Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία

Το ιστολόγιο του Νίκου Σαραντάκου, για τη γλώσσα, τη λογοτεχνία και… όλα τα άλλα

Κείμενα του Εικοσιένα – 12: Ο Σαχτούρης περιγράφει τη ναυμαχία στη Σάμο

Posted by sarant στο 15 Ιουνίου, 2021


Καθώς διανύουμε τη χρονιά που σημαδεύει τη 200ή επέτειο του ξεσηκωμού του Εικοσιένα, σκέφτηκα να καθιερώσω μια νέα στήλη στο ιστολόγιο, που κανονικά θα τη δημοσιεύω κάθε δεύτερη Τρίτη, εναλλάξ δηλαδή με το βιβλίο του πατέρα μου, και που θα παρουσιάζει κείμενα της εποχής του 1821. Δεν αποκλείεται να διατηρήσω τις δημοσιεύσεις ως το τέλος της χρονιάς, αν βέβαια υπάρχει ως τότε αρκετό υλικό από μεριάς μου και αρκετό ενδιαφέρον από δικής σας πλευράς. Θα δώσω προτεραιότητα σε κείμενα που δεν είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο.

Από την προηγούμενή μου τριβή με κείμενα της εποχής, που βέβαια ήταν πολύ έντονη όσο συγκέντρωνα υλικό για το βιβλίο μου Το ζορμπαλίκι των ραγιάδων, έχω υπόψη μου κάμποσα τέτοια κείμενα, αλλά όποιος έχει υπόψη του κείμενο που το θεωρεί αξιόλογο προς δημοσίευση μπορεί να μου το στείλει στο γνωστό μέιλ, sarantπαπάκιpt.lu.

Το σημερινό άρθρο είναι το δωδέκατο της σειράς – το προηγούμενο βρίσκεται εδώ.

Το σημερινό κείμενο το διάλεξε, το πληκτρολόγησε και μου το έστειλε ο φίλος μας ο Spiridione, που τον ευχαριστώ θερμά και σας καλώ να μιμηθείτε το παράδειγμά του. Κατά κάποιο τρόπο αποτελεί συνέχεια του προηγουμένου, αφού παραμένουμε σε ναυτικά συμφραζόμενα. Είναι ένα απόσπασμα από τα πολεμικά ημερολόγια του Γ. Σαχτούρη, που υπάρχουν στην Ανέμη, και ειδικότερα από το «Ημερολόγιον του πολεμικού βεργαντίνου ‘Η Αθηνά'».

(Βεργαντίνο και βριγαντίνο και μπεργαντί και μπεργαντίνο, από το ιταλ. brigantino, είναι είδος ιστιοφορου, πρόδρομος του μπρικιού).

Ο Σαχτούρης περιγράφει τη ναυμαχία της 5ης Αυγούστου 1824 στη Σάμο, που δόθηκε σε μια κρίσιμη στιγμή για την Επανάσταση και ειδικότερα για τον αγώνα στη θάλασσα, καθώς ο οθωμανικός στόλος είχε τους αμέσως προηγούμενους μήνες καταστρέψει την Κάσο και τα Ψαρά και τώρα είχε βάλει στο στόχαστρο τη Σάμο. Ωστόσο, η ναυμαχία έληξε με ελληνική νίκη και η Σάμος παρέμεινε ως το τέλος υπό τον έλεγχο των εξεγερμένων (αν και δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στο ελληνικό κράτος, όμως της δόθηκε καθεστώς ευρείας αυτονομίας).

Πίνακας αγνώστου για τη ναυμαχία της 5.8.1824

Το κείμενο του Σαχτούρη, με διατήρηση της ορθογραφίας του πρωτοτύπου. Παίρνω την πρωτοβουλια να χωρίσω σε παραγράφους για να διαβάζεται πιο εύκολα.

Τετάρτη ναυμαχία εις τον πορθμόν εν ή εθριάμβευσε το Ελληνικόν Ναυτικόν 1824

Αύγουστος 5. Τρίτη. Εις την άγγυραν: το πρωί παρατηρήσαντες τα κινήματα του εχθρού και ότι σκοπεύει να πλησιάση και τετάρτην φοράν εδιορίσαμε τα πυρπολικά μας όλα να ευγούν εις τα πανιά, και προσέτι μερικά πολεμικά διά να τα συντροφεύσουν.

Οι συνάδελφοι σπετζώται έκαμαν το ίδιον ευγάλαντες και αυτοί το έν πυρπολικόν τους με 8 ά. 10 πολεμικά τα οποία όλα περιείρχοντο από τον άσπρον κάβον της Σάμου μέχρι του κάβου της Αγίας Μαρίνης εις την Ασίαν, από όπου οι εχθροί βοηθούμενοι από ανατολικόν άνεμον πλην ολίγον εζητούσαν να εισέλθουν τον Πορθμόν και να μας ευγάλουν από εδώ οπού στεκόμεθα∙ μία μεγάλη φεργάτα και μία κορβέτα επροπορεύοντο από όλα τα εχθρικά, εισήλθον τον κάβον της Αγίας Μαρίνης και εν ώ άρχισαν τον πόλεμον με τους ιδικούς μας τα ρηθέντα δύο εχθρικά, άλλα τούτων επροσπαθούσαν να εισέλθουν από το αριστερόν μέρος, εις εκείνα αντιπαρατάχθησαν Υδραίοι εις δε ταύτα σπετζώται. Αλλά και το ένα μέρος και το άλλο εκτέλεσαν άριστα το χρέος του.

Τότε ήτον οπόταν ο κπ. Δημήτρης Τζάπελης διευθύνθη με το πυρπολικόν του εναντίον της ρηθείσης μεγάλης φεργάτας ήτις εκρατούσε το μέρος της Ασίας ένδω του Κάβου,  την οποίαν είχεν εξ αριστερών, εκ δεξιών δε ευρίσκετο η ρηθείσα κορβέτα. Αυτός ο γενναίος πυρπολιστής επλησίασεν εις αυτήν μέχρι πιστόλας. Οι εχθροί του έρριπτον ακατάπαυστα Βόλια, μισδράλια*, και τέλος τουφέκια, και ήθελε βέβαια εκτελέση τον πατριωτικόν σκοπόν του και διαδώση το πυρ εις την ρηθείσαν φεργάταν, αν τινές των αναξίων συντροφοναύτων* του δεν ήθελον δειλιάση από το να ίδουν τέσσαρας ά πέντε βάρκας της φρεγάτας αίτινες εζητούσαν να ρυμουρκιάρουν την φρεγάταν διά να μην πέση κατ’ αυτής το πυρπολικόν, αύτοι δε νομίζοντες ότι είρχοντο να τους πιάσουν και πάρουν τη βάρκα του πυρπολικού εμβήκαν δρομαίως εις αυτήν εγκαταλείποντες τον κπ. Τζάπελην εις το τιμόνι όστις τους εφώναζε να σταθούν, και να μη φοβούνται, αλλ’ αυτοί του είπον αποφασιστικά ότι θα βάλουν φωτιάν εις το πυρπολικόν και αν δεν κατέβη και αυτός εις την βάρκα θέλει τον καύσουν.

Τι ημπορούσε να κάμη ο δυστυχής με τοιούτους αχρείους συντρόφους; Εκατέβη, και ήθελαν να φύγουν μάλιστα χωρίς να βάλουν φωτιάν από την βίαν των, αν ο ρηθείς κπ. των δεν ήθελε ταχύνη να τους ακολουθήση. Εκ της οποίας βίας μάλιστα προήλθε και το καύσιμον του εις το πρόσωπον, καθώς και εις την χείρα. Εν τοσούτω οι εν τη φρεγάτα εχθροί (εις ήν ευρίσκονται και υπέρ τους 1,000 στρατιώτας της ξηράς, τους οποίους είχον Ιμβαρκάρη, εξ επίτηδες ο κπ. πασάς διά να κάμη απόβασιν εις την Σάμον άμα μας ευγάλη από τον Πορθμόν) έφθασαν εις τοιαύτην απελπισίαν, ώστε πολλοί ερρίπτοντο εις την θάλασσαν άμα τους επλησίασεν κοντά το πυρπολικόν του Τζάπελη, ακόμη και αφ’ ού παρά καιρόν μετέδωσε το πυρ εις αυτό.

Διάφοροι γιανιτζάροι στεκόμενοι επάνω εις το κάσαρον της αυτής φεργάτας με τα ξίφη εις τας χείρας επαπήλουν τους πυρπολιστάς μας φωνάζοντάς τους «Γκελ μπρε γκελ» στρίψαντες δε την φεργάταν προς τα έξω, εζητούσαν ολοένα να εξέλθουν τον ρηθέντα κάβον μάλιστα διότι έβλεπον άλλο πυρπολικόν ορμούν κατ’ αυτών, αλλά δεν το απέλαυσαν.

Ο επιτήδειος Κανάριος κρατώντας τα υπερδέξια ώρμησε κατ’ αυτής, η φρεγάτα επροσπάθει κρατώντας την στερεάν της Ασίας να διέλθη τον κάβον, αλλ’ είδεν ότι το πυρπολικόν τής εκρατούσε τον δρόμον και ήτον αδύνατον να μην επιπέση κατ’ αυτής. Τότε απελπίσθη διόλου και απεφάσισε να υπάγη να ριφθή εις τα παράλια της Ασίας όπου με το να ήτον κεκαλυμμένα με διάφορα στρατεύματα ήλπιζε να διασωθή. Παραίτησε λοιπόν τον πρώτον της σκοπόν το να υπερβή τον κάβον της Αγίας Μαρίνης και λοξοδρομήσασα προς το μέρος όπου ήτον τα στρατεύματά των, διευθύνθη εις τους πόδας ενός κρημνού (μη δυναμένη διαφορετικά) ο Κανάριος της έπεσεν το κατόπιν και πριν ακόμα να ριφθή έξω επήγεν και της έπεσεν επάνω το πυρπολικόν, τότε η φρεγάτα ήτο πλέον χωρίς κυβέρνησιν διότι όλοι σχεδόν έπεσαν εις την θάλασσαν διά να ευγούν εις την ξηράν.

Ολίγοι τινές διέμειναν μέχρι της τελευταίας ώρας, και με ξεγυμνομένα σπαθιά, εφώναζον το «Γκελ πρε» (αγκαλά με αδύνατον φωνήν εις τον πυρπολιστήν Κανάριον) αλλά και ούτοι άμα είδον το πυρπολικόν ριφθέν επάνω εις την φεργάταν κατά μέσον, και το πυρ διαδιδόμενον εις όλα τα μέρη και μάλιστα εις την Κάμεραν απελπίσθησαν ακατέβησαν κάτω να σβύσουν την φωτιάν, αλλά δεν έφθασαν να ανέβουν, διότι ήδη ήτον αναμμένα τα ξάρτια το μπούμι και τα κατάρτια, η καιουμένη φρεγάτα μείνασα εις την διάκρισιν του ανατολικού μεσημβρ. ανέμου επήγε και έπεσεν εις τους πρόποδας του ειρημένου βράχου.

Εν τοσούτω το πυρ διεδόθη και εις τα κανόνια τα οποία άρχισαν να κροτούν μόνα των ο κρότος των οποίων εξεκόλησαν το πυρπολικόν του Κανάριου και το εξεμάκρυνεν, αλλά το πυρ ήδη έφθασεν εις το πυριτοφυλακείον, το οποίον αφ’ ου έκαμε να πετάξουν εις τον αέρα κανόνια κατάρτια αντέναις σίδηρα σφαίρες, ξύλα, εργάτας, πολεμοφόδια και τους έσω διαμείναντας εχθρούς, έκαμε με τον κρότον να ξεμακρύνη το αυτό πυρπολικόν δύω διαστήματα καραβιού ή και τρία μακράν.

Πλήθη στρατευμάτων ευρίσκοντο εις όλα τα παράλια και εξαιρέτως επάνω εις τον ρηθέντα λόφον, επάνω εις τους οποίους κατά θείαν ίσως νόησιν επήγαν και έπεσαν τα περισσότερα σίδηρα και σπάσματα της φρεγάτας και έκαμαν να σκοτωθούν πολλοί εξ αυτών, και πολλοί να λαβωθούν. Ήτον ήδη η ώρα πέντε ήμισυ οπόταν επήρε το πυριτοδοχείον και υπερεχάρημεν όλοι δοξάζοντες και υμνολογούντες τον Θεόν. Πλήθος Τουρκών έπλεον εις την θάλασσαν, τους οποίους οι εδικοί μας πηγαινάμενοι με ταις Σκαμπαβίαις έπιαναν και έσφαζον.

Ο Κανάριος αναχωρών με την σκαμπαβίαν αφ’ ού είχε δώσει φωτιάν εις το πυρπολικόν του έλαβε την ατυχίαν να του σκοτωθούν δύο πυρπολισταί ναύται από εχθρικά τουφέκια τα οποία ετραβούσαν κατ’ αυτών από την ξηράν. Εκ τούτων των αξιομνημονεύτων πυρπολιστών ο μεν είς ονομάζεται Γεώργιος Τζαπερλής, Βουρλιότης, νέος περίφημος διά την γενναιότητά του και ανδρείαν του, τον οποίον υπεραγαπούσε ο Κανάριος με το να εστάθη μετ’ αυτού εις τα πυρπολικά καθ’ όλας του τας κινδυνώδεις περιστάσεις, καθώς και εις τα άλλα δύο εχθρικά πλοία όπου έκαυσαν.  Ο έτερος ελέγετο Γιάννης Μαυρογιάννης, Ψαρριανός.

Ήτον ήδη η ώρα έξι της ημέρας οπόταν ο ρηθείς Κανάριος με την σκαμπαβίαν του έφτασεν εις το Αντιναυαρχικόν της Ύδρας πλοίον μας∙ και μετ’ ολίγον ήλθεν και ο κπ. Δημήτρης Τζάπελης με τους ιδικούς του. Τούτος ο ύστερος ήτον αρπαγμένος από φωτιάν εις το πρόσωπον το οποίον του ακολούθησε την ώραν όπου επήγε να βάλη την φωτιάν με βίαν εις το πυριτοδοχείον. Όλαι σχεδόν αι Σκαμπαβίαι των πλοίων μας περιείρχοντο λαφυραγογούντες κατά το μέρος καθ’ ό εκάη η φρέγατα. Κανένα εκ των πλοίων όπου ήτον εις τα πανιά δεν εβλάφθη από τα εις τον αέρα υψωθέντα μέλη της φρεγάτας.

Εν τοσούτω ο εχθρός ευρίσκεται έκθαμβος και εκστατικός δεν έχασεν όμως ακόμα όλας του τας δυνάμεις, στρέφεται περιστρέφεται λοξοβατεί και προσπαθεί να κρύψη την δειλίαν οπού τον εκυρίευσεν, όθεν και πλησιάζει ο ίδιος Καπετάν Πασάς με το Δελίνι του και με δύω φρεγάτες κατά τον άσπρον κάβον οπού αδιάζουν τα κανόνια των πλευρών κατά των σκοπέλων και βουνών της Σάμου! φευ! της ανοησίας! Προσπαθεί να πλησιάση εις το φρούριον, αλλ΄ ευρίσκει γενναίαν ανθίστασιν τόσον από αυτό, καθώς και από την αριστεράν πτέρυγα της Ελληνικής μοίρας την οποίαν εκρατούσαν οι σπετζιώται, εδώ εσημειώθη εξαιρέτως η Ναβέτα του Κολομπόταση υπό την οδηγίαν του Καπετάν Ανάργυρου, ομού δύο ή τρεις άλλοι.

Εις δε την άλλην πτέρυγα όπου ήτον Υδραίοι εσημειώθησαν εξαιρέτως ο κπ. Μακριμούρας, ο κπ. Παναγιώτας, ο κπ. Δημήτρης Σαχτούρης, και εν γένει όλοι όπου ευρίσκοντο εις τα πανιά αθλήτευσαν άριστα τόσον Υδραίοι καθώς και οι Σπετσιώται ακολουθούντες ακατάπαυστον πυροβολισμόν κατά του εχθρού έως εις τας 9 η ώρα της ημέρας, καθ’ άς ο πυρπολιστής Βατικιώτης βοηθούμενος από τα Υδραΐικα επέπεσε κατά τινός μεγάλου Ιμβρικίου τουνεζίνικου, και αφ’ ού εμπεριέπλεξε το πυρπολικόν του εις το βρίκι μετέδωκε το πυρ και ούτω εις ολίγας στιγμάς άναψε και εκάη και το βρίκι ολότελα.

Μήτε τούτο δεν έφθασε να κάμη τον εχθρόν να παραιτηθή μ’ όλον ότι τον εζάλισεν, αντιστέκετο μ’ όλον τούτο με μίαν επίπλαστον ψευτοπαλληκαριάν και αντεπολεμείτο γενναίως από τους Έλληνας έως τας 11, καθ’ άς ο κπ. Δημήτρης Ραφαλιάς ωρμήσας με το πυρπολικόν του, εναντίον μιας μεγάλης Κορβέτας ή φεργαδόνι Τριπολίνικον επέθηκεν επ’ αυτήν το πυρπολικόν του περιεμπλέξας αυτό εις την πλώρην της και ήδη ήτον πιασμένο το φεργαδόνι οπόταν ένα άλλο πυρπολικόν σπετζότικον επέπεσε κατ’ αυτής και μετ’ ολίγον φλόγα μεγάλη συνοδευομένη με κρότον άναψε το φεργαδόνι και εκάει και αυτό ολότελα.

Ο πυρπολιστής Ρομπότζης ώρμησεν εναντίον άλλης φεργάτας την επλησίασεν αλλ’ αι βάρκαις οπού την ετραβούσαν την έκαμαν να απομακρυνθή, αν ο Ζάκας συντρόφευε ολίγον τον Ρομπότζην, ως λέγουν οι ίδιοι πυρπολισταί ήθελαν καύσουν την φεργάταν, ήτις και ιδούσα τον εαυτόν της έξω κινδύνου, άρχισε να κανονοβολή δραστηριοδώς το πυρπολικόν του Ρομπότζη, μάλιστα και έστειλε ταις δύω μεγάλαις βάρκαις οπού την ετραβούσαν διά να συλάβουν τους πυρπολιστάς, οίτινες μη ειδόντες κανένα Ελληνικόν πλοίον εις βοήθειά των και φοβηθέντες μη συλληφθούν έβαλλαν φωτιά εις το πυρπολικόν και έφυγον∙ και ούτω το πυρπολικόν εκάη εις μάτην. Ο Ρομπότζης όμως αν δεν εφιλοτιμείτο εξ αρχής να καύσει την φρεγάταν, ημπορούσε και αυτός να καύση ένα άλλο Βρίκι οπού του ήτον ευκολότερον και πλησιέστερον.

Εν τοσούτω τα εχθρικά στρατεύματα τα οποία κατεκάλυπτον τους άντικρυ λόφους της Ασίας άρχησαν να αναχωρούν ο καθ’ είς εις τας οικείας των. Ταύτα όλα εστέκετο βλέποντας μακρόθεν ο καπετάν Πασάς, χωρίς να ημπορή να δώση βοήθειαν καμμίαν εις τους ιδικούς του. Αλλοίμονον εις αυτόν αν ευρίσκοντο εις τον στόλον και άλλα πυρπολικά ωσάν όπου όλα τα πλοία του εχθρού ευρίσκοντο εις καραντί! Ούσης δε ήδη μιας ώρας της νυκτός ο μεν εχθρός ετράπη εις φυγήν κατά το Αγαθονήσι, τα δε Ελληνικά πλοία μετά χαράς νικηταί και τροπαιούχοι επέστρεψαν εις τα ίδια. Προς τας 5 της νυκτός εγράψαμεν τα πάντα εις Ύδραν με τον κπ. Χ. Σταμ. Ράφτην. Μετά τα μεσάνυκτα έφθασαν και τα ψαρριανά με τα πυρπολικά των ομού και 3 ά 4 σπετζότικα και άραξαν εις το μέρος όπου είμεθα και ημείς.

Στα λεξιλογικά σημειώνω μόνο δυο λέξεις:

 • μισδράλια ή μπαλα-μιστράλια, είναι μεταλλικά σφαιρίδια (καρδιά, μικρά σιδερένια αντικείμενα) που τα έριχναν με κανόνι ή τρομπόνι και καθώς διασκορπίζονταν έκαναν μεγάλη ζημιά. Σύνηθες όπλο των ναυτικών
 • συντροφοναύτης: ιδίως στα υδρέικα καράβια, ήταν ο ναύτης που μπαρκάριζε όχι με μισθό αλλά με μερίδιο από τα κέρδη.

Στα άλλα γλωσσικά σημειώνω το αναπόφευκτο «αι σκαμπαβίαι περιείρχοντο λαφυραγωγούντες«.

Προσέχω επίσης την πολύ συχνή στα κείμενα της εποχής εισαγωγή αιτιολογικών προτάσεων με τη φράση «με το να» (αντί «επειδή», «αφού» κτλ.) π.χ. τον οποίον υπεραγαπούσε ο Κανάριος με το να εστάθη μετ’ αυτού εις τα πυρπολικά καθ’ όλας του τας κινδυνώδεις περιστάσεις.

Τέλος, να σημειωθεί ότι δεν ήταν πάντοτε εύκολο να παρακινηθούν οι μπουρλοτιέρηδες να πολεμήσουν. Στο ημερολόγιο της 4ης Αυγούστου, της προηγούμενης δηλαδή μέρας, ο Σαχτούρης είναι όλο παράπονα:

…Αλλά τι να ειπεί τινάς δι’ αυτούς όλοι σήμερον έλειψαν από τα χρέη των και από την απαιτούμενην υπακοήν εις τον Αντιναύαρχόν τους [τον ίδιο τον Σαχτ. δηλαδή]. Δις και τρεις τούς εκάμανεν σημείον να ευγούν αλλά οι κπ. των πυρπολικών προφασιζόμενοι την λειποταξίαν και απείθειαν των συντροφοναύτων τους, έλεγον ότι τούτοι είναι οι αίτιοι και δεν θέλουν να εύγουν. Εν ω οι συντροφοναύται παραπονούμενοι κατά των κπ. των ή προφασιζόμενοι δυσαρεσκείας κατ’ αυτών εγκαταλείποντες τα πυρπολικά των εύγαινον έξω εις την Σάμον πλανόμενοι τήδε κακείσε θύοντες και απολύοντες. Φευ! οποία αισχρότης! Ο Βατικιώτης επροφασίζετο ότι δεν θέλουν οι σύντροφοί του να εμβούν εις τα πανιά. Ο Τζάπελης ότι ευρίσκετο υπό κάτω εις την φορτέτζα και δεν ημπορούσε να εβγή από εκεί. Ο Ραφαλιάς ότι ευρίσκεται αραγμένος πολλά μέσα, και δεν ημπορεί να εβγή εις τα πανηά. και ο Ρομπότζης ότι έχη μόνον 6 άνθρωπους οι δε λοιποί με το να εμάλωσαν μαζί του, δεν θέλουν να βαρκαρισθούν. Οι κπ. περί τούτων εσκέπτοντο από το πρωί, και απεφάσισαν να τους προσφέρουν 100 γρόσια εις τον καθ’ ένα πυρπολιστήν, αν ευγή και ευτυχήσουν να καύσουν κανένα. Ο Αντιναύαρχος ομού με τον κπ. Λ. Φόνον περιείρχοντο έως τας 7 η ώρα με την πάσσαραν διά να παρακινήσουν τους πυρπολιστάς να έμβουν εις τα πανιά.

 

Advertisement

135 Σχόλια προς “Κείμενα του Εικοσιένα – 12: Ο Σαχτούρης περιγράφει τη ναυμαχία στη Σάμο”

 1. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  Τά μισδράλια εἶναι τά κατοπινά παρετυμολογούμενα μυδράλια;

 2. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  Νά θυμηθοῦμε ὅτι ἔτσι ἦταν ἀρχικά τό ὄνομα τοῦ Ναυάρχου τοῦ Γένους: Κανάριος!

 3. Γιάννης Ιατρού said

  2: εκ των Καναρίων νήσων;

 4. dryhammer said

  0> …σας καλώ να μιμηθείτε το παράδειγμά του…
  Τσκ, τσκ, τσκ…

 5. Theban said

  «διότι ήδη ήτον αναμμένα τα ξάρτια το μπούμι και τα κατάρτια»
  Το μπούμι τι είναι. Μου θυμίζει την λέξη (μ)πούμα που ακούω σε γερανούς και περονοφόρα.

 6. dryhammer said

  2. Πάντως σε Χίο και Ψαρά υπάρχουν τόσο Κανάρηδες όσο και Κανάριοι. Τώρα, αν το ένα είναι παραφθορά του άλλου ή άσχετα, ποιοι πήγαν πού κι από πού κλπ κλπ, θα σας σας γελάσω και δεν το θέλω.

 7. sarant said

  Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τα πρώτα σχόλια!

  1 Ίδια γαλλική λέξη έδωσε και τη mitraillette που έγινε μυδραλλιοβόλο με παρετυμολογία

  2-6 Δεν ξέρω αν το αρχικό ήταν Κανάριος ή αν ο Σαχτούρης άλλαξε το Κανάρης επί το επισημότερο.

 8. atheofobos said

  Όταν κάποτε ρώτησαν τον Κανάρη πως έκανε το κατόρθωμα της Χίου, όπου πυρπόλησε την οθωμανική Ναυαρχίδα, απάντησε: «Είπα, Κωνσταντή, θα πεθάνεις»!
  Κατά τη διάρκεια του Απελευθερωτικού αγώνα του 1821 έγιναν 59 επιθέσεις με πυρπολικά από τις οποίες οι 39 ήταν επιτυχείς, 19 απέτυχαν και 1 αμφισβητείται.
  Για όσους, όπως εγώ, έχουν την περιέργεια πως ήταν ένα πυρπολικό, μπορούν να διαβάσουν εδώ:
  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C

 9. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  4# Καλά που υπάρχει κι ένας Spiridione που καθαρίζει για τους άχρηστους συντροφοναύτες που θέλουνε και μερίδιο απ΄ τα κέρδη οι κοπρίτες.
  ______________

  Αυτό το «με το να» μου θυμίζει το ισπανικό al no tener = μη έχοντας, επειδή δεν είχα.

 10. Ανδρέας Τ said

  @7. Η λύση για το ποιο ήταν το όνομα του πραγματικά, Κανάρης η Κανάριος βρίσκεται στα έγγραφα της Δημογεροντίας Ψαρών. Από όσο θυμάμαι, γιατί εδώ που βρίσκομαι δεν έχω πρόσβαση, Κανάρης είναι το όνομα.
  @6. Δεν ξέρω τι γίνεται στη Χίο αλλά στα Ψαρά αυτή την ώρα δεν υπάρχει οικογένεια με το όνομα Κανάρης.

 11. sarant said

  10 Ενδιαφέρον!

 12. Εύγε στον Spiridione για την προσφορά του και στον Νικοκύρη που με τις δημοσιεύσεις των επιστολών μας φέρνει πιο κοντά στην πραγματικότητα από τις σχολικές και εθνοκεντρικές περιγραφές.
  Το δικό μου συμπέρασμα ; παραφράζοντας κάποιον (σίγουρα κάποιος θα τόχει πει πρώτος) «κι αν δεν υπήρχε Ελλάς, οφείλομεν να την δημιουργήσομεν» γιατί η έννοιά της περισσότερο υπήρχε στους φιλέλληνες και τους μορφωμένους έλληνες του εξωτερικού παρά στους κατοίκους της.

 13. Pedis said

  «Κανάρης»: αποκλείεται να ετυμολογείται το όνομα από τον Πάπια. Αυτό δεν θα το επέτρεπε ποτέ το έθνος, το γένος, η φυλή. 🥳

  🥱

 14. Μια σειρά από διαζευκτικά ή έχουν μετατραπεί σε ά. Αυτό το συνταρακτικό έχω να πω για την ώρα.

 15. nikiplos said

  «δεν θέλουν να βαρκαρισθούν» Μπάρκο, μπαρκάρω, βάρκα…

 16. spiridione said

  Πω, πω, παράδειγμα προς μίμηση, μπάστα Νικοκύρη 🙂

  Στο ημερολόγιο πιο κάτω αναφέρεται ο γραμματικός που το γράφει το ημερολόγιο, ο Νικόλαος Τζικλητήρας, από το 1825. Είναι πιθανό και πιο πριν να υπήρχε γραμματικός στο καράβι.
  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CE%A4%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1%CF%82

 17. ΣΠ said

  Καλημέρα.

  Αυτό που πρόσεξα και με κούρασε λίγο στην ανάγνωση είναι οι πολύ μακριές περίοδοι (3-4 σειρές χωρίς τελεία).

 18. ΚΩΣΤΑΣ said

  Παρόλο που δεν σκαμπάζω από ναυτικό, ωραία η σημερινή περιγραφή. Ο Σπύρος πάντα εκλεκτός και ικανός ερευνητής, ωραία η επιλογή του Νικοκύρη να δημοσιεύει τέτοια κείμενα. Ευχαριστίες σε αμφότερους.

  —> … τους οποίους οι εδικοί μας πηγαινάμενοι με ταις Σκαμπαβίαις έπιαναν και έσφαζον.

  Αυτό δεν μ’ άρεσε, αιχμάλωτοι δεν ευδοκιμούσαν τότε;

 19. ΚΩΣΤΑΣ said

  —> αύτοι δε νομίζοντες ότι είρχοντο να τους πιάσουν και πάρουν τη βάρκα του πυρπολικού εμβήκαν δρομαίως εις αυτήν εγκαταλείποντες τον κπ. Τζάπελην εις το τιμόνι όστις…

  Εικάζω ότι οι λιποτάκτοι αύτοι ήταν τίποτις προδότις δοσίλογοι δεξιοί, έχουμε βαθιές ρίζες ημείς… 😛😜🤪

  *Δέχομαι απαντήσεις αποκλειστικά και μόνο από αριστερούς σοβαρούς και χιουμορίστες. Ευδοκιμούν πλείστοι τέτοιοι εδώ μέσα! 😉

 20. Πέπε said

  18

  Ναι. Είτε για ανταλλαγή αιχμαλώτων είτε για σκλαβοπάζαρα. Αλλά ίσως δεν είχαν αποθηκευτικό χώρο ή προσωπικό να τους φυλάει, ποιος ξέρει…

 21. sarant said

  18-20 Ή δεν χωρούσαν στη βάρκα.

  14 Νομίζω στο πρωτότυπο έχει «ά».

 22. # 19

  Σοβαρέψου !!

  Προσωκρατικούς φιλοσόφους είχαμε αλλά προκομμουνιστές και προσοσιαλιστές δεν υπήρξαν στο 21 !!

  Αρα και φυσιολογικά θα χρεωθεί η δεξιά τους πλιατσικολόγους οπορτουνιστές των πυρπολικών όπως πιστώνεται και την δόξα των γενναίων μπουρλοτιέρηδων (που σήμερα βεβαίως θα ανήκαν στον προοδευτικό χώρο δλδ παόκια !!!! )

 23. spiridione said

  19. Αλλού στο ημερολόγιο περιγράφονται και σε εκτελέσεις αιχμαλώτων στο πλοίο. Τότε δεν υπήρχαν συμβάσεις Γενεύης 🙂

  14. Πάντού στο ημερολόγιο υπάρχει αυτό το διαζευτικό ‘ά’.

 24. Georgios Bartzoudis said

  # Τα λεει καλά ο Σαχτούρης.
  – Στους αγώνες για λευτεριά ή/και δημοκρατία υπάρχουν πάντοτε οι «Κανάριοι» πολεμιστές, δεν λείπουν όμως και οι «συντροφοναύτες» που δειλιάζουν.
  – Ο Παρασκευόπουλος γράφει στην «Κουλίτσα» του ότι στην κρίσιμη ώρα οι περισσότεροι λουφάζουν και ξάφνου πετάγεται ένας γενναιόψυχος λοχίας ή στρατιώτης και τους παρασέρνει όλους να πάρουν μέρος στη μάχη.
  – Ο Πάγκαλος αναφέρει για έναν Λοχαγό των Βαλκανικών Πολέμων ότι, ενώ οι στρατιώτες του μάχονταν, αυτός ρίχτηκε μπρούμυτα σε μια λακούβα και σήκωσε το κεφάλι του μόνο όταν τελείωσε η μάχη (στη Μικρασία τον είχαν κάνει αντιστράτηγο σωματάρχη. Γι’ αυτό …νικήσαμε!).
  – Έναν καταγέλαστο «δειλιάσαντα» αξιωματικό συνάντησα στην επιστράτευση του 1974 (όπως διηγήθηκα προ ετών τινων σε αυτό το ιστολόγιο).
  – Υπάρχουν βέβαια και οι αργυρολογούντες που θέλουν «γρόσια» για να «καύσουν κανένα» εχθρικό σκάφος (εκτός αν έχουν …προοπτική για άφθονο γιάγμα, μετά ή άνευ φόνων).
  – Ο Κασομούλης αναφέρει σε επιστολή του: «Εδώ στην Ύδρα η αναρχία κουράζει …καταντά το πράγμα εις τα γρόσια διά το τέλος». Επίσης, κάποιος Χρύσανθος Σιναϊτης σε αναφορά του (από την Ύδρα): «Οι μικροί δεν τους μέλει παρά ζητούν ακαταπαύστως από τους άρχοντας γρόσσια. Και αν αναφέρωμεν λόγον καραβίων, αποκρίνονται ότι ας στείλoυν γρόσια να σηκώσουν καράβια».
  – Τί να κάνουμε. Δυστυχώς η ιστορία γράφεται ΚΑΙ με δειλιάσαντες μηδίσαντες, τσιπρίσαντες, ξεπουλήσαντες κλπ, κλπ!

 25. Παράξενο αυτό με το «ά». Είναι διαλεκτικός τύπος άραγε;

 26. spiridione said

  Όχι διαζευκτικό, αλλά δηλωτικό του περίπου, αντί για το ‘με’ σήμερα.

 27. BLOG_OTI_NANAI said

  Το ίδιο γεγονός από το: Κουτσονίκας Λάμπρος, «Γενική ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως», τόμ. 2, 1864 (σελ. 231)

 28. Νέο Kid Al Afrikii said

  Αυτό που μου κάνει εμένα εντύπωση γλωσσικά είναι το : » συνάδελφοι Σπετζιώται»
  Συνάδελφοι; Κι όχι ξερω γω συναγωνιστές, συμπατριώτες, … Δεν θα φανταζόμουν ότι η λέξη θα ήταν καν υπαρκτή εκείνη την εποχή.
  Ίσως το «συνάδελφος» να μην είχε τότε την «εμπορική» συντεχνιακή σημασία που έχει σήμερα. Ή ισως, προκειμένου για νησιώτες ,που ήταν έμποροι και businessmen, να την είχε;

 29. nikiplos said

  Εντωμεταξύ πέρα από την πλάκα, μέχρι που μετακόμισε στο μιλένιουμ φίλος στο Χαλάνδρι, νόμιζα πως το επώνυμο των ναυτικών και του ποιητή είναι ΣΤαχτούρης και όχι Σαχτούρης.

 30. Alexis said

  #29: Όπως τη «Σταχομαζώχτρα» του Παπαδιαμάντη που εξαπανέκαθεν 🙂 εγώ την έλεγα «ΣταχΤομαχώχτρα»
  (Ακόμα έτσι τη λέω κάποιες φορές…)

 31. dryhammer said

  Για τη Σταχοπούτα κουβέντα…

 32. ΓιώργοςΜ said

  Μην αυτομαστιγώνεστε ρε παιδιά, λάθη γίνονται σταχτικά…

 33. Alexis said

  Έχουμε ακούσει για καπεταναίους και καπεταναίους του ’21, σε ξηρά και θάλασσα, άλλους υπερτιμημένους και άλλους αδικημένους από την Ιστορία.
  Από το σημερινό και από το προηγούμενο καταλαβαίνω ότι ο Κανάρης δικαίως θεωρείται η μεγαλύτερη μορφή της επανάστασης στον αγώνα στη θάλασσα.

 34. spiridione said

  25. Μήπως είναι συντομογραφία, κάτι σαν το approx.;

 35. Alexis said

  Σταχτούρης πρέπει να είναι το σωστό γιατί ήταν γκριζομάλλης 😆
  Αργότερα οι καλαμαράδες το εξευγένισαν σε Σαχτούρης…

 36. ΣτοΔγιαλοΧτηνος said

  29,30,31
  Ο Κανάρης δεν ήτανε που του βάλανε μπροστά το τιμητικό φον επειδή φόνευσε πολλούς Τούρκοι τότε με τη ναυαρχίδα?

 37. Νέο Kid Al Afrikii said

  36. Για τον αρχικατάσκοπο απ τη Βίκη:
  Σχετικά με την καταγωγή του έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ίδιος ισχυριζόταν ότι καταγόταν από την οικογένεια του Έλληνα Ψαριανού ναυάρχου αγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, φημισμένου μπουρλοτιέρη και μετέπειτα πολιτικού Κωνσταντίνου Κανάρη. Συγκεκριμένα ο ίδιος φέρεται να είχε υποστηρίξει πως αναζητώντας το γενεαλογικό δέντρο της οικογενείας του είχε βρει πως η οικογένειά του καταγόταν άμεσα από τον Θωμά Κανάρη, που είχε εγκατασταθεί στην Γερμανία στη περιοχή της λίμνης Κόμο περί τα τέλη του 17ου αιώνα. Πράγματι, το επίθετο Κανάρις δείχνει ότι ίσως να υπάρχει κάποια σχέση, πλην όμως η ακριβής καταγωγή του δεν διασταυρώθηκε. Σύγχρονοι ιστορικοί πιστεύουν ότι δεν έχει καμία συγγένεια και ότι απλά ο ίδιος ισχυριζόταν πως ήταν συγγενής του Κανάρη.

  Σημειώνεται ότι ο Κωνσταντίνος Κανάρης απεβίωσε το 1877. Είχε έξι ή επτά παιδιά. Το πιο πιθανό είναι ο Κανάρις, αν είναι όντως συγγενής του Κωνσταντίνου, να είναι παιδί του Λυκούργου Κανάρη, ο οποίος σπούδασε νομικά και την περίοδο εκείνη, και λόγω βαυαροκρατίας, εστάλη από τον πατέρα του στην Γερμανία για σπουδές. Από άποψη χρονολογιών είναι η πιο πιθανή περίπτωση. Απόγονος του Κανάρις υπήρξε ο Κλάους – Βίλχελμ Κανάρις (Claus-Wilhelm Canaris), καθηγητής της Νομικής στην Γερμανία. Ίσως να υπάρχει κάποια σχέση και σε αυτό. Πάντως το όλο θέμα δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως.

  Σύμφωνα με έρευνα του Ιακώβου Χονδροματίδη, διπλωματούχου στρατιωτικής ιστορίας της φιλοσοφικής Σχολής Άαχεν, ο Κανάρις βρέθηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά με τους γονείς του σε διακοπές το Καλοκαίρι του 1902. Τότε γνώρισε τα περί του Έλληνα Κανάρη, η ιστορία του οποίου και κέντρισε τη φαντασία του περί της θάλασσας και της ναυτικής τέχνης. Αυτό είχε ως συνέπεια αργότερα ο πατέρας του να του χαρίσει μικρό ομοίωμα της προτομής του Έλληνα ναυάρχου. Κατά μαρτυρία επίσης Έλληνα διπλωμάτη, ο Κανάρης όταν είχε πλέον αναλάβει Αρχηγός της Άμπβερ είχε αναρτημένο στο σαλόνι της οικίας του στο Βερολίνο το πορτραίτο του Κωνσταντίνου Κανάρη.

 38. Νέο Kid Al Afrikii said

  36. Σχετικά με την καταγωγή του έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ίδιος ισχυριζόταν ότι καταγόταν από την οικογένεια του Έλληνα Ψαριανού ναυάρχου αγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, φημισμένου μπουρλοτιέρη και μετέπειτα πολιτικού Κωνσταντίνου Κανάρη. Συγκεκριμένα ο ίδιος φέρεται να είχε υποστηρίξει πως αναζητώντας το γενεαλογικό δέντρο της οικογενείας του είχε βρει πως η οικογένειά του καταγόταν άμεσα από τον Θωμά Κανάρη, που είχε εγκατασταθεί στην Γερμανία στη περιοχή της λίμνης Κόμο περί τα τέλη του 17ου αιώνα. Πράγματι, το επίθετο Κανάρις δείχνει ότι ίσως να υπάρχει κάποια σχέση, πλην όμως η ακριβής καταγωγή του δεν διασταυρώθηκε. Σύγχρονοι ιστορικοί πιστεύουν ότι δεν έχει καμία συγγένεια και ότι απλά ο ίδιος ισχυριζόταν πως ήταν συγγενής του Κανάρη.

  Σημειώνεται ότι ο Κωνσταντίνος Κανάρης απεβίωσε το 1877. Είχε έξι ή επτά παιδιά. Το πιο πιθανό είναι ο Κανάρις, αν είναι όντως συγγενής του Κωνσταντίνου, να είναι παιδί του Λυκούργου Κανάρη, ο οποίος σπούδασε νομικά και την περίοδο εκείνη, και λόγω βαυαροκρατίας, εστάλη από τον πατέρα του στην Γερμανία για σπουδές. Από άποψη χρονολογιών είναι η πιο πιθανή περίπτωση. Απόγονος του Κανάρις υπήρξε ο Κλάους – Βίλχελμ Κανάρις (Claus-Wilhelm Canaris), καθηγητής της Νομικής στην Γερμανία. Ίσως να υπάρχει κάποια σχέση και σε αυτό. Πάντως το όλο θέμα δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως.

  Σύμφωνα με έρευνα του Ιακώβου Χονδροματίδη, διπλωματούχου στρατιωτικής ιστορίας της φιλοσοφικής Σχολής Άαχεν, ο Κανάρις βρέθηκε στην Ελλάδα για πρώτη φορά με τους γονείς του σε διακοπές το Καλοκαίρι του 1902. Τότε γνώρισε τα περί του Έλληνα Κανάρη, η ιστορία του οποίου και κέντρισε τη φαντασία του περί της θάλασσας και της ναυτικής τέχνης. Αυτό είχε ως συνέπεια αργότερα ο πατέρας του να του χαρίσει μικρό ομοίωμα της προτομής του Έλληνα ναυάρχου. Κατά μαρτυρία επίσης Έλληνα διπλωμάτη, ο Κανάρης όταν είχε πλέον αναλάβει Αρχηγός της Άμπβερ είχε αναρτημένο στο σαλόνι της οικίας του στο Βερολίνο το πορτραίτο του Κωνσταντίνου Κανάρη.

 39. dryhammer said

  37. Στη Χίο, αντί του Καράμπελα αναφερόμαστε στ’ α…α του Κανάρη τα οποία έλαβε εν τέλει και ο πιθανός απόγονος…

 40. # 39

  Στην Χίο αλλάζετε και την ιδιοκτήτρια του μ…ου, Χάιδω ή αυτή θεωρείται…παγκόσμια σταθερά ;

 41. 37/8 Στη Γερμανία μετέφερε η Βίκη τη λίμνη Κόμο;

 42. Tomás de Torquemada said

  Σαχτούρι είναι είδος πλοίου. Και τομπάζι νομίζω.

  Κανάρης μου φαίνεται να σχετίζεται με το τούρκικο που σημαίνει σφαγείο. Στην Ήπειρο υπάρχει η φράση «πάω/δίνω τα αρνιά καναρά», δηλαδή τα πουλάω στους χασάπηδες χοντρική.

  Όσο για την καταγωγή και το γιατί δεν υπάρχουν Κανάρηδες στα Ψαρά ή τη Χίο δείτε αυτά:

  https://ibb.co/0jKCBJ6

  https://ibb.co/1KgbKyT

 43. Νέο Kid Al Afrikii said

  41. 😆 😆 Καμιά Μπόντενζέε ή Κονστάντζα ζεε θα ενοούν. Στη γερμανική Βίκη που έριξα μια γρήγορη ματιά αυτό το κομμάτι πάντως δεν υπάρχει. Τρέχα γυρευόπουλος πού το βρήκαν…

 44. spiridione said

  Κανάργιος λέει ο Πασπάτης στα χιώτικα είναι ο σκουρόχρωμος
  https://books.google.gr/books?id=GM5EAAAAYAAJ&pg=PA175&dq=%22%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82%22&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiR5rCEz5nxAhVuhf0HHSVgCF8Q6AEwAHoECAIQAg#v=onepage&q=%22%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82%22&f=false

 45. spyridos said

  43

  Το έχει στη Γερμανική Βίκη.
  Σύμφωνα με αυτή οι προγονοί του ήταν η οικογένεια Canarisi από τη Sala Comacina της λίμνης Κόμο.
  Μέλη της οικογένειας Καναρίζι μετανάστευσαν σε διάφορα μέρη της Ευρώπης.
  Υπάρχει ένας κλάδος της στην Κορσική (γράφει αλλού).
  Υποστηρίζουν επίσης ότι ο Μιχαήλ Κανάρης πρόγονος του Κωνσταντίνου ήταν απόγονος των Καναρίζι.
  Εκεί σταμάτησα. Την έπαθα σαν την αρκούδα που χορεύει. Με έπιασαν πόνοι στα χέρια από το χάρακα της κυρίας Ειρήνης
  που μας τα χτύπαγε μέχρι να κοκκινίσουν αν δεν λέγαμε την ιστορία όπως το βιβλίο, νεράκι, χωρίς να αλλάζουμε ούτε κόμμα.

  Die Herkunft der Familie Canaris lässt sich bis ins 16. Jahrhundert hinein zurückverfolgen und ist in die Gegend von Sala Comacina am Comer See einzuordnen. Von dort zogen Angehörige der Familie Canarisi in verschiedene Teile Europas, unter anderem nach Griechenland, Frankreich und Deutschland. Der Stammvater des griechischen Zweiges war Michael Canaris. Unter dessen Nachfahren findet man unter anderem Konstantin Kanaris (1790–1877), der als Seeheld und Staatsmann in die Geschichte Griechenlands einging. Konstantin Kanaris dürfte der Grund für die vermutete griechische Abstammung von Wilhelm Canaris sein. Eine Ahnengemeinschaft dieses griechischen Zweiges mit Wilhelm Canaris kann nicht ganz ausgeschlossen werden.

 46. 31, … Για τη Σταχοπούτα κουβέντα… …

  Ούτε για την
  Ταχτοπούτα
  που μονίμως ταχτοποιεί

 47. sarant said

  Ευχαριστώ για τα νεότερα.

  Στη μαρμάγκα υπάρχει (και εκεί θα μείνει) σχόλιο που υπογράφεται από κάποια Μαριγώ, που αναφέρεται στο θέμα του Κανάρη:

  Καλησπέρα σας. Παίρνω το θάρρος να σας γράψω, βλέποντας τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ των σχολιαστών για το επώνυμο του Κανάρη. Επειδή τυχαίνει αυτή την εποχή να συντάσσω τη διδακτορική μου διατριβή για τα Ψαρά, σας ενημερώνω ότι:

  Κατά την επικρατέστερη εκδοχή η οικογένεια Κανάρη κατάγεται από το ιταλικό γένος Καναρίσι (κατά παράφραση έγινε Κανάργιος ή Κανάριος και τελικά Κανάρης). Ο κλάδος των Κανάρηδων προέρχεται από την Κορσική και εμφανίζεται στα Ψαρά τουλάχιστον από τις αρχές του 18ου αιώνα.
  Ο Κ. Κανάρης ήταν ο τέταρτος γιος του Μικέ (Μιχάλη) Κανάριου ή Κανάργιου και της Μαρίας (το γένος Βουρέκα) και γεννήθηκε στα Ψαρά (κατ’ άλλη εκδοχή στην Πάργα) το 1790 (όπως αναφέρεται στη ληξιαρχική πράξη θανάτου του) ή το 1795 (όπως αναφέρεται στο ναυτικό Μητρώο). Ορφάνεψε σε παιδική ηλικία και άρχισε να ταξιδεύει από 10 χρόνων, ως μούτσος, με το πλοίο του θείου του Δημ. Βουρέκα. Μετά το θάνατο του θείου του, ο Κωνσταντής κληρονόμησε το πλοίο και ανέλαβε την πλοιαρχία σε ηλικία 20 χρόνων.

 48. Πισμάνης said

  Πλήθος Τουρκών έπλεον εις την θάλασσαν, τους οποίους οι εδικοί μας πηγαινάμενοι με ταις Σκαμπαβίαις έπιαναν και έσφαζον.

  .. πολύ ηρωικό! Αξίζει νά τό γιορτάζουμε.

 49. Pedis said

  Α, και ο Francisco Canaro (Ιταλικής καταγωγής, Canarozzo)

  Πού είναι η Λού που της αρέσει αυτή η μούσζικα;

 50. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Κατ- με αδιάβαστο το άρθρο ακόμη

  Μέρα θανάτου, αναχώρησης να πούμε σωστότερα του Μάνου Χατζιδάκι σήμερα, η Ναταλί Χατζηαντωνίου Στο Κόκκινο 105.5, τώρα υπενθύμισε αυτό:
  Ένα κείμενο του Μάνου Χατζιδάκι και η εκστρατεία του ενάντια στον αυριανισμό
  Posted by sarant στο 16 Ιουνίου, 2014
  https://sarantakos.wordpress.com/2014/06/16/hatzidakis/
  (αναφέροντάς σε βεβαίως Νικοκύρη)

 51. sarant said

  49 Είχε πει ότι θα απουσίαζε για ένα διάστημα αλλά λείπει ήδη αρκετό καιρό.

 52. 49, 51
  Καλά είναι.

 53. Φώτης said

  Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα κείμενα του 1821 κι ο κύριος Spiridione που κάθησε και δακτυλογράφησε το κείμενο του Σαχτούρη, κρατώντας και τα ορθογραφικά του λάθη, είναι ομολογουμένως αξιοθαύμαστος. Τον ενημερώνω ωστόσο ότι έκανε τζάμπα κόπο διότι το κείμενο υπάρχει για κατέβασμα στα googlebooks, ενώ εκείνος πήγε και το βρήκε απ’ την «Ανέμη» που επίτηδες ανεβάζει τα βιβλία unsearchable για να μη μπορούμε να τα ψάξουμε εμείς οι κοινοί θνητοί.

  Περιττό να πω ότι η αντιγραφή του κ. Spiridione είναι γεμάτη λάθη που εκθέτουν το Ιστολόγιο και τορπιλίζουν την εμπιστοσύνη που του έδειξε ο κ. Σαραντάκος. Καταγράφω μερικά μόνο από αυτά τα λάθη που «βγάζουν μάτι» και υπάρχουν στις πρώτες παραγράφους του κειμένου:

  «8 ά. 10 πολαιμικά» γράφει ο Σαχτούρης «8 ά. 10 πολεμικά» αντιγράφει ο επιπόλαιος κ. Spiridione
  «αυτοί δε νομίζοντες» αντιγράφει «αύτοι»
  «να μήν φοβούνται» αντιγράφει «να μή»
  «καυσιμόν του» αντιγράφει «καύσιμον»
  «φωνάζοντές τους» αντιγράφει «φωνάζοντάς τους»
  «εζητούσαν ολονένα» αντιγράφει «εζητούσαν ολοένα»
  «μεσιμβρ. ανέμου» αντιγράφει «μεσημβρ. ανέμου»
  «περιτοδοχείον» αντιγράφει «πυριτοδοχείον»
  «6» αντιγράφει «έξι»
  «εκάη η φρεγάτα» αντιγράφει «εκάη η φρέγατα»
  « γενναίαν ανθίστατιν » αντιγράφει «γενναίαν ανθίστασιν»
  «αριστεράν πτύρυγα» αντιγράφει «αριστεράν πτέρυγα»

  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Αν ο κ. Spiridione δεν ήταν τόσο επιπόλαιος, θα είχε βρεί τα Ημερολόγια του Γ. Σαχτούρη στα googlebooks και θα είχε γλυτώσει 4 ώρες από τη ζωή του που ξόδεψε για να αντιγράψει την σχετική αναφορά της 5ης Αυγούστου 1824. Και φυσικά δεν θάκανε ούτε ένα λάθος στην αντιγραφή, γιατί το κείμενο των googlebooks είναι searchable και αντιγράφεται με απόλυτη ακρίβεια. Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται, κύριε Spiridione

 54. sarant said

  53 Συμπέρασμα: Μπανάκι μανάκι.

 55. leonicos said

  Ποια Μαριγώ και πράσινα άλογα. Μας φτάνει και ο Φώτης

 56. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  Δέν γνωρίζω πῶς εἶναι στά Τουρκικά «τά θέλει ὁ κῶλος μου», ἀλλά σέ τέτοιες νοστιμιές πῆγε τό μυαλό μου με τό «γιανιτζάροι [..] με ξεγυμνομένα σπαθιά, εφώναζον το «Γκελ πρε» (αγκαλά με αδύνατον φωνήν εις τον πυρπολιστήν Κανάριον)».
  Καί τήν ὧρα πού ὁ «ἐπιτήδειος Κανάριος» ἔφτιαχνε Πατρίδα μέ τήν «περιεμπλοκήν» τοῦ πυρπολικοῦ του, ὁ ἀνώνυμος γραμματικός ἔφτιαχνε Γλῶσσα, «εὑρίσκοντας γενναίαν ανθίστασιν» στίς δασεῖες τῶν προγόνων μας.
  Αἰωνία τους ἡ Μνήμη..

 57. ΝΕΣΤΑΝΑΙΟΣ said

  55. Εγώ είμαι σίγουρος ότι έχεις πρόβλημα με την υγεία σου.

 58. BLOG_OTI_NANAI said

  48: Τι σχέση έχει αυτή η ερμηνεία του «ηρωϊσμού» σε αγώνα ζωής και θανάτου; Οι στρατιώτες των γενοκτόνων σκοτώνουν τον πατέρα σου, βιάζουν τη μάνα σου, αποκεφαλίζουν τα αδέλφια σου, σφάζουν τα παιδιά σου και θα σκεφτείς την «πολιτική ορθότητα» για το αν θα τους σκοτώνεις όταν τους πετύχεις σε αδύναμη θέση; Και τα γράφεις αυτά όταν έχουν προηγηθεί 500 χρόνια διαρκούς ανελέητης σφαγής; Όταν μέσα στην επανάσταση μόνο σφαγιάστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι, γέροι, νέοι, γυναίκες, βρέφη, άρρωστοι επάνω στα κρεβάτια τους, πέρα από το πόσους βιάστηκαν, βασανίστηκαν ή πουλήθηκαν σκλάβοι; Και μήπως δεν επιβεβαίωσαν την μακραίωνη ιστορία τους σφραγίζοντας την με δύο γενοκτονίες στον 20ο αιώνα;

  Για πες μας την ερμηνεία σου αν ήσουν εσύ στα Γλυκά Νερά και προσπαθούσε κάποιος να ρου ρίξει ευθύνη και σε ειρωνευτεί γιατί σκότωσες έναν αιμοβόρο βασανιστή και δολοφόνο σε μια στιγμή που τον βρήκες ανήμπορο ή σε αδύναμη θέση;

 59. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  @58. Καί λίγα λές!..

 60. Πέπε said

  58

  Καλά τα λες για τους Τούρκους, αλλά και οι Έλληνες…

  Δεν ήταν οι Τούρκοι. Ούτε οι Έλληνες. Ήταν τα ήθη της εποχής σ’ εκείνα τα μέρη. Οι Ευρωπαίοι αριστοκράτες μονομαχούσαν μεταξύ τους με όλους τους κανόνες της τιμής, αν και δεν ξέρω αν στους αποικιακούς πολέμους φέρονταν με ανάλογο ιπποτισμό. Πάντως στα καθ’ ημάς δεν υπήρχε αυτός ο ιπποτισμός, τι να κάνουμε.

 61. sarant said

  58 Λέει, και σωστά, ότι μόνο 6000 κάτοικοι των Κυδωνιών επέστρεψαν στα σπίτια τους μετά το τέλος του πολέμου.
  Πόσοι άραγε Τούρκοι της Τριπολιτσάς επέστρεψαν;

 62. @ 30 Alexis

  Χαχα… και ποιος δεν την είπε με τ… 🙂

 63. …άταφη όμως…

 64. dryhammer said

  40. Κανείς δεν αγγίζει τη Χάιδω, ιδίως όταν χαϊδεύεται.

  [μετά τα 47,53 κλπ. Μάταια ελπίζει πως ο Καράμπελας (και ο Κανάρης) και η Χαίδω θα αντικατασταθούν από το Φwτη και τη Μaριγώ – πλην του «Μaριγούλα, Μaριγώ, δέ με θέλεις; Νά και ‘γώ!»]

 65. dryhammer said

  Θα μας καταντήσει να γράφουμε όλα τα ονόματα με γκρλίκλις από το φόβο της μαρμάγκας;

 66. Γιάννης Ιατρού said

  53: Για να μη νομίζει ο ακατανόμαστος πως οι σχολιαστές εδώ τρώνε τον ΣΑΝΟ που πήγε να μας πλασάρει, να λάβει υπόψιν τoυ πως και το (ομολογουμένως πολύ καλό) OCR του γούγλη κάνει λάθη, ενδεικτικά παραθέτω ένα μικρό απόσπασμα από τον σύνδεσμο που ο ίδιος έδωσε στο googlebooks

  Αυτό για να μην βγαίνει και κουνάει το δάχτυλο στον Σπύρο (…«Και φυσικά δεν θάκανε ούτε ένα λάθος στην αντιγραφή, γιατί το κείμενο των googlebooks είναι searchable και αντιγράφεται με απόλυτη ακρίβεια….)

 67. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  Καί μέσα στήν άναμπουμπούλα ἐκείνης τῆς ναυμαχίας,
  ἕνα Ὡραῖο Πρόσωπο πού τό ἔσωσε καί ἠ Ἱστορία, ἀλλά καί ἡ ποίησις.

  «Δὲν μὲ θυμᾶσαι, Κωνσταντή;» σὲ λίγο τοῦ φωνάζει,
  «γρήγορα σὺ μὲ ξέχασες, μὰ σὲ θυμᾶμαι ἐγώ!…».
  «Ποιὸς τό ῾λπιζε νὰ δεῖ ποτές», ὁ γέροντας στενάζει,
  «τὸν καπετάνο ζήτουλα, τὸ ναύτη ὑπουργό!…».
  Καὶ σκύβοντας τὴν κεφαλὴ στὰ διάπλατά του στήθη,
  τὴ φτώχεια του ἐλησμόνησε, τὴ δόξα του ἐθυμήθη.

  «Ποιὸς εἶσαι, καπετάνο μου; Καὶ ποιό ῾ναι τὸ νησί σου;»,
  ὁ Ψαριανὸς τὸν ἐρωτᾷ μὲ πόνο θλιβερό,
  «πενήντα χρόνια, μιὰ ζωή, περάσανε, θυμήσου
  ἀπ᾿ τῆς καλῆς μου ἐποχῆς, ἐκείνης τὸν καιρό.
  Μήπως στὴν Σάμο ἤσουνα τὴν ἐποχὴ ἐκείνη;
  Στὴν Κῶ, στὴν Ἀλεξάνδρεια, στὴ Χῖο, στὴ Μυτιλήνη;»

 68. Pedis said

  # 51, 52 – OK, τότε!

 69. venios said

  60 Και οι ευρωπαίοι δεν πήγαιναν πίσω σε αγριότητα, σφαγές και βιασμούς, είτε εναντίον ιθαγενών είτε μεταξύ τους. Το τι σφαγές έγιναν στους θρησκευτικούς πολέμους εν ονόματι του Θεού, είναι το κάτι άλλο. Ο μόνος φραγμός που σιγά σιγά ανάσχεσε τα φονικά ένστικτα είναι η προοπτική του κέρδους: όταν τους έχεις ζωντανούς να δουλεύουν αντί να τους σκοτώνεις είναι καλύτερα. Τους σκοτώνεις μόνο όταν αρνηθούν να δουλέψουν για πάρτη σου – βλέπε Παρισινή Κομμούνα, ισπανικό εμφύλιο, κτλ.

 70. Από συνήθεια ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε δυο γκολ, έφτασε τα 11 σε τελική φάση Γιούρο ξεπερνώτας τα 9 του Πλατινί καταρρίπτοντας άλλο ένα ρεκόρ, η ομάδα του Φερνάντο Σάντος κέρδισε με 3-0 και…θα δούμε την συνέχεια!

 71. Νεσταναιος said

  66. Δεν έχει την δυνατότητα να σου απαντήσει και το ξέρεις.

 72. Νεσταναιος said

  70. Ποδόσφαιρο δεν είδαμε.

 73. Νεσταναιος said

  61. Κανένας. Του «έφαγαν» όλους οι κοτζαμπάσηδες. Και αν επέστρεψαν στα σπίτια τους μερικοί Αρβανίτες είναι επειδή τους έσωσε ο Κολοκοτρώνης.

 74. spyridos said

  69

  Οι Ναπολεόντιοι Πόλεμοι την ίδια εποχή (1803-15) είχαν 4,5 εκ. νεκρούς. Πολιτισμένα πάντα.

 75. ΚΩΣΤΑΣ said

  67 Γιώργο, ο Ματρόζος…!!!

  Αν οι ζητιάνοι σαν κι εμέ,
  δεν έδιναν το αίμα,
  καπεταναίοι σαν και σε
  δεν θα φορούσαν στέμμα

 76. dryhammer said

  75. Εγώ, που ότι θυμάμαι χαίρομαι, ας βάλω κάτι ναυτικό

 77. sarant said

  67-75 Το κάναμε κι εμείς αυτό 🙂

 78. Γιάννης Ιατρού said

  71: Δεν χρειάζεται καν. Και βέβαια ξέρει το πως, αν χρειαζόταν.

 79. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  @75, 77. Σημειωτέον ὅτι δέν τό ἀνέφερα ξεκάρφωτα 🙂 . Ὁ Λέκκας Ματρόζος ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ σ’αὐτήν τήν ναυμαχία!
  @77. Ἀπ’ὅτι ἄκουσα ἀπό τήν μητέρα μου, ὁ παπποῦς ὁ Δάσκαλος, τό δίδασκε στά παιδιά σέ ὅλη τήν διάρκεια τῆς Κατοχῆς καί τά ἔβαζε νά τό ἀπαγγέλλουν σέ ΚΑΘΕ ἐθνική γιορτή..

 80. ΚΩΣΤΑΣ said

  76 Παρομοίως κι εγώ. 😉

  κι επετειακό

 81. ΜΙΚ_ΙΟΣ said

  Ζωντανή η περιγραφή του Σαχτούρη. Και ενδιαφέρουσα…

  Είχα κάποιες άγνωστες λέξεις για τις ονομασίες των καραβιών (καθότι …του βουνού και του κάμπου εγώ 🙂 ). Μια και τις έψαξα, τις βάζω κι εδώ…

  κάσαρο: το επίστεγο στο κατάστρωμα πλοίου, στην πρύμνη. < ιταλικό cassero. https://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BA%CE%AC%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BF

  δελίνι ή ντελίνι: κατάφρακτον πολεμικόν ιστιοφόρον της γραμμής, δίκροτον ή τρίκροτον. ά. βα(τ)σέλ(λ)ο [Λεξικό Δημητράκου].
  Εκ του γαλλικού όρου vaisseau de ligne = πλοίο της γραμμής. [Wikipedia]

  ναβέτ(τ)α: τύπος εμπορικού πλοίου αντίστοιχο με τον πολεμικό δρόμωνα [Wikipedia].
  – (ιταλ.) δημ. εν χρ. παλαιοτ. μικρή νάβα. [Λεξικό Δημητράκου]
  – νάβα, (λατ.) λεξ. κ. δημ. το πορθμείον παρά Ρωμαίοις. 2)μσν. κ. δημ. τύπος τριστήλου ιστιοφόρου πολεμικού πλοίου έχοντος εξαρτίαν δρόμωνος. [Λεξικό Δημητράκου]

  πασ(σ)άρα: δημ. λεπτή, στενή και ελαφρά λέμβος, κέλης. [Λεξικό Δημητράκου] < βεν. passara.

 82. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  @80. Κώστα, μέ «φύτεψες» εὐχάριστα! Δέν πίστευα ὅτι ὑπάρχει ἔργο τοῦ Χατζιδάκι πού δέν τό γνωρίζω.. Γνωρίζω, ὅμως, μιά πολύ ὄμορφη ἱστορία τῆς Λάλε Ἄντερσεν (Λιλί Μαρλέν) μέ τόν Χατζιδάκι στήν Φρανκφούρτη, πού ἐκτυλίσσεται λίγο πρίν ἀπό αὐτήν τήν συνεργασία πού ἀνέβασες.. (Μαγικές ἱστορίες μαγικῶν ἀνθρώπων..)

 83. sarant said

  81 Μπράβο

 84. Πέπε said

  81

  Δεν έχω ούτε την πιο απόμακρη ιδέα για τα ναυτικά και την ορολογία τους (για να πω σωστά την πρύμνη και την πλώρη πάντα φρενάρω πρώτα για να ανατρέξω στο μνημοτεχνικό που με βοηθάει να τα βρω, το νοερό μου σκονάκι), αλλά στην τελευταία λέξη, την πασάρα, μου κάνει εντύπωση το συνώνυμο κέλης. Είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται και για τα άλογα;

 85. Γιάννης Κουβάτσος said

  Ματρόζος…Ολ τάιμ κλάσικ.☺ Το δραματοποιήσαμε πριν λίγα χρόνια στο σχολείο: Ματρόζος ένας μαθητής από την Αλβανία, Κανάρης Πολωνός, θυρωρός Ρουμάνος και αφηγητής επίσης Αλβανός. Μια χαρά το παίξανε τα παιδιά.

 86. 84# Δεν ξέρω για τα αλόγατα, αλλά τσάκω ένα πετούμενο.
  https://www.slang.gr/definition/28343-kirlagkitsi

 87. loukretia50 said

  Canaris! Canaris!
  nous t’ avons oublié!
  V. Hugo

  Μου λείψατε! Ωραίες μουσικές!
  Δεν επανήλθα ακριβώς, αλλά σας παρακολουθώ λίγο από το κινητό.
  Δεν προσφέρεται ούτε για σχόλια ούτε για στιχάκια!
  Αλλά τώρα που βρήκα ευκαιρία δε γλιτώνετε.

  Δεν ξέρω αν ποστάρισε κάποιος αυτό το ποιητικό αφιέρωμα https://www.horc.gr/Images/Public/Chios190years.pdf
  Ο Κανάρης, η θάλασσα και οι ποιητές

 88. loukretia50 said

  Ανώνυμος πυρπολητής

  Μεγαλειώδες θέαμα η πύρινη κόλαση.
  Αρκεί να μη σκέφτεσαι τις ανθρώπινες λαμπάδες.
  Πόσες χρειάζονται για να γίνεις ήρωας?

  Η οργή για το άδικο έκαιγε πρώτα τον ίδιο.
  Η ανάμνηση της φρίκης που έζησε είχε νικήσει το φόβο.
  Κι όμως δεν ένοιωθε δικαίωση
  Αυτή η φρίκη που αντίκρυζε ήταν δική του ευθύνη.
  Πώς γίνεται να μοιάζει άδικη η δικαιοσύνη?

  Ποιος είπε ότι η εκδίκηση λυτρώνει?

  Η βάρκα έγερνε επικίνδυνα.
  Τα ανθρώπινα κλαδιά τους έπνιγαν.
  Έπρεπε να κοπούν με κάθε τρόπο.

  Πώς μπορεί κάτι τόσο γνώριμο
  να είναι απειλή και ικεσία ταυτόχρονα?

  Δεν έπρεπε να τον κοιτάξει στα μάτια.
  Το βλέμμα θα τον στοιχειώνει – αν επιζήσει.
  Τα μάγια του επερχόμενου θανάτου.

  Τα κλαδιά δεν έχουν πρόσωπο, δεν έχουν όνομα,
  και χάρη στην απελπισία του ούτε ζωή.

  Δεν έπρεπε σταθεί στην εικόνα ,
  μόνο μια κίνηση γρήγορη, μηχανική σχεδόν,
  Είχε μάθει το ανώδυνο χτύπημα – για καλό σκοπό.
  Τα ζώα δεν έχουν άποψη.
  Τώρα δεν υπήρχε περιθώριο ούτε γιαυτό.
  Νόμιζε πως ήταν έλεος.
  Το αφεντικό τού διέλυσε την ψευδαίσθηση.
  Σκληραίνει το κρέας όταν το ζώο υποφέρει.

  Μια λεπίδα άστραψε
  Ο διπλανός του τον έβγαλε απ΄το δίλημμα.
  Όχι από καλωσύνη.
  Μέσα στο χαλασμό άκουσε καθαρά το βογκητό.
  Το ματωμένο κλαδί υψώθηκε στον ουρανό πριν βυθιστεί.

  Σκέφτηκε πως ήταν εχθρός.
  Κανένα χαρακτηριστικό του δεν το φανέρωνε.
  Μόνο την αγωνία αναγνώρισε.
  Άξιζε αυτό το θάνατο? Αυτό το μίσος?
  Θα μπορούσε να είναι δικός τους ή ο ίδιος στη θέση του.
  Ήταν στην ηλικία του.
  Κι άλλα χέρια απλώνονταν γύρω του.
  Ήταν η σειρά του να δράσει.

  Μεγαλειώδες θέαμα η πύρινη κολαση.
  Αρκεί να μη σκέφτεσαι τις ανθρώπινες λαμπάδες.
  Αρκεί να κόβεις τα ανθρωπινα κλαδιά.
  Όχι, δεν ένοιωθε ήρωας.
  ΛΟΥ
  Ποτέ δε θα ξεγελάσει τον εαυτό του.

 89. sarant said

  84 Ισχύει, λένε κέλης και για τα άλογα. Και τα δύο (άλογο, γρήγορη βάρκα) είναι από τα αρχαία. Αν μπορούσε να σχολιάσει ο Βάτμαν θα έλεγε και τρίτη σημασία της λέξης, pudenda muliebria που λένε τα σεμνότυφα λεξικά

  87 Καλώς την κι από κινητό!

 90. # 84, 89

  Κέλης λέγεται ο πώλος ο προοριζόμενος δια ιππασίαν, ενώ κήλων ο προοριζόμενος δια επιβάσεις. Στους πρώτους ό,τι περισσεύει αφαιρείται και λέγονται κοινώς μεγαλώνοντας, εκτομίαι

 91. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  >>Γεώργιος Τζαπερλής
  και Τσαμπράλη τον γράφουν σε κάποια άρθρα και Τζάπελα .


  Γεώργιος Σαχτούρης, νίκη κατά θάλασσαν περί την Σάμον. Peter Von Hess.(1792-1871)

  σσ μ΄άρεσαν κ τα έβαλα κ τα δυο 🙂

  Το λεγόμενο πυρπολικό πλοίο υπήρξε το κατεξοχήν ιστιοφόρο καταδρομικό πλοίο στις θαλάσσιες πολεμικές επιχειρήσεις των Ελλήνων κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821.

  Τομή πυρπολικού.Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα
  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C

  Με την έναρξη του Αγώνα του 1821 αν και η Σάμος δεν είχε τα κατάλληλα πλοία εντούτοις οργανώθηκε και το 1824 διέθετε 35 πολεμικά πλοία διαφόρων ειδών.
  «Ελληνικό Ναυτικό στην Επανάσταση του 1821»
  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9D%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_1821

 92. loukretia50 said

  Αν ο κέλης είναι πώλος θα τον καβαλούν ευκόλως?
  Ωωχ!

  Σαν παιδί της χορωδίας θα τραβιέται ο κέλης Δίας!

 93. ΕΦΗ - ΕΦΗ said


  Το πλοίο του Σαχτούρη: η περίφημη «Αθηνά» (υδατογραφία Α. Μιλάνου)

  Το 1819 ο Σαχτούρης είναι ήδη πλοιοκτήτης και καπετάνιος ενός ολοκαίνουργιου βριγαντίνου, της περίφημης «Αθηνάς», που κατασκευάστηκε στο Μαντράκι της Ύδρας. Με το πλοίο του αυτό μεγαλούργησε στον Αγώνα.(…)
  Η δράση της υδραίικης ναυτικής μοίρας την οποία διηύθυνε συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 1823, με ουσιαστικότερη παρουσία του Σαχτούρη από το 1824 και εξής, όπως πλήρως τεκμηριώνεται μέσω του ημερολογίου του πλοίου του «Αθηνά», στο οποίο αναγράφονται και σχολιάζονται από τον ίδιο τα ναυτικά γεγονότα και οι ναυμαχίες εκείνων των χρό­νων.
  https://logomnimon.wordpress.com/2013/04/11/1824-vi/
  σσ. Στο τέλος υπάρχει κι ένα σχόλιο του δικού μας atheofobos 🙂

 94. ΕΦΗ - ΕΦΗ said

  Γεια σου Λου! Λείπεις μα καλά να περνάς

  Με το «βλέμμα» σου Λου
  ουδείς θα πυρπολού 🙂

 95. loukretia50 said

  94. Γειά σου μελένια!
  Οι φίλοι μας δε χάνονται αν δε μιλούν στο νέτι.
  Αν ξεχαστούν, η επαφή είναι απάτη σκέτη !

 96. Από άλογα σκαμπάζω
  και θυμάμαι ό,τι διαβάζω
  «οι φοράδες στα αλώνια
  ή στην λαϊκή για ψώνια»
  γράφανε κάτι χαρτάκια
  με τις μέρες και στιχάκια
  να θυμίζουν στις κυράδες
  πότε έρχονται οι γιορτάδες

 97. Για ξενύχτηδες μόνο

  https://gpointsnovel.blogspot.com/2017/02/blog-post.html

 98. loukretia50 said

  Κι όσο κι αν μετρώ τα λόγια του Σ(τ)αχτούρη
  Η ζωή των ναυτικών μου φαίνεται αγγούρι…

  ———————————————————–

  96. Οι φοράδες στα αλώνια
  κι οι κυράδες στα σαλόνια.
  Τύποι λαϊκοί και ψώνια
  Κάνουν βόλτες στην Ομόνοια.

 99. Γιώργος Κατσέας, Θεσσαλονίκη said

  @89, 90. α) Ὄχι ἀπαραιτήτως πουλάρι, β) Ὄχι ἀπαραιτήτως ἐκτομίας 🙂
  (Τζῆ, σ’αὐτόν τόν τομέα, τίποτε δέν περισσεύει! 🙂 )

  Καλημέρα ἐμβαπτισμένη σέ τεστοστερόνη (ἤ, κηλώνειον ἄγος)

 100. Γιάννης Ιατρού said

  89: (τέλος) Ναι, αλλά δεν θα το έγραφε έτσι σκέτο, θα έβαζε για τους ρέκτες του μπλογκ και κάποιον σύνδεσμο στο googlebooks 🙂 🙂

 101. Γιάννης Ιατρού said

  89, 90: μόνο μην κάνετε κανένα λάθος και το γράψετε με δύο κ(άππα): κκέλης 😎😋

 102. Γιάννης Ιατρού said

  98: Λού, «..η ζωή των ναυτικών μου φαίνεται αγγούρι…» ..μόνο αυτών που εξωκείλουν (89α) 🙂

 103. # 99

  Στα άλογα για ιπποδρομίες ( καθαρόαιμα ή αραβικά ) που είναι τα κατ’ εξοχήν άλογα ιππασίας σαν πιο αθλητικά- εκεί συνεχίζουν την καριέρα μετά τις κούρσες- τους το ποσοστό των «κομμένων» ( gelded ) είναι περίπου 95%. Τα υπόλοιπα δοκιμάζουν την τύχη τους στην ιπποπαραγωγή. Τώρα για άλλες ράτσες δεν ξέρω αλλά επαγγελματίας δύσκολα θα δώσει για ιππασία αρσενικό όχι κομμένο, είναι επικίνδυνο..

 104. spyridos said

  Εδώ αναλυτική περιγραφή των πλοίων της Επανάστασης (και πολλών άλλων).

  https://greekshipmodels.com/portfolio_category/ellinikis-epanastaseos/

 105. sarant said

  Kαλημέρα από εδώ!

  103 Τζι, φοράδες δεν τρέχουν;

 106. ΜΙΚ_ΙΟΣ said

  Καλημέρα!

  104.
  Το είχα δει, αλλά δεν δείχνει κανένα από αυτά (τα άγνωστά μου…) που αναφέρει ο Σαχτούρης! 🙂

 107. […] Καθώς διανύουμε τη χρονιά που σημαδεύει τη 200ή επέτειο του ξεσηκωμού του Εικοσιένα, σκέφτηκα να καθιερώσω μια νέα στήλη στο ιστολόγιο, που κανονικά θα τη δημοσιεύω κάθε δεύτερη Τρίτη, εναλλάξ δηλαδή με το βιβλίο του πατέρα μου, και που θα παρουσιάζει κείμενα της εποχής του 1821. Δεν αποκλείεται να διατηρήσω τις δημοσιεύσεις ως το τέλος… — Weiterlesen sarantakos.wordpress.com/2021/06/15/k1821-12/ […]

 108. Triant said

  105: Τρέχουν. Στο πρόγραμμα δίπλα στο όνομα του αλόγου έγραφε ή φ(ορβάς) ή κ(έλης). Τουλάχιστον όταν πήγαινα εγώ, προ 40+ ετών. Όσον αφορά τον ευνουχισμό, δεν θα συμφωνήσω (για άλλη μια φορά 🙂 ) με τον Τζή. Τα πολύ γρήγορα άλογα τα αφήνουν ως έχει γιατί στη ιπποπαραγωγή πιο πολύ απ΄όλα μετράνε οι γονείς του αλόγου. Τζή, δεν θα ήταν κρίμα να είχαν κόψει τον Τζενεράλε;

 109. spiridione said

  42. Σακτούρα, ήδη βυζαντινό, από τα αραβικά λέει
  https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1
  https://www.archaiologia.gr/blog/photo/%CF%83%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B1%CE%AF%CF%89%CE%BD%CE%B1/
  Θα βρείτε αρκετές ανευρέσεις πλοίου shakhtur ακόμη και στον Ευφράτη

  Το τομπάζι λέει ήταν αβαθές με ένα κατάρτι της Μαύρης Θάλασσας.

 110. # 108

  Ελα βρε Θόδωρε, εξυπακούεται πως το 5% που δεν εκτομείται είναι τα καλύτερα ή καλύτερης γενεαλογίας άλογα κι από αυτά ούτε τα μισά δεν γίνονται επιβήτορες, φέρνουν από έξω καλύτερης ποιότητας. Η μεγαλύτερη ιπποπαραγωγική μονάδα η Ιπποτούρ είναι θέμα αν στα τόσα χρόνια λειτουργίας ( πάνω από 60) αν έχει χρησιμοποιήσει περισσότερους από 5 δικούς της επιβήτορες. Εδώ και πολλά χρόνια εκτομούν τους κήλωνες για να τρέχουν ισόκιλοι μαζί με τις φοράδες αντί να τους χαρίζουν κιλά και για να ηρεμήσουν πολλές φορές. Πλέον αν πάρεις ένα πρόγραμμα θα το δεις γεμάτο με «φ» και «εκ», το «κ» είναι πια πολύ σπάνιο.
  Ούτε ο Τζενεράλε, ούτε το άλογο-φαινόμενο για τον ελληνικό ιππόδρομο , ο ΠΑΟΚ έδωσαν καλούς απογόνους, εκτός από το αίμα μετράει πολύ η τροφή (ακριβός ο καρπός, φτηνό το τριφύλλι )και οι συνθήκες του ιπποφορβίου, κυρίως το πάντοκ όπου τέχουν και γυμνάζονται, οι γνώσεις των κτηνιάτρων κ.λ.π.. Εχα φίλο ιπποπαραγωγό, ήταν μια ποχή που τους επιδοτήσανε, τελικά όλοι τα παρατήσανε ή συνεχίζουν ερασιτεχνικά για την πλάκα τους.

  το «κ» ήταν κήλων, οι προκηρύξεις των ιπποδρομιών τότε πρέπει να ήταν δια φορβάδες και κήλωνες,όλοι είχαν μέλλον και για την εκτόμηση χρειαζότανε άδεια… τώρα είναι ίπποι (αδιακρίτως) ή φοράδες και η εκτόμηση έγινε συνήθεια αφού τα περισσότερα άλογα είναι πλέον λόγω Ε.Ε. εισαγωγής κι έρχονται κομένα.

 111. Ιστορικά η αλλαγή έγινε από τον γάτα-Ψωμιάδη-αγαπούλα που έφερνε άλογα απ’ έξω με την Ε.Ε. όταν οι άλλοι κοιμότουσαν κι έπαιρνε όλες τις κούρσες. Μετά όταν φέρνανε και οι άλλοι αυτός έφυγε κι αφού γεμίσαμε ξένα άλογα καθιερώθηκε και η εκτόμηση.

 112. Triant said

  110,111: Εντάξει, στέκω διορθωμένος (εταπώθην) 🙂 Η τελευταία φορά που πήγα πρέπει να ήταν το Ντέρμπυ του ’79. Τζενεράλε – Ξανθός Άγγελος (?) που έδινε 25 δρχ στο δεκάρικο. Κλοπή εκκλησίας μια που όπως αναμενόταν ο Τ. τερμάτισε έναν ιππόδρομο μπροστά και ο Ξ.Α. μισό. (Εκεί δεν τόλμησε να πέσει ο αναβάτης).

 113. Δημήτρης Μαρτῖνος said

  Γειά σας.

  Πολὺ ὡραῖο τὸ χθεσινό. Μᾶς δίνει μιὰν ἀρκετὰ κατατοπιστικὴ περιγραφὴ γιὰ τὰ γεγονότα καὶ τὰ ἤθη τῆς ἐποχῆς (π.χ. σφαγὴ τῶν ναυαγῶν).

  Ἡ ἀγριότητα τοῦ πολέμου δὲν ἄλλαξε καὶ πολὺ μέχρι τὶς μέρες μας (ἀπὸ τὶς ἐκτελέσεις αἰχμαλώτων καὶ τοὺς βομβαρδισμοὺς ἀμάχων μὲ συμβατικὲς ἢ πυρηνικὲς βόμβες στὸν 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέχρι τῆς «παράπλευρες ἀπώλειες» στοὺς βομβαρδισμοὺς τῶν «πολιτισμένων» δυτικῶν στὶς «εἰρηνευτικές» τους παρεμβάσεις καὶ τὶς βιντεοσκοπημένες σφαγές τῶν ὁμήρων ἀπὸ τοὺς φανατικοὺς τζιχαντιστές).

  » … είδον το πυρπολικόν ριφθέν επάνω εις την φεργάταν κατά μέσον, και το πυρ διαδιδόμενον εις όλα τα μέρη και μάλιστα εις την Κάμεραν απελπίσθησαν ακατέβησαν κάτω να σβύσουν την φωτιάν, αλλά δεν έφθασαν να ανέβουν, διότι ήδη ήτον αναμμένα τα ξάρτια το μπούμι και τα κατάρτια »

  https://i0.wp.com/greekshipmodels.com/wp-content/uploads/2016/06/424-001.jpg?fit=1024%2C854&ssl=1

  Σχετικὰ μὲ τὸ μποῦμι (#5).

  Ὅπως φαίνεται στὴν παραπάνω εἰκόνα τοῦ μοντέλου τῆς φρεγάτας (ἀπὸ τὸν ἱστότοπο ποὺ παραπέμπει ὁ Spyridos στὸ #104) τὸ πρυμναῖο πανὶ ἔχει σχῆμα τραπεζοειδὲς καὶ εἶναι παράλληλο πρὸς τὸν διαμήκη ἄξονα τοῦ σκάφους. Στὰ νεώτερα παραδοσιακὰ ἱστιοφόρα μπούμα ὀνομαζόταν ἡ λοξὴ πάνω ἀντένα τέτοιου εἴδους πανιῶν καὶ κατ᾿ ἐπέκταση αὐτὰ τὸ πανιά. Ἀπὸ τὰ συμφραζόμενα τοῦ κειμένου (ήτον αναμμένα τα ξάρτια το μπούμι και τα κατάρτια) συμπεραίνω ὅτι ἀναφέρεται στὴ συγκεκριμένη ἀντένα.
  Κάμερη πρέπει νὰ εἶναι ὁ κλειστὸς χῶρος στὴν πρύμη τοῦ σκάφους μὲ τὰ ἐνδιαιτήματα τοῦ καπετάνιου καὶ τῶν ἀξιωματικῶν. Στὰ νεώτερα παραδοσιακὰ σκάφη τὴν ἔλεγαν καμαρί.

 114. sarant said

  108κε Και ανταγωνιζονται τα θηλυκά με τα αρσενικά ή είναι μόνο αρσενικά / μόνο θηλυκά;

 115. Γιάννης Ιατρού said

  114: σιγά μην είχαν έχουν και bains mixt😉

  113: Δημήτρη γεια,
  εγώ αναρωτιέμαι πως τους άφηναν να πλησιάσουν τόσο πολύ με τα πυρπολικά, κανόνι(α) δεν είχαν στις φρεγάτες τους; Δεν τους έβλεπαν;

 116. #114

  οι φοράδες σαν πιο αδύνατες τρέχουν με 1,5 κιλό λιγότερα βάρη από τα αρσενικά ενώ υπάρχουν κούρσες για μόνο φοράδες και πολύ λιγότερες για μόνο αρσενικά, Οι εκτομίες λογίζονται σαν αρσενικά αλλά τρέχουν με τα κιλά των θηλυκών, είναι προφανές πως αν δεν είναι πολύ ισχυρό το άλογο πως θα εκτομηθεί. Φυσικά μέχρι τότε χαρακτηρίζεται κήλωνας, οι ιπποδρομίες δεν είναι ιππασία και τα άλογα ιπποδρόμου είναι πραγματικοί αθλητές με την εκγύμναση που τους δίνεται.

 117. sarant said

  116 Καλά λες, ξέχασα πως υπάρχουν τα βάρη για να ισοσταθμίζουν (κάπως) την κατάσταση.

 118. Δημήτρης Μαρτῖνος said

  @115β. Γειά σου, Γιάννη.

  Τὰ κανόνια τὰ εἶχαν στὰ πλευρά.

  Πιστεύω πὼς ἡ προσέγγιση τῶν πυρπολικὼν γινόταν ἐκ τῶν ὄπισθεν (ἑλληνιστὶ ἀρκαντάν). 😉
  Γι᾿ αὐτὸ τοὺς χτυποῦσαν μὲ μικρὰ ὅπλα, τουφέκια, μισδράλια κλπ.

  Πιστεύω πὼς σπουδαῖο ρόλο ἔπαιζε καὶ ὁ ψυχολογικὸς παράγοντας, ὅπως φαίνεται κι ἀπὸ τὴν περιγραφή, ὅπου οἱ περισσότεροι πέφτουν στὴ θάλασσα γιὰ νὰ σωθοῦν μόλις πλησιάζουν τὰ πυρπολικά.

 119. spyridos said

  113

  Γεια σου Δημήτρη.
  Επειδή δεν κατέχω από σκαριά αυτή η ιστοσελίδα με βοήθησε να καταλάβω πως είναι η δομή και ποιες οι ιδιότητες των διάφορων πλοίων που περιγράφονται και να κατανοήσω (κάπως) την περιγραφή.

 120. Spiridione said

  118. Έτσι πρέπει να είναι όπως τα λες. Και επιπλέον, δεν ήταν και τόσο εύστοχοι οι πυροβολητές, και των δύο στόλων.
  Απόσπασμα από τον Ναυτικό πόλεμο του Μεταλληνού
  Η μεγάλη υλική υπεροχή του οθωμανικού στόλου οδηγεί στη λογική σκέψη ότι οι Τούρκοι θα έπρεπε, με κάθε τρόπο, να επιδιώξουν τις εκ παρατάξεως ναυμαχίες. Με τα ισχυρότερα πυροβόλα τους είχαν τη δυνατότητα να πλήττουν καίρια και να ακινητοποιούν τα ελληνικά πλοία, δίνοντας την ευκαιρία στους σκληροτράχηλους πεζοναύτες τους να εκτελούν τα ρεσάλτα. Οι Τούρκοι, όμως, δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τα στοιχεία της υπεροχής τους, επειδή τα πλοία τους υστερούσαν σημαντικά σε ταχύτητα και ευκινησία, ενώ οι πυροβολητές τους δεν ήταν επαρκώς εκπαιδευμένοι. Την 30η Αυγούστου 1826, οι αξιωματικοί δύο γαλλικών φρεγατών παρακολούθησαν και κατέγραψαν τη σύγκρουση του οθωμανικού και του ελληνικού στόλου κοντά στη Λέσβο, διαπιστώνοντας την τρομερή αστοχία των Τούρκων πυροβολητών. Όταν σε κάποια στιγμή ένα από τα ελληνικά πυρπολικά προσπάθησε να επιτεθεί σε τουρκικό δίκροτο, κατάφερε αυτό να αντινεμώσει (ορτσάρει) έγκαιρα και να υποδεχτεί τον επικίνδυνο αντίπαλό του με ομοβροντίες όλης της πλευρικής πυροβολαρχίας από μικρή απόσταση. Αλλά «προς μεγάλην έκπληξιν των Γάλλων αξιωματικών, δεν εβράδυνε να αναφανή (το πυρπολικό) σώον και αβλαβές, αφού κατεκαλύφθη υπό βλημάτων και εξηφανίσθη εν νέφη καπνού». Φτωχά, όμως, αποτελέσματα είχαν και τα ελληνικά πυρά. Τα μικρά ελληνικά πυροβόλα ήταν, βέβαια, πολύ αδύναμα για να διατρήσουν την ισχυρή ξυλοκατασκευή των μεγάλων τουρκικών και αιγυπτιακών πλοίων. Στην αναποτελεσματικότητα των ελληνικών πυρών, συντελούσε πολύ η έλλειψη των κατάλληλων σκοπευτικών μηχανισμών, καθώς και η απείθαρχη συμπεριφορά των αυτοδίδακτων Ελλήνων πυροβολητών…. Ο Άγγλος δημοσιογράφος J. Emerson (επέβαινε στο ναυαρχικό πλοίο Άρης του Α. Μιαούλη) έμεινε κατάπληκτος από την άσκοπη βολή των ελληνικών πυροβόλων. Εκτίμησε ότι τα πυρά απέβλεπαν περισσότερο στη δημιουργία θορύβου και καπνού, ώστε να υποβοηθείται η επίθεση των πυρπολικών και σημειώνει: «Εμέτρησα 70 βολές κατά λεπτό, χωρίς καμία εκατέρωθεν απώλεια [..]. Ο πυροβολισμός κράτησε έως ότου ο χρόνος μεταξύ φλόγας και κρότου έφτασε τα 20 και 25 δευτερόλεπτα. Δηλαδή η βολή συνεχίστηκε μέχρι αποστάσεων 7.500 μέτρων, αν και το μέγιστο βεληνεκές των μικρών ελληνικών πυροβόλων δεν υπερέβαινε τα 1.200 μέτρα/

 121. Γιάννης Ιατρού said

  118, 120: Ευχαριστώ και τους δυό σας για την διευκρίνηση. Τα κανόνια, αν θυμάμαι καλά τις απεικονίσεις, είχαν ροδάκια, άρα θα μπορούσαν να μεταφέρουν εύκολα 2-3 στην πρύμνη και να τους ρίξουν. Κι ένα βλήμα να τα πετύχαινε, με τις εύφλεκτες ύλες που κουβαλάγανε, θα είχαν πρόβλημα.
  Τέλος πάντων, ίσως σήμερα να βλέπουμε διαφορετικά τις πιθανές δυνατότητες, προφανώς τότε ήταν όπως λέτε, αλλιώς δεν θα είχαν επιτυχίες οι πυρπολητές.

 122. # 121 κ.λ.π.

  Οταν ο αντίπαλος είναι ταχύτερος είναι σημαντικό να μην τον αφήσεις να πάρει θέση τέτοια ώστε να έχει πλεονέκτημα. Τότε φαίνεται σαν να βαράς στον βρόντο αλλά στην πραγματικότητα δημιουργείς ένα τείχος από πυρά ώστε να αποτρέψεις την συγκεκριμένη κίνηση. Αυτό εφαρμόζουν και σήμερα τα πλοία όταν τους πιτίθεται αεροπλάνο, με τείχος από πυρά το απομακρύνεις από επιίνδυνες θέεις βολής, το να το πετύχεις δεν ενδιαφέρει σε πρώτη επιλογή.

 123. Triant said

  5,113: Το μπούμι ή μπούμα πρέπει να είναι η μάτσα (το κάτω οριζόντιο ξύλο). Άλλωστε στα αγγλικά είναι boom.

 124. Γιάννης Ιατρού said

  122: Καλημέρα Γιώργο,
  Αν ξεχάσουμε τον Β’ ΠΠ που εφαρμοζόταν ακόμα (έστω και μερικώς) αυτό που λες, σήμερα οι επιθέσεις γίνονται με κατευθυνόμενα/έξυπνα βλήματα από μεγάλη απόσταση (πολλά χιλιόμετρα) από τον στόχο (εδώ πλοίο). Οπότε η δημιουργία φράγματος δεν βοηθά πολύ στην αποφυγή ευνοϊκών θέσεων βολής. Εν ολίγοις δεν ξέρεις από που σου έρχεται, ουρανοκατέβατο. Εκτός κι αν έχεις προηγμένα συστήματα εντοπισμού υπερηχητικών βλημάτων, ακόμα και δρόνων… Τα οποία δεν είναι εγκατεστημένα υποχρεωτικά πάνω στους στόχους, βλ. π.χ. AWACS.

 125. # 124

  Στην τελευταία άσκηση ΝΑΤΟ που είχα πάρει μέρος σαν επισκέπτης-παρατηρητής (*) επί πλοίου είχε και εικονική επίθεση από αεροπλάνο (προφανώς όχι εξοπλισμένου με πυραύλους) και προέβλεπε την δημιουργία τείχους. Βέβαια από τότε πέρασαν 40+ χρόνια αλλά ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ πως αναφέρθηκα στα χρόνια της επανάστασης προσπαθώντας να εξηγήσω αυτό που περιγράφτηκε από κάποιον πιθανόν άσχετο σαν κανονιές στον βρόντο.
  Φυσικά σήμερα με μαθηματικές εφαρμογές (**) αν ο στόχος κλειδώσει στο χωνί οποιοσδήποτε ελιγμός δεν αποφεύγει το μοιραίο η λύση είναι να δημιουργήσεις κι άλλους στόχους (με κίνηση, θόρυβο, θερμότητα, μαγνητισμό κ.λ.π) ώστε να βραχυκυκλώσεις τον επιτιθέμενο.

  (*) με ουισκάκι ον δε ροκς και αλατισμένες φετούλες καρότου με λεμόνι ,στην εξωτερική γέφυρα, α, ρε εποχές !!

  (**) αν προκληθώ θα αναφερθώ στο όνομα του Ρώσου επιστήμονα

 126. Δημήτρης Μαρτῖνος said

  @121. Γιάννη, δὲν ἦταν εὔκολη ἡ μεταφορὰ τῶν κανονιῶν. Ἦταν πολὺ βαριά, σὲ χαμηλότερο ἐπίπεδο καὶ σὲ συγκεκριμένες θέσεις πίσω ἀπὸ μπουκαπόρτες. Τὶς ρόδες τὶς εἶχαν γιὰ τὴν ἀνάκρουση. Κατὰ τὴ βολὴ τσούλαγαν πρὸς τὰ πίσω μέχρι κάποιο σημεῖο, ὅσο τοὺς ἐπέτρεπαν τὰ σκοινιὰ ποὺ τὰ συγκρατοῦσαν· κάτι σὰν ἀμορτισέρ. Μόλις τὰ γέμιζαν τὰ ξανάσπρωχναν μπροστά.

  Ἀλλὰ ἀκόμα κι ἂν εἶχαν κάποια κανόνια μόνιμα στὴν πρύμη θὰ ἦταν ἀναποτελεσματικὰ ἐπειδὴ δὲν μποροῦσαν νὰ σκοπεύσουν, ὅπως λέει ὁ Spiridione (#120). Γι᾿ αὐτὸ στὶς ναυμαχίες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης προσπαθοῦσαν νὰ διασπάσουν τὴν γραμμὴ πλεύσης τῶν ἀντιπάλων πλέοντας κάθετα πρὸς αὐτὴν. Ὅταν τὸ κατάφερναν ἔριχναν ὁμοβροντὶες ἀπὸ τὶς πλευρικὲς κονονοστοιχίες μὲ μεγάλη πιθανότητα ἐπιτυχίας.

  Σὲ παράλληλη ἢ ἀντιπαράλληλη πλεύση τὸ πλεονέκτημα προφανῶς τὸ εἶχε τὸ σκάφος μὲ τὰ περισσότερα καὶ ἰσχυρότερα κανόνια.

 127. 36, 37
  Ο φον Κανάριος
  δεν ήταν
  — βάσει εγγράφων —
  καν Άρειος;

 128. 77 (και 67, 75, 79, 85)

  Το είχαμε τραγουδήσει και στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, σε μελοποίηση του αλησμόνητου Απόστολου «Τόλη» Ζυγούρη.

 129. ΓιώργοςΜ said

  126 νομίζω πως ξανασυζητήσαμε εδώ ένα κανόνι που ξέφυγε από τη θέση του και προκάλεσε μεγάλες αβαρίες στο πλοίο, αν δεν κάνω λάθος ήταν στο 1793 του Ουγκώ.
  Η μετακίνηση ενός τόσο μεγάλου σε μάζα αντικειμένου θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση για την ευστάθεια του πλοίου, ακόμα και σε συνθήκες ειρήνης και νηνεμίας. Πολύ περισσότερο όταν τα πλοία που ταξιδεύουν με πανιά έχουν κλίση ανάλογα με τον άνεμο.
  Για το φράγμα πυρός στις σύγχρονες αεροναυμαχίες, σημειώνω κι εγώ πως οι σημαντικοί στόχοι πλήττονται από απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων, συνεπώς η άμυνα είναι απέναντι στον πύραυλο, είτε με αμυντικό πύραυλο είτε με σύστημα τύπου phalanx (πολυβόλο υψηλής ταχυβολίας ελεγχόμενο από ραντάρ)

 130. ΣΠ said

  129
  Εδώ
  https://sarantakos.wordpress.com/2019/11/10/1793/

 131. 120,
  … Τα μικρά ελληνικά πυροβόλα ήταν, βέβαια, πολύ αδύναμα για να διατρήσουν την ισχυρή ξυλοκατασκευή των μεγάλων τουρκικών και αιγυπτιακών πλοίων. …

  Τα εν λόγω πλοία τα λες και
  αντικανονικά
  (όπως αντιτορπιλικά(?) — επ’ ευκαιρία, torpedo (τορπίλη) παλιά (<1900) σήμαινε* πλωτή νάρκη πριν γίνει τορπίλη, κάτι που έμαθα πρόσφατα όταν αναρωτήθηκα τι torpedoes τσαμπούναγε ο ναύαρχος David Farragut στην ιστορική φράση-κλισέ του αμερικανικού εμφύλιου (1864) «Damn the torpedoes, full speed ahead«)

  ______________________
  * εκτός από σελάχι, υποθέτω

 132. Χριστοδούκας said

  Η τεχνοτροπία του πίνακα πάντως μοιάζει με αυτή των πινάκων που φιλοτέχνησε ο Ζωγράφος βασιζόμενος στις οδηγίες και τις περιγραφές του Μακρυγιάννη.

 133. sarant said

  132 Όντως.

 134. spiridione said

  «Εβγήκαμεν εις τα πανία»
  Ημερολόγιον των κατά θάλασσαν εκστρατειών, του εκ της νήσου Ύδρας πλοιάρχου Γεωργίου Σαχίνη επί του βρικίου «ο Μιλτιάδης», υπό την οδηγίαν του ναυάρχου Ανδρέου Μιαούλη των 1824-25-26 -27.
  Ωραία παρουσίαση, με το χειρόγραφο και την μεταγραφή του.
  Και ένα χαριτωμένο:
  «Τα ημερολόγια του πλοίου «Μιλτιάδης» ανακαλύφθηκαν στη γυναικεία μονή της Αγίας Ευπραξίας στη Ύδρα, και αποτελούν τόμο εσταχωμένο μήκους 49 εκατοστόμετρων και πλάτους 38 (Λιγνός, 1949). Οι μοναχές, οι οποίες ήταν κόρες σημαντικών υδραϊκών οικογενειών της επανάστασης, τα συγκέντρωσαν εκεί μαζί με άλλα έγγραφα και χρησιμοποιούνταν ως papier de toilette(!)»
  Αλλά, εντάξει, τα ημερολόγια γλίτωσαν, «δεν έχουν πληγεί» λέει 🙂

  Click to access gak_saxchinis_mikro_27-01-2021.pdf

 135. spiridione said

  134. Αν δεν φαίνεται το λινκ, κατεβαίνει από εδώ
  https://www.eef.edu.gr/el/to-idryma/to-idryma-eygenidou/oi-draseis-tou-idrymatos-eygenidou/trekse-epano-eis-ta-kymata-tis-foberas-thalassis-1821-o-agonas-stin-thalassa/ebgikamen-eis-ta-pania/

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

 
Αρέσει σε %d bloggers: