁ μπαρμπα-Μηλιὸς θελήσας νὰ ψάλῃ καὶ αὐτὸς τὸ Χριστὸς ἀνέστη, τὸ ἐγύριζε πότε εἰς τὸν ἀμανὲ καὶ πότε εἰς τὸ κλέφτικο.

Ἀλλ᾽ ὁ ἰδιορρυθμότερος πάντων τῶν ψαλτῶν ἦτο ὁ μπαρμπα-Κίτσος, γηραιὸς χωροφύλαξ, Χειμαρριώτης, παλαιὸς ταχτικός, λησμονημένος ἀπὸ τῆς βαυαρικῆς ἐποχῆς ἐν τῇ νήσῳ. Ἀμφέβαλλε καὶ αὐτὸς ἂν τὸν εἶχαν περασμένον εἰς τὰ μητρῷα, πότε τοῦ ἔστελναν μισθόν, πότε ὄχι. Ἐφόρει χιτῶνα μὲ ἀνοικτὰς χειρῖδας, βραχεῖαν περισκελίδα μέχρι τοῦ γόνατος καὶ τουζλούκια*. Ὁ δήμαρχος τοῦ τόπου (διότι ὑπῆρχε φεῦ! καὶ δήμαρχος) τὸν εἶχε στείλει νὰ κάμῃ Πάσχα εἰς τὰ Καλύβια, διὰ νὰ φυλάξῃ δῆθεν τὴν τάξιν, καίτοι οὐδεμιᾶς φυλάξεως ἦτο ἀνάγκη. Τὸ βέβαιον εἶναι ὅτι τὸν ἔστειλε νὰ καλοπεράσῃ πλησίον τῶν ἀνοιχτοκάρδων ἐξωμεριτῶν, οἵτινες τοῦ ἤρεσκον τοῦ μπαρμπα-Κίτσου, ἂς τοὺς ἔλεγον καὶ «τσουπλακιὲς»* ἢ «χαλκοδέρες»*. Ἐὰν ἔμενεν ἐν τῇ πόλει, ὁ δήμαρχος θὰ ἦτο ὑπόχρεως νὰ τὸν φιλεύσῃ τὸν μπαρμπα-Κίτσον, καθὼς τὸν εἶχαν κακομάθει οἱ προκάτοχοί του, ἔλεγε, ― νὰ τὸν φιλεύσῃ κουλούραν καὶ αὐγά. Τί ἔθιμα!…

Ὁ μπαρμπα-Κίτσος, ἀφοῦ ἠσπάσθη τρὶς ἢ τετράκις τὴν τσότραν, ἤρχισε νὰ ψάλλῃ τὸ Χριστὸς ἀνέστη κατ᾽ ἰδιάζοντα αὐτῷ τρόπον, ὡς ἑξῆς·

Κ᾽στὸ – μπρὲ – Κ᾽στὸς ἀνέστη
ἐκ νεκρῶν θ α ν ά τ ω ν,
θάνατον μ π α τ ή σ α ς,
κ᾽ ἔ ν τ ο ι ς – ἔ ν τ ο ι ς μνήμασι,
ζωὴν π α μ μ α κ ά ρ ι σ τ ε!

Καὶ ὅμως, μεθ᾽ ὅλην τὴν ἰδιορρυθμίαν ταύτην, οὐδείς ποτε ἔψαλεν ἱερὸν ᾆσμα μετὰ πλείονος χριστιανικοῦ αἰσθήματος καὶ ἐνθουσιασμοῦ, ἐξαιρουμένου ἴσως τοῦ γνωστοῦ ἐν Ἀθήναις γηραιοῦ καὶ σεβασμίου Κρητός, τοῦ ψάλλοντος τὸ Ἄλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν μὲ τὴν ἑξῆς προσθήκην· «Ἄλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν τῶν μὴ προσκυνούντων, οἱ κερατάδες! τὴν εἰκόνα σου τὴν σεπτήν…»

Ἀληθεῖς ὀρθόδοξοι Ἕλληνες!

*  *  *

Περὶ τὴν δείλην εἶχεν ἀρχίσει ὁ χορός, χορὸς κλέφτικος (διότι αἱ γυναῖκες ἐπεφυλάττοντο διὰ τὴν Δευτέραν καὶ τὴν Τρίτην ὅπως χορεύσωσι τὸν συρτὸν καὶ τὴν καμάρα), καὶ ὁ παπα-Κυριάκος, μετὰ τῆς παπαδιᾶς καὶ τοῦ Ζάχου, ὅστις ἐγλύτωσε τὸ ξύλο χάριν τῆς ἡμέρας (διότι ὁ πατήρ του εἶχε θυμώσει εἶτα κατ᾽ αὐτοῦ, ὡς γενομένου αἰτίου τῆς χασμωδίας ἐκείνης), ἀποχαιρετίσαντες τὴν συντροφιάν, κατῆλθον εἰς τὴν πολίχνην.

Ὁ παπα-Κυριάκος ἔδωκε πλῆρες εἰς τὸν συνεφημέριόν του τὸ ἀπὸ τῆς ἐξοχῆς μερίδιον, καὶ οὔτε κατεδέχθη νὰ κάμῃ λόγον περὶ τῆς ὑποτιθεμένης κλοπῆς.

Ἐν τούτοις ὁ παπα-Θοδωρὴς οἴκοθεν τῷ εἶπεν ὅτι τὸ ἐκ τῆς ἐνορίας μερίδιόν του εὑρίσκετο ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, τοῦ παπα-Θοδωρῆ. Ἔκρινε καλόν, εἶπε, νὰ μετακομίσῃ διὰ τῆς ἐξωθύρας τοῦ ἁγ. βήματος οἴκαδε καὶ τὰ δύο μερίδια, διὰ νὰ μὴ βλέπουν τινὲς τῶν ἄγαν ἐπιπολαίων καὶ γλωσσαλγῶσιν ὅτι οἱ ἱερεῖς ἔχουν δῆθεν πολλὰ εἰσοδήματα. «Ὁ κόσμος ξιππάζεται, εἶπεν, ἅμα μᾶς ἰδῇ μιὰ καλὴ μέρα νὰ πάρουμε τίποτε λειτουργιές, καὶ δὲν συλλογίζεται πόσες ἑβδομάδες καὶ μῆνες παρέρχονται ἄγονοι!»

Ἐντεῦθεν ἡ παρανόησις τοῦ Ζάχου.

(1890)

Γλωσσάρι

* ξωμερίτες: αγρότες, που μένουν στην εξοχή.

* καλός λόγος: η ακολουθία της Ανάστασης ή το ίδιο το Χριστός Ανέστη.

* κουκκουβίνοι ή κουκκοσκιάχτες: οι ορεσίβιοι. Ειδικότερα, έτσι αποκαλούν οι Λιμνιώτες τους ορεσίβιους της Βόρειας Εύβοιας. (Η λέξη μάς είχε απασχολήσει σε σχέση με κείμενο του 1821 οπου εμφανίζεται. Ο Κ. Καραποτόσογλου την ετυμολογεί από υποκοριστικό της κουκουβάγιας).

* να αποσώνει τα παιδιά: να έρχεται σε ερωτική επαφή με τις γυναίκες της ενορίας του, που οι ναυτικοί σύζυγοί τους έλειπαν πολλούς μήνες. Την εξήγηση αυτή δίνει ο Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος στην κριτική έκδοση των Απάντων και την έχει τεκμηριώσει σε σειρά άρθρων. Η έκφραση έχει προβληματίσει πολύ και συζητιέται από τους παπαδιαμαντολόγους από τη δεκαετία του 1970. Άλλοι υποστήριξαν ότι σημαίνει «να σκοτώνει τα παιδιά». Εδώ μπορείτε να δείτε ένα άρθρο του ΝΔ.Τριανταφυλλόπουλου (στις σελ. 170-172) όπου συνοψίζει τη θέση του (υπάρχει και νεότερο, που δεν είναι ονλάιν). Απολύτως λογική είναι η ερμηνεία του ΝΔΤ. Βέβαια, επειδή το διηγημα είναι παιδικό, πολλοί αποφεύγουν να ερμηνεύσουν την έκφραση και λένε αορίστως «να βοηθάει στη γέννα».

* la neige odorante du printemps: το ευωδιαστό χιόνι της άνοιξης, στίχος του Ουγκό.

* να πάρει καιρόν: οταν οι ψάλτες ψάλλουν τα καθίσματα του όρθρου, ο ιερέας «παίρνει καιρό» δηλαδή τελεί σύντομη μυστική ακολουθία ενώ στέκεται μπροστά στις εικόνες του τέμπλου τις οποίες μετά ασπάζεται.

* τέπερτε: Ευχετικό επιφώνημα στα συμπόσια, λέει το γλωσσάρι του Παπαδιαμάντη. Πρόκειται για το αρβανίτιο tejpërtej, που κατά λέξη σημαίνει «πέρα για πέρα, εντελώς». Το έχουμε συζητήσει παλιότερα (εδώ, στα σχόλια).

* τουζλούκια: περικνημίδες που φτάνουν ως το γόνατο.

* τσουπλακιές: ξεσόγιαστες, παρακατιανές. Πρεπει να συνδέεται με το τσιπλάκης = γυμνος, φτωχός (από τουρκ.)

* χαλκοδέρες: από άσημη οικογένεια.

 

Advertisement

119 Σχόλια προς “Εξοχική Λαμπρή, πασχαλινό διήγημα του Παπαδιαμάντη”

 1. Υπέροχο (όπως όλα). Χριστός Ανέστη!

 2. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  Καί διαφορετικό τέλος, κλεπτικότερο κι ἁμαρτωλότερο νά εἶχε τό διήγημα, πάλι θά γεμίζανε μέ καθαρόν ἀέρα τά πνευμόνια μας ἀπό τήν καταλυτική γλῶσσα καί τίς φωτεινές εἰκόνες τοῦ κυρ Ἀλέξανδρου.
  Χριστός Ἀνέστη! Καλή Ἀνάσταση! Χρόνια πολλά!
  Χρόνια πολλά Λάμπρο καί λοιποί ἑορτάζοντες!

 3. dryhammer said

  Να επαναλάβω τις ευχές προς όλους και τον Λάμπρο και να σημειώσω πως δεν θυμάμαι να αναρτάται στο Νικοκυρείο άλλο πολυτονικό (και υπογεγραμμένο) κείμενο.

 4. ΚΩΣΤΑΣ said

  Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά.

  Εξαιρετικό…! Ο Άγιος των γραμμάτων μας, μάς χάρισε και μια ακόμη απόλαυση, ανήμερα της μεγάλης γιορτής, της Λαμπρής.
  Ευχαριστούμε Νικοκύρη και χρόνια σου πολλά! για την ημέρα που είναι σήμερα.

  Χρόνια πολλά! στον Λάμπρο μας και σε όσους/ες γιορτάζουν.

 5. Ευχές πολλές !

 6. «Χριστός Ἀνέστη! Καλή Ἀνάσταση! Χρόνια πολλά!»

  Καλό, αλλά το αντιλαμβάνομαι ως «Χριστός Ἀνέστη! Καλή ανάσταση! Χρόνια πολλά!»

 7. dryhammer said

  3. Ήμαρτον!
  Τουλάχιστον τα του Δον είναι έτσι (πολυτονικά και υπογεγραμμένα) χώρια άλλα που θα μου διαφεύγουν. [Απλά παρασύρθηκα από τους συνήθεις εκσυγχρονισμούς που κάνει στα κείμενα]

 8. Νέο Kid said

  Καλό Πάσχα σε όλους! (από έναν που έχει σχεδόν ξεχάσει πώς είναι το Πάσχα…)

 9. Πουλ-πουλ said

  Καλημέρα
  Πρόσεξα από το άρθρο του Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλου την παιγνιώδη έκφραση: «μονονουχί φωνήν αφιάσι για το είδος του αποσώματος».

 10. Ριβαλντίνιο said

  Χριστός Ανέστη ! Υγεία και ευτυχία σε όλους !

  Ξέρει κάποιος φίλος γιατί στον παρακάτω ύμνο λέει «τό πύλας» και όχι «τάς πύλας» ; Το «το» αναφέρεται στο Πάσχα και όχι στις πύλες ; ❓ ❓ ❓

  Πάσχα ἱερὸν ἡμῖν σήμερον ἀναδέδεικται,
  Πάσχα καινὸν ἅγιον, Πάσχα μυστικόν.
  Πάσχα πανσεβάσμιον, Πάσχα, Χριστὸς ὁ λυτρωτής,
  Πάσχα ἄμωμον, Πάσχα μέγα, Πάσχα τῶν πιστῶν,
  Πάσχα, τὸ πύλας ἡμῖν τοῦ Παραδείσου ἀνοῖξαν,
  Πάσχα πάντας ἁγιάζον πιστούς.

 11. ΓΤ said

  10@

  διότι είναι το ανοίξαν τας πύλας

 12. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  @10. Ἀληθῶς Ἀνέστη!
  τό […] ἀνοῖξαν 🙂

 13. ΚΩΣΤΑΣ said

  10
  Αληθώς ανέστη! χρόνια πολλά φίλε μου Ρίβα. 😉

  Δεν μιλάω ως ειδικός, απλά λέω την γνώμη μου. Ναι, το «το» είναι Αντωνυμία, όχι Άρθρο, και αναφέρεται στο Πάσχα.

 14. το Πάσχα, πύλας ανοίξαν

  Καλό Πάσχα! Οι χαλκοδέρες από πού να βγαίνουν άραγε;

 15. ΚΩΣΤΑΣ said

  12
  Γιώργη, εγώ έγραψα το ανέστη με μικρό άλφα για να μην μπερδεύεσαι εσύ κι εσύ το γράφεις με κεφαλαίο και ψάχνω εγώ τον Ανέστη; 😉

 16. ΓΤ said

  2@

  Τι είναι το «κλεπτικότερο»; Κλεπτίστερο;

 17. sarant said

  Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλες και όλους, καλό Πάσχα, ειδικά στον ΚΙντ που βρίσκεται in partibus infidelium.

  14 Kατά τον Κ. Καραποτόσογλου από το χαλκο- και το αρβανίτικο dhera, πληθυντικός του dhé = χώρα / γη, έδαφος.

 18. Ριβαλντίνιο said

  Θενκς μάγκες !!!

 19. Γιάννης Κουβάτσος said

  Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, με υγεία, σε όλες και σε όλους. Ο Παπαδιαμάντης πάει σήμερα, όπως το αρνί, το κοκορέτσι, το αβγό και το κρασάκι, που το λάτρευε.

 20. Γιάννης Κουβάτσος said

  Κυριάκος Χαραλαμπίδης, από τη συλλογή «Δοκίμιν»

  Κάθε γέννηση πρέπει να σφραγιστεί
  από ένα θάνατο.

  ΓΕΧΟΥΝΤΙ ΜΕΝΟΥΧΙΝ

  «ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΘΑΝΑΤΟΣ οφείλει
  να σφραγιστεί από μιαν Ανάσταση.
  Ανάσταση ερπετών, Ανάσταση εντόμων,
  Ανάσταση των εν Χριστώ αρνίων,
  Ανάσταση εθνών, ιχθύων, πτηνών,
  Ανάσταση Ποιήσεως και Μουσικής.

  Λάβε ως παράδειγμα τον δεκατριετή
  μέσα στον οίκο του Κυρίου της Τέχνης.
  Όταν απόσωσε τη συναυλία
  του είπε ο Αινστάιν: “Τώρα ξέρω,
  μικρέ βιρτουόζε, πως υπάρχει θεός!”

  Εκείνος χαμογέλασε στη μνήμη
  του πινακιδοφόρου παππού του
  (σφικτοκρατούσε τα έργα του Σαγκάλ)
  και του ᾽λεγεν ο πάππος του: “Γεχούντι,
  αφανισθήκαμε μαζί με το Ναό
  του Σολομώντος· όταν ένας τέτοιος
  Ναός εξηφανίσθη από προσώπου
  της γης, προς τι επιδόρπια μουσικής;”

  Ο καημένος, μάλλον δεν θυμούνταν
  το πώς τα τείχη πέσαν της Ιεριχώς
  με των σαλπίγγων τους ήχους (ή με των
  αγγέλων το νανούρισμα)· πως κι άλλα
  τείχη αρχαίων ναών οικοδομήθηκαν
  σε τρεις ημέρες με τους δέοντας ήχους.

  Έτσι και με τον άνθρωπο που πέφτει
  δρεπανοθερισμένος στα χωράφια.
  Μια μέρα θα εγερθεί, θ᾽ αναδειχθεί
  σήμαντρο και σφραγίδα της Ανάστασης
  των εντολών του βίου· όπου η θεία
  της Δίκης Μουσική θα τρεμοπαίζει
  αντάμα με την Ποίηση στα Λιβάδια.»

 21. odinmac said

  Χριστός Ανέστη! με υγεία στους πάσχοντες!


  Wilhelm Leibl (1844–1900), Drei Frauen in der Kirche (Three Women in Church) (1878-82), oil on mahogany wood, 113 × 77 cm, Kunsthalle Hamburg, Hamburg.

 22. ΚΑΒ said

  9. Η φράση από τον Λουκιανό:

  ὁ μὲν οὖν παρὼν καιρός, ὦ θεοί, μονονουχὶ λέγει φωνὴν ἀφιεὶς ὅτι τῶν παρόντων ἐρρωμένως ἀντιληπτέον ἡμῖν ἐστιν, ἡμεῖς δὲ πάνυ ὀλιγώρως ἔχειν

  δοκοῦμεν πρὸς αὐτά.

  Κι ενώ η παρούσα περίσταση σχεδόν φωνάζει ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα κατάματα, εμείς εντελώς αδιαφορούμε.

  Χρόνια πολλά.

  Πολύχρονος ο καλός μας Λάμπρος.

 23. sarant said

  22 Α μπράβο

  Και σωστά, χρόνια πολλά στον Λάμπρο!

 24. Πουλ-πουλ said

  22.
  Τι μαθαίνει κανείς γιαυτό το μονονουχί!
  Ευχαριστώ

 25. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  @16. κλεπτικός, -η, -όν =ὁ ἀνήκων ἤ ἀναφερόμενος εἰς τόν κλέπτην
  κλέπτης> κλεπτίστατος (ἀρφ/ ἐπιθετικοφανές ὑπερθ.) >< κλεπτίστερος

 26. BLOG_OTI_NANAI said

  Χριστός Ανέστη, με τις καλύτερες ευχές για τον Νίκο, και όλους τους φίλους και τις οικογένειες τους!

  10: Αληθώς Ανέστη αδελφέ Ρίβαλντίνιο!

  Το αναφέρει ο «Ιερός Συνέκδημος»:

  ΥΓ
  Μια που περί Παπαδιαμάντη το άρθρο, το αναφέρει και εκείνος:

 27. ΣΠ said

  Καλημέρα. Χρόνια Πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στον Λάμπρο.
  Σήμερα αισθάνομαι σαν να είναι η πρώτη μέρα της άνοιξης.

  2
  Γιώργο, για να είσαι συνεπής με την ορθογραφία σου έπρεπε να γράψεις «Ἀνάστασι«.

 28. Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά! Εντυπωσιακά τα κείμενα στο ιστολογιο σας. Θετικό, το ότι μαθαίνουμε και νέες λέξεις.

 29. sarant said

  Ευχαριστώ για τα νεότερα!

  28 Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά, να είστε καλά!

 30. Αγγελος said

  Χρόνια πολλά κι απο μένα, και στο Λάμπρο και σ’όλους!

 31. Χρόνια πολλά σε όλους!

 32. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  @27. Μοῦ ξέφυγε! 🙂 🙂
  (Ἀστειεύομαι, Σταῦρε! Ἐπειδή ἦταν προφανές ὅτι θά λειτουργοῦσε ὡς leitmotiv στό συνολικό σῶμα τῶν σημερινῶν σχολίων, εἶπα νά μήν χαλάσω τήν ὁμοιομορφία..) )

 33. zgrisp said

  Χρόνια Πολλά σε όλους

  ….και Επί Γης Ειρήνη

 34. Ριβαλντίνιο said

  Και στον Λάμπρο μας κάθε ευτυχία , αλλά και στους Γιώργηδες μας που δεν ξέρω πότε μετατέθηκε η γιορτή τους. 🙂

 35. Georgios Bartzoudis said

  Χριστός Ανέστη, Χρόνια Πολλά, με Ειρήνη και Υγεία και Αγάπη, σε όλον τον Κόσμο! Βεβαίως και στην Ουκρανία!
  Χρόνια Πολλά σε κάθε Λάμπρο, Λαμπρινή, Πασχάλη, Πάσχο, Πασχαλίνα, Πασχαλούδα, Πασχαλίτσα κλπ, κλπ.
  Καλός Λόγος λέγεται εν Μακεδονία «το ίδιο το Χριστός Ανέστη»: «Παπάς έβγαλι τουν Καλό του Λόγου ακριβώς σ’ δώδικα».
  «Απόσουσι κουρμάδα να κάν(ει) πιδί, κι τ’ς βγήκι κουσουρλίδ’κου» =Κατόρθωσε η κακόμοιρη να αποκτήσει ένα παιδί αλλά της έτυχε να είναι ελαττωματικό. [σαν να έχει δίκιο ο ΝΔΤ].

 36. Κιγκέρι said

  34: Οι Γιώργηδες, Γεωργίες αύριο, σήμερα όμως μαζί με Λάμπρους, Λαμπρινές, Ανέστηδες, Αναστασίες, Πασχάληδες γιορτάζουν και οι Ελισάβετ.
  Χρόνια Πολλά!

 37. Λεύκιππος said

  ….. καίτοι γέρων ήδη……
  Ε, θαταν δεν θαταν 55 χρονών.

 38. Λεύκιππος said

  ….. καίτοι γέρων ήδη……
  Ε, θαταν δεν θαταν 55 χρονών. Και πολλά λέω για την εποχή εκείνη.

 39. Τζιβαέρι said

  Χρόνια Πολλά, καλή επιλογή. Παραδόξως, αν και δυσκολεύομαι αρκετά με τη γλώσσα, συγκινούμαι κι εγώ με τα κείμενά του. Αρέσκομαι πολύ στο Παπαδιαμάντη

 40. sarant said

  36 Ισχύει, όπως μόλις έμαθα για μια φίλη της κόρης μου

  39 Να είστε καλά!

 41. Χρόνια πολλάσε όλους για το πάσχα και σπέσιαλ στους εορτάζοντες λαμπρούκους και Αναστασίες του ιστολογίου

  Υπέροχος ο Π’διαμάντης, ευχαριστίες στον Νικοκύρη

 42. Παναγιώτης Κ. said

  Μέρα που είναι σήμερα,χρόνια πολλά σε όλους και ειδικά στον Λάμπρο που σήμερα γιορτάζει.

 43. Missing Ink said

  Έξοχον, εξοχότατον!… Είχα πολλά χρόνια να το διαβάσω, δεκαπέντε, μπορεί και περισσότερα, και συγκινήθηκα ρε γμτ, έβρεξε δάκρυ και τη δική μου παρειά… Ναι, τέλος πάντων.
  Το διήγημα κατά τ’ άλλα περιέχει μερικές απ’ τις πιο ευμνημόνευτες φράσεις του Παπαδιαμάντη (‘εμβληματικές’ όπως γράφουν και διάφοροι): «την τσότραν την επταόκαδον», «–Μπρομ! Πιε κι δο μ’!», «ζωήν παμμακάριστε», «Άλαλα τα χείλη των ασεβών των μη προσκυνούντων, οι κερατάδες»…

  Αναρωτιέμαι, έχει ασχοληθεί κανείς με το λεπτό, διακριτικό χιούμορ (πολύ συχνά και ειρωνεία) του Παπαδιαμάντη; Αν υπάρχει δηλαδή καμιά μελέτη, δοκίμιο κτλ σχετικά; Χιούμορ στο οποίο συνεισφέρει και η χρήση της καθαρεύουσας νομίζω (σε αντίστιξη, αλλά όχι απαραίτητα, και με τη χρήση καθομιλουμένης, ιδιωματισμών κτλ).

  …Α ναι, χρόνια πολλά!

 44. Πισμάνης said

  Καλησπέρα. Χρόνια πολλά.

  «Ήτο ολίγον τσάμης» Τί σημαίνει αυτό; Τσάμης από τή Τσαμουριά ή κάτι άλλο;

 45. Γιάννης Κουβάτσος said

  Μαρμάγκα, Νικοκύρη.

 46. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  Θά συνιστοῦσα ἐνθέρμως σέ ὅσους τούς ἐνδιαφέρει ἡ λεπτομέρεια, νά ἀνοίξουν τόν σύνδεσμο στόν ὁποῖο παραπέμπει ὁ Νικοκύρης γιά τό «ν᾽ ἀποσώνῃ τὰ παιδιὰ» εἰς τοὺς κόλπους τῶν μητέρων.

 47. Άγγελος Σέρτης said

  «υπάρχει και νεότερο, που δεν είναι ονλάιν»

  Αυτή η αξιωματικότητα μας έχει φάει –αντί να γράψουμε: «υπάρχει και νεότερο που έψαξα αλλά δεν το βρήκα ονλάιν»

  Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλου., «Απόσωμα για το «αποσώνω» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ 41, 1990, 127-129).

  Click to access ekd_peel_41_1_Symmikta.pdf

 48. Γιάννης Κουβάτσος said

  43:Ο πρώτος που ασχολήθηκε ήταν ο Στέφανος Δάφνης το 1919 με ένα άρθρο σε τρεις συνέχειες στο περιοδικό «Βωμός», με τίτλο «Το χιούμορ του Παπαδιαμάντη». Σχετικές πληροφορίες στο βιβλίο του Ηλία Παπαδημητρακόπουλου «Επί πτίλων αύρας νυκτερινής» :
  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.papadiamantis.org/articles/51-worksofliterature/55-papademetrakopoulos&ved=2ahUKEwinpJ_fga33AhXJqaQKHQ9DDgsQFnoECAQQAQ&usg=AOvVaw28WBq_USgnk4qlQdNxiDKq

 49. michaeltz said

  Χρόνια Πολλά κι από μένα στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες!
  Γλώσσα του κοσμοκαλόγερου! «…τὸ ἔστρωσαν ὑπὸ τὰς πλατάνους», «Ὡς τάπητας εἶχον τὴν χλόην καὶ τὰ χαμολούλουδα», «ἀφορμὴν θὰ ἐζήτει διὰ νὰ τὸ στρίψῃ καὶ μεταβῇ εἰς νυκτερινὴν ἐκδρομὴν»…μαγεία!

  Αλλά και «ὅπως αὐτὸς ἐνόει», «ἀφοῦ ἐξύπνισε τὸν ἱερέα», ενόει, εξύπνισε… γιατί;

 50. sarant said

  44 Καλά κάνεις και το ρωτάς, εγώ καταλαβαίνω ότι εννοεί «ξεροκέφαλος, ανυπότακτος».

  45 –> 48

 51. sarant said

  49 Από το εξυπνίζω.

 52. Costas Papathanasiou said

  Χρόνια πολλά, αναστάσιμα και λαμπρυσμένα, ιδίως για τους ονομαστικώς εορτάζοντες!
  ..Και πάντα χωρίς παρανοήσεις, κρίσεις κακές γι’ άλλους, βασισμένες στο φαίνεσθαι και όχι στο είναι, αμάρτημα κοινό όπου φιλόψογα καχύποπτα μυαλά, που όμως κάλλιστα ξεπλένεται στο αντάμωμα του «Δεῦτε τοῦ καινοῦ τῆς ἀμπέλου γεννήματος!…»
  Κεφάτος και εκλαμπρότατος φαίνεται εν προκειμένω ο Παπαδιαμάντης, γουστόζικη η παράταιρη σύμπλευση Ξανθής, συζύγου Φταμηνίτου, κόρης Μελάχρως, με πεθερά μια θεια-Κρατήρα .
  Ομοίως η αναφορά στο “ταχύπλουν, αὐτὸ τὸ προκομμένον πλοῖον, τὸ ὁποῖον ἐκτελεῖ δῆθεν τὴν συγκοινωνίαν μεταξὺ τῶν ἀτυχῶν νήσων καὶ τῆς ἀπέναντι ἀξένου ἀκτῆς, σχεδὸν τακτικῶς δὶς τοῦ ἔτους, ἤτοι κατὰ τὶς δύο ἀλλαξοκαιριές, τὸ φθινόπωρον καὶ τὸ ἔαρ, βυθίζεται, καὶ συνήθως χάνεται αὔτανδρον·” ώσπου να βρεθεί νέος τολμητίας κυβερνήτης “ἀναλαμβάνων ἑκάστοτε τὸ κινδυνωδέστατον ἔργον» μετά του οποίου, το ταχύπλουν. να ξαναβυθιστεί (όπερ πολύ θυμίζει το πηγαινέλα Καστελόριζο-Ιθάκη )
  Όπως και “ὁ παπα-Κυριάκος, ὅστις ἐπεθύμει νὰ ὑπάγῃ νὰ κάμῃ Ἀνάστασιν εἰς τοὺς χωρικούς, διότι ἦτο ἀνοιχτόκαρδος καὶ ἤθελε νὰ χαρῇ καὶ αὐτὸς ὀλίγην Ἀνάστασιν καὶ ὀλίγην ἄνοιξιν”, θυμίζει, συγκλίνοντας και αντιδιαστελλόμενος με αυτόν, τον καζατζακικό “χριστοφόρο” παπά-Γιάνναρο του οποίου “παραθράσεψε ο νους”, ανάμεσα σε κόκκινους και μαύρους παραδέρνοντας, και ξεστομίζει την πιο βλάσφημη απειλή στο ποίμνιό του:
  “- Η Ελλάδα σταυρώνεται, τη σταυρώνετε εσείς, Ισκαριώτες, κι όσο η Ελλάδα θα σταυρώνεται, θα σταυρώνεται κι ο Χριστός. Όσο σκοτώνεστε, κακούργοι Ρωμιοί, δεν ανασταίνω. Μήτε στο Χάλικα, μήτε στην Πραστοβά, μήτε στον Κάστελο· ώσπου φτάνει, απάνω σ’ ετούτα τα βουνα, το πετραχήλι μου, δεν ανασταίνω! “
  Κοινό συμπέρασμα ως εκ τούτων: Χωρίς αγάπη και συγχώρεση, Ανάσταση δε γίνεται.

 53. Α. Σέρτης said

  44 (τσάμης)
  «ζωηρός, ερωτικός», διερμηνεύει ο Βαλέτας -και συνηγορεί και το συγκείμενο

 54. Χαρούλα said

  Χρόνια καλά και κατά προτίμηση και πολλά! 🌸

  Σε όλους για την γιορτινή μέρα🐣
  Σε ονοματογιορτάζ…ς διπλές οι ευχές!🌺
  Στον Λάμπρο τον συντοπίτη μου, …δεν έχει ευχές γιατί οι γιορτές είναι κόλπο των οικονομικών κύκλων, που το διαχέουν μέσω της υποχρεωτικής εκπαίδευση, με σκοπό το κέρδος!!!😸 Να’σαι πάντοτε γερός, στο σώμα για να πετάς, και στο πνεύμα για να αμφισβητείς! 🪂 🧠 Και κυρίως να έχεις την χαρά ν´αγαπάς και
  ν´αγαπιέσαι!🥰

 55. Missing Ink said

  @ 45, 48
  Μιλ μερσί για το λινκ, έχει και για τα περίφημα γκουβέτσια απ’ ό,τι βλέπω, ψήθηκα (…)
  Λοιπόν, αφού έγραψα το σχόλιο γκούγλαρα για πλάκα «χιούμορ στον Παπαδιαμάντη» και βρήκα αυτό εδώ, που φαίνεται ενδιαφέρον εκ πρώτης όψεως –αν και όχι ακριβώς ό,τι είχα κατά νου. Anyway, μπορεί να ενδιαφέρει και κάναν άλλο οπότε…
  https://ejournals.lib.auth.gr/humour/article/view/8576/0

 56. «Είπατε τοις σχολιασταίς αυτού και τω Λάμπρω» χρόνια πολλά και καλά!

 57. Χριστός Ανέστη! Χρόνια πολλά!
  Παπαδιαμάντης και ξερό ψωμί! (αν και έχουμε φάει τον άμπακο!)
  Ελπίζω να μπορέσω να διαβάσω και τα σχόλια αργότερα

 58. BLOG_OTI_NANAI said

  Έτσι κι αλλιώς υπάρχει στον ιστότοπο για τον Παπαδιαμάντη, στο βιβλίο αυτό:
  https://www.papadiamantis.net/aleksandros-papadiamantis/meletes/vivlia#dflip-df_book22c/1/

  στη σελίδα 70:
  https://www.papadiamantis.net/aleksandros-papadiamantis/meletes/vivlia#dflip-df_book22c/68/

 59. ΜΙΚ_ΙΟΣ said

  Χρόνια πολλά σε όλους! Μακάρι του χρόνου τέτοια μέρα, να είμαστε όλοι εδώ για να διαβάσουμε την παραδοσιακή ‘λειχουδιά’ του Νικοκύρη, ένα ακόμη λαμπριάτικο Παπαδιαμαντικό!

  Ο Λάμπρος να χαίρεται τ’ όνομά του με υγεία! Το ίδιο, βέβαια, και όσοι/ες έχουν ονομαστική γιορτή σήμερα.
  ===+===
  17β.
  >>14 Κατά τον Κ. Καραποτόσογλου από το χαλκο- και το αρβανίτικο dhera, πληθυντικός του dhé = χώρα / γη, έδαφος.

  Αυτό το «χαλκό-» όμως, γιατί; Τι θέλει να δείξει/δηλώσει;
  Σε κάποια λέξη με το ίδιο πρόθεμα (δεν την θυμάμαι όμως, γμτ 🙂 ) είχα παρόμοια απορία. Και υπέθεσα ότι μπορεί να προήλθε από συντόμευση του χαλικο-. Που βγάζει κάποιο νόημα: Χαλ(ι)κο-δέρα, δηλ. χώρα, γη, εδάφη με χαλίκια, άγονα και δύσκολα καλλιεργούμενα. Οπότε και οι ζώντες σε τέτοια θα θεωρούνταν φτωχοί, δυστυχούντες και κάπως παρακατιανοί, δηλ. χαλ(ι)κοδέρες.

 60. Reblogged στις anastasiakalantzi59.

 61. Ρήγας said

  Χριστός Ανέστη!
  Υγεία σε όλους και προπαντός στον Νικοκύρη!
  Εύχομαι να συνεχιστούν για πολλά χρόνια ακόμα αυτά τα υπέροχα «συντηρητικά» αναγνώσματα με την εξαιρετική γλώσσα!

 62. Καλησπέρα,
  Και του χρόνου Πάσχα. Γεροί νάμαστε να το ξαναγιορτάσουμε. Και χρόνια πολλά σ’ αυτούς που γιορτάζουν ονομαστικά σήμερα κι ειδικά στο Λάμπρο μας (και κάτι Αναστασίες έχουμε, αλλά οι περισσότερες έχουν διαλέξει άλλη μέρα. Όμως μια ευχούλα είναι, ας την κρατήσουν)

 63. sxoliastis2020 said

  Χρόνια Πολλά σε όλους!

  Εξαιρετική επιλογή το σημερινό διήγημα του Παπαδιαμάντη. Νομίζω πως είναι ένα από τα καλύτερά του (πασχαλινά) μαζί με την «Παιδική Πασχαλιά» που είχατε παρουσιάσει πριν από 5 χρόνια.

 64. ΛΑΜΠΡΟΣ said

  Χρόνια πολλά σε όλους, και ιδιαίτερα στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες.
  Μετά από τρία χρόνια κάναμε Πάσχα όλο το συγγενολόι στην Κινέτα. Αγκαλιές και φιλιά με τους δικούς μας και κυρίως με τ΄ανίψια. Τόσο απλά, τόσο ζεστά, τόσο ανθρώπινα συναισθήματα που τόσο πολύ μας έλειψαν.

  2 – Ευχαριστώ πολύ Γιώργο.😊

  3 – Ευχαριστώ κι από δω Dry.😊

  4 – Eυχαριστώ Κώστα.😍

  22 – Ευχαριστώ ΚΑΒ, νάσαι καλά.😉

  23 – Ευχαριστώ ξεχασιάρη.😂

  27 – Ευχαριστώ ΣΠ, κι ελπίζω να έρθεις στην επόμενη σύναξη να σε γνωρίσουμε κι από κοντά. Θα περάσουμε ωραία, από κοντά όλα είναι καλύτερα και χωρίς παρεξηγήσεις, να έρθεις.👍😊

  30 – Ευχαριστώ Άγγελε, όνομα και πράμα.😍

  34 – Ρίβα θεέ πάρε την ΠΑΕ, είναι βέβαιο πως θα πάτε καλύτερα.😂
  Χριστός Ανέστη φίλε μου, ευχαριστώ για τις ευχές και έχω χαρεί ΠΟΛΥ που επέστρεψες. Ήδη φυσάει άλλος αέρας στο ιστολόγιο, ευχάριστος και δροσερός.😊

  42 – Ευχαριστώ πολύ Παναγιώτη.😍

  54 – Τι είπε η ποιήτρια τώρα.👍😂😍

  «Και κυρίως να έχεις την χαρά ν´αγαπάς και
  ν´αγαπιέσαι!»
  Την έχω καλή μου, και αγαπάω και μ΄αγαπάνε στον υπέρτατο βαθμό, και όπως κι αν μου έρχεται η ζωή, όσο είμαστε υγιείς στην οικογένεια, είμαι μονίμως μέσ΄την τρελή χαρά. Χαζό παιδί χαρά γεμάτο.😂😂😂

  56 – Εσένα τι να σου πώ, είσαι από άλλη διάσταση.😂
  Ευχαριστώ πολύ Μιχάλη.😍

  59 – Ευχαριστώ για τις ευχές, να περνάς καλά.

  62 – Ευχαριστώ Γιάννη μου, αποδείχτηκες άξιος αντικαταστάτης του φίλου μας που «έφυγε» αδόκητα. Σου εύχομαι καλή δύναμη για την συνέχεια ώστε να κρατηθεί αλλά και να μεγαλώσει η ανοιχτή παρέα του ιστολογίου, όλων μας.👍😊

  Αφιερωμένο σε όλους τους σχολιαστές. Να χαμογελάτε, είναι μεταδοτικό και κάνει την εξουσία να ανησυχεί.😂
  Μια τρέλα είναι η ζωή, ΜΙΑ ΤΡΕΛΑ, ζήστε την!

 65. sarant said

  Ευχαριστώ για τα νεότερα! Λαμπρά Λάμπρο!

 66. 36 (Τώρα που διάβασα και τα σχόλια) Ώστε κι η Λίζα σήμερα. Ταιριάζει για την Λίζα της Μεγαααάλης Βρετανίας μιας και σήμερα είναι και του Δούκα (του Μυτιληναίου – κάτι ξέρουμε κι εμείς περί τούτου).

 67. sarant said

  53-58 Ο ΝΔΤ έχει γράψει και στο «Δαιμόνιο μεσημβρινό» για το διήγημα αυτό και για το «ολίγον τσάμης», αλλά δεν το έχω πρόχειρο. Πάντως δεν αποκλείω η εξήγηση του Βαλέτα να προέρχεται, ακριβώς, από το συγκείμενο.

 68. Πέπε said

  > Ἀλλὰ καὶ ὁ Φταμηνίτης ἠθέλησε νὰ προπίῃ, κατ᾽ ἄλλον ὅμως στενώτερον τρόπον· ἠθέλησε νὰ βρῇ τὴν γυναῖκά του…

  Το «βρη» είναι με πλάγϊα, γιατί σημαίνει κάτι ιδιαίτερο, αλλά δεν είδα να σχολιάζεται.

  «Βρίσκω» κάποιον σημαίνει ότι τον καλώ να είναι ο επόμενος από μένα που θα πιει. Το λένε και στην Κάρπαθο, ανάμεσα σε διάφορες εκφράσεις σχετικές με τον συμποσιασμό και τη διαμόρφωση της σειράς που πίνουν τα μέλη μιας παρέας (π.χ. «σε καλό χέρι», αν το θμάμαι σωστά, σημαίνει «εσύ που με κερνάς πιες πριν από μένα», και τέτοιες προσκλήσεις απαγορεύεται να τις αρνηθείς). Ακούγεται και στην Κούπα τη Μονομπασιά:

  …πιες (π.χ. Λάμπρο) πιες την,
  και ξαναγέμοσέ την,
  και βρες τον γείτονά σου
  που κάεται κοντά σου:

  Ο Λάμπρος είναι υποχρεωμένος πρώτα να βρει κάποιον, κατά την επιλογή του, π.χ. την Έφη, και μετά να πιει. Η Έφη είναι υποχρεωμένη να είναι η επόμενη. Ωστόσο όταν έρθει η ώρα της να βρει κάποιον, κανείς δεν της απαγορεύει να ξαναβρεί τον Λάμπρο και να παίζουν έτσι πιγκ-πογκ οι δυο τους μέχρι τελικής πτώσεως ενώ οι άλλοι ξεροσταλιάζουν… Βέβαια συνήθως δε γίνεται έτσι.

  Εκτός του τελετουργικού παιχνιδοτράγουδου της Κούπας, λέγεται και σε απλό πεζό λόγο: να σ’ εύρω (=πιες).

  Χρόνια πολλά σε όλους!

 69. sarant said

  68 Δεν έχω δει να σχολιάζεται αυτό από μελετητές. Καθόλου δεν αποκλείεται.

 70. Κουτρούφι said

  Χριστός Ανέστη!
  Χρόνια Πολλα σε όσες και όσους γιορτάζουν.

  #68.
  Αυτό το έχουνε και σε γλέντια στην Ηλεία (περιοχή Αμαλιάδας, ξέρω εγώ). Η διαδικασία είναι ότι ένας από την παρέα ξεκινάει απευθυνόμενος σε κάποιον με τη φράση: «καλώς να σε ‘βρω». Αυτός υποχρεούται να κατεβάσει το ποτήρι και με τη σειρά του απευθύνεται σε κάποιον άλλο με την ίδια προσταγή. Και πάει λέγοντας από τον ένα στον άλλο μέχρι να πιούνε όλοι.

 71. Πέπε said

  > ξωμερίτες:

  Οι σωμερίτες ή καστρινοί μένουν σε χωριά. Οι ξωμερίτες ή ξωμάχοι ή ξωτάρηδες ή μετοχάρηδες μένουν σε μικρούς εξοχικούς οικισμούς, «μετόχια», εκεί όπου έχουν τα χωράφια ή τις μάντρες τους. Το κάθε μετόχι ανήκει σε κάποιο χωριό, και οι κάτοικοί του είναι θεωρητικά από αυτό το χωριό, αλλά στην πράξη εκεί που ζουν δεν είναι τόπος οργανωμένης κοινωνικής συμβίωσης, αν και μπορεί να είναι άριστα οργανωμένος σε σχέση με τις παραγωγικές διαδικασίες. Και οι κατοικίες τους δε λέγονται σπίτια αλλά κατά τόπους «καλύβια» (εδώ έγινε και τοπωνύμιο) ή «στάβλοι» κλπ., και είναι φτιαγμένες έτσι ώστε ίσα ίσα να καλύπτουν τις εντελώς βασικές ανάγκες τους. Μπορεί να έχουν και σπίτι στο χωριό, κανονικό, αλλά σπανίως αδειάζουν να το επισκεφτούν. Σήμερα οι μόνιμοι ξωμάχοι είτε είναι σπάνια επιβιώματα άλλων εποχών και ζουν με τα χέρια τους χωρίς ρεύμα και άλλα στοιχειώδη, είτε, αν έχει περάσει αμαξιτός δρόμος από τα μετόχια τους, απλώς διατηρούν στη ζωή μικρούς εξοχικούς αγροτικούς οικισμούς, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σπανιότατοι. Άνθρωπος που να κληρονόμησε στάβλο στο μετόχι αλλά όχι κανονικό σπίτι πουθενά, το πιθανότερο είναι ότι θα μετανάστευσε.

  > κουκοσκιάχτες: υποθέτω ότι «σκιάζουν τους κούκους», δηλαδή ταράζουν την ερημιά που θα ήταν απόλυτη αν δεν ήσαν οι ίδιοι εκεί. Άνθρωποι της ερημιάς.

  > Ἐλησμόνει ὅτι ὁ μπάρμπ᾽ Ἀναγνώστης δὲν ἠδύνατο ν᾽ ἀναγνώσῃ ἄλλα ἢ ὅσα ἀπὸ στήθους ἐγνώριζεν

  Καταπληκτική φράση, δικαιώνει το #43 με το ππδιαμαντικό χιούμορ. Ιδίως που δεν τον λένε Γιάννη ή Γιώργη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά Αναγνώστη!

  > Χριστὸς Ἀνέστη! ἀληθινὸς ὁ Κύριος! Ζῇ καὶ βασιλεύει εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας!

  Εξίσου καταπληκτικό. Όχι μόνο το «αληθινός ο Κύριος», αλλα΄και το «ζει και βασιλεύει», συμφυρμένο εδώ από τον θρύλο του Μεγαλέξαντρου και της Γοργόνας (…και τον κόσμο κυριεύει).

  > αἱ γυναῖκες ἐπεφυλάττοντο διὰ τὴν Δευτέραν καὶ τὴν Τρίτην ὅπως χορεύσωσι τὸν συρτὸν καὶ τὴν καμάρα

  Η Καμάρα της Σκιάθου είναι τελετουργικός χορός με τραγούδι το Γιοφύρι της Άρτας:

  Φαίνεται ότι στο Κάστρο, εκεί που είναι ο Χριστός στο Κάστρο, η τελετουργία της Καμάρας τελείται ακόμη υπό την αιγίδα μερακλή τοπικού ιερέα.

 72. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Υπεροχότατο το σημερινό. Ευχαριστούμε για τη χαρμονή.
  Από το αποσώνω/συμπληρώνω,αποτελειώνω, κατάλαβα την έννοια «ν᾽ ἀποσώνῃ τὰ παιδιὰ».
  πχ Έβαλε και δέκα οκάδες κρίθινο κι επόσωσε (συμπλήρωσε) το(ν) ζυμωτό.

  68 «Βρίσκω» κάποιον σημαίνει ότι τον καλώ να είναι ο επόμενος από μένα που θα πιει.
  Ο σχετικός διάλογος στην Κρήτη:
  -Σκουτελοβαρίσκω σου…
  – κι εγώ αντιστέκομαί σου!
  Όποιος σηκώσει την κούπα και βαρίσκει*(τσουγκρίζει) στον άλλο, ο άλλος «αντιστέκεται», μέχρι τελικής πτώσεως. Πρόκληση στην αντοχή στο ποτό, μάλλον στο κρασί μόνον.
  *εβάρηκα=χτύπησα (τραυματίστηκα)

 73. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  >>τῆς γιγαντιαίας πλατάνου-

  της πλατάνας που τη λέμε στην Αρκαδία με ομώνυμη ταβέρνα τον ίσκιο της.
  Ο αγαπημένος μας Γιάννης Ιατρού, στις καλοκαιρινές εξορμίσεις του, περυσι ή πρόπερσι, είχε καθίσει και γευματίσει στον ίσκιο της.
  Και είχαμε πει ν΄ανταμώσουμε εκεί το καλοκαίρι, φευφ…

 74. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  73 φευ

  Ρίβα καλώς όρισες.
  Χρόνια πολλά και στις Αναστασίες και τους Τάσους

  21,Odin Πολύ ωραίος πίνακας.
  κι ένα Λύτρα για παρέα

  Λουλούδια επιταφίου. 1901

 75. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Σηκώνεις το ποτήρι και «σκουτελοβαρίσκω σου», λες, κι ο άλλος τσουγκρίζει, «κι αντιστέκομαί σου» – στην υγειά μας,
  https://www.kathimerini.gr/k/gastronomos/855980/skoytelovarisko-soy-ki-antistekomai-soy/

  Αλλά και στον Καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη υπάρχει (ως πρόκληση με ντουφεκιά όμως ζητώντας «απάντηση»)
  Στο μετόχι του Νουρήμπεη
  …έβγαλε την ασημένια κουμπούρα του κι έριξε στον αέρα
  -Σκουτελοβαρίσκω σου Νουρήμπεη, φώναξε! Μα ο Μουρής, πίσω απ’τα καφάσια δάγκανε τα χείλια του και δεν απηλογήθη.

 76. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Για τον Τζη


 77. Α. Σέρτης said

  68/69
  Όχι μόνο «καθόλου δεν αποκλείεται», αλλά είναι πασιφανές ότι ο Παπαδιαμάντης (με τα εκ περισσού πλάγια…) αναφέρεται στην παλαιόθεν λεγόμενη «φιλοτησία» (ευχετική πρόποση σε συμπότη)

  Ο Κοραής («Πρόδρομος Ελληνικής Βιβλιοθήκης», 1805 , 286) αναφέρει: «έλεγον γαρ φιλοτησίαν προπίνειν, ηνίκα τις από της φιάλης πιών μέρος, το λοιπόν παρείχε φίλω […] Φιλοτησίας δε απείκασμά τι και ίχνος φαίη τις αν και το συνήθως παρ’ ημίν έτι και νυν εν ταις προπόσεσιν υπό του προπίνοντος λεγόμενον, Καλώς να σ’ εύρω! Προς ον ο υποδεχόμενος αποκρίνεται Καλώς να ορίσης!»

  Έτσι και ο Σκαρλάτος στο Λεξικό του: «καλώς να σ’ εύρω (φρσ.)» Προπίνω σοι/ ήπιε και τον ηύρε
  (Σκαρλάτος Βυζάντιος, Λεξικόν της καθ’ ημάς ελληνικής διαλέκτου)

  Βλ. και Μιχαηλίδη Νουάρο («Λαογραφικά Σύμμεικτα Καρπάθου», 1932, 202):
  -Καλώς να σ’ εύρω με κρασί
  -Καλώς την αάπη μου τη χρουσή (επί μεγάλης οικειότητος)

  Εξ ού και στο εν λόγω κείμενο του Παπαδιαμάντη:
  ―  Μὲ κρασί!
  ―  Καλῶς τ᾽ν ἀγάπη μ᾽ τὴ χρυσῆ!

 78. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  @ Τί «Καθόλου δεν αποκλείεται» Νικοκύρη; Ἐγώ βλέπω πώς ‘κονομίσαμε δύο πολύ ζουμερά σχόλια (68, 71) ἀπό τόν Πέπε; 🙂
  Καλημέρα σας!

 79. # 76

  Εφη έφη μου, σ’ ευχαριστώ πολύ, με συγκίνησες με την αναφορά σου στον αγαπημένο μας καλόψυχο, την τούρτα και την φωτό με τα μοσχομπίζελα . Σε κερνάω κι εγώ με την χειροποίητη ζαχαροπλαστική μου και σου εύχομαι νάσαι καλά και να μας δίνεις τις υπέροχες αναρτήσεις σου
  Πάω τώρα να πάρω το καραβάκι που θα μας πάει στο νησάκι του ΑηΓιώργη με το εκκλησάκι και τον κόσμο να ψάλλει το τροπάριό του
  Χαιρετώ σε

  .https://i.postimg.cc/HLMtgDQG/IMG-20220424-232807.jpg

 80. Πέπε said

  77

  Μετά απ’ όλα αυτά, μήπως όταν ο Φταμνηίτης θέλησε να «προπίη» υπάρχει κάποιο λογοπαίγνιο; Ότι ο μεν μπαρμπα-Μηλιός προήπιε με τη συνηθισμένη έννοια, δηλ. έκανε πρόποση, αλλά ο Φταμηνίτης ήθελε να προπίει με την ετυμολογική, να πιει πριν από κάποιον, άρα τελικά να πιει κάποιος -η γυναίκα του- μετά από αυτόν; Κατ’ άλλον στενότερον -κυριολεκτικότερο- τρόπον;

 81. sarant said

  Καλημέρα απο εδώ, χρόνια πολλά σε όλες και όλους που γιορτάζουν, Τζι και Γιώργο Μ.

  68-78 Η Λαμπρινή Τριανταφυλλοπούλου μού λέει ότι δεν θυμάται να έχει δει να επισημαίνεται (στην παπαδιαμαντική βιβλιογραφία) το σχόλιο του Πέπε.

  73 Έφη, πού είναι η πλατάνα αυτή;

 82. Α. Σέρτης said

  80
  Κανένα λογοπαίγνιο.

  Όταν απευθύνεσαι προπίνοντας προς κάποιους ή προς όλους ΔΕΝ κάνεις «φιλοτησία».

  Όταν «πας» να «βρεις» κάποιον συγκεκριμένο και να του δώσεις από την τσότρα σου που ήπιες να πιει και αυτός, τότε κάνεις «φιλοτησία»

 83. spyridos said

  Χρόνια Πολλά

  73, 81
  Αγιάννης.
  Τελευταία φορά πήγα τη βδομάδα μετά Πάσχα του 2016 που έπεφτε Πρωτομαγιά και έβρεχε συνέχεια εκεί πάνω.
  Μελισσοκομική παρέα, αφήσαμε δυο προσκυνητές στην Παναγία παραπέρα και μετά συνεχίσαμε το δρόμο ως την Καστάνιτσα. Προετοιμάσαμε θέσεις για τα μελίσσια στα έλατα και στις καστανιές στη διαδρομή, ένας τρόπος για να δούμε τα ομορφότερα σημεία.
  Το τελευταίο τέταρτο της διαδρομής πριν φτάσουμε στην Καστάνιτσα είναι εντυπωσιακό αλπικό δάσος, πάνω από τα χίλια μέτρα.
  Με ευρωπαϊκό περιπατητικό μονοπάτι προς το καταφύγιο του Πάρνωνα.

 84. BLOG_OTI_NANAI said

  H Σκιάθος συνδέεται με τον Τσάμη Καρατάσο, από τον οποίο οι σκιαθίτες υπέφεραν, διότι ναι μεν πολεμούσαν του Τούρκους, αλλά δεν ήταν και τίποτα καλά παιδιά, άρπαζαν ό,τι έβρισκαν.
  Οπότε το «τσάμης» ίσως έχει αρνητική χροιά.

  Σε άλλη περιοχή υπάρχει η σημασία «δόλιος», άρα, με μια συσχέτιση με τα συμφραζόμενα, μπορεί να σημαίνει όχι απλά «ερωτιάρης», αλλά το αρνητικά φορτισμένο «μουρντάρης»:

 85. BLOG_OTI_NANAI said

  Σε άλλες δημοσιεύσεις του διηγήματος δεν τυπώνεται με πλάγια στοιχεία το «να βρη». Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει οπωσδήποτε κάτι:

 86. Πέπε said

  82

  Ναι, αλλά όταν και τα δύο αυτά λέγονται με το ρήμα προπίνω, λογοπαίγνιο δεν είναι;

  Ο Φταμηνίτης θέλησε κι αυτός να προπίη (αρχικά καταλαβαίνω: να κάνει πρόποση), αλλά με στενότερο τρόπο (στενότερο; χμ, κάτι λέει εδώ αλλά δεν είμαι σίγουρος τι – τέλος πάντων, γιά να δούμε τι πρόποση θα κάνει). Θέλησε να βρει τη γυναίκα του (ωπ! άρα δε θέλησε να κάνει πρόποση!).

 87. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  81γ , όπως λέει ο και μελισσοκόμος εκλεκτός Σπυρίδος στο σχ. 83 (πόσο χάρηκα που βρέθηκε εκεί και ξέρει το μέρος), η πλατάνα αυτή* είναι στον Αγιάννη Κυνουρίας, το λεγόμενο Ορεινό Άστρος (ίδιοι κάτοικοι με το Άστρος).
  Στον Πάρνωνα, 750 μ.υψόμετρο. Μέρη που έδρασε ο καπετάν Ζαχαριάς, 1789-1805. Ήταν πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους το 1822. Η Εθνοσυνέλευση (με όλα τα ως σήμερα απόνερά της) έγινε στο κάτω χωριό-το λεγόμενο Μεσόγειο Άστρος που το 1985 το έκαναν Δήμο και με τον Καποδίστρια(1997), Δήμο Βόρειας Κυνουρίας (Το Λεωνίδιο με τα χωριά του, Δ. Νότιας Κυνουρίας).

  *Εχει κι άλλον ρωμαλαιότερο πλάτανο στην κάτω μπάντα του χωριού, με τετράκρουνη πηγή στη ρίζα και 3 νερόμυλους στον κατήφορό της, αλλά χάνει σε δημοσιότητα λόγω τοποθεσίας.Μόνο στις 29 Αυγούστου του Προδρόμου, που έχει εκεί παλιά εκκλησία, γίνεται/γινότανε πανηγύρι και μεταφέρεται εκεί η ζωή και η κίνηση.
  Αχ και πάλι αχ Γιάννη Ι. που τα λέγαμε.

  Κι ένα γλωσσικό:
  ο, η πλάτανος, το πλατάνι , απαντάται λοιπόν και στα τρία γένη.

 88. Ριβαλντίνιο said

  Υπάρχει και το «γίνομαι τσάμικος ταμπάκος» , δηλαδή καταντώ ενοχλητικός , φορτικός και δύστροπος. 🙂

 89. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  87 όπα διόρθωση: Καπετάν Ζαχαριάς 1759-1805

  Τζη, καλά/γιορτερά να περάσετε!
  Στείλε καμιά φωτο-τζούρα από την εξοχική/ θαλασσινή σου ευωχία.Ταιριάζει λέω εδώ.

  Σε όλους τους Γιώργηδες, φανερούς ή
  κρυμμένους (λχ ΓΤ είναι Γιώργης;)
  και τις Γεωργίες, πολλές ευχές για υγεία και χαρές.

 90. Α. Σέρτης said

  86
  «όταν και τα δύο αυτά λέγονται με το ρήμα προπίνω, λογοπαίγνιο δεν είναι;»

  Προπόσεις είναι και τα δύο.
  Απλώς του Φταμηνίτη είναι «φιλοτησία»

  Ασφαλώς και θέλησε να κάνει πρόποση, δηλ. να «βρει» τη γυναίκα του
  (Ξαναδές το κορυφαίο 77 σχόλιο)

 91. Πέπε said

  90

  > Ξαναδές το κορυφαίο 77 σχόλιο

  Αν εξαιρέσουμε τον Μιχαηλίδη-Νουάρο, που περιγράφει πράγματα που τα έχω δει με τα μάτια μου, από τους υπολοίπους καταλαβαίνω μεν σαφώς το νόημα αλλά διατηρώ κάποια αβεβαιότητα για τις λέξεις μία-μία. Δεν κατάλαβα πώς μπορούμε να ορίσουμε με εξαντλητική ακρίβεια την κοραϊκή λέξη «φιλοτησία», ούτε αν ο Κοραής αφενός και ο Βυζάντιος αφετέρου εννοούν με το «προπίνω» και τα παράγωγά του ότι κάνω πρόποση (τοστ: ευχές πριν πιω) ή ότι πίνω πριν από κάποιον, ούτε το πώς ακριβώς θα αποδώσουμε το κοραϊκό σύμπλοκο «φιλοτησίαν προπίνειν», ούτε, τέλος, αν αυτοί που λένε τις φράσεις που παραθέτει ο Βυζάντιος τις εννοούν και τις εφαρμόζουν όπως οι σημερινοί Καρπάθιοι (#68) και Ηλείοι (#70).

  Βέβαια για το τελευταίο όλα δείχνουν ότι ναι, το ίδιο εννοούσαν, και μάλιστα ότι ήταν κάτι γνωστό και διαδεδομένο και όχι τοπικά περιορισμένο. Αλλά για να καταλήξουμε με βεβαιότητα αν ο Ππδ κάνει λογοπαίγνιο ή όχι πρέπει την κάθε λέξη να την κάνουμε κλωστές και όχι να μείνουμε στο «όλα δείχνουν». Εδώ λοιπόν θέλω βοήθεια.

  Πάντως επαναλαμβάνω ότι στοιχείο υπέρ της εκδοχής του λογοπαιγνίου θεωρώ και το «στενότερον», με την έννοια της στενότερης κυριολεξίας. Αν ο Ππδ εννοεί ακριβώς το ίδιο με το «προπίνω» τόσο για τον 7μηνίτη όσο και για τον μπαρμπαΜήλιο, τότε το στενότερον τι δηλοί;

  Σε κάθε περίπτωση, εφόσον είναι σαφές ότι «να βρει τη γυνάκα του» δε σημαίνει βέβαια το κοινό να την εντοπίσει μέσα στον κόσμο, και αφού η άλλη ειδικότερη (προποτική, φιλοτητική) σημασία είναι ήδη γνωστή στον Βυζάντιο και τον Κοραή (ας αφήσουμε τον Μιχ.-Νουάρο που καταπιάνεται με θέματα τοπικού ενδιαφέροντος), είναι οπωσδήποτε λίγο παράξενο να μην την ξέρουν, όπως λένε ο Sarant και η 30φυλλοπούλου, οι παπαδιαμαντιστές.

 92. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Μ΄όλη τη συζήτηση για προπόσεις θυμήθηκα το
  «Βάλε να πιεις να πιω»

  Κερνώ ,γιορτάδες μέρες καθώς είναι όλους μ΄αυτό το τραγούδι που μ΄αρέσει πολύ.
  Το πρότεινα, τότε που ζούσαμε αθρωπινά, για τραγούδι ν΄αρχίσει ο γαμήλιος χορός σε κάποια ανίψια μου κι έγινε ωραίος χαμός.
  Χαρούμενο βαλσάκι. Του Απ.Καλδάρα βεβαίως.

 93. BLOG_OTI_NANAI said

  Βρήκα ένα σχόλιο, δεν ξέρω αν λέει κάτι, μήπως το «να βρη» έχει κάποια σχέση με το «τρυφερή» που αναφέρει:

 94. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  68

  Κάνει πέρα εκείνος το πιάτο, βάζει ομπρός του τη σουπιέρα, αδειάζει από πάνω και ούλη την παρμεζάνα που του ‘χανε τριμμένη, τ’ ανακάτευγε κι επιρόνιζε! Ούλοι οι καραμπινιέροι κι ο μαρεσάλος όρτιοι εξανοίανε γρυλωμένοι γύρω γύρω απού το τραπέζι. Αρχίζει λοιπό, τάκα τάκα τάκα, ήτρωε τα μακαρούνια, ήπινε και το κρασί. «Salute, maresciallo μου, να σ’ εύρω!» ευχότανε του μαρεσάλου.

  Να σου κάμω την ιστορία μου…
  Μαν. Μαυρολέων

  __________________

  ΕΦΗ, περαστικά του 🙂

 95. Α. Σέρτης said

  91
  « Αν ο Ππδ εννοεί ακριβώς το ίδιο με το «προπίνω» τόσο για τον 7μηνίτη όσο και για τον μπαρμπαΜήλιο, τότε το στενότερον τι δηλοί;»

  Δεν εννοεί βέβαια το ίδιο –εξ ού και το στενότερον αλλά και η όλη διάφορος περιγραφή του δρώμενου με τη σύζυγο του Εφταμηνίτη.
  Προπόσεις είναι και οι δύο αλλά όχι της αυτής «τάξεως». Στην πρώτη περίπτωση ο Μήλιος κρατάει την εφταόκαδη τσότρα και υποθέτω γεμίζει στη συνέχεια τα ποτήρια των υπολοίπων για να «υπάρξη η πόσις» υπέρ των μνημονευομένων. Στη δεύτερη περίπτωση («το στενότερον») έχουμε την «εξατομικευμένη» πρόποση-απεύθυνση, κατά την οποία ο προπίνων πίνει από το ποτήρι του, «βρίσκει» τη γυναίκα του και της δίνει να πιει από το ίδιο ποτήρι. («βρίσκω»=βρίσκω σε ποιον να αποταθώ)

  «είναι οπωσδήποτε λίγο παράξενο να μην την ξέρουν, όπως λένε ο Sarant και η 30φυλλοπούλου, οι παπαδιαμαντιστές»

  Δεν γνωρίζω αν έχουν ασχοληθεί, αλλά το βρίσκω εύλογο να μην ασχολήθηκαν, καθώς θεωρώ ότι δεν χρήζει διερεύνησης: ήδη ο Παπαδιαμάντης, πλαγιάζοντας το «να βρη», κλείνει το μάτι στον αναγνώστη, ιδίως της εποχής του (1890) περί τίνος -γνωστού τοις πάσι- πρόκειται.

 96. Α. Σέρτης said

  85
  «Σε άλλες δημοσιεύσεις του διηγήματος δεν τυπώνεται με πλάγια στοιχεία το «να βρη»»

  Αυτό ούτε εμάς ούτε τον επιμελητή της κριτικής έκδοσης ενδιαφέρει.
  Το κρίσιμο είναι ότι το «να βρή» είναι πλαγιασμένο στην πρώτη δημοσίευση το 1890, από όπου ορθώς το αντιγράφει έτσι ο Τριανταφυλλόπουλος.

 97. Πέπε said

  94

  Αυτός (ο υπέροχος, παρεμπιπτόντως) είναι Κασιώτης. Προφανώς εννοεί το ίδιο με τους Καρπάθιους. Κι ο μαρεσάλος δεν ξέρει ελληνικά, άρα τονδουλεύει με το καλώς να σ’ εύρω (όπως το συνήθιζαν στα ιταλοκρατούμενα 12νησα, να λένε διάφορα ελληνικά στους Ιταλούς προκειμένου να καταλάβουν άλλα οι ίδιοι και άλλα οι Έληνες που παρευρίσκονταν. Όταν ήταν ώρα να μιλήσουν στα σοβαρα΄στους Ιταλούς, εκεί δυσκόλευε το πράμα: σινιόρ μαρεσάλο μου, λα Μαρία, λα πέτρα, λα κατσίκα, λα τακ, πάρ’ την κάτω!)

  95 τέλος:

  Ναι, μάλλον γνωστό τοις πάσι το 1890, σήμερα όμως;

 98. # 89

  (ναι, Εφη, ο ΓΤ είναι Γιώργος κι αυτός)

  Για σένα κάτι παλιό δικο μου με μια φωτογραφία του νησιού στη χρονιάρα μέρα. Νάσαι καλά.

  Η εκδρομή

  Η βάρκα μας άφησε στο ακατοίκητο νησάκι με το ερημοκλήσι. Είχαμε να ξοφλήσουμε όσα χρωστάγαμε στον έρωτά μας. Δεν κοιταζόμασταν στα μάτια ούτε πλέκαμε τα χέρια. Είμασταν αμίλητοι. Είδαμε το μπλέ της θάλασσας, το άσπρο της εκκλησιάς το μωβ της ανεμώνας τόσο έντονα σαν να τα βλέπαμε πρώτη φορά, ακούσαμε το κύμα κι αφουγκραστήκαμε το σκάψιμο που κάνανε αθέατα κουνέλια. Φάγαμε από μια αχιβάδα και ήρθαμε πιο κοντά λες και γυρίσαμε τον χρόνο πίσω. Νοιώσαμε υπέροχα που όλη η ομορφιά ήταν μαζεμένη σε λίγα τετραγωνικά.
  Μετά ο νους μας γύρισε στη δουλειά, στην πόλη. Χάθηκε η λάμψη των χρωμάτων κι ένα διερχόμενο ελικόπτερο συνέθλιψε τους ανεπαίσθητους ήχους του νησιού.
  Κάλυψε ένα μέρος του κορμιού της να μην την δει ο πιλότος.
  Τα μάτια μας γέμισαν εικόνες καθημερινότητας και το νησί με μισερωμένους, προβληματικούς, ανέραστους ανθρώπους, φρικιά. Δεν είχαμε που να σταθούμε να μην κολλήσουμε. Αυτή άναψε ένα τσιγάρο. Αμέσως όλα τα φρικιά κάνανε κάποια βήματα πίσω, το κάπνισμα βλάπτει στην υγεία, ως γνωστόν. Είχαμε χώρο να ανασάνουμε.
  Αναπολούσαμε τις στιγμές που αρπαγμένοι στην παγίδα του χρόνου περάσαμε. Σαν βγήκαμε από την παγίδα νομίζαμε πως αυτό έγινε τον προηγούμενο αιώνα. Ολα ξανάρχισαν να παίρνουν τα φυσικά τους χρώματα. Τα φρικιά άρχισαν να υποχωρούν στο χώμα απ’ όπου βγήκαν μέχρι που χάθηκαν. Το υπέδαφος ανήκε στα κουνέλια ξανά. Σαν μια βαριά κουρτίνα, ένα μαύρο σύννεφο σκίασε για λίγο τα πάντα, Οταν πέρασε νοιώσαμε ξαναγεννημένοι αλλά όχι νέοι, μεσήλικες.
  Μετά ήρθε ο βαρκάρης και ξανα μπήκαμε στην βάρκα.
  Ενα ψάρι πήδησε για λίγο έξω απ’ το νερό.

 99. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  97# Υπήρχε όμως και πολύς κόσμος, απλοί άνθρωποι του λαού, που μιλούσαν μια χαρά τα ιταλικά. Θυμάμαι το ’86 στους Λειψούς γριά ταβερνιάρισσα που στα νιάτα της μου είπαν πως ήταν παραδουλεύτρα σε Ιταλούς, να εξαπολύει ένα χείμαρρο καλά ιταλικά για να κράξει νεαρή τουρίστρια που δεν καθότανε καλά στην καρέκλα της.
  Κι άλλους ηλικιωμένους, στη Ρόδο, παρομοίως.

 100. sarant said

  97 και πριν: Φοβάμαι πως δεν είναι πασίγνωστο σήμερα και προφανώς έπρεπε να απασχολήσει τους σχολιαστές του Παπαδιαμάντη. Μπράβο που το επισήμανες.

 101. Α. Σέρτης said

  97
  «Ναι, μάλλον γνωστό τοις πάσι το 1890, σήμερα όμως;»

  Σήμερα;
  Ε, ούτε σήμερα έχουμε χρεία ειδικών Παπαδιαμαντολόγων επ’ αυτού: 5 λεπτά διαδικτυακής αναζήτησης και όλα τα «βρετίκια» στο πιάτο!

  Α, να και προγενέστερη απήχηση του παπαδιαμαντικού παραθέματος:

  Καλώς να σε εύρω,
  Καλώς νά ορίσης με κρασί, ,
  Καλώς την αγάπήν μου την xρύσιν. .
  (Eunomia: Darstellungen und Fragmente neugriechischer Poesie und Prosa,1827)

 102. Πέπε said

  97

  Ωραία, πριν 15 χρόνια που δεν υπήρχε η ίδια ευκολία των δύο κλικ; Δε χρειάζομαι τον ειδικό παπαδιαμαντολόγο μόνο για ό,τι είναι τρομερά δύσκολο και αποκλειστικά παπαδιαμαντικό, αλλά δυνητικά και για μια πληροφορία π.χ. γεωγραφική (παρόλο που μπορώ να ανοίξω τον χάρτη), έναν ιδιωματισμό (παρόλο που μπορώ να πεταχτώ να ψωνίσω ένα σκιαθίτικο λεξικό) κλπ. Τουλάχιστον, έτσι υποθέτω ότι σκέφτεται συνήθως ο ίδιος ο ππδιαμαντολόγος. Ωστόσο, για κάποιο λόγο δε φαίνεται να ασχολήθηκαν μ’ αυτό το «βρει»: δεν το πρόσεξαν; δε βρήκαν απάντηση; δε θεώρησαν ότι τίθεται καν ερώτημα; Το να το χαρακτήρισαν περιττό μού φαίνεται το λιγότερο πιθανό.

 103. Α. Σέρτης said

  ε…για πριν 15-20 χρόνια…να τους ρωτήσουμε τους ανθρώπους: πώς και διέλαθε τον σχολιασμό τους εκειό το πλαγιασμένο «να βρή»;;;

 104. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  94τέλος, ευχαριστώ Χτήνιε,
  και πριν, Νικοκύρη και Λάμπρε για τα περαστικά. Ευτυχώς αρνητικοποιήθηκε ήδη.
  Πάει κι αυτό. Ο γιος μου άπαξ, η κοπέλα του δις (προσεκτικοί και οι δυο, με τις μάσκες κ όλα τα προληπτικά, εντούτοις κολλήσανε, λέμε ξαναευτυχώς ελαφρότατα -τριδοσίτες εννοείται)

  98 Α ευχαριστώ, έχουμε εικόνα! τόσο μοναχικός και μόνος ο Αη Γιώργης του …νησακιού σου.
  Όμορφο το αφηγηματάκι σου/θραύσμα ζωής. Χαστουκάκι το τετελεσμένο, τσούζει λιγάκι-άρα πέτυχε η γραφή το στόχο. Κοφτές ριπές αισθημάτων ή μάλλον ανάμνησης αισθημάτων. Μια φορά κι έναν καιρό…τώρα «τί να σου λέω, εδώ τα βλέπεις».
  Και του χρόνου με το καλό να ξαναπάς. Νέοι καιροί νέα αισθήματα. Τα ψάρια μπορούν να είναι λογοτεχνικά και σαν κανονικά, στραφταλιστά με ουρά και λέπια 🙂 . Να δεις ελεγείες για πάρτη τους από τον Ότα Πάβελ στο Μια ζωή ψαρεύοντας που σύστησε προ ημερών ο δάσκαλος ο Γιάννης.

 105. sarant said

  102-103 Στο ίδιο διήγημα του Ππδ ο ΝΔΤ υποσημειώνει το «να ακούσουν τον καλό λόγο» και το «ξωμερίτες» που δεν νομίζω ότι είναι περισσότερο δυσνόητα από το προκείμενο.

 106. Πέπε said

  102

  > μου φαίνεται το λιγότερο πιθανό

  Ωραία όμως η ελληνική γλώσσα, ε; Εννοούσα ότι μου φαίνεται η λιγότερο πιθανή απ’ όλες τις εκδοχές, και όχι ότι μου φαίνεται, αν όχι βέβαιο, τουλάχιστον (το λιγότερο) πιθανό.

 107. BLOG_OTI_NANAI said

  Έψαχνα από το πρωί για το «μπρομ», που ο Ρωμαίος στο σχ. 93 λέει «ακατανόητο». Κι όμως, νομίζω βρέθηκε η λύση, καθώς όλη η πρόποση του Φταμηνίτη, περιέχεται σε λαογραφικό των Δελφών.
  Οπότε το «μπρομ» μάλλον είναι παράκουσμα του «με ρόμ»» (μπορεί βέβαια να το έκανε επίτηδες ο Ππδ).
  Από κάτω ένα επεξηγηματικό από τη Λαογραφία 18 (1959) για τη Ρόδο και παρακάτω δύο άλλα ακόμα:

 108. BLOG_OTI_NANAI said

  107: Ξαναδιαβάζοντας τους Δελφούς, πιθανόν επειδή εκεί έχουμε απανωτά «με κρασί», «με νερό», με ρόμ'», ίσως η σημασία του «με» να είναι η σημερινή και όχι το «μηδέ» όπως στη Ρόδο, πράγμα που θεωρώ εύκολο να μεταβληθεί καθώς μεταφέρεται από τόπο σε τόπο.

 109. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  107 Τί ωραία! Μπράβο, μπράβο! Και σκεφτόμουν, δε μπορεί, ο …Βλόγιος 🙂 , ο ευλογημένος, κάτι θα βρει!
  Με αυτά που παρέθεσες, θυμήθηκα κι άλλη μια
  πρόποσή μας:
  -καλώς σας ευρήκαμε
  -καλώς εκοπιάσετε (ήρθατε) ή καλώς ορίσετε
  Χωρίς να καθορίζονται μ΄ αυτό οικοδεσπότες και προσκαλεσμένοι ή ότι κάποιοι πράγματι ήρθαν. Μπορεί να είναι και του σπιτιού όλοι και λέγεται αυτό σαν ευχή να τσουγκρίσουν και να ξεκινήσει η οινοποσία.

  ΓΤ, Πού σε γιορτάζουνε, που σου χω ένα καφάσι ευχές, δεύρο να τις πάρεις! 🙂

 110. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  108 Ναι! να πω κι εγώ η άσχετη, ότι σαν τελετουργική στιχομυθία μοιάζει. Με κρασί, με νερό, με ρομ΄.

 111. BLOG_OTI_NANAI said

  109: 🙂

 112. sarant said

  107 Μήπως, λέω, το «μπρομ» του Ππδ είναι παρανάγνωση του τυπογράφου; Κάποιος που ξέρει τα παλαιογραφικά του Ππδ ίσως να το έβρισκε πιθανό.

 113. BLOG_OTI_NANAI said

  Εννοείς φαντάζομαι από την πρώτη έκδοση του 1890. Πάντως ο ΝΔΤ δεν αναφέρει αν το εξέλαβε έτσι, καθώς δίνει άλλη εξήγηση:

  Ίσως στο μέλλον θα πρέπει να αναφερθεί ως ενεχόμενη η συσχέτιση του «μπρομ» με το «ρούμι» διότι απ’ ότι φαίνεται μια τέτοια κατά γράμμα ταύτιση δεν μπορεί να είναι τυχαία. ΑΛλά και κατά το νόημα βεβαίως, «Νερό, Κρασί, Ρούμι» ή στη Ρόδο, «Κρασί, Ρακή, Ρούμι».

 114. sarant said

  113 Nαι, αυτόν τον τυπογράφο εννοώ διότι σχεδόν όλα τα αυτόγραφα του Ππδ έχουν χαθεί.

  Πάντως, αν δεν υπάρχει άλλη αποδελτίωση στο αρχείο του Ιστορικού Λεξικού ενισχύονται οι υποψίες μου.

 115. BLOG_OTI_NANAI said

  114: Δεν έχεις άδικο. Εκτός αν ήθελε ο Ππδ να μετατρέψει επίτηδες την πρόποση σε κάτι ιδιόμορφο, όπως το «μπατήσας». Ίσως να νόμιζε ότι οι αναγνώστες θα το κατανοούσαν.

 116. Πέπε said

  #115
  > Ίσως να νόμιζε ότι οι αναγνώστες θα το κατανοούσαν.

  Μα το ‘παμε και παραπάνω (#93): μερικές φορές δεν τον απασχολεί να καταλάβει ο αναγνώστης κατά γράμμα. Και δεν έχει κι άδικο: πόσοι εδωμέσα είναι βέβαιοι τι σημαίνει μπρομ, πόσοι δεν είναι, και τους δεύτερους πόσο τους εμπόδισε αυτό να απολαύσουν την ιστορία;

  #107
  Αυτό το τραγουδάκι που λένε στους Δελφούς, το πίνει ο Χ το κρασί, συμπίπτει κατά το ήμισυ με την καρπάθικη Κούπα και κατά το άλλο ήμισυ μ’ ένα ηπειρώτικο, που έχει το ίδιο νόημα και την ίδια χρήση αλλά όχι τα ίδια λόγια, το οποίο σώζεται σε μια από τις ιστορικές ηχογραφήσεις της Μέλπως Μερλιέ το 1930, με τη γιαννιώτικη κομπανία του Ν. Τζάρα.

  #102
  > Ωραία, πριν 15 χρόνια που δεν υπήρχε η ίδια ευκολία των δύο κλικ;

  Αυτή η κουβέντα, σε συνδυασμό με το φαιλόνιο που αναφέρεται στο κείμενο, μου θύμισε μια συζήτηση σε κάποιο εκπαιδευτικό σάιτ τότε περίπου, πριν από καμιά 15ριά χρόνια. Αφορούσε δύο άγνωστες λέξεις από το απόσπασμα του Ζορμπά του Καζαντζάκη που διδάσκεται στη Γ’ Γυμνασίου, φιλόνι (άσχετο από το φαιλόνιο αλλά συνειρμικά μου ‘ρθε) και μαγληνό. Το σχολικό βιβλίο εξηγεί ένα σωρό λέξεις, μερικές πολύ πιο εύκολες από αυτές, αυτές τις δύο όμως όχι. Ένα σωρό κόσμος λοιπόν προσπαθούσαν να βρουν τι σημαίνουν. Δε θυμάμαι αν τελικά βρέθηκε η λύση, αλλά σίγουρα δε βρέθηκε διαδικτυακά. Σήμερα το μεν φιλόνι το βρίσκω κυριολεκτικά με τέσσερα κλικ: ένα διπλό για να επιλέξω τη λέξη, ένα δεξί για να μου βγάλει την επιλογή «αναζήτηση google» κι άλλο ένα για να την επιλέξω. Το δε μαγληνό, κλασική ποζεριά του Καζαντζάκη, το έχω σε δύο κρητικά λεξικά που δεν είχαν εκδοθεί τότε (υπάρχει τουλάχιστον ένα παλιότερο και σοβαρότατο που υπήρχε, βέβαια δεν το έχω, αλλά ούτε και οφείλει να το έχει ο καθένας που διδάσκει νεοελληνική λογοτεχνία – ενώ θα μπορούσε να το έχει ο επιμελητής του σχολικού βιβλίου!), χώρια που διαπίστωσα με έκπληξη ότι είναι τρέχουσα λέξη εδώ κάτω. Αν αντί για Κρήτη ζούσα στη Σκιάθο, μπορεί να διαπίστωνα ότι εκεί αντίστοιχα όλοι ξέρουν το μπρομ και καθετί άλλο που προβληματίζει τους μη Σκιαθίτες αναγνώστες του Παπαδιαμάντη.

 117. […] Το έχουμε καθιερώσει, τα τελευταία χρόνια, να βάζουμε ανήμερα του Πάσχα ένα πασχαλινό διήγημα, συχνά του Παπαδιαμάντη, διότι το ιστολόγιο έχει γούστα συντηρητικά. Και φέτος θα τηρήσουμε το έθιμο, και μάλιστα με ένα διήγημα που έχει στον τίτλο του τη μέρα, τη Λαμπρή και έχει καθαρά πασχαλινό χρώμα. Το διήγημα δημοσιεύτηκε την 1.4.1890 στην εφημερίδα… — Weiterlesen sarantakos.wordpress.com/2022/04/24/ppd-14/ […]

 118. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  116 >>χώρια που διαπίστωσα με έκπληξη ότι είναι τρέχουσα λέξη εδώ κάτω
  Ναι! μαγλινός, ο λείος.Στα αινίγματα των παιδικάτων μου:
  Μαγλινό, κατσουνωτό*
  μπαίνει σε τρύπα γυναικώ
  -Τί είναι;
  *καμπυλωτό
  (βέβαια τώρα μπαίνει και σε άντρες 🙂 )
  -το …σκουλαρίκι!

 119. sxoliastis2020 said

  >118 Ναι! μαγλινός, ο λείος.Στα αινίγματα των παιδικάτων μου:…

  «Γύρω γύρω μαγλινό
  Κι από μέσα μαλλιαρό
  κι από μέσα απ΄’ το μαλλί
  έχει μια μπουκιά καλή!»

  Τι είναι;… 😉

  Το κάστανο!!!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: